Juridische informatie

Informatie over Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel

Benaming

Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel

Belgisch bijkantoor van Deutsche Bank AG, naamloze vennootschap en kredietinstelling naar Duits recht

Maatschappelijke zetel van Deutsche Bank AG

Deutsche Bank AG:
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt am Main, Duitsland

Zetel en adres van Belgisch bijkantoor

Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel
Marnixlaan 13-15
B-1000 Brussel

Registratie

Deutsche Bank AG:

 • handelsregister van Frankfurt am Main: HRB Nr. 30000
 • Industrie- en Handelskamer (IHK) van Frankfurt am Main: IHK D-H0AV-L0HOD-14 (nummer eveneens gebruikt door het bijkantoor voor haar activiteiten als niet-verbonden verzekeringsagent)

Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel:

 • Rechtspersonenregister van Brussel: 0418.371.094
 • BTW nummer: BE 0418.371.094

Bankrekening bijkantoor

IBAN: BE03 6102 0085 7284
BIC Code: DEUTBEBE

Algemeen telefoonnummer

+32 2 551 65 11

Website

www.deutschebank.be

Reglementen en tarieven

De Reglementen en Tarieven zijn beschikbaar in het Nederlands en Frans onder de rubriek Documenten & tarieven.

Het Belgisch recht is van toepassing. In geval van een geschil, zullen enkel de Belgische rechtbanken bevoegd zijn.

Toezichthoudende autoriteiten en gedragscode

Deutsche Bank AG is gemachtigd om diverse financiële diensten te leveren in België via haar Belgische bijkantoor. Deze diensten omvatten, onder andere, bankdiensten, beleggingsdiensten, verzekeringsbemiddeling, het toekennen van hypothecaire kredieten en het toekennen van consumentenkrediet.

Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel is onderworpen aan de volgende toezichthoudende autoriteiten:

 • Europese Centrale Bank (ECB), Kaiserstrasse 29, 60311 Frankfurt am Main, Duitsland (www.ecb.eu)
 • Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Strasse 108, 53117 Bonn, Duitsland (www.bafin.de)
 • lHK Frankfurt am Main, Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt am Main, Duitsland (https://www.frankfurt-main.ihk.de)
 • Nationale Bank van België (NBB), de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel (www.nbb.be)
 • Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel (www.fsma.be).
 • FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, De Algemene Directie Economische Inspectie North Gate III, Koning Albert II-laan 16, 3e verdiep, 1000 Brussel (www.economie.fgov.be)

Deutsche Bank AG bijkantoor Brussel is lid van Febelfin (de Belgische Federatie van de financiële sector) en de Belgische Vereniging van banken en heeft de gedragscode van deze laatste onderschreven (beschikbaar op https://www.goedebankrelatie.be). De lijst van gedragscodes van Febelfin is beschikbaar op: Gedragscodes | Febelfin

Klachtenbehandeling

Dienst Client solutions

Voor alle kwaliteitsproblemen inzake dienstverlening, kunnen cliënten hun Advisory Center bezoeken of contact opnemen met de dienst Client Solutions van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel (hierna: ‘de Bank’). De dienst Client Solutions is te bereiken via de volgende kanalen:

 • per post: Client Solutions, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel
 • via e-mail: clienten.dienst@db.com
 • via de website www.deutschebank.be, rubriek "Contact - Stuur ons een e-mail"
 • via Online Banking
 • per telefoon op het nummer +32 2 551 99 34

De cliënt wordt verzocht aan de Bank alle nuttige informatie te bezorgen bij het formuleren van een klacht, zoals onder andere zijn naam en voornaam, zijn wettelijk adres, zijn contactgegevens (zoals zijn telefoonnummer en e-mailadres), de omschrijving van zijn klacht en zijn rekeningnummer bij de Bank, alsook enige andere gegevens die relevant kunnen zijn voor de behandeling van de klacht door de Bank.

Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel implementeerde een beleid dat een passende klachtenbehandeling van cliënten voorziet. De belangrijkste kenmerken van dat beleid zijn de volgende:

 • de ontvangen klachten worden toegewezen aan een medewerker van de Bank, die zal instaan voor het beheer ervan;
 • er wordt een dossier aangemaakt voor elke ontvangen en behandelde klacht;
 • de cliënt krijgt een ontvangstbevestiging binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht, via hetzelfde kanaal dat hij gebruikte voor het indienen van de klacht;
 • er werden principes uitgewerkt voor een deugdelijk beheer van klachten, onder meer met betrekking tot de volgorde waarin de klachten worden behandeld, het verzamelen van informatie noodzakelijk voor het behandelen van een klacht, het opstellen van een antwoord aan de cliënt en, in voorkomend geval, het voorstellen van een gepaste oplossing, het kanaal dat gebruikt wordt om de cliënt een antwoord te bieden, enz.;
 • de cliënt moet in principe een antwoord ontvangen uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de klacht. Indien de klacht gerelateerd is aan Betalingsdiensten, zal de cliënt uiterlijk binnen 15 werkdagen na ontvangst van de klacht een antwoord ontvangen. Deze termijn kan in uitzonderlijke omstandigheden, die aan de cliënt worden gerechtvaardigd, worden verlengd tot een maximumtermijn van 35 werkdagen.

De cliënt kan steeds, via de hierboven vernoemde kanalen, bijkomende informatie bekomen betreffende de klachtenbehandeling van de Bank.

Buitengerechtelijke schikking van klachten

Indien de dienst Client Solutions niet binnen de voormelde termijnen heeft geantwoord of indien de cliënt de behandeling van zijn klacht door de Bank ontoereikend acht, heeft hij het recht zich te wenden tot de volgende onafhankelijke instanties.

Voor bancaire en financiële diensten (cliënten-consumenten) of diensten betreffende kredieten (cliënten-consumenten en onderneming), kan de cliënt kosteloos de Ombudsman in financiële geschillen schriftelijk aanspreken.

Ombudsfin
North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2
B-1000 Brussel
E-mail: ombudsman@ombudsfin.be
Website : www.ombudsfin.be (online klachtenformulier beschikbaar via de website)

Voor klachten m.b.t. diensten aan cliënten-consumenten waarbij de Bank als verzekeringstussenpersoon optreedt, kan de cliënt gratis contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen:

Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûssquare 35
B-1000 Brussel,
E-mail: info@ombudsman-insurance.be
Website: https://www.ombudsman-insurance.be (online klachtenformulier beschikbaar via de website)

De cliënt behoudt ook steeds het recht om eventuele klachten voor te leggen aan de bevoegde rechtbanken

×