Pensioen- en langertermijnsparen

DB Pension Plan & DB Long Term Plan

Levensverzekeringsproducten van Allianz Benelux NV

Met DB Pension Plan (pensioensparen) & DB Long Term Plan (langetermijnsparen) kunt u een kapitaal opbouwen voor uw pensioen. Het zijn flexibele levensverzekeringsproducten met een aanpasbare verdeelsleutel, die u zowel bij het onderschrijven als tijdens de looptijd van het contract kunt aanpassen aan uw doelstellingen en uw levensfase. 

Deze producten werden ontwikkeld door Allianz Benelux NV en worden verdeeld door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel.

Uw ingrediënten voor een zorgeloos pensioen

Een formule die met u mee evolueert

Een formule die met u mee evolueert

Een fiscaal voordeel tot 30%

Een fiscaal voordeel tot 30%

Een formule die met u mee evolueert

Met DB Pension Plan (pensioensparen) en DB Long Term Plan (langetermijnsparen) kunt u een aanvullend pensioen opbouwen waarbij u:

 1. Bij inschrijving zelf de verdeelsleutel kunt bepalen (verhouding Tak 21 / Tak 23). Bij Tak 21 hebt u een gewaarborgde rentevoet van 0%1 en geniet u een eventuele winstdeling2. Bij Tak 23 is het rendement afhankelijk van dat van de onderliggende beleggingsfondsen3, waarbij u kunt opteren voor een gemengd fonds en/of een aandelenfonds. Stortingen in een Tak 23-levensverzekering kunnen potentieel meer opbrengen, maar met het risico dat u het geïnvesteerde kapitaal geheel of gedeeltelijk kunt verliezen.
 2. Tijdens de looptijd van het contract de samenstelling kunt wijzigen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om vanaf een bepaald moment de maandelijkse stortingen niet langer in het Tak 23-levensverzekering gekoppeld aan een aandelenfonds te doen maar te verdelen tussen het Tak 23-levensverzekering gekoppeld aan een gemengd fonds en Tak 21 om zo de risico’s te verminderen.
 3. De mogelijkheid hebt om de opgebouwde reserve over te dragen (onder bepaalde voorwaarden). Jongere spaarders die aanvankelijk opteerden voor offensievere Tak 23 kunnen bijvoorbeeld op latere leeftijd de opgebouwde reserve overhevelen naar het defensievere Tak 21 en zo hun eventuele winst vastklikken.

Concreet: Afhankelijk van uw Financial ID, kunt u kiezen voor een Tak 21-levensverzekering, een Tak 23-levensverzekering of een bepaalde verhouding tussen beide (Tak 21 en Tak 23). Indien uw Financial ID dit toelaat, kunt u deze verhouding tijdens de looptijd van het contract ook wijzigen zodat deze mee evolueert met uw noden en wensen.

Alle kenmerken, risico's, kosten en taksen worden vermeld in de 'Financiële infofiche' die onderaan deze pagina beschikbaar is.

Pensioensparen of langetermijnsparen? Of allebei?

DB Pension Plan

Pensioensparen

Indien u een belastbaar inkomen hebt en minimum 18 jaar bent, kan pensioensparen interessant zijn.

DB Long Term Plan

Langetermijnsparen

Voornamelijk interessant voor wie geen hypothecaire lening heeft

of

voor wie de hypothecaire lening geen fiscaal voordeel (meer) oplevert (de zogenaamde woonbonus).

Beide producten hebben de onderstaande kenmerken gemeen:
 • Een kapitaal opbouwen voor uw pensioen.
 • Onder bepaalde voorwaarden genieten van een fiscaal voordeel tot maximum 30%.
 • Een levensverzekering naar Belgisch recht van Allianz Benelux NV - een Belgische verzekeraar - die volgende kenmerken combineert:
  - Tak 21-levensverzekering: een gewaarborgde rentevoet (0%) en een eventuele winstdeling2. Hier kiest u voor zekerheid.
  - twee Tak 23-levensverzekeringen: potentieel meer opbrengst, maar geen kapitaalbescherming. Het rendement van de Tak 23-levensverzekeringen is gekoppeld aan onderliggende beleggingsfondsen beheerd door DWS Investments SA.

