DB Life FlexSelect - Levensverzekeringsproduct

DB Life FlexSelect

Levensverzekeringsproduct naar Belgisch recht van Allianz Benelux NV

Een oplossing op maat die met u mee kan evolueren

DB Life FlexSelect is een levensverzekeringsproduct naar Belgisch recht van Allianz Benelux NV – een Belgische verzekeringsmaatschappij – dat bestaat uit een Tak 21-gedeelte DB Life New Generation, en/of een Tak 23-gedeelte met onderliggende beleggingsfondsen1 gekozen uit een selectie van kwalitatieve fondsenbeheerders. De combinatie van Tak 21 en Tak 23 wordt in de volksmond ook wel Tak 44 genoemd.

Flexibiliteit

Flexibiliteit


Keuze tussen Tak 21 en Tak 23 en flexibiliteit gedurende de volledige looptijd (overdrachtkosten en eventuele roerende voorheffing kunnen verschuldigd zijn bij overdracht).

Gemoedsrust

Gemoedsrust


Kapitaalbescherming op Tak 21 door Allianz Benelux NV (excl. kosten en taksen), een gewaarborgde rentevoet van 0,50%2 op de nettopremie en een potentiële winstdeling3. Deze winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.

Expertise

Expertise


Een Tak 23-aanbod geselecteerd door Allianz Benelux NV, met onderliggende aandelen- en obligatiefondsen, flexibele gemengde fondsen en thematische fondsen.

Interessante fiscaliteit

Interessante fiscaliteit (voor Tak 21: na 8 jaar)4

Een levensverzekeringscontract dat door zijn aard een voordelige fiscale behandeling geniet.

Een flexibele langetermijnoplossing

DB Life FlexSelect richt zich enerzijds tot cliënten die op zoek zijn naar een spaarformule op 8 jaar met een gegarandeerde rentevoet en een eventuele winstdeling3 en anderzijds tot cliënten die een potentieel hoger rendement willen behalen en daarvoor bereid zijn meer risico’s te nemen.

Het contract kan voor een bepaalde of onbepaalde duur worden gesloten en eindigt bij de volledige afkoop, op de einddatum van het contract of bij overlijden van de verzekerde.

Deze oplossing is geschikt voor beleggers die een kapitaal van minstens 50.000 euro kunnen beleggen over een lange beleggingshorizon en een actieve rol willen spelen in de beleggingsbeslissingen.

Hoe werkt DB Life FlexSelect

Hoe werkt het?

Zowel bij de eerste storting als bij eventuele bijkomende stortingen kan u vrij kiezen uit een Tak 21-levensverzekering en/of een Tak 23-levensverzekering met keuze uit verschillende Tak 23-fondsen.

DB Life New Generation is het Tak 21-gedeelte in de levensverzekering DB Life FlexSelect. Allianz Benelux NV voorziet in een kapitaalbescherming met een gewaarborgde rentevoet van 0,50%2 op de nettopremie en een eventuele winstdeling3.

Uit de 13 onderliggende Tak 23-fondsen kiest u samen met de hulp van uw adviseur welke er het best met uw doelstellingen, beleggingshorizon en risicotolerantie overeenstemmen.

Een formule die u kan aanpassen aan uw persoonlijke situatie 

Uw doelstellingen en risicotolerantie zijn niet dezelfde op 40, 50 of 65 jaar. Zo kunnen de studies van uw kinderen, de terugbetaling van uw hypothecair krediet of uw nakende pensioen een grote invloed hebben op uw manier van beleggen. Met DB Life FlexSelect kan u daar perfect op inspelen.

Zo kan u tijdens de hele looptijd van het contract, uiteraard conform de productvoorwaarden en naargelang van uw beleggersprofiel, de samenstelling van het product wijzigen, de weging van de verschillende lijnen herzien, beleggen in nieuwe onderliggende Tak 23-fondsen die aan de lijst werden toegevoegd, of gedeeltelijke opnames doen.

Een formule die u kan aanpassen aan uw persoonlijke situatie

Tenslotte, wanneer het stormt op de markten, kan u tijdelijk terugvallen op een onderliggend monetair Tak 23-beleggingsfonds om te schuilen voor de turbulentie en vervolgens opnieuw in de markt stappen als het klimaat gunstiger is. U moet er na drie overdrachten (per verzekeringsjaar) wel rekening mee houden dat er overdrachtkosten aangerekend kunnen worden. U kan op een bepaald moment ook beslissen om uw reserve in het Tak 23-gedeelte over te dragen naar het Tak 21-gedeelte.

Wilt u al een deel van uw vermogen doorgeven aan de volgende generatie, maar toch een zekere controle behouden?
DB Life FlexSelect kan dit onder bepaalde voorwaarden mogelijk maken.

Hoe werkt het?

  • Via een bankgift schenkt u een bedrag in liquiditeiten aan de begiftigde. Op voorwaarde dat u drie jaar (Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) of vijf jaar (Waals gewest) na de schenking nog in leven bent, zullen er op dit bedrag geen successierechten of erfbelasting meer verschuldigd zijn.
  • Na de bankgift onderschrijft de begiftigde een DB Life FlexSelect-contract en duidt de schenker aan als begunstigde bij zijn/haar overlijden.
  • Als schenker aanvaardt u de begunstiging van het contract, waardoor de begiftigde het niet kan afkopen zonder uw akkoord.

Raadpleeg uw adviseur als u hierover meer wilt weten.

Kies uit 14 verschillende mogelijkheden

Afhankelijk van uw verlangens en behoeften en beleggersprofiel (uw Financial ID), kan u een keuze maken tussen enerzijds de Tak 21-levensverzekering DB Life New Generation en anderzijds een Tak 23-levensverzekering met één of meerdere van de 13 interne onderliggende Tak 23-fondsen.
Onze adviseurs zijn er om u te helpen een keuze te maken uit alle mogelijkheden.

Welk rendement kunt u verwachten?

Het potentieel rendement hangt af van de samenstelling van het contract. DB Life New Generation biedt een gegarandeerde rentevoet² en een eventuele jaarlijkse winstdeling3 die bepaald wordt door de prestatie van de onderliggende gekantonneerde fondsen. Het Tak 23-gedeelte is gekoppeld aan interne beleggingsfondsen die over het algemeen op hun beurt geïnvesteerd zijn in een onderliggend fonds dat het rendement ervan bepaalt. Het Tak 23-gedeelte biedt geen kapitaalbescherming en ook geen garantie met betrekking tot het rendement. De verzekeringsnemer draagt het risico op dit Tak 23-gedeelte zelf. U loopt het risico om (een deel van) uw kapitaal niet te recupereren.
De waarde van de eenheden in Tak 23 wordt door Allianz Benelux NV berekend en kan hier geraadpleegd worden.

Kosten en fiscaliteit

Looptijd van het product

Het contract eindigt bij de volledige afkoop, op de einddatum van het contract of bij overlijden van de verzekerde.

Onderliggende waarden

De door de verzekeringsnemer gestorte premie wordt, na instapkosten en premietaks, naar keuze van de verzekeringsnemer belegd in het Tak 21-gedeelte en/of in het Tak 23-gedeelte. Meer informatie daarover vindt u in de specifieke-informatiedocumenten, het winstdelingsreglement (Tak 21 – DB Life New Generation) en het beheersreglement (Tak 23).

Instapkosten

2% instapkosten

Overdrachtskosten

U hebt het recht overdrachten uit te voeren tussen het Tak 23-gedeelte en het Tak 21-gedeelte, evenals tussen de onderliggende fondsen binnen het Tak 23-gedeelte. Het is echter niet mogelijk overdrachten uit te voeren (voor contracten onderschreven na 01/01/2020) naar het fonds DB Life Protect.
- Tak 21: Vanaf de dertiende maand na de eerste storting in het Tak 21-gedeelte kunt u kosteloos tot 10% van de nettostortingen binnen het onderliggend tak 21-fonds overdragen met een minimum van 500 euro en op voorwaarde dat het saldo van het gekapitaliseerde spaartegoed binnen het fonds na de overdracht niet minder dan 1.250 euro bedraagt. Als tijdens eenzelfde verzekeringsjaar andere overdrachten worden uitgevoerd, zijn de hier vermelde uitstapkosten van toepassing.
- Tak 23: De overdrachtsmodaliteiten worden voor het geheel van de fondsen vastgelegd. U kunt 3 maal per verzekeringsjaar kosteloos een overdracht uitvoeren. Als tijdens eenzelfde verzekeringsjaar meer dan 3 overdrachten worden uitgevoerd, is een overdrachtskost van toepassing ten bedrage van 0,50% van het over te dragen bedrag, met een maximum van 100 euro.

Fiscaliteit4

De premietaks op de belegde premies is van toepassing: 2,00% (voor particulieren) of 4,40% (voor rechtspersonen).
- Tak 21: De roerende voorheffing is enkel verschuldigd op elke opname en overdracht uitgevoerd tijdens de eerste 8 jaar die volgt op de eerste storting in Tak 21. De roerende voorheffing wordt berekend op basis van de technische rentevoet met als fictief jaarlijks minimumrendement de wettelijke rentevoet van 4,75%.
- Tak 23: Geen roerende voorheffing, noch belasting op de meerwaarden.
De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen.

Beheerskosten

- DB Life Protect5: Een jaarlijkse beheerskost van 0,25% op het onderliggende fonds van het Tak 21-gedeelte, verrekend op maandbasis, wordt aangerekend op het Tak 21-spaartegoed samengesteld door de netto-geïnvesteerde bedragen vanaf 01/01/2020.
- DB Life New Generation: geen beheerkosten op het onderliggende fonds van het Tak 21-gedeelte.
- Jaarlijkse kosten van de Tak 23-fondsen die beleggen in andere onderliggende fondsen: 1,00% - 1,20%. Deze fondsen passen op hun beurt ook eigen beheerkosten toe die zijn verrekend in hun netto-inventariswaarde. Een geactualiseerd overzicht van de lopende kosten van de onderliggende fondsen is op eenvoudig verzoek beschikbaar in uw Advisory Center.
- