• De term 'fonds' is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten.
 • Bron: Morningstar. Rendementen op actuariële basis in de munt van de ICB sinds oprichting van het compartiment. Alle kosten en beheerscommissies zijn inbegrepen in de berekening van de resultaten uit het verleden (inclusief de eventuele dividenden van het fonds) met uitzondering van de instap- en eventuele uitstapkosten. De belastingen zijn niet inbegrepen in de berekening van de rendementen ; de gebruikelijke belastingen worden hieronder vermeld. De weergegeven rendementen zijn uit het verleden en vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige prestaties. Geen enkel rendement wordt vermeld voor een ICB met minder dan 5 jaar historiek.
 • Swing pricing is een moderne berekeningsmethode die de beheersmaatschappijen gebruiken om de netto-inventariswaarde van hun ICB te bepalen. Dankzij de swing pricing kunnen de beleggingsfondsen hun dagelijkse transactiekosten die voortvloeien uit de inschrijvingen en afkopen van inkomende en uitgaande beleggers vereffenen. Meer informatie over swing pricing vindt u in het prospectus.
 • De lopende kosten zijn exclusief prestatievergoeding en transactiekosten. Deze lopende kosten zijn de laatst beschikbare dat men kan terugvinden in de essentiële beleggersinformatie van dit product op datum van deze publicatie.
 • Fiscale behandeling volgens de geldende wetgeving op de datum van deze brochure en afhankelijk van de individuele fiscale situatie van de belegger. Bij terugkoop van kapitalisatie- en distributieaandelen kan de individuele belegger, natuurlijke persoon en Belgisch inwoner, onderworpen zijn aan een roerende voorheffing van 30% op de inkomsten (onder vorm van interesten, meerwaarden of minderwaarden) die rechtstreeks of onrechtstreeks, afkomstig zijn van de schuldvorderingen, indien het fonds voor meer dan 10% van zijn activa in schuldvorderingen (25% indien de aandelen door de belegger aangekocht vóór 1 januari 2018) belegt, zoals bedoeld in artikel 19bis van de WIB92. Dit document vormt geen fiscaal noch juridisch advies.
 • Raadpleeg het kaderdocument met betrekking tot de groene obligaties van de uitgever Deutsche Bank op: https://www.db.com/ir/en/green-bond.htm
 • Bij Deutsche Bank stellen we u een unieke benadering voor, gebaseerd op 3 sleuteldoelstellingen: Liquiditeiten, Bescherming en Groei. 
  Meer weten
 • Dit recht geldt enkel:
  - Op eindvervaldag, bij het ontbreken van een vervroegde terugbetaling (voor sommige producten is een vervroegde terugbetaling mogelijk).
  - Behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de emittent en/of de garant (indien van toepassing).
 • Neem deel aan de verandering met
  duurzame beleggingen

  De huidige generatie is de generatie van de verandering. Ze is zich ervan bewust dat de wereld op een punt is gekomen waarna er geen weg terug is. Bij Deutsche Bank geloven we dat die ingrijpende veranderingen een motor van vooruitgang zijn en kansen bieden voor beleggers. Tijd dus om te investeren in bedrijven die de weg openen naar een nieuwe economie in volle groei.

  Kiezen voor beleggingen die naast financiële criteria ook rekening houden met milieu, maatschappij en governance, betekent concreet deelnemen aan de verandering. De financiële wereld speelt een belangrijke rol in de duurzame ontwikkeling. Daarom besliste Deutsche Bank om in actie te komen en zo veel mogelijk mensen toegang te geven tot duurzame beleggingen. Door ze eenvoudiger en concreter te maken.

  Meer lezen Minder lezen
  Terug
  hand with plant Klimaatverandering
  hand with plant
  93%
  Europeanen
  beschouwt de klimaatverandering
  als een ernstig probleem.
  Bron: Europese Commissie:
  ec.europa.eu/clima/citizens/support_nl
  2019 was het tweede warmste jaar ooit. De klimaatverandering verstoort de economie en beïnvloedt het leven, terwijl de weersomstandigheden veranderen, de zeespiegel stijgt en de weersverschijnselen almaar extremer worden.
  Bedrijven kunnen deel uitmaken van de oplossing door zich te engageren voor het ‘koolstofvrij maken' van hun activiteiten. Bijvoorbeeld door hun energie-efficiëntie te verbeteren, hun koolstofvoetafdruk te verkleinen of door te investeren in de ontwikkeling van koolstofarme producten en diensten. Allemaal uitdagingen die opportuniteiten bieden voor beleggers
  Bron: Europese Commissie:
  ec.europa.eu/clima/citizens/support_nl

  Dit fonds investeert in innovatieve bedrijven om de uitdagingen van de klimaatverandering het hoofd te bieden.

  Het fonds1 Nordea 1 Global Climate and Environment Fund, beheerd door Nordea Investment Funds sa, bestaat uit een portefeuille van 40 tot 60 aandelen. Dit zijn de ESG-selectiecriteria van het fonds:

  Uitsluiting
  Tabak, kernenergie en wapenproductie
  Integratie
  Rekening houden met de aspecten milieu (duurzame exploitatie van bossen, afvalbeheer), maatschappij (verbetering van de arbeidsomstandigheden) en governance (financiële transparantie)
  Thema
  60% Hernieuwbare energie
  35% Distributie en netwerk
  5% Alternatieve energie

  Bron: Nordea Investment Funds sa. Juli 2020. ESG-gegevensbron: MSCI, ISS-Ethix
  Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

  Deze fondsen beleggen in innovatieve bedrijven om het hoofd te bieden aan de uitdagingen op het vlak van duurzame ontwikkeling.

  Duurzaam fonds

  Een duurzaam fonds is een belegging in een economische activiteit die een bijdrage levert aan een doelstelling op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur.

  De synthetische risico- en opbrengstindicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. Hij waardeert het risico op een schaal van 1 (kleiner risico, mogelijk lager rendement) tot 7 (hoger risico, mogelijk hoger rendement). De laagste categorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie wordt niet gegarandeerd en kan wijzigen in de tijd.

