Overzicht van de activaklassen

DB Market Insights

Overzicht van de activaklassen

Aandelen

De belangrijkste trends op de aandelenmarkten

(Update 13 mei 2022)

Wat mogen we van de beurzen verwachten?
Ontdek onze vooruitzichten en de koersdoelen voor de aandelenmarkten in de Verenigde Staten, Europa en de groeilanden.

Aandelen Verenigde Staten: Neutraal

Korte termijn

De marktvolatiliteit zal waarschijnlijk hoog blijven als gevolg van meerdere factoren: het negatieve effect van de stijgende reële rente in de VS op de beurswaarderingen, waar groeiaandelen (technologiesector) die sterk vertegenwoordigd zijn op de Amerikaanse beurs, relatief gevoeliger voor zijn; twijfels over het vermogen van de Federal Reserve (Fed) om een zachte economische landing te bewerkstelligen; een aanhoudend hoge geopolitieke risicopremie als gevolg van het voortdurende conflict in Oekraïne; en productiebeperkingen voor bedrijven als gevolg van de aanhoudende verstoring van de toeleveringsketen.

Lange termijn

Ons koersdoel voor de S&P 500 is 4.400 punten tegen eind juni 2023. Verwacht wordt dat de nog robuuste winstgroei in het eerste kwartaal van 2022 vanaf nu zal vertragen. Toch zou deze behoorlijk moeten blijven en verwachten wij niet dat de winst van de S&P 500 terugvalt tot onder het niveau van vorig jaar. De verwachte stabilisatie van de reële rentevoeten in de VS, de intacte structurele tendens naar digitalisering van de economie en het goede prijszettingsvermogen van veel Amerikaanse bedrijven (technologie, gezondheidszorg, enz.) zouden ook moeten helpen om de marges op een hoog niveau te houden.

Aandelen Europa: Neutraal

Korte termijn

De marktvolatiliteit zal naar verwachting hoog blijven als gevolg van meerdere factoren: het negatieve effect van de stijgende reële rente in de VS op de beurswaarderingen; twijfels over het vermogen van de Federal Reserve (Fed) om een zachte economische landing te bewerkstelligen; een aanhoudend hoge geopolitieke risicopremie als gevolg van de voortdurende oorlog in Oekraïne; en productiebeperkingen voor bedrijven als gevolg van de aanhoudende verstoring van de toeleveringsketen. Verwacht wordt dat Europa met een waarderingskorting zal blijven noteren door de geografische nabijheid van het militaire conflict en de mogelijke onderbreking van de Russische gasleveringen.

Lange termijn

Ons koersdoel voor de Stoxx Europe 600 index is 460 punten eind juni 2023 en voor de Euro Stoxx 50 index is dat 3.900 punten. Europese aandelen zouden moeten profiteren van de positieve effecten van de verwachte heropening van de Chinese economie, beter nieuws over het Oekraïne-conflict en meer zicht op de economische groeivooruitzichten. Bovendien zouden de goedkope waarderingen en de hoge weging van grondstoffen- en waarde-aandelen in Europa meer kapitaalstromen kunnen aantrekken.

Aandelen groeilanden: Neutraal

Korte termijn

Sommige van de negatieve factoren die de evolutie op de ontwikkelde markten beïnvloeden, zullen waarschijnlijk ook doorwerken op de opkomende markten. Niettemin zouden markten met een grote blootstelling aan grondstoffen, zoals Latijns-Amerika, beter kunnen presteren. In Azië blijven wij positief over India ondanks de hoge waarderingen. Hoewel het fiscale en monetaire beleid in China soepeler is geworden en de waarderingen oververkochte niveaus hebben bereikt, drukken de huidige lock-downmaatregelen op het beleggerssentiment en zijn ze nadelig voor de Chinese aandelenmarkt. Elke verbetering aan het Covid-front zou de markt echter een duwtje in de rug kunnen geven.

Lange termijn

Ons koersdoel voor de MSCI Emerging Markets Index is 1.110 punten eind juni 2023. Wij verwachten dat China sterke monetaire en fiscale stimulansen zal geven aan de economie, wat een positief domino-effect op andere Aziatische economieën zou moeten hebben. Bovendien verwachten wij dat de betrekkingen met de VS zullen verbeteren en dat de risicopremies voor op de Amerikaanse beurs genoteerde Chinese aandelen (ADR) in de loop van het jaar zullen dalen.

