Overzicht van de activaklassen

DB Market Insights

Overzicht van de activaklassen

Aandelen

De belangrijkste trends op de aandelenmarkten

(Update 29 november 2021)

Wat mogen we van de beurzen verwachten?
Ontdek onze korte- en langetermijnvooruitzichten en de koersdoelen voor de aandelenmarkten in de Verenigde Staten, Europa en de groeilanden.

Aandelen Verenigde Staten: Neutraal

Korte termijn

Wij verwachten dat de aanhoudende winstgroei de Amerikaanse aandelenmarkten zal stuwen omdat de sterke vraag bedrijven in staat stelt de stijgende productiekosten door te rekenen. De winstmarges van ondernemingen zouden in de VS veerkrachtig moeten blijken. Wij verwachten een bedrijfswinstgroei onder 10%. De koerswinstverhoudingen zouden een top hebben bereikt met de verstrakking van de financiële voorwaarden door de Fed, maar de negatieve reële rentevoeten zouden de waarderingen op historisch hoge niveaus moeten ondersteunen. Er zijn argumenten om in 2022 aanvankelijk in te zetten op cyclische sectoren, waarbij defensieve sectoren in de tweede helft van het jaar aantrekkelijker worden. Sectorrotaties zijn mogelijk gezien de rentevoetdynamiek.

Lange termijn

Ons koersdoel voor de S&P 500 eind december 2022 is 5.000 punten. Een aanzienlijke verhoging van het tarief van de vennootschapsbelasting lijkt nu onwaarschijnlijk. Het grootste deel van de winstgroei zou moeten komen van digitale en technologiebedrijven, die over een aanzienlijk prijszettingsvermogen beschikken. Verwacht wordt dat de nettowinstmarges van het bedrijfsleven rond het recordniveau van 13,5% zullen blijven.

Aandelen Europa: Neutraal

Korte termijn

De aanhoudende winstgroei kan ook de Europese aandelenmarkten ondersteunen omdat de sterke vraag bedrijven in staat stelt de stijgende productiekosten door te rekenen. In Europa kunnen de winstmarges van de bedrijven zelfs toenemen gezien het sterke prijszettingsvermogen. We gaan uit van een bedrijfswinstgroei beneden 10%. Hoewel de koerswinstverhoudingen in een historisch perspectief niet goedkoop zijn, blijven ze wel ondersteund door de aanhoudende negatieve reële rente in de eurozone. Net zoals in de VS zouden cyclische sectoren het goed kunnen doen in de eerste jaarhelft waarna defensieve sectoren in de tweede helft van het jaar aantrekkelijker worden. Sectorrotaties zijn mogelijk gezien de rentevoetdynamiek.

Lange termijn

Ons koersdoel voor de Euro STOXX 50 eind december 2022 is 4.600 punten en voor de STOXX Europe 600 is dat 510 punten. Wij verwachten dat het monetaire en begrotingsbeleid in de regio soepel zal blijven. De waarderingskloof tussen Europese en Amerikaanse aandelen staat op het hoogste niveau in 20 jaar en zal naar verwachting niet verder toenemen.

Aandelen groeilanden: Neutraal

Korte termijn

Aandelen uit opkomende markten zouden in 2022 beter moeten presteren dan in 2021, maar kunnen op korte termijn achterblijven door de aanhoudende onzekerheid op de Chinese vastgoed- en kredietmarkten. Daar bovenop komt een mogelijke aanscherping van de beperkingen in verband met het coronavirus in de aanloop naar de Olympische Winterspelen in Peking. Bovendien kunnen ongunstige basiseffecten leiden tot negatieve verrassingen in het eerste kwartaal van 2022 (door de vergelijking met een uitstekend Q1 2021) , wat kan resulteren in negatieve herzieningen van de consensuswinstramingen voor de regio. Wij zien het tweede kwartaal als een potentieel keerpunt voor Chinese aandelen en aandelen van opkomende markten, nu de Chinese autoriteiten een aantal beperkingen voor de samenleving en het bedrijfsleven versoepelen en de heropening van de Zuidoost-Aziatische economieën doorzet.

Lange termijn

Ons koersdoel voor de MSCI Emerging Markets Index eind december 2022 is 1.340 punten. De regio zou moeten profiteren van de versoepeling van de beperkingen in verband met het coronavirus en van een gezonde wereldwijde groei. Binnen de opkomende markten hebben wij een voorkeur voor Azië ex-Japan. Wij verwachten echter enige volatiliteit tijdens de prognoseperiode.