Kiest u voor veiligheid, rendement, of een combinatie?

Naast Tak 21 (met gewaarborgd kapitaal1 door Allianz Benelux NV) kunt u ook kiezen voor één of twee Tak 23-levensverzekering(en) gekoppeld aan beleggingsfondsen (gemengd fonds en/of aandelenfonds) (zonder gewaarborgd kapitaal).

In beide contracten (DB Pension Plan & DB Long Term Plan) kunt u dus telkens uit drie mogelijkheden kiezen en vrij combineren:

Bescherming (Tak 21) - Plan for Life
Bescherming (Tak 21) - Plan for Life

Tak 21 van Allianz Benelux NV

Hier kiest u voor het minste risico. Tak 21-levensverzekering van Allianz Benelux NV met gewaarborgd kapitaal1 en gewaarborgd rentevoet (momenteel 0%)

+ een potentiële winstdeling2 gekoppeld aan de resultaten van de verzekeraar (Allianz Benelux NV).

Tak 23-levensverzekering
Tak 23-levensverzekering - DB Pension Mixed Fund

Deze Tak 23-levensverzekering van Allianz Benelux NV is gekoppeld aan het onderliggend beleggingsfonds DB Pension Mixed Fund dat voor 100% wordt beheerd door DWS Investment S.A.
Houd er echter rekening mee dat u uw geïnvesteerde kapitaal geheel of gedeeltelijk kunt verliezen.
De netto-inventariswaarde (NIW) van het fonds kunt u hier raadplegen.

Tak 23-levensverzekering
Tak 23-levensverzekering - DB Pension Equity Fund

Deze Tak 23-levensverzekering van Allianz Benelux NV is gekoppeld aan het onderliggend beleggingsfonds DB Pension Equity dat voor 100% wordt beheerd door DWS Investment S.A.
Houd er echter rekening mee dat u uw geïnvesteerde kapitaal geheel of gedeeltelijk kunt verliezen.
De netto-inventariswaarde (NIW) van het fonds kunt u hier raadplegen.

Een fiscaal voordeel tot 30%

Praktische informatie

Looptijd

 • Het contract DB Pension Plan & DB Long Term Plan loopt in principe tot de 65ste verjaardag van de verzekeringnemer indien de verzekeringnemer bij aanvang van het contract jonger is dan 55 jaar.
 • In het geval dat de verzekeringnemer bij aanvang van het contract 55 jaar of ouder is, zal het contract een looptijd hebben van (minimum) 10 jaar. 
 • Het contract eindigt in geval van volledige afkoop, op de einddatum van het contract of bij overlijden van de verzekerde.
 • Deze producten laten u toe een kapitaal op te bouwen voor uw pensioen en zijn bijgevolg bedoeld voor de langere termijn.

Fiscaliteit

DB Pension Plan (pensioensparen)

 • Fiscaal stelsel: pensioensparen (maximum €1.020 of €1.3104 voor inkomstenjaar 2024).
 • Fiscaliteit bij uitkering: zodra de cliënt éénmaal de belastingvermindering op de premie genoten heeft, zijn de uitkeringen belastbaar:
  - ofwel in de personenbelasting (inclusief gemeentebelasting)
  - ofwel via een anticipatieve taks

Voor meer informatie, raadpleeg de financiële infofiche van DB Pension Plan

DB Long Term Plan (langetermijnsparen)

 • Fiscaal stelsel: langetermijnsparen (maximum €2.450 voor inkomstenjaar 2024)
 • Fiscaliteit bij uitkering: zodra de cliënt éénmaal de belastingvermindering op de premie genoten heeft, zijn de uitkeringen belastbaar:
  - ofwel in de personenbelasting (inclusief gemeentebelasting)
  - ofwel via een anticipatieve taks

Voor meer informatie, raadpleeg de financiële infofiche van DB Long Term Plan.