Prestaties en prognoses voor de aandelenmarkten

Regio
Index Wijziging sinds begin dit jaar*
Index
huidig niveau*
Index
vooruitzicht 12M**
Eurozone
EuroStoxx 50 -11,8% 3789,21
3.900
Duitsland
DAX -9,4% 14388,35
14.600
Europa
Stoxx 600 -9,1% 443,35
460
Verenigd Koninkrijk
FTSE100 3,0% 7607,66
7.500
Zwitserland
SMI -9,8% 11611,38
12.000
Verenigde Staten
S&P 500 -13,3% 4132,15
4.400
Groeimarkten
MSCI Emerging Markets -12,5% 1077,67
1.110
Japan
MSCI Japan -4,3% 1179,42
1.200

* Bron : Bloomberg, 31 mei 2022
** Bron : DB Wealth Management, 13 mei 2022

Obligaties

De belangrijkste trends op de obligatiemarkten

(Update 13 mei 2022)

Wat zijn onze vooruitzichten voor de verschillende obligatiesegmenten?
We nemen staatsobligaties, bedrijfsobligaties en obligaties uit de groeilanden onder de loep.

Staatsobligaties: Neutraal

Korte termijn

De langetermijnrente op Amerikaanse staatsobligaties wordt beïnvloed door de normalisering van het Amerikaanse monetaire beleid, maar de verwachte renteverhogingscyclus lijkt al vrij restrictief. De belangrijkste variabele voor de rest van het jaar voor de Amerikaanse obligatierente zal de afbouw van de balans van de Fed zijn.

Lange termijn

Onze prognose voor de Amerikaanse 10-jaarsrente wordt enerzijds beïnvloed door de verwachting dat de Amerikaanse economie zal verzwakken en anderzijds dat de inflatie gedurende de prognoseperiode ruim boven de 2%-doelstelling van de Fed zal blijven (prognose voor de Amerikaanse 10-jaarsrente in juni 2023: 3,25%; prognose voor de Amerikaanse 2-jaarsrente: 2,90%). Wij verwachten dat de rente op Amerikaans schatkistpapier haar hoogste niveau in deze cyclus nadert, maar zich daarna zal stabiliseren. Verwacht wordt dat de reële rentevoeten in de VS (nominale rentevoeten op 10 jaar min inflatieverwachtingen op 10 jaar) zullen stijgen en positief zullen blijven (+50 basispunten).

Overzicht van de rentevoeten op 10 jaar*

 

Huidige rente op 10 jaar (%)

Wijziging op 1 maand (%)

Wijziging sinds 31/12/2021 (%)

Verenigde Staten
2,85 %
-0,09 %
1,34 %
Duitsland
1,12 %
0,18 %
1,30 %
Frankrijk
1,63 %
0,18 %
1,44 %
België
1,72 %
0,21 %
1,54 %
Nederland
1,40 %
0,19 %
1,44 %
Spanje
2,22 %
0,25 %
1,66 %
Italië
3,11 %
0,34 %
1,94 %
Portugal
2,26 %
0,25 %
1,80 %

* Bron: Bloomberg, 31 mei 2022

Bedrijfsobligaties: Neutraal

Korte termijn

Investment grade bedrijfsobligaties hebben te lijden onder een afnemende vraag als gevolg van een verslechterend beleggerssentiment en volatiliteitsgolven blijven waarschijnlijk. Wat high yield obligaties betreft, blijven de fundamentals van de meeste emittenten gunstig. De druk van de stijgende kosten en de bezorgdheid over de bevoorradingsketen nemen echter toe. Wij verwachten dat de fundamentele trend voor de rest van het jaar meer gemengd zal worden.

Lange termijn

Het kredietrisico van investment grade USD-obligaties blijft laag, omdat de trend van ratingupgrades, schuldafbouw en balansverbeteringen intact blijft. De high yield obligaties in USD zullen waarschijnlijk kwetsbaar blijven voor hoge inflatie en een verkrapping van het monetaire beleid door de centrale banken.
Wij blijven positief over investment grade obligaties in euro gezien de positieve fundamentele achtergrond, maar de afzwakking van de steun van de centrale banken is een afremmende factor. Niettemin is de negatieve reële rente in de eurozone een steun voor dit segment. De verslechtering van de technische marktfactoren (verhouding vraag -aanbod) in het high yield universum in EUR is echter de belangrijkste katalysator voor onze raming van nog steeds hoge spreads volgend jaar.

Obligaties van de groeilanden: Positief

Korte termijn

Verwacht wordt dat de spreads van bedrijfsobligaties in opkomende markten de komende 12 maanden licht zullen verkrappen als gevolg van gezonde bedrijfsbalansen. De markten zijn de neerwaartse risico's al beginnen te weerspiegelen, wat een opwaarts potentieel biedt voor staatsobligaties van opkomende markten. Het risico van een vertragende groei in China en een verzwakkend risicosentiment kunnen leiden tot een verdere toename van de spreads.

Lange termijn

Wij menen dat de vooruitzichten voor schuldpapier van opkomende markten op middellange termijn gemengd zijn, maar de voorgestelde risicopremie draagt ertoe bij dat opkomende markten aantrekkelijk zijn ten opzichte van ontwikkelde markten.