  Bij Deutsche Bank stellen we U een unieke benadering voor, gebaseerd op 3 sleuteldoelstellingen: Liquiditeiten, Bescherming en Groei.
  Meer weten

  Morningstar, Inc. is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar rating is een kwantitatieve evaluatie van de prestaties van een fonds in het verleden. Deze wordt maandelijks bijgewerkt. Het criterium bij de toekenning van sterren is gebaseerd op de risico-aangepaste prestatie. De geanalyseerde fondsen krijgen 1 tot 5 sterren, waarbij 5 sterren de hoogste rating is. Meer info op www.morningstar.be. Meer informatie over de ratings is ook beschikbaar bij Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel.

  Het rendement in euro kan stijgen of dalen als gevolg van veranderingen in wisselkoersen. Het rendement in euro is meerdere malen gedaald ten opzicht van zijn oorspronkelijke notering tijdens de weergegeven periode als gevolg van wisslkoersschommelingen.

  Beleggingsbeleid

  De doelstelling van het fonds is de aandeelhouders kapitaalgroei op lange termijn te bieden. Het beheerteam beheert de portefeuille actief. Daarbij legt het zich toe op bedrijven die klimaat- en milieuvriendelijke oplossingen ontwikkelen, zoals hernieuwbare energie en efficiënt gebruik van hulpbronnen, en die voortreffelijke groeivooruitzichten en beleggingskenmerken lijken te vertonen. Het fonds belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven uit de hele wereld. Meer bepaald belegt het fonds ten minste 75% van zijn totale activa in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten. Het fonds wordt (door beleggingen of contanten) aan andere valuta's dan de basisvaluta blootgesteld. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten voor afdekkingsdoeleinden (om de risico's te verminderen), met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en voor beleggingsdoeleinden. Een derivaat is een financieel instrument dat zijn waarde ontleent aan de waarde van een onderliggend actief. Het gebruik van derivaten is niet kosteloos of risicovrij. Het fonds valt onder het beleid voor verantwoord beleggen van Nordea Asset Management. Elke belegger kan zijn aandelen in het fonds op verzoek laten inkopen, op dagelijkse basis. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. De performance van het fonds wordt niet met een referentie-index vergeleken. Het fonds kan de effecten waarin het belegt vrij kiezen. Deze aandelenklasse keert geen dividenden uit. De opbrengsten uit beleggingen worden herbelegd. Het fonds is in EUR uitgedrukt. Beleggingen in deze aandelenklasse worden ook in EUR betaald.

  Het hierboven vermelde beleggingsbeleid is afkomstig uit de KIID. Het rendement noch het kapitaal zijn gegarandeerd of beschermd.

  Risico's

  Beleggingsproducten kunnen in waarde stijgen of dalen en het is mogelijk dat beleggers het bedrag van hun belegging niet recupereren. Hieronder vindt u een algemene omschrijving van de risico’s die aan dit type van fonds zijn verbonden, zoals door ons (Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel) bepaald. U vindt een uitvoerige beschrijving van de risico’s in het KIID.

  Liquiditeitsrisico: Kans op waarderingmoeilijkheden bij verkoop van effecten op het gewenste tijdstip.
  Tegenpartijrisico: Onvermogen of weigering van een tegenpartij om aan zijn verplichtingen te voldoen.
  Wisselkoersrisico: Schommelingen in wisselkoersen of regelgeving met betrekking tot de beheersing van wisselkoersen.
  Aandelenrisico: Aandelen zijn over het algemeen volatieler dan obligaties. Aandelenkoersen fluctueren door verschillende factoren, zoals algemene informatie, economische, sectorale informatie of informatie omtrent de onderneming.
  Concentratierisico: Geconcentreerde blootstelling aan een bepaald land of sector.

  Technische gegevens
  De NIW is consulteerbaar via: www.fundinfo.com
  Minimuminschrijving: 1 deelbewijs bij Deutsche Bank
  Recht van toepassing: Luxemburgs recht
  Looptijd : Onbeperkt
  Fiscaliteit5
  Juridische aard: Compartiment van de bevek Nordea 1.
  TOB bij uitstap: 1,32 % (Max. 4 000 euro)
  Roerende voorheffing op dividenden: Niet van toepassing
  Roerende voorheffing bij afkoop: Niet van toepassing

  Alvorens in te tekenen, bent u verplicht om het document «essentiële beleggersinformatie» (KIID) en het prospectus, alsook de laatste periodieke verslagen door te nemen.

  Voor al uw klachten kunt u zich wenden tot de dienst Client Solutions Tel. +32 02 551 99 34; Fax +32 2 551 62 99, E-mail: clienten.dienst@db.com of bij OMBUDSFIN Tel +32 2 545 77 70; Fax +32 2 545 77 79; E-mail: ombudsman@ombudsfin.be; www.ombudsfin.be.

  Wilt u meer weten over deze duurzame belegging? Ontdek ons artikel.
  Communicatie van commerciële aard

  Deutsche Bank AG (DE) Green Note Fund Opportunity (90) 2031 II

  Deutsche Bank biedt haar beleggers de mogelijkheid om zich in te zetten voor de energietransitie door middel van een nieuw instrument: het groene schuldbewijs met recht op terugbetaling van het kapitaal. Deutsche Bank heeft een volledig kader6 uitgewerkt om kapitaal aan te trekken voor de (her)financiering van ‘groene’ projecten door middel van de uitgifte van eigen groene obligaties. Op die manier kan de uitgever bijdragen aan de ontwikkeling van meer bronnen van hernieuwbare energie en/of projecten financieren die gericht zijn op het vergroten van de energie-efficiëntie. Er zijn risico’s verbonden aan groene schuldbewijzen en de hierdoor gefinancierde groene activa. Zie pagina 6 van de brochure om te weten te komen wat deze exact zijn.

  83%
  Projecten met betrekking tot groen vastgoed
  2%
  Projecten met betrekking tot hernieuwbare energie
  15%
  Projecten met betrekking tot energie-efficiëntie

  Bron: https://www.db.com/ir/en/download/Deutsche_Bank_SPO_ISS-ESG.pdf van 23 december 2020.
  Voor meer informatie, gelieve pagina 2 en 3 van de brochure te raadplegen.

  Voor meer informatie over het Prospectus en de de risico's verbonden met dit product,
  gelieve op "Meer informatie" hierboven te klikken of de pagina's 6 tot en met 9 van de brochure te raadplegen.

  Hoe selecteren we
  duurzame oplossingen?

  Duurzaam beleggen houdt rekening met niet-financiële criteria in het selectieproces van de beleggingen. Deze aanpak omvat verschillende aspecten.

  Meer info
  Terug
  1. Le rating ESG de MSCI évalue la capacité des sociétés à relever les défis liés aux critères ESG (responsabilité environnementale, sociale et bonne gouvernance). Les sociétés jugées « à la traîne » récoltent les notes CCC et B, les sociétés jugées « moyennes » récoltent les notes BB, BBB et A, les sociétés jugées « leaders » récoltent les notes AA et AAA.
  2. -->
  Terug
  waves water
  waves
  3op10
  dat is het aantal
  mensen dat geen toegang heeft tot drinkwaterdiensten.
  Bron: Verenigde Naties:
  https://unric.org/nl/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen/sdg-6/
  Door de demografische en klimatologische ontwikkelingen neemt het thema water een almaar belangrijkere plaats in op de wereldwijde economische en politieke agenda. Omdat niet alleen de bevolking, maar ook de levensstandaard toeneemt, wordt de wereldwijde vraag naar water groter.
  Om de doelstellingen van de Verenigde Naties te bereiken, zijn nog grote investeringen in adequate sanitaire voorzieningen en systemen nodig. Deze massale investeringen bieden dus mogelijkheden voor beleggers die hun steentje willen bijdragen aan de transitie naar een wereld die iedereen toegang geeft tot schoon water.
  Bron: Verenigde Naties:
  https://unric.org/nl/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen/sdg-6/

  Dit fonds investeert in innovatieve bedrijven om een duurzame watervoorziening mogelijk te maken.

  Het fonds1 BNP Paribas Funds Aqua, beheerd door BNP Paribas Asset Management, bestaat uit een portefeuille van 40 tot 80 aandelen. Dit zijn de ESG-selectiecriteria van het fonds:

  Uitsluiting
  Tabak, wapens en asbest
  Integratie
  Rekening houden met de aspecten milieu (waterfiltratie en -zuivering), maatschappij (geen discriminatie op grond van geslacht) en governance (corruptiebestrijding)
  Thema
  45% Watervoorzieningen
  35% Efficiënte behandeling en (her)gebruik van water
  20% Nutsvoorzieningen

  Bron: BNP Paribas Asset Management. Juli 2020. ESG-gegevensbronnen: MSCI, Sustainalytics
  Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

  Deze fondsen beleggen in innovatieve bedrijven om het hoofd te bieden aan de uitdagingen op het vlak van duurzame ontwikkeling.

  Duurzaam fonds

  Een duurzaam fonds is een belegging in een economische activiteit die een bijdrage levert aan een doelstelling op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur.

  De synthetische risico- en opbrengstindicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. Hij waardeert het risico op een schaal van 1 (kleiner risico, mogelijk lager rendement) tot 7 (hoger risico, mogelijk hoger rendement). De laagste categorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie wordt niet gegarandeerd en kan wijzigen in de tijd.

  Bij Deutsche Bank stellen we U een unieke benadering voor, gebaseerd op 3 sleuteldoelstellingen: Liquiditeiten, Bescherming en Groei.
  Meer weten

  Morningstar, Inc. is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar rating is een kwantitatieve evaluatie van de prestaties van een fonds in het verleden. Deze wordt maandelijks bijgewerkt. Het criterium bij de toekenning van sterren is gebaseerd op de risico-aangepaste prestatie. De geanalyseerde fondsen krijgen 1 tot 5 sterren, waarbij 5 sterren de hoogste rating is. Meer info op www.morningstar.be. Meer informatie over de ratings is ook beschikbaar bij Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel.

  Het rendement in euro kan stijgen of dalen als gevolg van veranderingen in wisselkoersen. Het rendement in euro is meerdere malen gedaald ten opzicht van zijn oorspronkelijke notering tijdens de weergegeven periode als gevolg van wisslkoersschommelingen.

  Beleggingsbeleid

  Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te verhogen door te beleggen in aandelen die zijn uitgegeven door bedrijven die actief zijn op het gebied van de watersector en/of verwante sectoren en die geselecteerd zijn wegens de kwaliteit van hun financiële structuur en/of potentieel voor winstgroei. Het kan belegd zijn in aandelen van het Chinese vasteland met beperkte toegang voor buitenlandse beleggers zoals Chinese A-aandelen, die genoteerd kunnen zijn op een Stock Connect, of door het gebruik van een specifieke door de Chinese autoriteiten verleende licentie. Het wordt actief beheerd en kan dan ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de index, de MSCI World (NR). Het beleggingsteam past ook het beleid voor duurzaam beleggen van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT toe, dat rekening houdt met ESG-criteria (Environmental, Social and Governance) in de beleggingen van het Fonds. De inkomsten worden systematisch herbelegd. De beleggers kunnen hun aandelen verkopen op dagelijkse basis (op Luxemburgse bankwerkdagen).

  Het hierboven vermelde beleggingsbeleid is afkomstig uit de KIID. Het rendement noch het kapitaal zijn gegarandeerd of beschermd.

  Risico's

  Beleggingsproducten kunnen in waarde stijgen of dalen en het is mogelijk dat beleggers het bedrag van hun belegging niet recupereren. Hieronder vindt u een algemene omschrijving van de risico’s die aan dit type van fonds zijn verbonden, zoals door ons (Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel) bepaald. U vindt een uitvoerige beschrijving van de risico’s in het KIID.