Prestaties en prognoses voor de aandelenmarkten

Regio
Index Wijziging sinds begin dit jaar*
Index
huidig niveau*
Index
vooruitzicht 12M**
Eurozone
EuroStoxx 50 21,0% 4298,41 4.600
Duitsland
DAX 15,8% 15884,86 17.000
Europa
Stoxx 600 22,2% 487,80 510
Verenigd Koninkrijk
FTSE100 14,3% 7384,54 7.350
Zwitserland
SMI 20,3% 12875,66
13.000
Verenigde Staten
S&P 500 26,9% 4766,18 5.000
Groeimarkten
MSCI Emerging Markets -4,6% 1232,01 1.340
Japan
MSCI Japan 11,4% 1231,99 1.350

* Bron : Bloomberg, 31 december 2021
** Bron : DB Wealth Management, 18 november 2021

Obligaties

De belangrijkste trends op de obligatiemarkten

(Update 29 november 2021)

Wat zijn onze vooruitzichten voor de verschillende obligatiesegmenten?
We nemen staatsobligaties, bedrijfsobligaties en obligaties uit de groeilanden op zowel korte als lange termijn onder de loep.

Staatsobligaties: Negatief

Korte termijn

De rente op Amerikaans schatkistpapier op langere termijn zal wellicht blijven afhangen van het aanhoudende herstel van de economische indicatoren, met name van de arbeidsmarkt. Nu de inflatie wereldwijd aantrekt, zal deze langer aanhouden dan aanvankelijk ingeschat. Met de eerste renteverhoging in de VS aan de horizon nu de tapering gestart is, zou de opwaartse druk op de obligatierente kunnen hervatten.

Lange termijn

Onze prognose voor de Amerikaanse 10-jaarsrente wordt beïnvloed door de positieve economische vooruitzichten, onze verwachting dat de inflatie volgend jaar boven het streefcijfer van 2% van de Fed zal blijven, en het aanhoudende herstel van de arbeidsmarkt (prognose voor de Amerikaanse 10-jaarsrente voor december 2022: 2,00%, met mogelijks een tijdelijke overschrijding in de tweede helft van het jaar; prognose voor de Amerikaanse 2-jaarsrente: 1,10%).

Bovendien zullen de marktverwachtingen voor de uiteindelijke beleidsrente van de Fed van invloed zijn op de langetermijnrendementsniveaus.

De kortetermijnrente zal in plaats daarvan worden bepaald door de verwachtingen omtrent renteverhogingen. Het aanhoudend economisch herstel in de VS, in combinatie met nog steeds vrij hoge inflatiecijfers en vooruitgang op de arbeidsmarkt in de richting van de maximale werkgelegenheidsdoelstelling van de Fed, zou de Amerikaanse centrale bank ertoe moeten brengen haar beleidsrente tijdens de prognoseperiode eenmaal te verhogen - maar zij zal geduldig zijn.

Overzicht van de rentevoeten op 10 jaar*

 

Huidige rente op 10 jaar (%)

Wijziging op 1 maand (%)

Wijziging sinds 31/12/2020 (%)

Verenigde Staten
1,51 %
-0,05 %
0,60 %
Duitsland
-0,19 %
-0,08 %
0,39 %
Frankrijk
0,19 %
-0,08 %
0,54 %
België
0,17 %
-0,07 %
0,56 %
Nederland
-0,04 %
-0,08 %
0,46 %
Spanje
0,56 %
-0,05 %
0,52 %
Italië
1,17 %
0,00 %
0,63 %
Portugal
0,46 %
-0,06 %
0,44%

* Bron: Bloomberg, 31 december 2021

Bedrijfsobligaties: Neutraal

Korte termijn

Investment grade bedrijfsobligaties zouden steun moeten blijven ondervinden van verbeterende fundamentals en een stabiele vraag bij een afnemend aanbod. Zij zullen echter gevoelig zijn voor rentewijzigingen en perioden van volatiliteit zijn waarschijnlijk. Speculatieve obligaties zouden moeten profiteren van verbeterende fundamentele factoren, die zullen leiden tot een verdere daling van de wanbetalingspercentages. Zij zijn ook minder gevoelig voor rentewijzigingen. Ook de ratingtrends zijn gunstig, met meer opwaartse herzieningen dan neerwaartse. Inflatiedruk, wijzigingen in het beleid van de centrale banken en een grotere divergentie in bedrijfsresultaten kunnen er evenwel toe leiden dat de volatiliteit van speculatieve obligaties toeneemt.

Lange termijn

De spreads van investment grade obligaties in Amerikaanse dollar zullen naar verwachting in beperkte mate verder krimpen, hoewel zij reeds dicht bij hun historische dieptepunten liggen. Een geringer aanbod en een stabiele vraag zullen de markt technisch ondersteunen. Wij blijven positief over investment grade obligaties in euro gezien factoren als een geringer aanbod, aanhoudende aankopen door de centrale bank en een gunstige fundamentele context. High yield obligaties in Amerikaanse dollar zouden een relatief hoog risicogecorrigeerd rendement moeten bieden dankzij de historisch lage wanbetalingsgraden en de verbeterende kredietkwaliteit.

