Téléphone

Deutsche Bank

Een formule à la carte die samengesteld kan worden uit Tak 23 en Tak 21.

 • Flexibiliteit

  Een samenstelling à la carte bij de inschrijving en gedurende uw verdere levensloop
 • Expertise

  Een aanbod geselecteerd door Allianz en geïnspireerd op onze DB Best Advice-selectie, de crème de la crème onder de fondsen1
 • Interessante fiscaliteit2

  Een levensverzekeringscontract dat door zijn aard een voordelige fiscale behandeling geniet

Hoe werkt het?

DB Life FlexSelect richt zich tot beleggers die een kapitaal van minstens 50.000 euro kunnen beleggen over een lange beleggingshorizon en een actieve rol willen spelen in de beleggingsbeslissingen.

pie image

Een samenstelling à la carte bij de inschrijving

Voor de samenstelling van uw DB Life FlexSelect contract geniet u een grote vrijheid: uit de dertien mogelijkheden kiest u zelf welke er het best met uw doelstellingen, beleggingshorizon en risicotolerantie overeenkomen. Uiteraard helpt uw adviseur u de mogelijkheden te vinden die met uw strategie overeenstemmen.

U bepaalt ook het percentage van elke onderliggende waarde om een solide en evenwichtige portefeuille uit te bouwen, die perfect aansluit bij uw beleggersprofiel.

Een formule die zich aan uw levenscyclus aanpast

Uw doelstellingen en risicotolerantie zijn niet dezelfde op 40, 50 of 65 jaar. Zo kunnen de studies van uw kinderen, de terugbetaling van uw hypothecair krediet of uw nakende pensioen een grote invloed hebben op uw manier van beleggen. DB Life FlexSelect speelt daar perfect op in.

Zo kunt u tijdens de hele looptijd van het contract de samenstelling van het product wijzigen, de weging van de verschillende lijnen herzien, nieuwe Tak 23-fondsen die aan de lijst werden toegevoegd in het contract opnemen of gedeeltelijke opnames doen.

pie image

Kies uit dertien verschillende mogelijkheden

Een Tak 21-oplossing (DB Life Protect) en/of één of meerdere van de twaalf Tak 23-fondsen van Allianz. Elk van die fondsen1 is aan een onderliggend fonds1 gekoppeld dat Allianz Benelux n.v. kiest uit de DB Best Advice-selectie van Deutsche Bank. Hier vindt u de lijst van deze dertien mogelijkheden:

 • DB Life Protect

  Een Tak 21-oplossing met kapitaalbescherming door Allianz Benelux n.v. Rating Allianz SE: AA (Standard and Poor’s)

  Specifieke-informatiedocument
 • DB Life Invesco Pan European Structured Equity

  Een fonds van Allianz Benelux n.v. dat voor 100% belegd is in een fonds beheerd door Invesco Management S.A.

  Specifieke-informatiedocument
 • DB Life DPAM Capital B Equities US Dividend

  Een fonds van Allianz Benelux n.v. dat voor 100% belegd is in een fonds beheerd door Degroof Petercam Asset Services S.A.

  Specifieke-informatiedocument
 • DB Life Robeco BP Global Premium Equities

  Een fonds van Allianz Benelux n.v. dat voor 100% belegd is in een fonds beheerd door Robeco Luxembourg S.A.

  Specifieke-informatiedocument
 • DB Life DWS Invest Top Dividend

  Een fonds van Allianz Benelux n.v. dat voor 100% belegd is in een fonds beheerd door Deutsche Asset Management S.A.

  Specifieke-informatiedocument
 • DB Life JPMorgan Emerging Markets Opportunities

  Een fonds van Allianz Benelux n.v. dat voor 100% belegd is in een fonds beheerd door JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l.

  Specifieke-informatiedocument
 • DB Life Pictet Security

  Een fonds van Allianz Benelux n.v. dat voor 100% belegd is in een fonds beheerd door Pictet Asset Management (Europe) S.A.

  Specifieke-informatiedocument
 • DB Life Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies

  Een fonds van Allianz Benelux n.v. dat voor 100% belegd is in een fonds beheerd door Threadneedle Management Luxembourg S.A.

  Specifieke-informatiedocument
 • DB Life Flossbach von Storch Multiple Opportunities II

  Een fonds van Allianz Benelux n.v. dat voor 100% belegd is in een fonds beheerd door Flossbach von Storch Invest S.A.

  Specifieke-informatiedocument
 • DB Life DWS Concept Kaldemorgen

  Een fonds van Allianz Benelux n.v. dat voor 100% belegd is in een fonds beheerd door Deutsche Asset Management S.A.

  Specifieke-informatiedocument
 • DB Life Nordea 1 Global Climate and Environment

  Een fonds van Allianz Benelux n.v. dat voor 100% belegd is in een fonds beheerd door Nordea Investment Funds S.A.

  Specifieke-informatiedocument
 • DB Life M&G (Lux) Dynamic Allocation

  Een fonds van Allianz Benelux n.v. dat voor 100% belegd is in een fonds beheerd door M&G Securities Ltd

  Specifieke-informatiedocument
 • DB Life Nordea 1 Stable Return

  Een fonds van Allianz Benelux n.v. dat voor 100% belegd is in een fonds beheerd door Nordea Investment Funds S.A.

  Specifieke-informatiedocument

Welk rendement kunt u verwachten?

Het rendement hangt af van de samenstelling van het contract. De twaalf Tak 23-fondsen zijn elk aan een onderliggend fonds gekoppeld dat het rendement ervan zal bepalen. Tak 23 biedt geen kapitaalgarantie noch een garantie met betrekking tot het rendement.

DB Life Protect is een Tak 21-product met kapitaalbescherming door Allianz Benelux n.v., een gewaarborgde jaarlijkse rentevoet van 0%3 en een mogelijke winstdeling in de resultaten van Allianz Benelux n.v. Die eventuele winstdeling is niet gewaarborgd en hangt volkomen af van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar. Ze kan elk jaar worden gewijzigd.

De waarde van de eenheden in Tak 23 wordt door Allianz Benelux n.v. berekend.

Kosten en fiscaliteit

Looptijd van het product

Het contract kan een bepaalde looptijd van minstens vijf jaar of een onbepaalde looptijd hebben. De verzekering eindigt bij de volledige afkoop, op de einddatum van het contract of bij overlijden van de verzekerde.

Onderliggende waarden

De door de verzekeringnemer gestorte nettopremie wordt naar keuze van de verzekeringnemer belegd in een selectie van Tak 23-fondsen en een Tak 21-product. Meer informatie daarover vindt u in het beheersreglement en in de specifieke-informatiedocumenten.

Instapkosten

Geen instapkosten

Beheerskosten

- Geen beheerskosten die rechtstreeks worden aangerekend op het contract voor Tak 21.
- Jaarlijkse kosten van de Tak 23-fondsen: 1,10%, verrekend in de netto inventariswaarde. De fondsen beleggen in andere onderliggende fondsen die op hun beurt ook eigen beheerskosten toepassen die zijn verrekend in de netto inventariswaarde. Een geactualiseerd overzicht van de lopende kosten van de onderliggende fondsen is op eenvoudig verzoek beschikbaar in uw Financial Center.

Uitstapkosten

Geen uitstapkosten indien er slechts één opname per jaar is van maximum 10% van de nettostortingen en er minstens één jaar verlopen is tussen de eerste storting in Tak 21 en of in Tak 23 en de eerste opname.
De opname zonder kosten van maximaal 10% per jaar wordt afzonderlijk bepaald voor Tak 21 en Tak 23. In de andere gevallen:
- 0,05% van het bedrag van de opname per resterende maand tot het einde van de periode van de eerste 5 jaar volgend op de storting in Tak 21.
- 1,50% van de opname tijdens de eerste 5 jaar na de eerste storting in Tak 23.

Overdrachtskosten

U hebt het recht overdrachten uit te voeren tussen het gedeelte Tak 21 en het gedeelte Tak 23, evenals tussen de fondsen binnen het gedeelte Tak 23.
- Tak 21: Vanaf de dertiende maand na de eerste storting in het fonds kunt u kosteloos tot 10% van de nettostortingen binnen het fonds overdragen met een minimum van 500 euro en op voorwaarde dat het saldo van het gekapitaliseerde spaartegoed binnen het fonds na de overdracht niet minder dan 1.250 euro bedraagt. Als tijdens eenzelfde verzekeringsjaar andere overdrachten worden uitgevoerd zijn de hierboven vermelde uitstapkosten van toepassing.
- Tak 23: De overdrachtsmodaliteiten worden voor het geheel van de fondsen vastgelegd. U kunt 3 maal per verzekeringsjaar kosteloos een overdracht uitvoeren. Als tijdens eenzelfde verzekeringsjaar meer dan 3 overdrachten worden uitgevoerd, is een overdrachtskost van toepassing ten bedrage van 0,50% van het over te dragen bedrag, met een maximum van 100 euro.

Fiscaliteit2

De premietaks op de belegde premies is van toepassing: 2,00% (voor particulieren) of 4,40% (voor rechtspersonen).
- Tak 21: De roerende voorheffing is enkel verschuldigd op elke opname en overdracht uitgevoerd tijdens de eerste 8 jaar die volgt op de eerste storting in Tak 21. De roerende voorheffing wordt berekend op basis van de technische rentevoet met als minimumintrest de wettelijke intrestvoet van 4,75%.
- Tak 23: Geen roerende voorheffing, noch belasting op de meerwaarden.
De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen.

Premie

Initiële storting van minstens 50.000 euro, aanvullende stortingen mogelijk vanaf 5.000 euro.

Risico’s

Kapitaalrisico

Beleggen in dit verzekeringscontract gaat gepaard met een risico dat inherent is aan de beursmarkten. Tijdens de volledige looptijd van het contract kunnen eventuele marktdalingen ervoor zorgen dat de waarde van de reserve van het contract onder het bedrag van de gestorte nettopremie daalt.

Liquiditeitsrisico

In geval van volledige afkoop of gedeeltelijke opname zijn er taksen en uitstapkosten verschuldigd die een impact kunnen hebben op het gespaarde kapitaal.

Insolvabiliteitsrisico

Het insolvabiliteitsrisico is de kans dat de verzekeringsmaatschappij niet meer in staat is om haar verbintenissen na te komen. Hierdoor loopt u een kredietrisico op Allianz Benelux n.v. In het slechtste geval is het onzeker of u het volledige bedrag van de reserve van het contract terugkrijgt.

Risico van de Tak 23-fondsen

De risico’s van de onderliggende Tak 23-fondsen worden beschreven in het specifieke-informatiedocument van elk fonds.

Geïnteresseerd?

Maak een afspraak met onze adviseurs om meer te weten over deze oplossing op maat die met u meegroeit.

Een afspraak maken of
Hebt u vragen over onze diensten of over Deutsche Bank?
Neem contact met ons op
 1. 1 De term 'fonds' is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse juridische vormen kan aannemen (BEVEK, GBF, enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten.
 2. 2 De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer verwezen wordt naar een fiscaal stelsel, dan dient dat te worden begrepen als het fiscaal stelsel van toepassing op een gemiddelde retailcliënt in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon die Belgisch ingezetene is. Een beleggingsbeslissing moet niet genomen worden om louter fiscale redenen.
 3. 3 Die rente wordt voor een periode van acht jaar gewaarborgd. De rentevoet voor nieuwe stortingen kan op elk moment worden gewijzigd volgens het marktverloop. Rating Allianz Benelux SE: AA (Standard and Poor’s)


 1. Voor alle klachten kunt u terecht bij onze dienst Client Solutions op het nummer. Tel. + 32 02 551 99 34, fax + 32 2 551 62 99, e-mail clienten.dienst@db.com of bij OMBUDSFIN – tel.: + 32 2 545 77 70, fax + 32 2 545 77 79, e-mail ombudsman@ombudsfin.be – www.ombudsfin.be.De cliënt kan zich ook tot de verzekeraar wenden: Allianz Benelux n.v.– Lakensestraat 35 – 1000 Brussel – Tel.: + 32 2 214.61.11 – www.allianz.be – Btw: BE 0403.258.197 RPR Brussel – Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale Bank van België) onder codenummer 0097 om alle takken ‘Leven’ en ‘Niet-Leven’ te beoefenen –Hoofdzetel NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be. Als de behandeling van de klacht zoals hierboven bedoeld de cliënt geen genoegdoening verschaft, kan hij contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen – adres: OMBUDSMAN van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel – tel. + 32 2 547 58 71, fax + 32 2 547 59 75, e-mail info@ombudsman.as, website www.ombudsman.as