DB Lifelong Income

Levenslang gewaarborgde extra inkomsten1

Tijdelijke aanbieding

Schrijf in op DB Lifelong Income tot en met 31/12/2021 en u betaalt geen instapkosten2!

DB Lifelong Income is een Tak 23-verzekeringsproduct naar Belgisch recht van NN Insurance Belgium NV dat u een levenslange rente garandeert1. Zo geniet u levenslang een aanvullend inkomen.

Is het iets voor mij?

 • U zoekt een oplossing waarmee u over een regelmatig inkomen beschikt, als aanvulling op uw (toekomstige) pensioen.
 • U bent tussen 50 en 85 jaar inbegrepen.
 • U beschikt over een kapitaal van minimaal 50.000 euro dat u kan missen en wenst om te zetten in een levenslang aanvulend inkomen.

Voordelen

 • De rente wordt levenslang gewaarborgd1 door NN Insurance Belgium NV
 • De oorspronkelijke rente op uw DB Lifelong Income-contract wordt niet belast3
 • Uw rente profiteert van het groeipotentieel van de beurzen, zonder dat u een risico op dalingen loopt

Risico's

 • Kapitaalrisico: Afhankelijk van de prestaties van het fonds, de uitgekeerde rentes en de betaling van de rentewaarborg bestaat de kans dat op het moment van vroegtijdige afkoop of overlijden het beschikbaar kapitaal is afgenomen of dat er geen beschikbaar kapitaal meer over blijft.
 • Beleggen in dit verzekeringscontract houdt een insolvabiliteitsrisico in
 • Beleggen in dit verzekeringscontract houdt een risico in gelinkt aan afkoop of gedeeltelijke opname

Meer weten over de risico's

Hoe werkt het?

Bij het ondertekenen van het contract stort u een eenmalige premie van minstens 50.000 euro. Het belegde bedrag (na aftrek van 2% premietaks) en uw leeftijd bij de inschrijving op het contract bepalen de oorspronkelijke rente die u zult ontvangen. Schrijf in op DB Lifelong Income tot en met 31/12/2021 en u betaalt geen instapkosten2.

De rente wordt levenslang gewaarborgd1, of u nu 80 of 110 jaar wordt.

U kiest zelf de periodiciteit van uw rente: maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks.

Concreet

Bereken uw rente in twee stappen ...

Hoe oud bent u op het moment van intekening?

(minimaal 50 jaar, maximaal 85 jaar)

Kies het bedrag dat u wilt berekenen

(minimaal )
(minimaal )

Gewaarborgde minimale maandrente1

70,77

Details

Jaarlijkse rente 849,26 €
0% instapkosten (tijdelijk aanbod)2 -490 €
Premietaks4 (2%) -980 €
Nettopremie 48.529,41 €
Geldend percentage 1,50 %

Onderliggend fonds5 beheerd door BlackRock®

Als distributeur van oplossingen, stelt Deutsche Bank dit product voor aan haar cliënten die een levenslang gewaarborgd aanvullend inkomen willen genieten1.

Uw kapitaal wordt belegd in het Tak 23-fonds5 NN Life Global Managed Volatility Fund van NN Insurance Belgium NV waarvan de activa worden belegd in het compartiment van een fonds naar Iers recht, Global Managed Volatility Fund, dat het beheer ervan toevertrouwt aan BlackRock®. Dat is zeker geen toeval: BlackRock® werd opgericht in 1988 en is een van de belangrijkste activabeheerders ter wereld.

Om de impact van koersschommelingen af te vlakken en de belegger te beschermen tegen bruuske bewegingen van de beursmarkten, past de beheerder van het onderliggende beleggingsfonds de allocatie van de activa van het onderliggende beleggingsfonds aan in functie van de volatiliteit en plotse neerwaartse bewegingen. De mechanismen die daarbij gehanteerd worden, hebben voornamelijk als bedoeling om de reserve van de belegger ook in periodes van grote volatiliteit en onzekerheid zo veel mogelijk te beschermen.

Enerzijds gebeurt er een dagelijkse herbalancering van de onderliggende activa om een doelstelling van ongeveer 10% volatiliteit op jaarbasis na te streven (de volatiliteit van het dagelijkse rendement van het onderliggende beleggingsfonds). Deze volatiliteit wordt dagelijks gemeten over een periode van 6 maanden. Bij zeer sterke schommelingen op de aandelen-en obligatiemarkten, wordt de blootstelling aan risicovollere activa afgebouwd om de beoogde volatiliteit onder controle te houden. Er kan geen enkele garantie worden gegeven dat de langetermijndoelstelling (ongeveer 10% volatiliteit op jaarbasis) wordt bereikt gezien de behaalde volatiliteit afhankelijk is van de marktomstandigheden en de beperking op de investering in aandelen. Naargelang deze marktomstandigheden kan de volatiliteit op korte termijn variëren tussen 0% en 12,5%. Dit wil dus zeggen dat in uitzonderlijke situaties de vooropgestelde korte termijn volatiliteitsdoelstelling naar 0% kan gebracht worden.

Anderzijds wanneer het onderliggende beleggingsfonds een waardedaling van ongeveer 10% over een periode van 6 maanden meemaakt, dan volgt er een graduele vermindering van het risico tot uiteindelijk het grootste deel van de belegging in risicovolle activa is afgebouwd.

Deze twee mechanismen kunnen tot gevolg hebben dat het onderliggende beleggingsfonds voor langere tijd voor een groot deel of volledig in obligaties en cash belegd kan zijn. In het laatste geval zal het fonds voor minstens 40% in obligaties en de rest in cash belegd zijn. Dit zou ertoe kunnen leiden dat het onderliggende beleggingsfonds gedurende deze periode niet of slechts gedeeltelijk kan profiteren van een mogelijk herstel van de aandelenmarkt. In een marktomgeving met een geringe volatiliteit en een positieve evolutie van de waarde van het onderliggende beleggingsfonds daarentegen, kan de maximale belegging in aandelen 60% bedragen.

Dit is een samenvatting van de beleggingsdoelstelling van het Tak 23-fonds NN Life Global Managed Volatility Fund. Voor meer informatie verwijzen wij naar het beheersreglement van het Tak 23-fonds NN Life Global Managed Volatility Fund dat beschikbaar is op www.deutschebank.be en op eenvoudige aanvraag bij NN Insurance Belgium nv.

Uw rente wordt sowieso niet verlaagd

De reserve van uw verzekeringscontract stemt overeen met een zeker aantal eenheden van het Tak-23 fonds NN Life Global Managed Volatility Fund. De rente wordt uitbetaald door het aantal eenheden in de reserve van uw contract te verminderen.

Om de uitbetaling van de rente te waarborgen, worden regelmatig eenheden van het Tak 23-fonds verkocht als dekking voor de verzekeringspremie die aan de waarborg is verbonden (1,1% op jaarbasis, berekend op de basisreserve van het contract of op de nieuwe basisreserve van het contract bij verhoging van de rente).

Hoe sterker de NIW van het Tak 23-fonds stijgt, hoe minder eenheden worden verkocht voor de uitbetaling van de rente en voor de betaling van de rentewaarborg. Hoe sterker de NIW van het Tak 23-fonds daalt, hoe meer eenheden worden verkocht voor de uitbetaling van de rente en voor de betaling van de rentewaarborg en hoe sneller bijgevolg het kapitaal in geval van afkoop of overlijden 0 zal bedragen.

U vindt de wekelijkse netto-inventariswaarde (NIW) op: www.nn.be/nl/fondsenoverzicht/bankpartners.

De risicoklasse van het Tak 23-fonds NN Life Global Managed Volatility Fund is 2 op een schaal van 1 (kleinste risico) tot 7 (grootste risico)6.

Uw rente kan elk jaar naar boven1 worden herzien.

Elk jaar, op de verjaardag van de inwerkingtreding van uw contract, wordt uw rente opnieuw geëvalueerd op grond van de prestatie van het onderliggende fonds dat door BlackRock® wordt beheerd en het verloop van de reserve van het contract. Goed nieuws: uw rente wordt sowieso nooit verlaagd. Dus:

 • Als de reserve van uw contract (aantal eenheden x NIW van het fonds) hoger is dan de basisreserve van uw contract (oorspronkelijk gelijk aan het bedrag van de eenmalige nettopremie), dan zal uw rente stijgen.
 • Als de reserve van uw contract (aantal eenheden x NIW van het fonds) lager is dan of gelijk is aan de basisreserve van uw contract, blijft uw rente onveranderd.

Als op basis van het verloop van de NIW van het fonds geen renteverhoging mogelijk is vanaf het eerste jaar, zal de verkoop van eenheden van het fonds voor de uitbetaling van de rente en de betaling van de rentewaarborg de kans op een latere renteverhoging sterk doen afnemen.

Kosten en fiscaliteit6

Looptijd van het product

Het contract wordt gesloten voor het leven en eindigt bij overlijden van de verzekerde of bij een volledige opname van de reserve (op initiatief van de verzekeringnemer).

Instapkosten

1% op de eenmalige premie, na afhouding van alle toepasselijke belastingen en taksen.
Tijdelijk aanbod: van 01/01/2021 t.e.m. 31/12/2021 bedragen de instapkosten 0%.

Beheerskosten

1,09% op jaarbasis en pro rata temporis maandelijks op de inventariswaarde berekend. Het fonds belegt in een ander onderliggend fonds en dat fonds rekent ook eigen beheerskosten aan.

Premietaks

2% op de eenmalige premie.

Opnamevergoeding

Bovendien zullen uitstapkosten worden geheven in geval van opname tijdens de eerste 4 jaar. Deze kosten bedragen 4,80% in de eerste maand (na de wettelijke herroepingsperiode van 30 dagen). Daarna vermindert dit percentage met 0,10% per maand.

Belasting op de rente

De rente op uw DB Lifelong Income-contract wordt niet belast. Alleen bij een renteverhoging zijn op het verschil tussen de nieuwe en de oorspronkelijke rente een afzonderlijke aanslag van 30% en gemeentelijke opcentiemen verschuldigd.

Rentewaarborgkosten

1,10% op jaarbasis. Ze worden berekend op de basisreserve of op de nieuwe basisreserve bij een renteverhoging.

Bijzondere gevallen

Bij overlijden
De uitbetaling van de rente stopt bij uw overlijden en het eventueel nog beschikbare kapitaal wordt overgemaakt aan de begunstigde(n) die in het contract zijn aangesteld of aan uw nalatenschap.
Dit beschikbare kapitaal hangt echter af van de prestaties van het onderliggende fonds, de reeds uitgekeerde rentes en de betaling van de rentewaarborg en kan bijgevolg volledig verloren zijn op het moment van overlijden.
Als de som van de reserve van het contract en het niet belaste deel van de ontvangen rente hoger is dan de eenmalige nettopremie, worden op dit positieve verschil een afzonderlijke aanslag van 30% en gemeentelijke opcentiemen aangerekend. Er zijn successierechten verschuldigd op de reserve van het contract min de eventuele belasting.

Bij opname
Opnames bij leven worden door de belastingadministratie belast als de som van de reserve van het contract en het niet belaste deel van de ontvangen rentes hoger is dan de eenmalige nettopremie. Op dat positieve verschil worden een afzonderlijke aanslag van 30% en gemeentelijke opcentiemen aangerekend.
Het belegde kapitaal is niet gewaarborgd en kan bij een vervroegde afkoop afgenomen of verloren zijn.

Documentatie

(raadplegen vóór u intekent)

Commerciële brochure

Essentiële informatie document & Andere precontractuele informatie

Beheersreglement

Algemene voorwaarden

Geïnteresseerd?

Maak een afspraak in een van onze agentschappen of contacteer ons

Veelgestelde vragen

Onze andere diensten

Langetermijnsparen

Neem vandaag uw voorzorgen voor morgen

Private Solutions

Discretionair beheer vanaf 100.000 euro

Behalve bij volledige of gedeeltelijke opname door de verzekeringnemer. In het ergste scenario, bij wanbetaling of faillissement van de verzekeraar NN Insurance Belgium NV, wordt de uitbetaling van de rente stopgezet en is de recuperatie van het hele bedrag van de reserve van het contract onzeker. Raadpleeg de informatie over het insolvabiliteitsrisico voor meer details.

Actie geldig van 01/01/2021 tot en met 31/12/2021 voor alle nieuwe inschrijvingen in DB Lifelong Income.

Op een renteverhoging zijn een afzonderlijke aanslag van 30% en gemeentelijke opcentiemen verschuldigd. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer naar een belastingstelsel wordt verwezen, moet dat worden opgevat als het geldende belastingstelsel voor een gemiddelde retailcliënt met de hoedanigheid van natuurlijke persoon Belgische inwoner.

De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer naar een belastingstelsel wordt verwezen, moet dat worden opgevat als het geldende belastingstelsel voor een gemiddelde retailcliënt met de hoedanigheid van natuurlijke persoon Belgische inwoner.

De term 'fonds' is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF, ...). Een ICB kan compartimenten bevatten.

Het risico 2 komt overeen met het risico hernomen in het Essentiële Informatie Document (op de datum van 01/09/2020) .


Voor eventuele klachten kan de cliënt terecht bij de verzekeringstussenpersoon, de afdeling Client Solutions van Deutsche Bank (adres: Deutsche Bank Client Solutions, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel. tel. + 32 2 551 99 34; fax + 32 2 551 62 99; e-mail: clienten.dienst@db.com). Als de behandeling van de klacht zoals hierboven bedoeld de cliënt geen genoegdoening verschaft, kan hij contact opnemen met de Ombudsman – adres: OMBUDSFIN VZW, Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsman, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, B 1000 Brussel; tel. + 32 2 545 77 70; fax + 32 2 545 77 79; e-mail: ombudsman@ombudsfin.be; website: www.ombudsfin.be.

De cliënt kan zich ook tot de verzekeraar wenden: NN Insurance Belgium nv, Fonsnylaan 38, 1060 Brussel; tel +32 2 407 70 00 - telecel-life@nn.be. Als de behandeling van de klacht zoals hierboven bedoeld de cliënt geen genoegdoening verschaft, kan hij contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen – adres: OMBUDSMAN van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel; tel. + 32 2 547 58 71; fax + 32 2 547 59 75; e-mail: info@ombudsman.as; website: www.ombudsman.as.