Flexibiliteit stortingen

 • De samenstelling kunt u zowel bij de opmaak als tijdens de looptijd van het contract aanpassen.
 • U kunt de periodiciteit van de stortingen vrij kiezen (maandelijkse, driemaandelijke, zesmaandelijkse of jaarlijkse stortingen). 
 • Als u maandelijkse stortingen doet, gaat het om relatief kleine bedragen (minimum €75 per storting met een minimum van €900 per jaar in DB Pension Plan en minimum €175 per storting met een minimum van €2.100 per jaar in DB Long Term Plan).
 • Voor stortingen in DB Pension Plan (pensioensparen) boven €1.020 tot €1.3104 (inkomstenjaar 2024) zijn speciale modaliteiten van toepassing. Contacteer uw Advisory Center.

Kosten en taksen

Instapkosten per storting

2%

Uitstapkosten

Tak 21: De uitstapkosten in Tak 21 bedragen 5% van de bruto afgekochte reserves. Dit percentage vermindert met 0,1% per maand gedurende de laatste 50 maanden om 0% te bereiken aan het einde van het contract.

Er zijn geen uitstapkosten als de afkoop plaatsvindt meer dan 5 jaar na de aanvangsdatum van het contract en na de 58ste verjaardag van de verzekerde.

Tak 23: De uitstapkosten in Tak 23 bedragen 1,5% van de bruto afgekochte reserves. Dit percentage is gelijk aan 0% als de afkoop meer dan 5 jaar na de eerste belegging in de fondsen plaatsvindt.

Beheerkosten

Tak 21: Op de reserve samengesteld door de nettopremies gestort tussen 01/04/2020 en 09/10/2022 wordt een jaarlijkse beheerskost van 0,25% aangerekend, verrekend op maandbasis. Op de reserve samengesteld door nettopremies buiten deze periode wordt er geen beheerskost aangerekend.

Tak 23: DB Pension Mixed Fund
- De beheerskosten van het interne beleggingsfonds bedragen 1,65%.
- De kosten van het onderliggend fonds bedragen 0,55%.
- De totale vaste beheerskosten bedragen 2,2% en zijn begrepen in de waarde van de eenheid.

Tak 23: DB Pension Equity Fund
- De beheerskosten van het interne beleggingsfonds bedragen 1,65%.
- De kosten van het onderliggend fonds bedragen 0,75%.
- De totale vaste beheerskosten bedragen 2,4% en zijn begrepen in de waarde van de eenheid.

Risico’s

Plan for Life (Tak 21)

Insolvabiliteitsrisico

Het insolvabiliteitsrisico is de kans dat de verzekeringsmaatschappij niet meer in staat is om haar verbintenissen na te komen. Aangezien de verzekeringsmaatschappij Allianz Benelux NV de terugbetaling van uw gekapitaliseerde spaartegoed waarborgt, loopt u een kredietrisico ten opzichte van Allianz Benelux NV. In het slechtst denkbare scenario, dus bij faillissement of risico op faillissement van Allianz Benelux NV, is een gedeeltelijk verlies van uw gekapitaliseerde spaartegoed dan ook niet uit te sluiten. Het Garantiefonds beschermt de levensverzekeringscontracten met gewaarborgde rentevoet van 0% (Tak 21) naar Belgisch recht voor een bedrag tot €100.000 per persoon.

Risico van een totale afkoop of gedeeltelijke opname

In geval van een volledige afkoop of gedeeltelijke opname kunnen er taksen en uitstapkosten verschuldigd zijn die een impact kunnen hebben op het gespaarde kapitaal.

Risico van kapitaalverlies

Plan for Life biedt een gegarandeerde rentevoet en een eventuele winstdeling. Als er weinig of geen winstdeling zou worden toegekend, is het mogelijk dat het uitgekeerde kapitaal vanwege de kosten en taksen lager is dat het totale geïnvesteerde bedrag.

DB Pension Mixed Fund & DB Pension Equity Fund (Tak 23-fondsen)

Kapitaalrisico

Beleggen in dit verzekeringscontract gaat gepaard met een risico dat inherent is aan de beurs. Tijdens de volledige looptijd van het contract kunnen eventuele marktdalingen ervoor zorgen dat de waarde van de reserve van het contract onder het totaalbedrag van de gestorte nettopremies daalt.

Insolvabiliteitsrisico

Beleggen in dit verzekeringscontract houdt een insolvabiliteitsrisico in. Tijdens de looptijd van het contract is het mogelijk dat de verzekeringsmaatschappij niet meer in staat is om haar verbintenissen na te komen. Hierdoor loopt u een kredietrisico op Allianz Benelux NV. In het slechtste geval is het onzeker of u het volledige bedrag van de reserve van het contract terugkrijgt. Het faillissement van de verzekeraar betekent niet het einde van uw contract.

In geval van overdracht van de portefeuille zal de overnemer alle rechten en plichten voortvloeiend uit de vervallen of lopende contracten overnemen. Als er geen overnemer wordt gevonden, kan het contract stopgezet worden. De verzekeringnemer is een bevoorrechte schuldeiser van het beleggingsfonds dat aan zijn Tak 23-verzekering is verbonden, waardoor hij dus voorrang heeft op andere schuldeisers. Als dat niet volstaat, behoudt hij voor het overige een algemene schuldvordering op de andere activa van de verzekeraar (waarop alle andere voorrechten voorgaan). Tak 23-producten zijn niet gedekt door de garantie op deposito’s en levensverzekeringen, die het kapitaal tot €100.000 beschermt.

Risico van de Tak 23-fondsen

De risico’s van de Tak 23-fondsen worden beschreven in de Financiële Infofiche.

Risico van een gedeeltelijke afkoop of opname

In geval van een volledige afkoop of gedeeltelijke opname kunnen er taksen en uitstapkosten verschuldigd zijn die een impact kunnen hebben op het belegde kapitaal.

Documenten

DB Pension Plan


Financiële infofiche

Algemene voorwaarden

Beheersreglement van de Tak 23-fondsen

Informatie over duurzaamheid (SFDR)

Halfjaarlijks verslag over het financieel beheer juli-december

Halfjaarlijks verslag over het financieel beheer januari-juni

DB Long Term Plan


Financiële infofiche

Algemene voorwaarden

Beheersreglement van de Tak 23-fondsen

Informatie over duurzaamheid (SFDR)

Halfjaarlijks verslag over het financieel beheer juli-december

Halfjaarlijks verslag over het financieel beheer januari-juni

Welke formule is het meest interessant voor u?

 
DB Pension Plan

(pensioensparen)

DB Long Term Plan

(langetermijnsparen)

Maximale storting 

(inkomstenjaar 2024)

€1.020
(met fiscaal voordeel 30%)

€1.3104
(met fiscaal voordeel 25%)

€2.450 
Maximale belastingvermindering

(aanslagjaar 2025)

€306
(met fiscaal voordeel 30%)

€327,504
(met fiscaal voordeel 25%)

€735
Eigen bijdrage

(maximum storting 2024 min maximum belastingvermindering 2025)

€714
(met fiscaal voordeel 30%)

€982,504
(met fiscaal voordeel 25%)

€1.715 

Premietaks per storting
0%
2%
Eindbelasting

(in principe op uw 60ste verjaardag)

8%
10%
Duur contract
Contract loopt tot 65ste verjaardag verzekeringsnemer

(Indien bij intekening ouder dan 55 jaar – dan heeft het contract ook altijd een looptijd van minimaal 10 jaar)

Stortingen toegestaan tot
en met het jaar waarin u 64 jaar wordt.
op het einde van het contract, zelfs tot na de leeftijd van 65 jaar.
Instapkosten per storting
2%
Uitstapkosten

Tak 21: De uitstapkosten in Tak 21 bedragen 5% van de bruto afgekochte reserves. Dit percentage vermindert met 0,1% per maand gedurende de laatste 50 maanden om 0% te bereiken aan het einde van het contract.