  Liquiditeitsrisico: Kans op waarderingmoeilijkheden bij verkoop van effecten op het gewenste tijdstip.
  Tegenpartijrisico: Onvermogen of weigering van een tegenpartij om aan zijn verplichtingen te voldoen.
  Wisselkoersrisico: Schommelingen in wisselkoersen of regelgeving met betrekking tot de beheersing van wisselkoersen.
  Aandelenrisico: Aandelen zijn over het algemeen volatieler dan obligaties. Aandelenkoersen fluctueren door verschillende factoren, zoals algemene informatie, economische, sectorale informatie of informatie omtrent de onderneming.
  Risico in verband met ontwikkelingslanden: meer kans op politieke, juridische, tegenpartij en operationele risico's bij opkomende markten.
  Concentratierisico: Geconcentreerde blootstelling aan een bepaald land of sector.

  Technische gegevens
  De NIW is consulteerbaar via: www.beama.be
  Minimuminschrijving: 1 deelbewijs bij Deutsche Bank
  Recht van toepassing: Luxemburgs recht
  Looptijd: Onbeperkt
  Fiscaliteit5
  Juridische aard: Compartiment van de bevek BNP Paribas Funds.
  TOB bij uitstap: 1,32 % (Max. 4 000 euro)
  Roerende voorheffing op dividenden: Niet van toepassing
  Roerende voorheffing bij afkoop: Niet van toepassing

  Alvorens in te tekenen, bent u verplicht om het document «essentiële beleggersinformatie» (KIID) en het prospectus, alsook de laatste periodieke verslagen door te nemen.

  Voor al uw klachten kunt u zich wenden tot de dienst Client Solutions Tel. +32 02 551 99 34; Fax +32 2 551 62 99, E-mail: clienten.dienst@db.com of bij OMBUDSFIN Tel +32 2 545 77 70; Fax +32 2 545 77 79; E-mail: ombudsman@ombudsfin.be; www.ombudsfin.be.

  Wilt u meer weten over deze duurzame belegging? Ontdek ons artikel.
  Communicatie van commerciële aard

  Deutsche Bank AG (DE) Green Note Fund Opportunity (90) 2031 II

  Deutsche Bank biedt haar beleggers de mogelijkheid om zich in te zetten voor de energietransitie door middel van een nieuw instrument: het groene schuldbewijs met recht op terugbetaling van het kapitaal. Deutsche Bank heeft een volledig kader6 uitgewerkt om kapitaal aan te trekken voor de (her)financiering van ‘groene’ projecten door middel van de uitgifte van eigen groene obligaties. Op die manier kan de uitgever bijdragen aan de ontwikkeling van meer bronnen van hernieuwbare energie en/of projecten financieren die gericht zijn op het vergroten van de energie-efficiëntie. Er zijn risico’s verbonden aan groene schuldbewijzen en de hierdoor gefinancierde groene activa. Zie pagina 6 van de brochure om te weten te komen wat deze exact zijn.

  83%
  Projecten met betrekking tot groen vastgoed
  2%
  Projecten met betrekking tot hernieuwbare energie
  15%
  Projecten met betrekking tot energie-efficiëntie

  Bron: https://www.db.com/ir/en/download/Deutsche_Bank_SPO_ISS-ESG.pdf van 23 december 2020.
  Voor meer informatie, gelieve pagina 2 en 3 van de brochure te raadplegen.

  Voor meer informatie over het Prospectus en de de risico's verbonden met dit product,
  gelieve op "Meer informatie" hierboven te klikken of de pagina's 6 tot en met 9 van de brochure te raadplegen.

  Hoe selecteren we
  duurzame oplossingen?

  Duurzaam beleggen houdt rekening met niet-financiële criteria in
  het selectieproces van de beleggingen. Deze aanpak omvat verschillende aspecten.

  Meer info
  Terug
  Terug
  hand with planet earth surrounded by a growing plant Sociale
  imapct
  hand with planet earth surrounded by a growing plant
  140miljoen
  kredietnemers
  maakten gebruik
  van microkredieten
  in 2018.
  Bron: Convergences:
  http://www.convergences.org
  De sociale (of maatschappelijke) criteria bekijken welke rechtstreekse of onrechtstreekse impact de activiteit van ondernemingen heeft op de stakeholders (in het bijzonder medewerkers, klanten, leveranciers en lokale gemeenschappen), en dat op basis van universele waarden. Microfinanciering is een voorbeeld van een economie met een positieve impact op de samenleving, omdat ze het ondernemerschap bevordert, waardoor minder bevoordeelde bevolkingsgroepen de kans krijgen om zich op te werken, naar de arbeidsmarkt te trekken en een deel van de door onze economie gecreëerde waarde binnen te halen.
  Bron: Convergences:
  http://www.convergences.org

  Dit fonds belegt duurzaam en creëert via de stichting Funds For Good Philanthropy een directe en positieve maatschappelijke impact.

  Het fonds1 FFG-Global Flexible Sustainable, beheerd door MDO Management Company sa, is een flexibel gemengd fonds samengesteld uit aandelen, obligaties en liquiditeiten. Dit zijn de ESG-selectiecriteria van het fonds:

  Uitsluiting
  Bewapening, steenkool en oliewinning uit teerzand
  Integratie
  Rekening houden met de aspecten milieu (kleinere koolstofvoetafdruk), maatschappij (naleving van de internationale arbeidsnormen) en governance (financiële transparantie)
  Thema
  Ondersteuning van lokaal ondernemerschap via de Stichting Funds For Good Philanthropy die renteloze leningen toekent aan mensen die een onderneming willen opstarten, maar niet over voldoende eigen middelen beschikken

  Bron: MDO Management Company nv. Juli 2020. ESG-gegevensbronnen: MSCI
  Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

  Deze fondsen beleggen in innovatieve bedrijven om het hoofd te bieden aan de uitdagingen op het vlak van duurzame ontwikkeling.

