Beleggingen en duurzaamheid

Beleggingen en duurzaamheid

Ontdek onze aanpak en hoe wij u kunnen helpen oplossingen te kiezen
die het best zijn afgestemd op uw behoeften en waarden.

Onze aanpak bij ESG-beleggingen

Beleggen in ESG-producten betekent dat beleggers niet uitsluitend rekening houden met de traditionele financiële factoren zoals de prestaties of het risiconiveau, maar ook met criteria op het vlak van milieu (Environmental), maatschappij (Social) en goed bestuur (Governance).

Beleggers verwarren ESG-beleggen vaak met andere concepten zoals ethisch beleggen, maatschappelijk verantwoord beleggen, groen beleggen, duurzaam beleggen en impactbeleggen. Al deze termen beschrijven het idee dat financiën de bredere langetermijndoelstellingen van de samenleving moeten ondersteunen in plaats van alleen trachten winst te maken.

ESG-beleggen is echter een veel ruimer begrip. Het omvat zowel een ambitieverklaring over hoe de wereld zou moeten zijn, als een reeks objectieve en strikte criteria om de beleggingen te identificeren die ons kunnen helpen deze doelstellingen te bereiken.

Als belegger kunnen uw beleggingen een hefboom zijn die bijdraagt tot een betere samenleving voor de huidige en toekomstige generaties. U kunt zelf bepalen om een actieve medestander van verandering te zijn.

Wat betekent ESG?

Milieu (Environmental)
Milieu (Environmental)

Milieufactoren verwijzen naar de invloed van een onderneming op de natuurlijke leefomgeving. Het gaat daarbij om kwesties als vervuiling (koolstofemissies, giftige chemicaliën en metalen, verpakkingen en ander afval), misbruik van natuurlijke hulpbronnen (water, land, bossen) en de gevolgen daarvan voor de biodiversiteit (de verscheidenheid van het leven op aarde), alsmede initiatieven om onze ecologische voetafdruk te beperken (energie-efficiëntie, duurzame landbouw, groene gebouwen).

Maatschappij (Social)
Maatschappij (Social)

Maatschappelijke factoren zijn factoren die van invloed zijn op mensen, of het nu gaat om werknemers, klanten van een bedrijf of de samenleving als geheel. Zij hebben betrekking op kwesties als de gezondheid en veiligheid van werknemers of de arbeids- en welzijnsnormen van andere werknemers in de toeleveringsketen van het bedrijf, maar ook op de productveiligheid voor consumenten of de privacy en veiligheid van gegevens voor de eindgebruikers. Investeerders willen ook steeds vaker zien dat bedrijven zich actief inzetten om ongelijkheid en discriminatie tegen te gaan, zowel door werknemers rechtvaardig te behandelen als ervoor te zorgen dat geen enkele groep in de samenleving wordt uitgesloten van de toegang tot essentiële producten en diensten.

Goed bestuur (Governance)
Goed bestuur (Governance)

Met behulp van indicatoren van goed bestuur wordt nagegaan of een onderneming haar activiteiten op verantwoorde wijze beheert. Daarbij wordt rekening gehouden met de ethische vereisten van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, zoals anticorruptiebeleid en fiscale transparantie, alsook met traditionele aspecten van corporate governance, zoals het beheer van belangenconflicten, de diversiteit en onafhankelijkheid van de raad van bestuur, de kwaliteit van de financiële rapportering en de rechtvaardige behandeling van minderheidsaandeelhouders door aandeelhouders met een meerderheidsbelang.

Wat ons anders maakt

Het ruimste aanbod van duurzame impactfondsen1 (art. 9) in België

In tegenstelling tot de traditionele grootbanken bieden wij u een zeer ruime keuze uit het beste van wat de markt te bieden heeft, zowel eigen producten als die van andere fondsbeheerders. Dat is onze zogenaamde 'open architectuur', die u toegang biedt tot een uitgebreid assortiment van een dertigtal internationaal gereputeerde fondsbeheerders. Dankzij deze strategie kunnen wij u momenteel, van de banken die beleggingsadvies verstrekken, het ruimste aanbod van het land aanbieden op het gebied van duurzame impactfondsen (art. 9).

De opbouw van een robuuste portefeuille

Bij Deutsche Bank raden we aan te beleggen volgens de kern-satellietbenadering. Dankzij onze brede waaier aan fondsen, kan dit ook gemakkelijk worden toegepast voor ESG-beleggingen: De kern – vaak het belangrijkste deel – omvat een aantal solide beleggingen die strategisch zijn gespreid over uiteenlopende activaklassen met duidelijke ESG-criteria. In het satellietgedeelte kunt u ten volle profiteren van pure en duurzame aandelenstrategieën en beleggen in duurzame thema's zoals klimaatverandering of water.
 

  
 

Een kader voor meer transparantie

Om het aanbod van duurzame beleggingen transparanter te maken, legt de Europese Unie aan financiële marktpartijen strenge duurzaamheidsregels op. Diverse verordeningen zijn erop gericht de transparantie van informatie over de duurzaamheid van financiële producten te verbeteren.

Om dit te bereiken worden 3 categorieën van criteria gedefinieerd:

1. Duurzaamheidscriteria gebaseerd op het beperken of uitsluiten van negatieve effecten

Dit betreft beleggingen die als doel hebben hun negatieve impact op bepaalde ESG-factoren te beperken of uit te sluiten, zoals de uitstoot van broeikasgassen, controversiële wapens, de schending van de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties, sociale factoren enz.

