Stijgende rente: welke kansen voor beleggers?

Markten & Beleggingen - 2 mei 2023

Stijgende rente: welke kansen voor beleggers?

Samengevat:
  • Door de renteverhogingen is het potentieel van obligataire producten en spaarproducten gestegen, waardoor er nieuwe mogelijkheden zijn voor beleggers die op zoek zijn naar defensievere beleggingen.
  • Als belegger heeft u een breed arsenaal aan mogelijkheden waaronder obligaties, obligatiefondsen1, gestructureerde producten2 en Tak 21-levensverzekeringen.

De hoge inflatie knabbelt aan onze koopkracht. Daarom hebben de centrale banken gereageerd met historische renteverhogingen. Het doel? De economie afremmen en de inflatie weer op een aanvaardbaar niveau van 2% krijgen.

Na twee renteverhogingen met 75 basispunten heeft de Europese Centrale Bank zowel in december als in februari de rente nog eens telkens met 50 basispunten opgevijzeld. Omdat de inflatiedruk hoog blijft, deed ze er in maart nog eens 50 basispunten bij. De inflatieprognoses voor 2024 en 2025, die in maart werden bekendgemaakt, kunnen bepalend zijn voor haar verder optreden. Eenmaal de inflatie onder controle is, kan de ECB haar beleidsrente opnieuw verlagen. Maar dat is zeker nog niet voor morgen.

Door de renteverhogingen is het potentieel van vastrentende producten ondertussen wel gestegen en zijn er nieuwe mogelijkheden ontstaan voor beleggers die op zoek zijn naar defensievere beleggingen.

Hoe kan u hiervan proberen te profiteren?

Investment Grade-obligaties: ervaring nodig om in deze markt te navigeren

Investment Grade-obligaties3 worden uitgegeven door bedrijven, financiële instellingen of overheidsinstanties die geacht worden een vrij laag risico op wanbetaling te hebben. Hoewel er opportuniteiten te rapen zijn op de obligatiemarkt, kan het samenstellen van een obligatieportefeuille een complexe taak zijn die tijd en kennis vereist. De toegang tot en de liquiditeit van de obligatiemarkt kan bovendien gelimiteerd zijn voor particuliere beleggers. Individuele obligaties selecteren, het potentiële rendement maximaliseren, en tegelijk rekening houden met de risico’s waaronder het kredietrisico: ook dat vereist enige expertise.

Obligatiefondsen met een vaste looptijd

Deze beleggingsfondsen1 hanteren een strategie waarbij er vooral obligaties worden gekocht met de intentie om ze tot de vervaldag in de portfolio te houden (buy and hold). Door te kiezen voor zo’n fonds, trachten beleggers te profiteren van de huidige opportuniteiten in het obligatiesegment, terwijl ze een beroep doen op de expertise van een fondsbeheerder. Met een fonds genieten ze veelal binnen één enkele belegging ook van een brede diversificatie in kwaliteitsobligaties. Hoewel de waardering van deze fondsen kan schommelen, kan de belegger op de vervaldag een aantrekkelijk rendement verwachten. Voor deze fondsen is wel een beleggingshorizon op middellange termijn vereist.

Profiteren van verschillende strategieën met gestructureerde producten

Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel verdeelt een breed gamma aan gestructureerde producten2 die door verschillende financiële instellingen worden uitgegeven. De huidige marktomstandigheden maken het mogelijk om te beleggen in deze producten op korte en middellange termijn. Beleggers kunnen tegelijk een bepaalde zekerheid genieten in geval van een recht op (volledige) terugbetaling van het kapitaal op de vervaldag door de uitgever (behalve in geval van faillissement of herstructurering4).

Gestructureerde producten kunnen verschillende strategieën volgen. Interest Linked Bond-producten hebben bijvoorbeeld een vooraf bepaalde (jaarlijkse) vaste coupon én daarnaast een variabele potentiële coupon5. Die laatste hangt af van de potentiële (relatieve) spread tussen de lange- en de kortetermijnrente. De belegger gaat bij deze strategie uit van een ‘normale’ rentecurve. Dat betekent dat hij verwacht dat de langetermijnrente hoger zal zijn dan de kortetermijnrente. Indien dit niet het geval is, dan moet hij genoegen nemen met de eventuele minimumcoupon.

Een belegger kan ook kiezen voor een strategie die inzet op een (absolute) stijging van de rente en die tegelijkertijd eventueel een garantie biedt tegen een daling ervan. Dat kan met een gestructureerd product (van het type Interest Evolution) dat een mogelijke variabele coupon uitkeert afhankelijk van een referentierente (bijvoorbeeld: CMS op 10 jaar), eventueel begrensd met een minimum en een maximum. Bij een sterke stijging van de rente is het rendement dan begrensd door de eventuele maximale coupon.

Een andere mogelijkheid is een gestructureerd product dat gedurende de hele looptijd vaste inkomsten genereert in lijn met het beleid van de uitgever, behalve in geval van vervroegde terugbetaling (fixed-callable product). Een reden voor de uitgever om vervroegd terug te betalen is een daling van de rente. In dat geval heeft de belegger geprofiteerd van een aantrekkelijke coupon zonder dat hij voor de lange termijn heeft belegd. Bij een sterke stijging van de rente zou de belegging tot de eindvervaldag6 kunnen blijven voortbestaan, met een lager rendement dan wat nieuwe producten met betere marktcondities kunnen aanbieden.

