Publicitaire communicatie

Totaal belegd bedrag

DB Investment Plan

Verschil

Dit vind ik interessant

Dit vind ik interessant

De grafiek toont de evolutie van het fonds berekend op basis van de historische netto inventariswaarde (NIW), rekening houdend met het bedrag van de periodieke belegging dat door de cliënt werd ingegeven in de simulator, vanaf de lancering van het fonds tot de laatste inschrijvingsdag (elke eerste dag van de maand). Deze grafiek wordt ter indicatie en ter informatie getoond en kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Bron: Morningstar & Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel

De rendementen en de evolutie van de NIW worden getoond in de munt van de ICB. Alle kosten en beheercommissies zijn inbegrepen in de berekening van de afgelopen prestaties (inclusief de eventuele dividenden die door het fonds worden uitgekeerd) met uitzondering van de eventuele instap- en uitstapkosten. De taksen die van toepassing zijn, zijn niet inbegrepen in de berekening van het rendement. De evolutie van de NIW heeft betrekking op de afgelopen jaren en vormt geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

 • DB Best Advice
 • Duurzaam fonds
 • Morningstar
 • Risico-indicator
 • Doelstelling
 • Periodieke belegging
Rating morningstar
Risico-indicator
Doelstelling

Bij Deutsche Bank stellen we U een unieke aanpak voor, gebaseerd op 3 sleuteldoelstellingen: Liquiditeiten, Bescherming en Groei. .
Meer weten

Categorie
Valuta
Inkomsten

Kapitalisatie: de opbrengsten worden nooit uitgekeerd, maar herbelegd in het fonds.
Distributie: het fonds kan beslissen om de opbrengsten uit te keren onder de vorm van een jaarlijks dividend of coupon.

Startdatum
Einddatum
NIW ()

Documenten

Beleggingsbeleid

Het hierboven vermelde beleggingsbeleid is afkomstig uit de KIID tot 31/12/2022 en uit de KID vanaf 01/01/2023 (of vanaf de eerst mogelijke update gelet op de informatieverstrekking door de beheerder van de ICB).

De beheerder kan de commercialisering van het compartiment in België stopzetten.

Het rendement noch het kapitaal zijn gegarandeerd of beschermd. Geldmarktfondsen of kortlopende geldmarktfondsen zijn ook geen gegarandeerde beleggingen. Een belegging in een geldmarktfonds verschilt van een plaatsing op een spaarrekening omdat het belegde kapitaal kan schommelen. Een geldmarktfonds is niet afhankelijk van externe steun om zijn liquiditeit te waarborgen of om zijn netto-inventariswaarde te stabiliseren. Eventuele verliezen bij een verkoop zijn voor rekening van de investeerder.

Rendement

Actuarieel rendement

1 jaar 3 jaar 5 jaa 10 jaar Sinds de lancering

Evolutie van de netto-inventariswaarde in de munt van de ICB

Er zijn te weining gegevens beschikbaar over de voorbije prestaties van dit fonds. Het is daarom niet mogelijk om beleggers hierover bruikbare informatie te geven.

Rendement per kalenderjaar

Er zijn te weining gegevens beschikbaar over de voorbije prestaties van dit fonds. Het is daarom niet mogelijk om beleggers hierover bruikbare informatie te geven.

Bron: Morningstar. Rendementen en evolutie van de NIW in de munt van de ICB. Alle kosten en beheerscommissies zijn inbegrepen in de berekening van de resultaten uit het verleden (inclusief de eventuele dividenden van het fonds) met uitzondering van de instap- en eventuele uitstapkosten. De belastingen zijn niet inbegrepen in de berekening van de rendementen ; de gebruikelijke belastingen worden hieronder vermeld. De weergegeven rendementen, en de evolutie van de NIW zijn uit het verleden en vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige prestaties. De gegevens betreffende de evolutie van de NIW sinds lancering zijn gelimiteerd tot een periode van 10 jaar.

Belangrijkste risico's

Risico-indicator:

Kennisgeving: SRRI tot 31/12/2022; SRI vanaf 01/01/2023 (of vanaf de eerst mogelijke update gelet op de informatieverstrekking door de beheerder van de ICB).

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lager risico Hoger risico
   

Beleggingsproducten kunnen in waarde stijgen of dalen en het is mogelijk dat beleggers het bedrag van hun belegging niet recupereren. Hieronder vindt u een algemene omschrijving van de risico’s die aan dit type van fonds zijn verbonden, zoals door ons (Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel) bepaald. U vindt een uitvoerige beschrijving van de risico’s in het Essentiële-informatiedocument.