Obligaties van de groeilanden: Positief

Korte termijn

De spreads van bedrijfsobligaties van opkomende markten zouden in de komende 12 maanden moeten krimpen, omdat de fundamentals van de kredietmarkt zich blijven herstellen en de tapering door de Fed al grotendeels is ingeprijsd. Staatsobligaties van opkomende markten blijven aantrekkelijk vanuit carry-oogpunt (de opbrengst of kost om een actief aan te houden (to carry: ‘dragen, vervoeren’)), maar wij verwachten ook een hogere volatiliteit. Wij achten een verdere inkrimping van de spread mogelijk. De vooruitzichten voor hoogrentende staatsobligaties van opkomende markten zijn meer gemengd, maar het risico op wanbetaling is laag.

Lange termijn

De vooruitzichten voor schuldpapier van opkomende markten zijn volgens ons aantrekkelijk voor de middellange termijn, hoewel de vooruitzichten op korte termijn meer vertroebeld zijn door de hoge inflatiecijfers. De budgettaire ontwikkelingen zullen echter de meeste aandacht blijven krijgen, vooral in verschillende Latijns-Amerikaanse landen.

Prestaties van de obligatiemarkten

Regio's Prestatie op 1 maand in lokale munt*
Wijziging sinds begin dit jaar*
Verenigde Staten -0,5% -2,3%
Eurozone -1,6% -3,5%
'Investment Grade'-obligaties EUR
-0,1% -1,1%
High yield obligaties USD
1,9% 5,3%
Obligaties groeilanden in USD
1,1% -2,6%

* Bron : Bloomberg, 31 december 2021

Grondstoffen

De belangrijkste trends op de grondstoffenmarkten

(Update 29 november 2021)

Hoe zal de grondstoffenmarkt evolueren?
Lees meer over onze verwachtingen op korte en lange termijn en over de koersdoelen voor de belangrijkste grondstoffen (olie, goud en koper).

WTI olie: Neutraal

Korte termijn

Op korte termijn zouden de gevolgen van het aardgastekort de vraag naar ruwe aardolie tijdens de winterperiode ten goede moeten komen. Bovendien wordt verwacht dat OPEC+ de productie op een gecontroleerde en geleidelijke manier zal blijven verhogen, waardoor de kans op een plotse toename van het aanbod wordt beperkt. Anderzijds verwachten wij geen aanzienlijke stijging van de olieprijzen omdat sommige landen hun strategische reserves zouden kunnen aanwenden om te trachten de prijsstijgingen, die als een belastingverhoging voor de consument werken, te beperken.

Lange termijn

Op langere termijn zal de evolutie van de markt voor ruwe aardolie blijven afhangen van de mate waarin de mondiale vraag zich herstelt en van de wijze waarop de economieën omgaan met eventuele verdere virale veranderingen. Hoewel OPEC+ de productie blijft opvoeren, wordt verwacht dat de belangrijkste producenten in de VS hun gedisciplineerde aanpak zullen voortzetten. Dit zou een aanzienlijke toename van de mondiale voorraden ruwe olie moeten voorkomen.

Een mogelijke terugkeer van Iraanse olie op de markt betekent een neerwaarts risico voor de prijs van het zwarte goud. Ons koersdoel voor WTI-olie eind december 2022 is 70 Amerikaanse dollar/vat.

Goud: Neutraal

Korte termijn

Stijgende nominale rendementen zouden de reële rendementen moeten stuwen. Dit zou leiden tot een vermindering van de allocaties voor goud, hetgeen een daling van de prijs van het gele metaal zou moeten teweegbrengen.

Lange termijn

Met de start van de tapering is de Federal Reserve een weg ingeslagen om haar ultra-soepele monetaire beleid af te bouwen. Hoewel de reële rendementen waarschijnlijk negatief zullen blijven, zal hun stijging de aantrekkelijkheid van goud voor beleggers verminderen en koersstijgingen tegenwerken. Ons prijsdoel voor goud tegen eind december 2022 is 1.750 Amerikaanse dollar/ons.

Koper: Positief

Korte termijn

Het elektriciteitstekort in China zal naar verwachting een belangrijke rol blijven spelen in de prijsontwikkeling. Overheidsingrijpen in de energiemarkt, dat op zijn beurt de productie van geraffineerd koper beïnvloedt, zal naar verwachting bijdragen tot een zijwaartse beweging in de prijzen.

Lange termijn

Het onderliggende koperverbruik blijft sterk. Bovendien zouden stimuleringsmaatregelen die gericht zijn op het koolstofarm maken van de economie, alsook een toename van de activiteit in de verwerkende industrie en de infrastructuur, de consumptie en de prijzen tot en met 2022 moeten ondersteunen. Het stijgingspotentieel zal echter gedeeltelijk worden ingeperkt door een daling van het aantal opleveringen van Chinees vastgoed in de komende 12 maanden. Ons prijsdoel voor koper per eind december 2022 is 10.000 Amerikaanse dollar/ton.

Overzicht van de grondstoffen

Grondstoffen
Return in lokale munt
Wijziging sinds begin dit jaar*
Huidig niveau*
Vooruitzicht 12M**
WTI olie  55,0% 75,21 70
Goud -3,6% 1829,20 1.750
Koper
25,2% 9721 10.000

* Bron: Bloomberg, 31 december 2021
** Bron : DB Wealth Management, 18 november 2021