Overzicht van de activaklassen

DB Market Insights

Overzicht van de activaklassen

Aandelen

De belangrijkste trends op de aandelenmarkten

(Update 24 augustus 2022)

Wat mogen we van de beurzen verwachten?
Ontdek onze vooruitzichten en de koersdoelen voor de aandelenmarkten in de Verenigde Staten, Europa en de groeilanden.

Aandelen Verenigde Staten: Neutraal

Korte termijn

De ontwikkelde aandelenmarkten werden op sleeptouw genomen door Wall Street en kenden vanaf half juni een snelle opvering dankzij de terugval van de obligatierente die de druk op de waarderingen verlichtte. Ook de beter dan verwachte kwartaalresultaten droegen bij, waardoor tal van beursindexen onze geactualiseerde koersdoelstellingen overtroffen.
De rally werd aangetrokken door macro-economische verrassingen in een context van neerwaarts sentiment en bescheiden positionering bij de beleggers, wat zich ondertussen genormaliseerd heeft. Wij verwachten dat de rally zal stilvallen naarmate de economische context en het seizoenseffect verslechteren. In afwachting zullen de aandelenmarkten wellicht zeer gevoelig blijven voor de evolutie van de obligatierente.

Lange termijn

Wij behouden onze koersdoelstelling voor de S&P 500-index op 4.200 punten op een horizon van 12 maanden. Wij zijn optimistisch over het feit dat de winsten globaal genomen veel beter bestand zullen zijn tegen de lichte recessie die wij voorzien in vergelijking met vroegere conjunctuurinzinkingen die de winsten wel onderuit haalden. Dat belet niet dat we een tot één cijfer beperkte winstgroei verwachten, onder de consensus. We zijn ook van oordeel dat de progressiemarge van de waarderingen beperkt is doordat de obligatierente naar verwachting licht zal stijgen.

Aandelen Europa: Neutraal

Korte termijn

De inzinkingen van Europese aandelen zouden interessante aankoopmogelijkheden kunnen opleveren. Indexen zoals de Duitse DAX 40 vertonen historisch lage relatieve waarderingen en wij denken dat het beleggerssentiment zou kunnen uitbodemen. Tegelijk worden defensieve sectoren zoals courante consumptiegoederen en nutsdiensten op zeer hoge niveaus verhandeld, wat in de toekomst voor tegenwerking zou kunnen zorgen.

Lange termijn

We verhoogden onze koersdoelstelling voor de STOXX Europe 600-index tot 445 punten, vooral naar aanleiding van onze bijgestelde prognoses op het valutafront (wisselkoers EUR/USD van 1,05 op een horizon van 12 maanden). De bedrijfswinsten wisten globaal genomen goed stand te houden, maar wij stellen een verslechtering vast in de kwaliteit en de omvang. Vandaar dat we neerwaartse bijstellingen van de consensuele winstprognoses verwachten. We gaan ervan uit dat de risicopremies voor Europese aandelen hoog zullen blijven gezien de risico’s op energierantsoeneringen komende winter en nieuwe corona-opstoten in China die de normalisering in de toeleveringsketens opnieuw zouden kunnen vertragen.

Aandelen groeilanden: Neutraal

Korte termijn

Wij verwachten dat de toegenomen volatiliteit van de opkomende aandelenmarkten op korte termijn zal aanhouden wegens de stilgevallen dynamiek op de Chinese vastgoedmarkt en een aantal belangrijke geopolitieke en regelgevende risico’s. De fiscale en monetaire steunmaatregelen in China zouden op middellange termijn dan weer een gunstig effect kunnen hebben.

Lange termijn

We hebben onze koersdoelstelling voor de MSCI Emerging Markets-index licht verlaagd tot 1.030 punten. We zijn van oordeel dat de regio’s die blootgesteld zijn aan grondstoffen en materialen een progressiemarge behouden. Tegelijk onderstrepen we de mogelijkheid van een toenemend politiek risico op de aandelenmarkten van Latijns-Amerika. We beschouwen Chinese aandelen als een interessante belegging op lange termijn, rekening houdend met de gunstige economische vooruitzichten van het land en hun geringe waarderingen.

Prestaties en prognoses voor de aandelenmarkten

Regio
Index Wijziging sinds begin dit jaar*
Index
huidig niveau*
Index
vooruitzicht 12M**
Eurozone
EuroStoxx 50 -18,2% 3517,25 3.750
Duitsland
DAX -19,2% 12834,96 14.400
Europa
Stoxx 600 -14,9% 415,12 445
Verenigd Koninkrijk
FTSE100 -1,4% 7284,15 7.350
Zwitserland
SMI -15,7% 10855,03
11.150
Verenigde Staten
S&P 500 -17,0% 3955,00 4.200
Groeimarkten
MSCI Emerging Markets -19,3% 994,11
1.030
Japan
MSCI Japan -2,3% 1203,56 1.250

* Bron : Bloomberg, 31 augustus 2022
** Bron : DB Wealth Management, 18 augustus 2022

Obligaties

De belangrijkste trends op de obligatiemarkten

(Update 24 augustus 2022)

Wat zijn onze vooruitzichten voor de verschillende obligatiesegmenten?
We nemen staatsobligaties, bedrijfsobligaties en obligaties uit de groeilanden onder de loep.

Staatsobligaties: Neutraal

Korte termijn

De Amerikaanse Treasury Bonds op lange termijn ondervinden de invloed van het verstrakte monetaire beleid en van de onzekere groeivooruitzichten voor volgend jaar, doordat de conjuntuurinzinking voorlopig de bewegingen van de obligatierente afremt. Volgens ons lijken de door de markten verwachte verlagingen van de beleidsrente in 2023 voorbarig. Wij gaan ervan uit dat de Fed haar belangrijkste rentetarief onveranderd zal laten binnen de prognosehorizon wanneer eenmaal het renteniveau van 3,50-3,75% bereikt zal zijn.

Lange termijn

Onze prognose voor de Amerikaanse rente op 10 jaar wordt beïnvloed door het vooruitzicht van een economisch herstel na de lichte recessie die voor de eerste jaarhelft van 2023 wordt verwacht. De inflatie zal binnen de prognosehorizon ruim boven de door de Fed beoogde 2% blijven (prognose voor de US rente op 10 jaar in september 2023: 3,25%, prognose voor de US rente op 2 jaar: 3,10%). Wij gaan er dus van uit dat de rendementen van de US Treasury Bonds volgend jaar op een hoog niveau verankerd zullen blijven. De reële US rentevoeten (de nominale rentevoeten op 10 jaar min de break-even inflatie op 10 jaar) zullen wellicht positief blijven (+50 bps).

Overzicht van de rentevoeten op 10 jaar*

 

Huidige rente op 10 jaar (%)

Wijziging op 1 maand (%)

Wijziging sinds 31/12/2021 (%)

Verenigde Staten
3,20 %
0,62 %
1,68 %
Duitsland
1,60 %
0,82 %
1,78 %
Frankrijk
2,22 %
0,87 %
2,02 %
België
2,24 %
0,86 %
2,06 %
Nederland
1,93 %
0,87 %
1,96 %
Spanje
2,80 %
0,95 %
2,24 %
Italië
3,98 %
1,10 %
2,81 %
Portugal
2,69 %
0,92 %
2,23 %

* Bron: Bloomberg, 31 augustus 2022

Bedrijfsobligaties: Neutraal

Korte termijn

Verwacht wordt dat de kredietmarkten volatiel zullen blijven, ook al kunnen ze profiteren van een aantal ondersteunende factoren, waaronder stabiele fundamentals en over het algemeen aantrekkelijke rendementsniveaus. Wat speculatieve aandelen betreft, blijven de fundamentals van de meeste emittenten gunstig. In een context van economische vertraging verwachten wij voor de komende 12 maanden evenwel een stijging van de default rate.

Lange termijn

Rekening houdend met de nog steeds hoge inflatieverwachtingen, de toegenomen geopolitieke risico’s en een nakende lichte recessie, verwachten wij voor de komende 12 maanden een lichte stijging van de spreads van Investment Grade obligaties in USD. We zijn neutraal voor speculatieve obligaties in USD, omdat we verwachten dat de basistendens in de toekomst minder onverdeeld zal zijn. We blijven positief voor Investment Grade obligaties in EUR doordat de kredietspreads al rekening houden met een recessie. We zijn positief voor de speculatieve obligatiemarkt in EUR binnen de prognosehorizon doordat de waarderingen aantrekkelijker zijn geworden. Dit gezegd zijnde, op korte termijn verwachten we een hoge volatiliteit en spreads onder druk als gevolg van de monetaire en geopolitieke onzekerheden.

Obligaties van de groeilanden: Neutraal

Korte termijn

De credit spreads van bedrijven uit opkomende landen zullen de komende 12 maanden wellicht matig verkleinen dankzij de hoge spaarquota en de behoorlijke bedrijfsbalansen. Doordat de markten de neerwaartse risico’s al incalculeren, verwachten wij een groeipotentieel voor soevereine obligaties van groeilanden. Landen met een Investment Grade rating die grondstoffen uitvoeren, zouden zich dan weer kunnen optrekken aan solide economische indicatoren.

Lange termijn

Wij gaan voor de middellange termijn uit van een gemengd beeld voor obligaties van groeilanden. Er dienen zich verschillende uitdagingen aan, waaronder de geopolitieke risico’s, de groeiverwachtingen van de uitvoerende landen, de bezorgdheid omtrent de voedselbevoorrading en diverse landspecifieke risico’s.