Deze categorieste stemt overeen met de belangrijkste negatieve effecten (Key Negative Impacts - KNI's) zoals ingevoerd door de Europese SFDR-verordening (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

De belangrijkste negatieve effecten hebben betrekking op een breed scala aan indicatoren om de blootstelling te meten van een belegging aan activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de duurzaamheid.
Deze factoren werden gegroepeerd in vijf hoofdcategorieën: broeikasgasemissies, biodiversiteit, waterbeheer, verontreiningingsbeheer, en sociale en arbeidsrechten.

2. Duurzaamheidscriteria gekoppeld aan een milieu- of sociaal thema

Dit betreft beleggingen in activiteiten die bijdragen tot een meetbare milieu- of sociale doelstelling (bijvoorbeeld toegang tot drinkwater, energietransitie, circulaire economie enz.). De ondernemingen waarin wordt belegd, moeten bovendien goede bestuurspraktijken naleven.

De VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling dienen als leidraad, omdat ze een antwoord bieden op de wereldwijde uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, in het bijzonder op het gebied van armoede, ongelijkheid, klimaat, milieu, vrede en gerechtigheidheid.

3. Duurzaamheidscriteria met betrekking tot milieubeleid

Dit betreft beleggingen in een economische activiteit die een aanzienlijke bijdrage levert aan een of meer van de zes milieudoelstellingen van de EU-taxonomie2.

De EU-taxonomie is een classificatiesysteem voor ecologisch duurzame economische activiteiten. Deze moet beleggers transparantie bieden, bedrijven helpen klimaatvriendelijker te worden, de versnippering van de markt beperken en helpen investeringen te sturen naar waar ze het meest nodig zijn om deze doelstellingen te bereiken.

Onze duurzaamheidscriteria

Deutsche Bank heeft minimumcriteria vastgelegd om de door haar voorgestelde beleggingsproducten en -strategieën als ESG te kunnen kwalificeren. Het omvat alle producttypes (fondsen, ETF's3, aandelen, obligaties, gestructureerde producten4 enz.) en alle beheerstypes (advies of discretionair beheer).

Uw voorkeuren instellen

Binnen uw Financial ID (uw persoonlijke beleggersprofiel) kunt u bepalen wat uw duurzaamheidsvoorkeuren zijn voor uw beleggingen. Ga naar uw Online Banking of bespreek het met uw adviseur.


Beleggen in ESG-oplossingen

Neem deel aan de verandering

Neem deel aan de verandering

Neem deel aan de verandering

Kiezen voor beleggingen volgens financiële criteria, maar ook volgens criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur, betekent een concrete actor van verandering zijn.

Kiezen voor beleggingen volgens financiële criteria, maar ook volgens criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur, betekent een concrete actor van verandering zijn.

Kiezen voor beleggingen volgens financiële criteria, maar ook volgens criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur, betekent een concrete actor van verandering zijn.

Onze publicaties

Onze publicaties

Onze publicaties

Profiteer van de expertise van de Deutsche Bank groep, een leider in de financiële wereld en toegewijd aan duurzame beleggingen.

Profiteer van de expertise van de Deutsche Bank groep, een leider in de financiële wereld en toegewijd aan duurzame beleggingen.

Profiteer van de expertise van de Deutsche Bank groep, een leider in de financiële wereld en toegewijd aan duurzame beleggingen.

1 De term 'fonds' is de gemeenschappelijke benaming voor Instellingen voor Collectieve Beleggingen (ICB). ICB's zijn ofwel ICBE's, ofwel AICB's; ze hebben de vorm van een beleggingsvennootschap (BEVEK) of een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF). De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat beleggers het bedrag van hun belegging niet terugkrijgen.

2 De zes milieudoelstellingen van de EU-taxonomie zijn: mitigatie van klimaatverandering, adaptatie aan klimaatverandering, duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen, transitie naar een circulaire economie, preventie en beheersing van verontreiniging en de bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen.

3 Trackers, ook wel ETF's (Exchange Traded Funds) genoemd, zijn fondsen die op de beurs zijn genoteerd, waardoor u ze gedurende de hele beursdag kunt kopen en verkopen, zoals beursgenoteerde effecten. Trackers streven ernaar het verloop van een vooraf bepaalde beursindex zo getrouw mogelijk na te bootsen.

4 Gestructureerde financiële instrumenten, ook Structured Notes genoemd, bestaan in de vorm van ‘schuldbewijzen met totale of gedeeltelijke terugbetaling van het kapitaal’. Een gestructureerd schuldinstrument is een financieel instrument van bepaalde duur, doorgaans uitgegeven door financiële instellingen, dat een rendement biedt dat gekoppeld is aan een of meer onderliggende activa (bv. een rentevoet of beursindex) via vaste of variabele coupons die tijdens de looptijd of op de vervaldag van het effect worden uitbetaald. Voor een ‘schuldbewijs met recht op terugbetaling van het kapitaal’ verbindt de uitgever zich ertoe 100% van het ingeschreven kapitaal (na aftrek van kosten en vergoedingen die bovenop de nominale waarde worden geheven) terug te betalen op de eindvervaldag (behalve bij faillissement of risico op faillissement van de uitgever). Bij een ‘schuldbewijs met een gedeeltelijk recht op terugbetaling van het kapitaal’ daarentegen verbindt de uitgever zich er niet toe om 100% van het ingeschreven kapitaal terug te betalen op eindvervaldag. Er bestaan ook ‘schuldbewijzen zonder recht op terugbetaling van het kapitaal’.

×