Duurzaamheidsrisico

Een duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of situatie op milieu-, sociaal of bestuursgebied die, indien hij zich voordoet, een reëel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de prestaties van de belegging.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze risico’s in het Essentiële-informatiedocument.

Details

Anti-verwateringsmechanisme
Niet van toepassing

Fiscaliteit

Kosten beïnvloeden het rendement. Lopende kosten (beheerskosten en andere administratieve of operationele kosten) alsook portfolio transactiekosten worden doorlopend geheven terwijl kosten zoals bijvoorbeeld in- of uitstapkosten op eenmalige basis wordan aangerekend. Hoe korter de rententieperiode van de belegging, hoe meer de eenmalige kosten zullen doorwegen op het totale rendement. Als voorbeeld, de jaarlijkse participatiekost voor een belegging in een fonds met een instapvergoeding van 1,5% (geen uitstapvergoeding), en een totale jaarlijkse vergoeding van 1,75%, bedraagt 3,25% voor een verkoop na 1 jaar, 2,25% voor een verkoop na 3 jaar en 2,05% voor een verkoop na 5 jaar. Het precontractuele document "Informatie ove kosten en taksen" verschaft de belegger een nauwkeuriger en gekwantificeerde informatie over de van toepassing zijnde kosten.

Alvorens in te tekenen, bent u verplicht om het Essentiële-informatiedocument en het prospectus, alsook de laatste periodieke verslagen door te nemen.

Meer info kan je terugvinden in het document Samenvatting van de rechten van beleggers.

Voor al uw klachten kunt u zich wenden tot de dienst Client Solutions Tel. +32 02 551 99 34 ;Fax +32 2 551 62 99, E-mail: clienten.dienst@db.com of bij de Ombudsman – adres: Ombudsfin vzw, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, B 1000 Brussel; e-mail: ombudsman@ombudsfin.be; website: www.ombudsfin.be.

Beleg op uw eigen ritme
vanaf € 100 / maand

Periodiek beleggen is een van de slimste beleggingsstrategieën voor zowel de beginnende investeerder die een kapitaal wil opbouwen als een investeerder die zijn portefeuille wil diversifiëren. U sluit namelijk de ‘timing’ uit en u spreidt de risico’s in de tijd.

Interesse? Vragen?

Maak een afspraak in een van onze agentschappen of contacteer ons

De term ‘fonds’ is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse juridische vormen kan aannemen (BEVEK, GBF, enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten.

Fondsen zijn financiële instrumenten waarvan de prijs afhangt van de schommelingen op de financiële markten; zij vallen dus niet onder het herroepingsrecht wanneer zij worden gekocht op afstand of buiten verkoopruimten, volgens art. VI 58, §2 van het Wetboek van Economisch Recht.

Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico's. Ze kunnen in waarde stijgen of dalen en het is mogelijk dat beleggers het bedrag van hun belegging niet recupereren.

 1. Een duurzaam fonds is een belegging in een economische activiteit die bijdraagt tot een milieu-, maatschappelijke en/of bestuursdoelstelling en een duurzame beleggingsdoelstelling nastreeft. Het product is geclassificeerd als artikel 9 SFDR (Verordening (EU) 2019/2088 inzake duurzaamheidsverslaglegging in de financiële sector). Voor meer informatie, zie het prospectus.

 2. Lees voor meer informatie over het aanbod het reglement van DB Investment Plan.

 3. Morningstar, Inc. is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar rating is een kwantitatieve evaluatie van de prestaties van een fonds in het verleden. Deze wordt maandelijks bijgewerkt. Het criterium bij de toekenning van sterren is gebaseerd op de risico-aangepaste prestatie. De geanalyseerde fondsen krijgen 1 tot 5 sterren, waarbij 5 sterren de hoogste rating is. Meer info op de site van Morningstar. Meer informatie over de ratings is ook beschikbaar bij Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel.

 4. De SRI (Summary Risk Indicator) geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. Hij waardeert het risico op een schaal van 1 (kleiner risico) tot 7 (hoger risico). De laagste categorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie wordt niet gegarandeerd en kan wijzigen in de tijd. Indien de valuta van het product niet euro (EUR) is, dient u rekening te houden met het wisselkoersrisico. Uw uiteindelijke winst of verlies zal dus ook afhangen van de wisselkoers tussen de twee munten. Met dit risico wordt geen rekening gehouden in bovenstaande indicator.