Er zijn geen uitstapkosten als de afkoop plaatsvindt meer dan 5 jaar na de aanvangsdatum van het contract en na de 58ste verjaardag van de verzekerde.


Tak 23: De uitstapkosten in Tak 23 bedragen 1,5% van de bruto afgekochte reserves. Dit percentage is gelijk aan 0% als de afkoop meer dan 5 jaar na de eerste belegging in de fondsen plaatsvindt.

Beheerkosten

Tak 21: Op de reserve samengesteld door de nettopremies gestort tussen 01/04/2020 en 09/10/2022 wordt een jaarlijkse beheerskost van 0,25% aangerekend, verrekend op maandbasis. Op de reserve samengesteld door nettopremies buiten deze periode wordt er geen beheerskost aangerekend.

 

Tak 23: DB Pension Mixed Fund

- De beheerskosten van het interne beleggingsfonds bedragen 1,65%.

- De kosten van het onderliggend fonds bedragen 0,55%.

- De totale vaste beheerskosten bedragen 2,2% en zijn begrepen in de waarde van de eenheid.


Tak 23: DB Pension Equity Fund

- De beheerskosten van het interne beleggingsfonds bedragen 1,65%.

- De kosten van het onderliggend fonds bedragen 0,75%.

- De totale vaste beheerskosten bedragen 2,4% en zijn begrepen in de waarde van de eenheid.

 

Maak een afspraak met onze adviseurs om meer te weten over deze producten of teken zelf in via onze Self-service.

Voordat u één van deze verzekeringsproducten onderschrijft, is het noodzakelijk om de financiële informatiefiche, de algemene voorwaarden en het beheersreglement (indien van toepassing) door te nemen. Deze documenten zijn hierboven of bij uw adviseur gratis beschikbaar.

Overal waar op deze pagina gesproken wordt over een bepaalde fiscale behandeling, geldt dat deze fiscale behandeling afhangt van de individuele situatie van de cliënt en in de toekomst kan wijzigen. Wanneer naar een belastingstelsel wordt verwezen, moet dat worden opgevat als het geldende belastingstelsel voor een gemiddelde retailcliënt met de hoedanigheid van natuurlijke persoon Belgische inwoner.

1. Door instapkosten en beheerkosten is het mogelijk dat het rendement negatief is.

2. De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel verplicht over te gaan tot winstdeling, en het recht op winstdeling hangt af van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar. De winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.

3. De term 'fonds' is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB). Fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen in waarde stijgen of dalen en het is mogelijk dat beleggers het bedrag van hun belegging niet recupereren. Een ICB kan compartimenten bevatten.

4. De keuze van de belastingplichtige is onherroepelijk en uitsluitend geldig voor het betrokken belastbaar tijdperk. De belastingplichtige moet elk jaar zijn expliciet akkoord geven aan zijn financiële instelling voor het pensioenspaarsysteem boven €1.020 tot €1.310.

Voor eventuele klachten kunt u terecht bij onze afdeling Client Solutions: Tel. + 32 2 551 99 35; Fax +32 2 551 62 99; E-mail: clienten.dienst@db.com en bij OMBUDSFIN - E-mail: ombudsman@ombudsfin.be; www.ombudsfin.be. De cliënt kan zich ook tot de verzekeraar wenden: Allianz Benelux NV - Koning Albert II-laan 32, 1000 Brussel - Tel. + 32 2 214 61 11 - www.allianz.be. Als de behandeling van de klacht zoals hierboven bedoeld de cliënt geen genoegdoening verschaft, kan hij contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen - adres: OMBUDSMAN van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel; E-mail: info@ombudsman.as; Website: www.ombudsman.as

×