Sparen voor het pensioen (Tak 21)

Een fiscaal voordeel tot 30%

Persoonlijk sparen met het oog op een pensioen wordt door de wet fiscaal aangemoedigd. Voor het inkomstenjaar 2021 kunnen de stortingen in uw pensioenspaarplan een belastingvermindering tot 30% opleveren.

Kiezen voor een pensioenspaarplan bij Deutsche Bank betekent dat u kunt genieten van een extra inkomen op het ogenblik dat u toe bent aan een welverdiend pensioen.

Naast het wettelijke bedrag van € 990** voor inkomstenjaar 2021 (met een belastingvermindering van 30%) kunt u voortaan ook kiezen voor een wettelijk maximumbedrag van € 1.270** (inkomstenjaar 2021). In dat geval bedraagt de mogelijke belastingvermindering 25% van het gestorte bedrag**.

Kortom, u heeft de keuze tussen twee mogelijkheden:

 • storting tot € 990 (inkomstenjaar 2021): mogelijke belastingvermindering van 30% op het gestorte bedrag
 • storting boven € 990 tot € 1.270 (inkomstenjaar 2021): mogelijke belastingvermindering van 25% op het gestorte bedrag.**

Als u het maximum van € 1.270 stort, bedraagt uw mogelijk belastingvoordeel € 317,50. Als u dus voor € 280 extra aan pensioensparen doet, zal uw mogelijk belastingvoordeel met € 20,50 verhogen.

Wees voorzichtig als u kiest voor het pensioenspaarsysteem van € 1.270** :

 • U moet uw bank elk jaar opnieuw op de hoogte brengen van uw keuze via het invullen en ondertekenen van een specifiek formulier in uw Financial Center. Bij gebrek aan dit document zullen de bedragen boven € 990 (inkomstenjaar 2021) teruggestort worden.
 • Let ook op het bedrag dat u wenst te storten wanneer u kiest voor het nieuwe pensioenspaarsysteem. Als u meer dan € 990 per jaar, maar minder dan € 1.188 stort, dan ligt het bedrag van uw mogelijke belastingvermindering lager dan dat van pensioensparen beperkt tot € 990 per jaar. Enkel wanneer u meer dan € 1.188 stort, zal het bedrag van uw mogelijke belastingvermindering groter zijn dan voor een storting van € 990.

Bij de langetermijnspaarformule bedraagt de storting die in aanmerking komt voor belastingvermindering maximum € 2.350 per jaar. Dit belastingvoordeel kan dus voor inkomstenjaar 2021 oplopen tot € 705.

Looptijd van het DB Pension Plan en DB Long Term Plan

Het contract loopt in principe tot de 65ste verjaardag van de verzekeringnemer indien de verzekeringnemer bij aanvang van het contract jonger is dan 55 jaar.

In het geval dat de verzekeringnemer bij aanvang van het contract 55 jaar of ouder is, zal het contract een looptijd hebben van (minimum) 10 jaar. Het contract eindigt in geval van volledige afkoop, op de einddatum van het contract of bij overlijden van de verzekerde.

Een gewaarborgde jaarlijkse rente van 0%*

DB Pension Plan en DB Long Term Plan zijn levensverzekeringsproducten van het type Tak 21.

 • Gewaarborgd kapitaal door Allianz Benelux NV
 • Een minimum rente van 0% gewaarborgd door Allianz Benelux NV*

Flexibiliteit van de stortingen

U bepaalt zelf***

 • Het jaarlijkse bedrag van uw stortingen
  (min. € 600 per jaar).
 • De frequentie van de stortingen: maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks (min. € 50 per storting)

***Opgelet, voor stortingen boven € 990 tot € 1.270 (inkomstenjaar 2021) zijn speciale modaliteiten van toepassing. Contacteer uw Financial Center.

Taxatie van DB Pension Plan

Fiscaal stelsel: pensioensparen (max. € 990 of € 1.270).
Fiscaliteit bij uitkering: zodra de cliënt éénmaal de belastingvermindering op de premie genoten heeft, zijn de uitkeringen belastbaar:

 • ofwel in de personenbelasting (inclusief gemeentebelasting)
 • ofwel via een anticipatieve taks (langetermijnsparen)

Voor meer informatie, raadpleeg de infofiche van
DB Pension Plan.

Taxatie van DB Long Term Plan

Fiscaal stelsel: langetermijnsparen (max. € 2.350)
Fiscaliteit bij uitkering: zodra de cliënt éénmaal de belastingvermindering op de premie genoten heeft, zijn de uitkeringen belastbaar:

 • ofwel in de personenbelasting (inclusief gemeentebelasting)
 • ofwel via een anticipatieve taks (langetermijnsparen)

Voor meer informatie, raadpleeg de infofiche van
DB Long Term Plan.

Potentiële risico’s

Insolvabiliteitsrisico: aangezien de verzekeringsonderneming Allianz Benelux NV de terugbetaling van uw gekapitaliseerde spaartegoed (uw nettostortingen gekapitaliseerd tegen de gewaarborgde intrestvoet) garandeert, loopt u een kredietrisico op Allianz Benelux NV

Risico van afkoop of opname: in geval van gehele of gedeeltelijke afkoop zijn er taksen en uitstapkosten van toepassing die een impact kunnen hebben op het gespaarde kapitaal.

Opnamevergoeding

De uitstapkosten zijn op de einddatum van het contract gelijk aan 0%. Ze bedragen 5% in de loop van het contract en ze verminderen met 0,1% per maand in de loop van de laatste 50 maanden.

Er zijn geen uitstapkosten in geval van afkoop meer dan 5 jaar na de datum van inwerkingtreding van het contract en als de verzekerde tenminste 58 jaar is.

Deutsche Bank verdeelt DB Pension Plan en DB Long Term Plan (verzekeringen naar Belgisch recht van Tak 21), producten van Allianz Benelux NV

Een nieuw bewijs van onze onpartijdige benadering die gekoppeld is aan een open architectuur. We bieden niet enkel onze producten aan, maar ook die van onze partners, met als doel u de best mogelijke vooruitzichten voor uw geld te bieden.

Tips om te bepalen welke formule voor u fiscaal het meest interessant is.

 • U beschikt nog niet over een pensioenspaarproduct en u hebt een hypothecaire lening?
  In sommige gevallen kan pensioensparen voor u fiscaal het meest interessant zijn.

 • U hebt geen hypothecaire lening of uw hypothecaire lening levert geen fiscaal voordeel op?
  Dan kan het voor u fiscaal interessant zijn om pensioensparen en langetermijnsparen te combineren.
 

Pensioensparen

Langetermijnsparen

Wettelijk maximumbedrag
per jaar (voor inkomstenjaar 2021)

€ 990
(met een belastingvermindering van 30%)

of

€ 1.270 **
(met een belastingvermindering van 25%)

€ 2.350
afhankelijk van uw inkomen 

Jaarlijkse belastingvermindering

tot 30%
op € 990 met een maximum van € 297

of

tot 25% **
€op € 1.270, met een maximum van € 317,50

tot 30%
met een maximum van € 705

Premietaks per storting

Vrijgesteld

2%
Eindbelasting
(In principe op uw 60ste verjaardag)
8%
10%
Stortingen toegestaan tot ...
Tot en met het jaar waarin u 64 jaar wordt
Tot op het einde van het contract, zelfs tot na de leeftijd van 65 jaar
Instapkosten per storting
1%
1%
Beheerskosten

0,25% op jaarbasis, maandelijks verrekend op spaartegoed samengesteld door nettopremies vanaf 01/04/2020

Geen beheerskost op spaartegoed opgebouwd door nettopremies voor 01/04/2020

0,25% op jaarbasis, maandelijks verrekend op spaartegoed samengesteld door nettopremies vanaf 01/04/2020

Geen beheerskost op spaartegoed opgebouwd door nettopremies voor 01/04/2020

Voor het jaar 2021, bedraagt de maximumbijdrage € 176,40 + 6% van uw netto belastbaar beroepsinkomen, met een absolute bovengrens van € 2.350.

Gelieve de infofiche en de algemene voorwaarden te lezen voor intekening op het product

Voor eventuele klachten kunt u terecht bij onze afdeling Client Solutions tel. + 32 2 551 99 34; fax + 32 2 551 62 99; e-mail: clienten.dienst@db.com en bij OMBUDSFIN tel. + 32 2 545 77 70; fax + 32 2 545 77 79; e-mail: ombudsman@ombudsfin.be; www.ombudsfin.be. De cliënt kan zich ook tot de verzekeraar wenden: Allianz NV, Koning Albert II-laan 32, 1000 Brussel - Tel. : +32 2 214 61 11 - www.allianz.be. Als de behandeling van de klacht zoals hierboven bedoeld de cliënt geen genoegdoening verschaft, kan hij contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen - adres: OMBUDSMAN van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel; tel. + 32 2 547 58 71; fax + 32 2 547 59 75; e-mail: info@ombudsman.as; website: www.ombudsman.as.

* Deze rentevoet is gegarandeerd tot het einde van het contract, maar kan te allen tijde worden aangepast voor nieuwe stortingen in functie van de marktontwikkelingen. In geval van wijziging van de gewaarborgde rentevoet zal de verzekeringsmaatschappij de verzekeringnemer per brief of e-mail op de hoogte brengen. Deze gegarandeerde rentevoet kan worden verhoogd met een eventuele winstdeling. Deze winstdeling, die niet gegarandeerd is, kan jaarlijks op het contract worden toegerekend, tenzij dit in de bijzondere voorwaarden is uitgesloten. Het bedrag kan elk jaar veranderen. De verzekeringsmaatschappij heeft noch een wettelijke, noch een contractuele verplichting om te voorzien in een winstdeling. De winstdeling is onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering en is volledig afhankelijk van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeringsmaatschappij.

** De keuze van de belastingplichtige is onherroepelijk en uitsluitend geldig voor het betrokken belastbaar tijdperk. De belastingplichtige moet elk jaar zijn expliciet akkoord geven aan zijn financiële instelling voor het pensioenspaarsysteem boven € 990 tot € 1.270.

Overal waar op deze pagina gesproken wordt over een bepaalde fiscale behandeling, geldt dat deze fiscale behandeling afhangt van de individuele situatie van de cliënt en in de toekomst kan wijzigen. Wanneer naar een belastingstelsel wordt verwezen, moet dat worden opgevat als het geldende belastingstelsel voor een gemiddelde retailcliënt met de hoedanigheid van natuurlijke persoon Belgische inwoner.

DB Pension Plan en DB Long Term Plan zijn levensverzekeringsproducten van Allianz Benelux NV, gecommercialiseerd door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. Verzekeringsonderneming: Allianz Benelux NV. –Koning Albert II-laan 32 – 1000 Brussel – Tel.: + 32 2 214.61.11 – www.allianz.be – btw: BE 0403.258.197 RPR Brussel – toegelaten door de NBB (de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) onder nummer 0403.258.197. Verzekeringstussenpersoon: Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland, HR Frankfurt am Main HRB nr. 30000. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel, België, RPR Brussel, BTW BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102 0085 7284, geregistreerd als verzekeringstussenpersoon bij IHK Frankfurt am Main (Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt am Main, Duitsland) onder het nummer D-H0AV-L0HOD-14 - Client Solutions: 02 551 99 34 - clienten.dienst@db.com, www.deutschebank.be