DB Lifelong Income

Levenslang gewaarborgde extra inkomsten1

DB Lifelong Income is een Tak 23-levensverzekeringsproduct naar Belgisch recht van NN Insurance Belgium nv - een Belgische verzekeringsmaatschappij - dat u een levenslange rente garandeert1. Zo geniet u levenslang een aanvullend inkomen.

Is het iets voor mij?

 • U zoekt een oplossing waarmee u levenslang over een regelmatig inkomen beschikt1, als aanvulling op uw (toekomstige) pensioen.
 • U bent tussen 50 en 85 jaar (inbegrepen).
 • U beschikt over een kapitaal van minimaal 50.000 euro dat u kan missen en wenst om te zetten in een levenslange rente1.
 • Bij overlijden komt het eventuele resterende kapitaal toe aan de aangeduide begunstigde of de nalatenschap van de verzekeringsnemer.
DB Lifelong Income, iets voor mij?

DB Lifelong Income & successieplanning

 • U bent op zoek naar een aanvullend inkomen op uw (toekomstig) pensioen maar wil het kapitaal reeds schenken?
 • Voorafgaande bankgift met een financiële last voor de begiftigde.
 • Deutsche Bank biedt een oplossing aan vanaf 250.000 euro (voor kosten en taksen). 

Voordelen

 • De rente wordt levenslang gewaarborgd1 door NN Insurance Belgium nv.
 • De oorspronkelijke rente van het DB Lifelong Income-contract wordt niet belast2.
 • De rente profiteert van het groeipotentieel van de beurzen, zonder dat deze kan dalen.
 • DB Lifelong Income kan ook aangewend worden als instrument voor successieplanning.

Risico's

 • Kapitaalrisico: Afhankelijk van de prestaties van het fonds3, de uitgekeerde rentes en de betaling van de rentewaarborg bestaat de kans dat op het moment van vroegtijdige afkoop of overlijden het beschikbaar kapitaal is afgenomen of dat er geen beschikbaar kapitaal meer over blijft.
 • Insolvabiliteitsrisico: Tijdens de looptijd van het verzekeringscontract is het mogelijk dat de verzekeringsmaatschappij niet meer in staat is haar verbintenissen na te komen.
 • Risico gelinkt aan (gedeeltelijke) opname: Gedeeltelijke opnames zijn niet toegestaan gedurende de eerste 8 jaar. Volledige opnames zijn onderworpen aan uitstapkosten tijdens de eerste 4 jaar.

Meer weten over de risico's

Meer info over de prestatiescenario's is terug te vinden in het Essentiële Informatie document

Hoe werkt het?

Bij het ondertekenen van het contract wordt een eenmalige premie gestort. Het belegde bedrag (na aftrek van 2% premietaks en 1% instapkost) en de leeftijd van de verzekerde bij de inschrijving op het contract bepalen de initiële rente die zal uitgekeerd worden.

De rente wordt levenslang gewaarborgd1, of men nu 80 of 110 jaar wordt.

Er kan gekozen worden tussen een maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse betaling van de rente.

De reserve van het verzekeringscontract wordt belegd in een onderliggend fonds en stemt overeen met een zeker aantal eenheden van het Tak-23 fonds NN Life Global Managed Volatility Fund (ISIN BE6271601666). De rente wordt uitbetaald door het aantal eenheden in de reserve van uw contract te verminderen.

Om de uitbetaling van de rente te waarborgen, worden regelmatig eenheden van het Tak 23-fonds verkocht als dekking voor de verzekeringspremie die aan de waarborg is verbonden (1,1% op jaarbasis, berekend op de basisreserve van het contract of op de nieuwe basisreserve van het contract bij verhoging van de rente).

Hoe sterker de netto-inventariswaarde (NIW) van het Tak 23-fonds stijgt, hoe minder eenheden worden verkocht voor de uitbetaling van de rente en voor de betaling van de rentewaarborgkost. Hoe sterker de NIW van het Tak 23-fonds daalt, hoe meer eenheden worden verkocht voor de uitbetaling van de rente en voor de betaling van de rentewaarborgkost en hoe sneller bijgevolg het kapitaal in geval van afkoop of overlijden 0 zal bedragen. Daarentegen, indien de reserve van het contract stijgt, dan stijgt de rente mogelijk eveneens en kan ze nadien niet meer dalen.

U vindt de wekelijkse netto-inventariswaarde (NIW) op: www.nn.be/nl/fondsenoverzicht/bankpartners.

De risicoklasse van het onderliggend Tak 23-fonds NN Life Global Managed Volatility Fund is 2 op een schaal van 1 (kleinste risico) tot 7 (grootste risico)4.

Bereken uw rente in twee stappen ...

Hoe oud bent u op het moment van onderschrijving?

(minimaal 50 jaar, maximaal 85 jaar)

Kies het bedrag dat u wilt berekenen

(minimaal of 250.000 € voor een contract in het kader van een bankgift)
(minimaal )

Gewaarborgde minimale maandrente1

70,77

Details

Jaarlijkse rente 849,26 €
1% instapkosten -490 €
Premietaks5 (2%) -980 €
Nettopremie 48.529,41 €
Geldend percentage 1,50 %

Wilt u een kapitaal opbouwen voor uw pensioen?