  Duurzaam fonds

  Een duurzaam fonds is een belegging in een economische activiteit die een bijdrage levert aan een doelstelling op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur.

  De synthetische risico- en opbrengstindicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. Hij waardeert het risico op een schaal van 1 (kleiner risico, mogelijk lager rendement) tot 7 (hoger risico, mogelijk hoger rendement). De laagste categorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie wordt niet gegarandeerd en kan wijzigen in de tijd.

  Bij Deutsche Bank stellen we U een unieke benadering voor, gebaseerd op 3 sleuteldoelstellingen: Liquiditeiten, Bescherming en Groei.
  Meer weten

  Morningstar, Inc. is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar rating is een kwantitatieve evaluatie van de prestaties van een fonds in het verleden. Deze wordt maandelijks bijgewerkt. Het criterium bij de toekenning van sterren is gebaseerd op de risico-aangepaste prestatie. De geanalyseerde fondsen krijgen 1 tot 5 sterren, waarbij 5 sterren de hoogste rating is. Meer info op www.morningstar.be. Meer informatie over de ratings is ook beschikbaar bij Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel.

  Het rendement in euro kan stijgen of dalen als gevolg van veranderingen in wisselkoersen. Het rendement in euro is meerdere malen gedaald ten opzicht van zijn oorspronkelijke notering tijdens de weergegeven periode als gevolg van wisslkoersschommelingen.

  Beleggingsbeleid

  Doelstellingen : Streven naar een hoger rendement op middellange termijn dan bij een obligatiebelegging in euro. Naast zijn financiële doelstelling streeft het compartiment via de onderneming Funds for Good S.A. een filantropische doelstelling na. De onderneming wordt hiervoor vergoed. Na aftrek van de werkingskosten betaalt Funds for Good S.A. een bedrag dat gelijk is aan ten minste het grootste veelvoud tussen 50% van de winst en 10% van de omzet aan maatschappelijke projecten. In het kader van dit compartiment worden giften gedoneerd aan het fonds ’Funds for Good Philanthropy’ (FFGP), dat als doel heeft de bestrijding van armoede, door niet-gegarandeerde leningen toe te kennen aan mensen in financiële moeilijkheden met een bedrijfsplan, zodat ze hun bedrijf kunnen starten. Deze benadering is gecertificeerd door Forum Ethibel. Beleggingsbeleid Het compartiment wordt zonder geografische, sectorale en monetaire restricties belegd in aandelen, obligaties (met inbegrip van, maar zonder ertoe beperkt te zijn, obligaties die geïndexeerd zijn op de inflatie), in geldmarktinstrumenten of liquiditeiten. Het percentage van de portefeuille van het compartiment dat in de verschillende instrumenten wordt belegd, is afhankelijk van de waardering van de verschillende acitvaklassen en de marktomstandigheden. Het compartiment kan ten hoogste 10% van zijn netto activa beleggen in open beleggingsfondsen, die onderworpen zijn aan een toezicht dat door de CSSF als gelijkwaardig wordt beschouwd. Met het oog op diversificatie van de portefeuille kan het compartiment zijn toevlucht nemen tot beleggingen in Exchange Traded Commodities (’ETC’) op kostbare metalen in overeenstemming met de ICB-wetgeving en voor zover die producten geen ingebedde derivaten zijn en ze geen aanleiding geven tot een fysieke levering van het onderliggende metaal. Met het oog op hedging of optimalisering van de blootstelling van de portefeuille kan het compartiment ook een beroep doen op derivaten. De beleggingen worden uitgevoerd zonder geografische, sectorale of monetaire beperking. Het compartiment kan tot 10% van zijn tegoeden beleggen in Chinese A-aandelen via de Shanghai Hong Kong Stock Connect en de Shenzhen Hong Kong Stock Connect. Het compartiment wordt actief beheerd, wat betekent dat de Beheerder beleggingsbeslissingen neemt om het beleggingsdoel en -beleid van het compartiment te realiseren zonder verwijzing naar een index. Dit actieve beheer omvat het nemen van beslissingen in verband met de selectie van activa, de regionale allocatie, de sectorale overzichten en de algemene blootstelling aan de markt. De Beheerder wordt in geen geval beperkt door de onderdelen van een referentie-index bij de positionering van zijn portefeuille. De valuta van de aandelenklasse is uitgedrukt in EUR. De belegger beschikt over het recht om zijn aandelen op aanvraag in te kopen. Aandelentransacties worden in Luxemburg op elke volledige bankwerkdag uitgevoerd. De belegger wordt erop attent gemaakt dat de mogelijkheid voor de beleggers om de inkoop van zijn aandelen te vragen in uitzonderlijke gevallen kan worden beperkt of opgeschort. Deze aandelen zijn kapitalisatieaandelen. Winst en kapitaalopbrengst worden herbelegd. Aanbeveling Dit compartiment is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen. Milieu-, sociale en governancecriteria Het compartiment neemt het Verantwoordelijke Beleggingsbeleid van Funds For Good in acht, dat in zijn geheel beschikbaar is op www.fundsforgood.eu. Dit beleid dekt de volgende aspecten: 1. Schrapping uit zijn beleggingsuniversum van een reeks ondernemingen of sectoren, volgens bepaalde criteria die onder meer verband houden met hun non-conformiteit met bepaalde internationale verdragen of met hun betrokkenheid in sectoren zoals tabak, wapens, fossiele energie, de productie van elektriciteit, het speculeren op grondstoffen. 2. Een beleid dat betrekking heeft op de Ecologische, Sociale en Governance aspecten, dat onder meer gericht is op een vermindering van de ecologische voetafdruk van de portefeuille en een verhoging van de sociale waarde. 3. Een ’Best-in-class’-beleid dat erin bestaat om beleggingen te bevorderen in de meest deugdzame ondernemingen op het vlak van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en om de minder deugdzame ondernemingen te mijden. Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te verhogen door te beleggen in aandelen die zijn uitgegeven door bedrijven die actief zijn op het gebied van de watersector en/of verwante sectoren en die geselecteerd zijn wegens de kwaliteit van hun financiële structuur en/of potentieel voor winstgroei. Het kan belegd zijn in aandelen van het Chinese vasteland met beperkte toegang voor buitenlandse beleggers zoals Chinese A-aandelen, die genoteerd kunnen zijn op een Stock Connect, of door het gebruik van een specifieke door de Chinese autoriteiten verleende licentie. Het wordt actief beheerd en kan dan ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de index, de MSCI World (NR). Het beleggingsteam past ook het beleid voor duurzaam beleggen van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT toe, dat rekening houdt met ESG-criteria (Environmental, Social and Governance) in de beleggingen van het Fonds. De inkomsten worden systematisch herbelegd. De beleggers kunnen hun aandelen verkopen op dagelijkse basis (op Luxemburgse bankwerkdagen).

  Het hierboven vermelde beleggingsbeleid is afkomstig uit de KIID. Het rendement noch het kapitaal zijn gegarandeerd of beschermd.

  Risico's

  Beleggingsproducten kunnen in waarde stijgen of dalen en het is mogelijk dat beleggers het bedrag van hun belegging niet recupereren. Hieronder vindt u een algemene omschrijving van de risico’s die aan dit type van fonds zijn verbonden, zoals door ons (Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel) bepaald. U vindt een uitvoerige beschrijving van de risico’s in het KIID.

  Liquiditeitsrisico: Kans op waarderingmoeilijkheden bij verkoop van effecten op het gewenste tijdstip.
  Tegenpartijrisico: Onvermogen of weigering van een tegenpartij om aan zijn verplichtingen te voldoen.
  Wisselkoersrisico: Schommelingen in wisselkoersen of regelgeving met betrekking tot de beheersing van wisselkoersen.
  Aandelenrisico: Aandelen zijn over het algemeen volatieler dan obligaties. Aandelenkoersen fluctueren door verschillende factoren, zoals algemene informatie, economische, sectorale informatie of informatie omtrent de onderneming.
  Risico's door het gebruik van derivaten: Deze instrumenten kunnen, door hun hefboom, de gevoeligheid van de portefeuille voor marktbewegingen verhogen.
  Kredietrisico: Insolvabiliteit of daling van de kredietwaardigheid van een emittent in de portefeuille.
  Risico in verband met ontwikkelingslanden: meer kans op politieke, juridische, tegenpartij en operationele risico's bij opkomende markten.

  Technische gegevens
  De NIW is consulteerbaar via: www.fundinfo.com
  Minimuminschrijving: 1 deelbewijs bij Deutsche Bank
  Recht van toepassing: Luxemburgs recht
  Looptijd: Onbeperkt
  Fiscaliteit5
  Juridische aard: Compartiment van de bevek FFG.
  TOB bij uitstap: 1,32 % (Max. 4 000 euro)
  Roerende voorheffing op dividenden: Niet van toepassing
  Roerende voorheffing bij afkoop: 30%

  Alvorens in te tekenen, bent u verplicht om het document «essentiële beleggersinformatie» (KIID) en het prospectus, alsook de laatste periodieke verslagen door te nemen.

  Voor al uw klachten kunt u zich wenden tot de dienst Client Solutions Tel. +32 02 551 99 34; Fax +32 2 551 62 99, E-mail: clienten.dienst@db.com of bij OMBUDSFIN Tel +32 2 545 77 70; Fax +32 2 545 77 79; E-mail: ombudsman@ombudsfin.be; www.ombudsfin.be.

  Wilt u meer weten over deze duurzame belegging? Ontdek ons artikel.
  Communicatie van commerciële aard

  Deutsche Bank AG (DE) Green Note Fund Opportunity (90) 2031 II

  Deutsche Bank biedt haar beleggers de mogelijkheid om zich in te zetten voor de energietransitie door middel van een nieuw instrument: het groene schuldbewijs met recht op terugbetaling van het kapitaal. Deutsche Bank heeft een volledig kader6 uitgewerkt om kapitaal aan te trekken voor de (her)financiering van ‘groene’ projecten door middel van de uitgifte van eigen groene obligaties. Op die manier kan de uitgever bijdragen aan de ontwikkeling van meer bronnen van hernieuwbare energie en/of projecten financieren die gericht zijn op het vergroten van de energie-efficiëntie. Er zijn risico’s verbonden aan groene schuldbewijzen en de hierdoor gefinancierde groene activa. Zie pagina 6 van de brochure om te weten te komen wat deze exact zijn.

  83%
  Projecten met betrekking tot groen vastgoed
  2%
  Projecten met betrekking tot hernieuwbare energie
  15%
  Projecten met betrekking tot energie-efficiëntie

  Bron: https://www.db.com/ir/en/download/Deutsche_Bank_SPO_ISS-ESG.pdf van 23 december 2020.
  Voor meer informatie, gelieve pagina 2 en 3 van de brochure te raadplegen.

  Voor meer informatie over het Prospectus en de de risico's verbonden met dit product,
  gelieve op "Meer informatie" hierboven te klikken of de pagina's 6 tot en met 9 van de brochure te raadplegen.

  Hoe selecteren we
  duurzame oplossingen?

  Duurzaam beleggen houdt rekening met niet-financiële criteria in
  het selectieproces van de beleggingen. Deze aanpak omvat verschillende aspecten.

  Meer info
  Terug
  Terug
  wind turbine and lines representing the wind Duurzame
  energie
  wind turbine and lines representing the wind
  92%
  Europeanen wil omschakelen naar duurzame energie.
  Bron: Europese Commissie:
  ec.europa.eu/clima/citizens/support_nl
  De omschakeling van grijze naar groene en duurzame energie is een positieve trend. Maar om de overgang te doen slagen en zo minder CO2 te financieren, is een meer gediversifieerde aanpak nodig. Veel verder kijken dan alleen zonnepanelen en windmolens biedt mooie kansen. Deze megatrend biedt dus een reëel potentieel voor beleggers.
  Bron: Europese Commissie:
  ec.europa.eu/clima/citizens/support_nl

  Dit fonds investeert in ondernemingen die bijdragen tot de transitie van de energiesector naar schonere en efficiëntere alternatieven.