Prestaties van de obligatiemarkten

Regio's Prestatie op 1 maand in lokale munt*
Wijziging sinds begin dit jaar*
Verenigde Staten -2,5% -10,0%
Eurozone -5,2% -13,4%
'Investment Grade'-obligaties EUR
-4,2% -12,2%
High yield obligaties USD
-2,3% -11,2%
Obligaties groeilanden in USD
-0,8% -17,6%

* Bron : Bloomberg, 31 augustus 2022

Grondstoffen

De belangrijkste trends op de grondstoffenmarkten

(Update 24 augustus 2022)

Hoe zal de grondstoffenmarkt evolueren?
Lees meer over onze verwachtingen en over de koersdoelen voor de belangrijkste grondstoffen (olie, goud en koper).

Olie: Neutraal

Korte termijn

Momenteel gaat de olieprijs gebukt onder de combinatie van zwakkere gegevens in China, de vrees voor een recessie in Europa en de Verenigde Staten, het aanspreken van de strategische oliereserves (SPR) en het afgenomen pessimisme over het aanbod van Rusland. Aan het gebruik van de strategische oliereserves zal tegen het najaar wellicht een einde komen. De hoge prijzen van aardgas en steenkool zullen een sterke vraag naar olie ondersteunen voor de energieproductie in de aanloop naar de winter. Ook het feit dat een significante productieverhoging door de OPEC uitblijft, doet op korte termijn een context van hoge olieprijzen vermoeden.

Lange termijn

Rekening houdend met de aanhoudende spanningen op het aanbod van aardgas, zal de vraag naar elektriciteitsproductie uit olie hoog blijven. De op dit moment verzwakte activiteit in China wijst eveneens op een mogelijk herstel van de vraag. Aan de aanbodzijde blijft de Amerikaanse productie afhankelijk van de strikte kapitaaldiscipline. De OPEC blijft onder de vooropgestelde targets produceren en met een beperkte reservecapaciteit blijft het potentieel van een significante aanbodstijging gering. Tot slot zijn de verwachtingen van een sterkere daling van het olieaanbod uit Rusland getemperd en reeds geïntegreerd in de koersen. Onze koersdoelstelling voor Brent olie bedraagt 100 USD per vat in september 2023.

Goud: Neutraal

Korte termijn

De snelle renteverhogingen door de centrale banken wereldwijd plaatsten de goudkoers onder druk. Zodra de inflatiedruk in de Verenigde Staten zal matigen en de vooruitzichten voor het finale niveau van de US beleidsrente zich stabiliseren, zal ook de neerwaartse druk op goud wegebben. De vrees voor stagflatie en het ontbreken van een duidelijk traject naar een de-escalatie van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne kunnen voor stabiliteit zorgen in de goudkoers.

Lange termijn

De potentiële stijging van de US dollar en van de reële rentevoeten ligt wellicht grotendeels achter ons. Bovendien zullen de aanhoudende geopolitieke risico’s en de aanzienlijke aankopen door de centrale banken de goudprijs ondersteunen. Wij mikken op een goudkoers van 1.875 USD per ounce tegen september 2023.

Koper: Neutraal

Korte termijn

Hoewel de fysieke markten gespannen blijven, wegen de risico’s omtrent de Chinese vastgoedmarkt op de koperprijs. De markten evalueren het politieke antwoord en de gegevens die wijzen op een toenemend gebruik van industriële metalen worden door de beleggers van nabij gevolgd. In afwachting van meer duidelijkheid, zal het voor de koperprijs moeilijk zijn om zich tot beduidend hogere niveaus op te hijsen.

Lange termijn

Ondanks de huidige onzekerheden blijven wij op langere termijn positief omtrent de infrastructuuruitgaven in China. De uitgaven voor het elektriciteitsnet, die ongeveer 15% van de Chinese vraag naar koper vertegenwoordigen, zullen wellicht een stimulus krijgen, net als andere politieke initiatieven. Omgekeerd zal het aanbod uit Zuid-Amerika mogelijk onder druk blijven als gevolg van sociale onrust en watertekorten. Onze koersdoelstelling voor koper bedraagt 9.500 USD per ton in september 2023.

Overzicht van de grondstoffen

Grondstoffen
Return in lokale munt
Wijziging sinds begin dit jaar*
Huidig niveau*
Vooruitzicht 12M**
Brent olie  24,1% 96,49
100
Goud -6,5% 1711,04
1.875
Koper
-19,7% 7802 9.500

* Bron: Bloomberg, 31 augustus 2022
** Bron : DB Wealth Management, 18 augustus 2022