Raadpleeg hier onze oplossingen om een potentieel pensioenkapitaal op te bouwen

Kosten en fiscaliteit5

Looptijd van het product

Het contract wordt gesloten voor het leven en eindigt bij overlijden van de verzekerde of bij een volledige opname van de reserve (op initiatief van de verzekeringsnemer).

Instapkosten

1% op de eenmalige premie, na afhouding van alle toepasselijke belastingen en taksen.

Beheerskosten

1,09% op jaarbasis en pro rata temporis maandelijks op de inventariswaarde berekend. Het fonds belegt in een ander onderliggend fonds en dat fonds rekent ook eigen beheerskosten aan.

Premietaks

2% op de eenmalige premie.

Opnamevergoeding

Bovendien zullen uitstapkosten worden geheven in geval van opname tijdens de eerste 4 jaar. Deze kosten bedragen 4,80% in de eerste maand (na de wettelijke herroepingsperiode van 30 dagen). Daarna vermindert dit percentage met 0,10% per maand.

Belasting op de rente

De rente van het DB Lifelong Income-contract wordt niet belast. Alleen bij een renteverhoging zijn op het verschil tussen de nieuwe en de oorspronkelijke rente een afzonderlijke aanslag van 30% en gemeentelijke opcentiemen verschuldigd.

Rentewaarborgkosten

1,10% op jaarbasis. Ze worden berekend op de basisreserve of op de nieuwe basisreserve bij een renteverhoging.

Fiscaliteit in geval van overlijden en afkoop

Bij overlijden

Als de som van de reserve van het contract en het niet belaste deel van de ontvangen rente hoger is dan de eenmalige nettopremie, worden op dit positieve verschil een afzonderlijke aanslag van 30% en gemeentelijke opcentiemen aangerekend. Er kunnen successierechten verschuldigd zijn op de reserve van het contract (min de eventuele belasting).

Het eventuele beschikbare kapitaal in geval van overlijden van de verzekerde hangt af van de prestaties van het onderliggende fonds, de reeds uitgekeerde rentes en de betaling van de rentewaarborgkost en kan bijgevolg volledig verloren zijn op het moment van overlijden.

Bij opname

Opnames bij leven worden door de belastingadministratie belast als de som van de reserve van het contract en het niet belaste deel van de ontvangen rentes hoger is dan de eenmalige nettopremie. Op dat positieve verschil worden een afzonderlijke aanslag van 30% en gemeentelijke opcentiemen aangerekend.
Het belegde kapitaal is niet gewaarborgd en kan bij een vervroegde opname afgenomen of verloren zijn.

(raadplegen vóór onderschrijving)

Commerciële brochure

Essentiële informatie document

Andere precontractuele informatie en Informatie over duurzaamheid (SFDR)

Beheersreglement

Algemene voorwaarden

Geïnteresseerd?

Maak een afspraak in een van onze agentschappen of contacteer ons

Veelgestelde vragen

Langetermijnsparen

Neem vandaag uw voorzorgen voor morgen.

Laten beleggen

Leg uw vermogen in de bekwame handen van onze experts.

Behalve bij volledige of gedeeltelijke opname door de verzekeringsnemer. In het ergste scenario, bij wanbetaling of faillissement van de verzekeringsmaatschappij NN Insurance Belgium nv, wordt de uitbetaling van de rente stopgezet en is de recuperatie van het hele bedrag van de reserve van het contract onzeker. Raadpleeg de informatie over het insolvabiliteitsrisico voor meer details.

Op een renteverhoging zijn een afzonderlijke aanslag van 30% en gemeentelijke opcentiemen verschuldigd. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer naar een belastingstelsel wordt verwezen, moet dat worden opgevat als het geldende belastingstelsel voor een gemiddelde retailcliënt met de hoedanigheid van natuurlijke persoon Belgisch resident.

De term 'fonds' is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF, ...). Een ICB kan compartimenten bevatten.

Het risico 2 komt overeen met het risico hernomen in het Essentiële Informatie Document (op de datum van 19/09/2022) .

5 De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer naar een belastingstelsel wordt verwezen, moet dat worden opgevat als het geldende belastingstelsel voor een gemiddelde retailcliënt met de hoedanigheid van natuurlijke persoon Belgische resident.


Voor eventuele klachten kan de cliënt terecht bij de verzekeringstussenpersoon, de afdeling Client Solutions van Deutsche Bank (adres: Deutsche Bank Client Solutions, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel. tel. + 32 2 551 99 34; fax + 32 2 551 62 99; e-mail: clienten.dienst@db.com). Als de behandeling van de klacht zoals hierboven bedoeld de cliënt geen genoegdoening verschaft, kan hij contact opnemen met de Ombudsman – adres: Ombudsfin vzw,  North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, B 1000 Brussel; e-mail: ombudsman@ombudsfin.be; website: www.ombudsfin.be.

De cliënt kan zich ook tot de verzekeringsmaatschappij wenden: NN Insurance Belgium nv, Fonsnylaan 38, 1060 Brussel; tel +32 2 407 70 00 - telecel-life@nn.be. Als de behandeling van de klacht zoals hierboven bedoeld de cliënt geen genoegdoening verschaft, kan hij contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen – adres: OMBUDSMAN van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel; tel. + 32 2 547 58 71; e-mail: info@ombudsman-insurance.be; website: www.ombudsman-insurance.be.×