  Het fonds1 Robeco Capital Growth Funds – RobecoSam Smart Energy Equities, beheerd door Robeco Luxembourg sa, bestaat uit een portefeuille van 40 tot 80 aandelen. Dit zijn de ESG-selectiecriteria van het fonds:

  Uitsluiting
  Kernenergie, steenkool en biobrandstoffen
  Integratie
  Rekening houden met de aspecten milieu (schonere en efficiëntere energieoplossingen), maatschappij (naleving van de internationale arbeidsnormen) en governance (financiële transparantie)
  Thema
  15% Hernieuwbare energie
  21% Distributie en netwerk
  24% Energiebeheer en -opslag
  38% Alternatieve energie

  Bron: Robeco Luxembourg sa. September 2020. ESG-gegevensbron: RobecoSam AG
  Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

  Deze fondsen beleggen in innovatieve bedrijven om het hoofd te bieden aan de uitdagingen op het vlak van duurzame ontwikkeling.

  Duurzaam fonds

  Een duurzaam fonds is een belegging in een economische activiteit die een bijdrage levert aan een doelstelling op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur.

  De synthetische risico- en opbrengstindicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. Hij waardeert het risico op een schaal van 1 (kleiner risico, mogelijk lager rendement) tot 7 (hoger risico, mogelijk hoger rendement). De laagste categorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie wordt niet gegarandeerd en kan wijzigen in de tijd.

  Bij Deutsche Bank stellen we U een unieke benadering voor, gebaseerd op 3 sleuteldoelstellingen: Liquiditeiten, Bescherming en Groei.
  Meer weten

  Morningstar, Inc. is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar rating is een kwantitatieve evaluatie van de prestaties van een fonds in het verleden. Deze wordt maandelijks bijgewerkt. Het criterium bij de toekenning van sterren is gebaseerd op de risico-aangepaste prestatie. De geanalyseerde fondsen krijgen 1 tot 5 sterren, waarbij 5 sterren de hoogste rating is. Meer info op www.morningstar.be. Meer informatie over de ratings is ook beschikbaar bij Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel.

  Het rendement in euro kan stijgen of dalen als gevolg van veranderingen in wisselkoersen. Het rendement in euro is meerdere malen gedaald ten opzicht van zijn oorspronkelijke notering tijdens de weergegeven periode als gevolg van wisslkoersschommelingen.

  Beleggingsbeleid

  RobecoSAM Smart Energy Equities is een actief beheerd fonds. Het fonds streeft ernaar op lange termijn een outperformance te realiseren ten opzichte van de benchmark. Het fonds belegt in aandelen uit ontwikkelde en opkomende landen die zich bezighouden met of profiteren van de ontwikkeling van technologieën, producten of diensten op het gebied van toekomstige energiebronnen of met betrekking tot efficiënt energiegebruik, waaronder bedrijven die zijn gevestigd of hoofdzakelijk actief zijn in volwassen economieën (ontwikkelde markten) en in ontwikkelende economieën (opkomende markten) en die een hoge mate van duurzaamheid vertonen. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. Om ervoor te zorgen dat het risico van grote valutaschommelingen ten opzichte van de benchmark zo klein mogelijk blijft, kan het fonds ervoor kiezen posities in lijn te brengen met de valutawegingen van de benchmark via valutatermijntransacties. Benchmark: MSCI World Index TRN De meeste aandelen die we selecteren via deze benadering maken deel uit van de benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de benchmark selecteren. Het fonds kan sterk afwijken van de wegingen in de benchmark. Het beleggingsbeleid is niet gebonden aan een benchmark, maar het fonds kan wel ter vergelijking gebruikmaken van een benchmark. Het actieve risico van het fonds kan aanzienlijk zijn. Daarnaast kan het fonds flink afwijken van de issuer-, landen- en sectorwegingen van de benchmark. Er zijn geen restricties voor de afwijking ten opzichte van de benchmark. Deze aandelenklasse van het fonds keert geen dividend uit. U kunt op elke waarderingsdag participaties in het fonds kopen of verkopen. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen 5 jaren.

  Het hierboven vermelde beleggingsbeleid is afkomstig uit de KIID. Het rendement noch het kapitaal zijn gegarandeerd of beschermd.

  Risico's

  Beleggingsproducten kunnen in waarde stijgen of dalen en het is mogelijk dat beleggers het bedrag van hun belegging niet recupereren. Hieronder vindt u een algemene omschrijving van de risico’s die aan dit type van fonds zijn verbonden, zoals door ons (Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel) bepaald. U vindt een uitvoerige beschrijving van de risico’s in het KIID.

  Liquiditeitsrisico: Kans op waarderingmoeilijkheden bij verkoop van effecten op het gewenste tijdstip.
  Tegenpartijrisico: Onvermogen of weigering van een tegenpartij om aan zijn verplichtingen te voldoen.
  Wisselkoersrisico: Schommelingen in wisselkoersen of regelgeving met betrekking tot de beheersing van wisselkoersen.
  Aandelenrisico: Aandelen zijn over het algemeen volatieler dan obligaties. Aandelenkoersen fluctueren door verschillende factoren, zoals algemene informatie, economische, sectorale informatie of informatie omtrent de onderneming.
  Risico in verband met ontwikkelingslanden: meer kans op politieke, juridische, tegenpartij en operationele risico's bij opkomende markten.
  Concentratierisico: Geconcentreerde blootstelling aan een bepaald land of sector.

  Technische gegevens
  De NIW is consulteerbaar via: www.fundinfo.com
  Minimuminschrijving: 1 deelbewijs bij Deutsche Bank
  Recht van toepassing: Luxemburgs recht
  Looptijd: Onbeperkt
  Fiscaliteit5
  Juridische aard: Compartiment van de bevek Robeco Capital Growth Funds.
  TOB bij uitstap: 1,32 % (Max. 4 000 euro)
  Roerende voorheffing op dividenden: Niet van toepassing
  Roerende voorheffing bij afkoop: Niet van toepassing

  Alvorens in te tekenen, bent u verplicht om het document «essentiële beleggersinformatie» (KIID) en het prospectus, alsook de laatste periodieke verslagen door te nemen.

  Voor al uw klachten kunt u zich wenden tot de dienst Client Solutions Tel. +32 02 551 99 34; Fax +32 2 551 62 99, E-mail: clienten.dienst@db.com of bij OMBUDSFIN Tel +32 2 545 77 70; Fax +32 2 545 77 79; E-mail: ombudsman@ombudsfin.be; www.ombudsfin.be.

  Communicatie van commerciële aard

  Deutsche Bank AG (DE) Green Note Fund Opportunity (90) 2031 II

  Deutsche Bank biedt haar beleggers de mogelijkheid om zich in te zetten voor de energietransitie door middel van een nieuw instrument: het groene schuldbewijs met recht op terugbetaling van het kapitaal. Deutsche Bank heeft een volledig kader6 uitgewerkt om kapitaal aan te trekken voor de (her)financiering van ‘groene’ projecten door middel van de uitgifte van eigen groene obligaties. Op die manier kan de uitgever bijdragen aan de ontwikkeling van meer bronnen van hernieuwbare energie en/of projecten financieren die gericht zijn op het vergroten van de energie-efficiëntie. Er zijn risico’s verbonden aan groene schuldbewijzen en de hierdoor gefinancierde groene activa. Zie pagina 6 van de brochure om te weten te komen wat deze exact zijn.

  83%
  Projecten met betrekking tot groen vastgoed
  2%
  Projecten met betrekking tot hernieuwbare energie
  15%
  Projecten met betrekking tot energie-efficiëntie

  Bron: https://www.db.com/ir/en/download/Deutsche_Bank_SPO_ISS-ESG.pdf van 23 december 2020.
  Voor meer informatie, gelieve pagina 2 en 3 van de brochure te raadplegen.

  Voor meer informatie over het Prospectus en de de risico's verbonden met dit product,
  gelieve op "Meer informatie" hierboven te klikken of de pagina's 6 tot en met 9 van de brochure te raadplegen.

  Hoe selecteren we
  duurzame oplossingen?

  Duurzaam beleggen houdt rekening met niet-financiële criteria in het selectieproces van de beleggingen. Deze aanpak omvat verschillende aspecten.

  Meer info
  Terug

  Ontdek de impact
  van duurzame beleggingen

  Meer oplossingen?

  Ontdek onze selectie van fondsen, de DB Best advice lijst.

  Ontdek onze selectie

  Nood aan gepersonaliseerd advies?

  Onze experts staan aan uw zijde om uw persoonlijke financiële situatie te bespreken.

  Maak een afspraak

  of

  Wenst u meer te weten over Deutsche Bank?

  Contacteer ons
  1. De term 'fonds' is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten.
  2. Bron: Morningstar. Rendementen op actuariële basis in de munt van de ICB sinds oprichting van het compartiment. Alle kosten en beheerscommissies zijn inbegrepen in de berekening van de resultaten uit het verleden (inclusief de eventuele dividenden van het fonds) met uitzondering van de instap- en eventuele uitstapkosten. De belastingen zijn niet inbegrepen in de berekening van de rendementen ; de gebruikelijke belastingen worden hieronder vermeld. De weergegeven rendementen zijn uit het verleden en vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige prestaties. Geen enkel rendement wordt vermeld voor een ICB met minder dan 5 jaar historiek.
  3. Swing pricing is een moderne berekeningsmethode die de beheersmaatschappijen gebruiken om de netto-inventariswaarde van hun ICB te bepalen. Dankzij de swing pricing kunnen de beleggingsfondsen hun dagelijkse transactiekosten die voortvloeien uit de inschrijvingen en afkopen van inkomende en uitgaande beleggers vereffenen. Meer informatie over swing pricing vindt u in het prospectus.
  4. De lopende kosten zijn exclusief prestatievergoeding en transactiekosten. Deze lopende kosten zijn de laatst beschikbare dat men kan terugvinden in de essentiële beleggersinformatie van dit product op datum van deze publicatie.
  5. Fiscale behandeling volgens de geldende wetgeving op de datum van deze brochure en afhankelijk van de individuele fiscale situatie van de belegger. Bij terugkoop van kapitalisatie- en distributieaandelen kan de individuele belegger, natuurlijke persoon en Belgisch inwoner, onderworpen zijn aan een roerende voorheffing van 30% op de inkomsten (onder vorm van interesten, meerwaarden of minderwaarden) die rechtstreeks of onrechtstreeks, afkomstig zijn van de schuldvorderingen, indien het fonds voor meer dan 10% van zijn activa in schuldvorderingen (25% indien de aandelen door de belegger aangekocht vóór 1 januari 2018) belegt, zoals bedoeld in artikel 19bis van de WIB92. Dit document vormt geen fiscaal noch juridisch advies.
  6. Raadpleeg het kaderdocument met betrekking tot de groene obligaties van de uitgever Deutsche Bank op: https://www.db.com/ir/en/green-bond.htm
  7. Bij Deutsche Bank stellen we u een unieke benadering voor, gebaseerd op 3 sleuteldoelstellingen: Liquiditeiten, Bescherming en Groei 
   Meer weten
  8. Dit recht geldt enkel:
   - Op eindvervaldag, bij het ontbreken van een vervroegde terugbetaling (voor sommige producten is een vervroegde terugbetaling mogelijk).
   - Behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de emittent en/of de garant (indien van toepassing).