Kasbons

Een veilige en flexibele belegging met vast rendement.

Is het iets voor mij?

Op zoek naar een veilige belegging met een looptijd van één tot tien jaar? Kies dan voor kasbons1!

Een kasbon is een schuldbekentenis van Deutsche Bank tegenover de kredietgever (de belegger). In ruil voor het kapitaal dat hij aan de bank toevertrouwt, ontvangt de kredietgever intresten op dat bedrag. Het kapitaal is beschermd en zal op de vervaldag volledig worden terugbetaald (behalve in geval van faillissement of risico van faillissement van de emittent).

Beleggen in onze kasbons is dus superveilig! U kent de rentevoet op voorhand, dus u weet precies hoeveel uw belegging zal opbrengen. U kunt kiezen uit twee soorten kasbons: met kapitalisatie of distributie.

Kiest u voor kasbons met kapitalisatie, dan worden de intresten elk jaar herbelegd en ontvangt u dus meer intresten op de eindvervaldag. Als u belegt in kasbons met distributie, ontvangt u elk jaar de intresten. In beide gevallen is op de coupons 30%2 roerende voorheffing verschuldigd.

Kasbons - Juridische informatie

Doel

Deze producten zijn interessant voor cliënten die hun geld niet nodig hebben op korte/middellange termijn en die op zoek zijn naar een vast rendement. De belegger kan niet over het kapitaal beschikken gedurende de volledige looptijd van de kasbon.

Munt

EUR.

Soorten kasbons

Distributie: de kasbon genereert interest die onder de vorm van een jaarlijkse coupon betaald wordt. Het kapitaal wordt gerecupereerd op de eindvervaldag.
Kapitalisatie: de kasbon genereert jaarlijks interesten dewelke niet uitbetaald worden maar toegevoegd worden aan het kapitaal waardoor deze op hun beurt ook interest opleveren. Het geheel (kapitaal + interesten) wordt gerecupereerd op de eindvervaldag.

Minimum inschrijvingsbedrag

25.000 EUR.

Looptijd

Minimum 1 jaar/maximum 10 jaar.

Op verzoek van de cliënt kan de bank bij wijze van uitzondering overgaan tot gedeeltelijke of volledige terugbetaling van de hoofdsom vóór de vervaldatum. In dat geval zal de Bank aan de cliënt een voorstel doen met betrekking tot de terugkoop van de kasbon en dit in functie van de marktomstandigheden. Voornoemd voorstel kan een herinvesteringsvergoeding bevatten om de aan deze aanvraag verbonden kosten te dekken.
Bij aanvaarding van voornoemd voorstel door de klant, zal de terugkoop uitgevoerd worden aan de voorwaarden uiteengezet in het voorstel, zoniet zal de kasbon behouden blijven tot op de vervaldag. Het bedrag van de eventuele herinvesteringsvergoeding in geval van terugkoop voor de eindvervaldag is vermeld in de tarievenbrochure. Het voorstel m.b.t de terugkoop wordt gedaan rekening houdend met de marktomstandigheden en is gebaseerd op een discounted cash flow berekening waarbij een rentevoet gehanteerd wordt die overeenkomt met de resterende looptijd van de kasbon.

Als de resterende looptijd minder dan 1 jaar bedraagt, zal de verdisconteringsvoet gelijk zijn aan de rentevoet op 1 jaar. De cliënt moet er dus rekening mee houden dat het vóór de vervaldag terugbetaalde bedrag, lager kan zijn dan het oorspronkelijk belegde bedrag.

Fiscaliteit2

De interesten uit kasbons zijn onderworpen aan 30% roerende voorheffing. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer naar een belastingstelsel wordt verwezen, moet dat worden opgevat als het belastingstelsel voor een gemiddelde retailcliënt met de hoedanigheid van een natuurlijke persoon Belgische inwoner

Rentevoeten

Bruto- en netto-rentevoeten op jaarbasis. Consulteer de productfiche voor een overzicht van alle rentevoeten en looptijden.

PLACEHOLDER FOR THE RATES. DO NOT REMOVE!

 
Netto-rentevoet: bruto-rentevoet verminderd met de roerende voorheffing van 30%.

Kosten

Geen

Risico's

Inflatierisico: Aanhoudende prijsstijgingen (inflatie) kunnen ertoe leiden dat het gestorte geld minder waard wordt.

In geval van faillissement of risico op faillissement van de bank loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of onderworpen te worden aan een vermindering/omzetting in aandelen (bail-in) van het bedrag van de vordering die hij op de bank heeft boven het bedrag van 100.000 euro dat wordt gedekt door het Duitse wettelijke depositogarantiestelsel. Bedragen van meer dan 100.000 euro vallen onder de voorwaarden van het Duitse vrijwillige depositobeschermingsfonds. Meer informatie over het Duitse depositogarantiestelsel vindt u op Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH. De Essentiële spaardersinformatie kunt u gratis aanvragen in uw Advisory Center of raadplegen op onze website.

Toepasselijk recht

Belgische recht

Klachten

Voor eventuele klachten kunt u terecht bij onze afdeling “Client Solutions” tel. +32 2 551 99 35; fax +32 2 551 62 99; e-mail : clienten.dienst@db.com en bij Ombudsfin VZW - North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, B-1000 Brussel - E-mail: ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.be

Er is geen document ‘Essentiële spaardersinformatie’ beschikbaar voor de kasbon.

Zoekt u een mogelijk rendabeler alternatief?
Ontdek onze andere oplossingen volgens uw risicoprofiel:

Obligaties

Obligaties

 • Veiligheid en voorspelbaarheid
 • Recht op terugbetaling van het kapitaal3
 • Vast rendement
 • Veiligheid en voorspelbaarheid
 • Recht op terugbetaling van het kapitaal3
 • Vast rendement

Gestructureerde producten

Gestructureerde producten

 • Combinatie van financiële producten
 • Verschillende scenario's voor het rendement
 • Beleggingshorizon op korte of lange termijn
 • Combinatie van financiële producten
 • Verschillende scenario's voor het rendement
 • Beleggingshorizon op korte of lange termijn

1 Kasbon : Indien u belegt in een kasbon, wordt uw spaargeld geblokkeerd voor de looptijd van de kasbon. Dit betekent dat uw geld gedurende een bepaalde periode, die u zelf vooraf kunt kiezen, niet beschikbaar is. De rentevoet van de kasbon blijft constant tot de eindvervaldag.

2 De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer naar een belastingstelsel wordt verwezen, moet dat worden opgevat als het geldende belastingstelsel voor een gemiddelde retailcliënt met de hoedanigheid van natuurlijke persoon Belgische inwoner.

3 Behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de uitgever.