De terugkeer van de Tak 21-levensverzekering

Dit is een spaarproduct op lange termijn dat wordt aangeboden in de vorm van een levensverzekeringscontract. Dit product biedt verschillende voordelen, waaronder een gegarandeerde rentevoet en de garantie dat de betaalde premies worden terugbetaald (na aftrek van eventuele instapkosten en taks). Bovendien kan de verzekeringsmaatschappij een deelname in de winst uitkeren7, afhankelijk van de prestaties. De winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar veranderen. Hou er rekening mee dat als er weinig of geen winstdeling toegekend zou worden, het uitbetaalde kapitaal door de taksen en de kosten, niettemin lager kan uitvallen dan het totale geïnvesteerde bedrag.

Merk op dat beleggingen in Tak 21 een gunstige fiscale behandeling genieten: ze zijn niet onderworpen aan roerende voorheffing zolang u de polis minstens acht jaar en één dag aanhoudt. Tegoeden die vóór deze periode worden opgevraagd, worden daarentegen wel fiscaal bestraft8. De levensverzekeringspolissen van Tak 21 bij een Belgische verzekeringsmaatschappij zijn door het Garantiefonds beschermd tot 100.000 euro per verzekeringsnemer per verzekeringmaatschappij. U betaalt op elke storting 2% verzekeringstaks.

Bescherming inbouwen

Bij Deutsche Bank wordt uw vermogen in lijn met uw Financial ID (beleggersprofiel) in drie verschillende doelstellingen gestructureerd: Liquiditeiten, Bescherming en Groei. Zo kan u uw plannen realiseren in overeenstemming met de door u gestelde prioriteiten, terwijl u rekening houdt met de risico’s die u neemt. De hierboven voorgestelde oplossingen kunnen beantwoorden aan uw doelstelling om bescherming in te bouwen, dus voor het deel van uw vermogen dat u zoveel mogelijk wil beschermen tegen onzekerheden.

Geïnteresseerd in gestructureerde producten?

Meer weten over Tak 21?

Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, dient u de precontractuele informatie (zoals de prospectus, eventuele KID, eventuele algemene voorwaarden (levensverzekering)) van het betrokken financiële product door te nemen om de potentiële risico’s, kosten en taksen en voordelen volledig te begrijpen. U kunt deze informatie kosteloos terugvinden op de specifieke webpagina van het desbetreffende financiële product. Elke beleggingsbeslissing moet in overeenstemming zijn met uw kennis en ervaring, uw financiële situatie, uw beleggingsdoelstellingen en uw duurzaamheidsvoorkeuren. Aan beleggingsproducten zijn verschillende risico’s verbonden. Ze kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat de belegger het geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt.

Deel dit artikel


Dit zou u ook kunnen interesseren

17 maart 2023

Hoe kan u een robuuste en tegelijk flexibele portefeuille opbouwen?

4 april 2023

Hoe verzilvert u de tijdelijk hogere rentevoeten?

26 januari 2023

Outlook 2023 - Veerkracht vs. Recessie

1. De term ‘fonds’ is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

2. Gestructureerde producten/financiële instrumenten, ook Structured Notes genoemd, bestaan in de vorm van ‘schuldbewijzen met totale of gedeeltelijke terugbetaling van het kapitaal’. Een gestructureerd schuldinstrument is een financieel instrument van bepaalde duur, doorgaans uitgegeven door financiële instellingen, dat een rendement biedt dat gekoppeld is aan een of meer onderliggende activa (bv. een rentevoet of beursindex) via vaste of variabele coupons die tijdens de looptijd of op de vervaldag van het effect worden uitbetaald. Voor een ‘schuldbewijs met recht op terugbetaling van het kapitaal’ verbindt de uitgever zich ertoe 100% van het ingeschreven kapitaal (uitgezonderd kosten) terug te betalen op de eindvervaldag (behalve bij faillissement of risico op faillissement van de uitgever). Bij een ‘schuldbewijs met een gedeeltelijk recht op terugbetaling van het kapitaal’ daarentegen verbindt de uitgever zich er niet toe om 100% van het ingeschreven kapitaal (zonder kosten) terug te betalen op eindvervaldag. Er bestaan ook ‘schuldbewijzen zonder recht op terugbetaling van het kapitaal’.

3. Investment Grade-bedrijfsobligaties zijn bedrijfsleningen met een vaste looptijd, die op vooraf bepaalde tijden een rentevergoeding uitkeren. Aan het eind van de rit betaalt het bedrijf de hoofdsom terug (behalve in geval van faling). Bedrijfsobligaties die Investment Grade zijn, beschikken over een solide balans en hebben een gunstige rating (AAA t.e.m. BBB-): het zijn obligaties van de meest kredietwaardige bedrijven.

4. behalve in het geval van faillissement of bail-in van de uitgever.

5. In geval van faillissement of herstructurering (bail-in) van de emittent, opgelegd door de bevoegde toezichthoudende autoriteit overeenkomstig de bepalingen van de BRRD, loopt de belegger het risico de hem verschuldigde bedragen niet terug te krijgen en het door hem geïnvesteerde kapitaal geheel of gedeeltelijk te verliezen of de omzetting van zijn effecten in aandelen.

6. Beleggingsproducten zijn onderhevig aan verschillende risico’s, zoals het kredietrisico, het inflatierisico of het risico van prijsschommelingen. Ze kunnen stijgen of dalen en het is mogelijk dat de belegger het belegde bedrag niet terugkrijgt. Voordat u een beleggingsbeslissing neemt, raden wij u daarom aan de precontractuele informatie van het betrokken product te lezen om de mogelijke risico’s en voordelen volledig te begrijpen.

7. De verzekeraar is noch wettelijk noch contractueel verplicht tot winstdeling. De winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar veranderen.

8. Bij afkoop gedurende de eerste 8 jaar wordt de roerende voorheffing aangerekend op een technische rentevoet met als jaarlijks minimum rentevoet de wettelijke rentevoet van 4,75%.

×