Prestaties van de obligatiemarkten

Regio's Prestatie op 1 maand in lokale munt*
Wijziging sinds begin dit jaar*
Verenigde Staten 0,2% -8,3%
Eurozone -1,8% -10,6%
'Investment Grade'-obligaties EUR
-1,3% -9,2%
High yield obligaties USD
0,2% -8,0%
Obligaties groeilanden in USD
0,0% -14,2%

* Bron : Bloomberg, 31 mei 2022

Grondstoffen

De belangrijkste trends op de grondstoffenmarkten

(Update 13 mei 2022)

Hoe zal de grondstoffenmarkt evolueren?
Lees meer over onze verwachtingen en over de koersdoelen voor de belangrijkste grondstoffen (olie, goud en koper).

WTI olie: Neutraal

Korte termijn

Hoewel de lockdownmaatregelen in China de vraag afremmen, zou de onzekerheid rond het Russische aanbod de olieprijzen op korte termijn moeten blijven ondersteunen. Ook het mogelijke EU-embargo op Russische olie doet de spanningen toenemen. Bovendien blijft OPEC+ onwillig of niet in staat om haar aanbod met meer dan de verwachte maandelijkse volumes van 430.000 vaten per dag te verhogen om de prijzen te doen dalen. Tenslotte lijkt een spoedige terugkeer van Iraanse olievaten naar de markten onwaarschijnlijk.

Lange termijn

Wij verwachten dat de Chinese vraag zal toenemen naarmate de lockdownbeperkingen afnemen. Bovendien houden de olieproducenten in de VS vast aan investeringsdiscipline, waarbij het aantal boorputten slechts met vier per week toeneemt tegen de achtergrond van hoge prijzen voor oliediensten en -apparatuur. Voorts verwachten wij niet dat OPEC+ van haar prognose zal afwijken. De Russische producenten zullen moeilijkheden blijven ondervinden om kopers te vinden als gevolg van de aanhoudende sancties en de wens van westerse afnemers om te diversifiëren. Als gevolg daarvan zullen de olievoorraden naar verwachting laag blijven.
Ons prijsdoel voor WTI-olie is 110 USD per vat in juni 2023.

Goud: Neutraal

Korte termijn

Hogere reële rentevoeten zullen een neerwaartse druk blijven uitoefenen op de goudprijzen. De vrees voor stagflatie en het ontbreken van een duidelijk pad naar de-escalatie in het conflict Rusland-Oekraïne betekenen echter dat goud steun zou moeten blijven bieden tegen reële rente-tegenwind.

Lange termijn

Het recente spervuur van Fed-gouverneurs tegen een renteverhoging van 75 basispunten en het agressieve verhogingspad dat de markten al hebben ingeprijsd, betekenen dat we wellicht een "piek in het restrictieve sentiment" meemaken. Dit wijst erop dat goud de tegenwind van de rentevoeten al grotendeels heeft weerstaan. De risicopremies zullen hoog blijven als gevolg van de bezorgdheid over de groei en de geopolitieke situatie, die een hogere prijs zal ondersteunen.
Ons prijsdoel voor goud is USD 2.100 per ons in juni 2023.

Koper: Positief

Korte termijn

De lockdowns in China hebben het kopersentiment gedrukt. De instabiliteit van de Chinese vastgoedmarkt is ook een extra hinderpaal. De versoepeling van de lockdownmaatregelen zou de prijzen moeten opdrijven. Dat gezegd zijnde, zullen beleggers waarschijnlijk letten op het tijdstip en de omvang van aanvullende maatregelen die China zal nemen als reactie op de zwakke groei, alvorens de prijzen op te drijven.

Lange termijn

Het effect van de lockdowns in China zal waarschijnlijk wegebben. De effecten van een recordaantal speciale obligatie-emissies door provinciale overheden en verdere stimuleringsmaatregelen in China zouden de vraag sterk moeten ondersteunen. Tegelijkertijd hebben vele producenten hun productieverwachtingen naar beneden bijgesteld, waardoor het aanbod beperkt is als gevolg van sociale onrust, met het weer verband houdende problemen of watertekorten, zoals in Chili en Peru.
Ons prijsdoel voor koper is USD 11.000 per ton in juni 2023.

Overzicht van de grondstoffen

Grondstoffen
Return in lokale munt
Wijziging sinds begin dit jaar*
Huidig niveau*
Vooruitzicht 12M**
WTI olie  52,5% 114,67
110
Goud 0,4% 1837,35
2.100
Koper
-2,8% 9448
11.000

* Bron: Bloomberg, 31 mei 2022
** Bron : DB Wealth Management, 13 mei 2022