 5. Bij Deutsche Bank stellen we U een unieke aanpak voor, gebaseerd op 3 sleuteldoelstellingen: Liquiditeiten, Bescherming en Groei.
  Meer weten

 6. Lees voor meer informatie over het aanbod het reglement van DB Investment Plan.

 7. Bron: Morningstar. Rendementen en evolutie van de NIW in de munt van de ICB. Alle kosten en beheerscommissies zijn inbegrepen in de berekening van de resultaten uit het verleden (inclusief de eventuele dividenden van het fonds) met uitzondering van de instap- en eventuele uitstapkosten. De belastingen zijn niet inbegrepen in de berekening van de rendementen ; de gebruikelijke belastingen worden hieronder vermeld. De weergegeven rendementen, en de evolutie van de NIW zijn uit het verleden en vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige prestaties. De gegevens betreffende de evolutie van de NIW sinds lancering zijn gelimiteerd tot een periode van 10 jaar.

 8. De lopende kosten zijn exclusief prestatievergoeding en transactiekosten. Deze lopende kosten worden berekend op basis van de KIID tot 31/12/2022 en van de KID vanaf 01/01/2023 (of vanaf de eerst mogelijke update gelet op de informatieverstrekking door de beheerder van de ICB). Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel ontvangt vanwege de beheerder van de ICB een percentage van diens beheersvergoeding in de vorm van retrocessies. In het algemeen varieert dit percentage tussen 50% en 60%. Meer bijzonderheden zijn op verzoek verkrijgbaar bij Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel.

 9. Sommige fondsen kunnen onder bepaalde voorwaarden een prestatievergoeding (soms ook outperformance-vergoeding genoemd) in rekening brengen bovenop de gewone vergoedingen. In het algemeen is de (out)performance fee een variabele vergoeding die afhankelijk is van de vraag of het fonds het beter doet dan zijn referntie-index over een bepaalde waarnemingsperiode. De berekening van het bedrag van de (out)performance fee is doorgaans gebaseerd op een vergelijking van de prestaties van het fonds met die van een fictief fonds dat de prestatie van zijn referentie-index levert en hetzelfde inschrijvings- en terugbetalingspatroon heeft als het echte fonds. De outperformance van het reële fonds op een bepaalde datum wordt gedefinieerd als het positieve verschil tussen het nettovermogen van dit fonds en het nettovermogen van het fictieve fonds op dezelfde datum. Als dit verschil negatief is, vormt dit bedrag een underperformance die in de volgende jaren moet worden ingehaald alvorens de (out)performance fee weer kan worden opgebouwd. De precieze methode voor de berekening van de potentiële (out)performance fee voor een bepaald fonds wordt beschreven in het Essentiële-informatiedocument en in het prospectus van het fonds.

 10. Swing pricing verwijst naar een proces waarbij de netto-inventariswaarde (NIW) van een fonds wordt aangepast om de transactiekosten die voortvloeien uit de in- en uitstroom in dit fonds, te laten vereffenen door de in- en uitstromende beleggers. Swing pricing kan een nuttig mechanisme zijn om de belangen van bestaande beleggers te beschermen tegen de negatieve impact op de netto-inventariswaarde. Gelieve het prospectus van het fonds te raadplegen om de precieze toepassingsvoorwaarden ervan te kennen.

 11. De beheerder kan een anti-verwateringsmechanisme toepassen op beleggers die tot het fonds toetreden of het verlaten. De variabele antiverwateringsheffing maakt een verhoging (of verlaging) van de instap- en uitstapvergoedingen mogelijk en wordt berekend op basis van de geraamde kosten van de handel in de onderliggende beleggingen. Deze verwateringsheffing wordt aan het fonds betaald om de kosten van de herstructurering van de portefeuille voor de bestaande beleggers te beperken.

 12. Fiscale behandeling volgens de geldende wetgeving op de datum van deze brochure en afhankelijk van de individuele fiscale situatie van de belegger. Bij terugkoop van kapitalisatie- en distributieaandelen kan de individuele belegger, natuurlijke persoon en Belgisch inwoner, onderworpen zijn aan een roerende voorheffing van 30% op de inkomsten (onder vorm van interesten, meerwaarden of minderwaarden) die rechtstreeks of onrechtstreeks, afkomstig zijn van de schuldvorderingen, indien het fonds voor meer dan 10% van zijn activa in schuldvorderingen (25% indien de aandelen door de belegger aangekocht vóór 1 januari 2018) belegt, zoals bedoeld in artikel 19bis van de WIB92. Dit document vormt geen fiscaal noch juridisch advies.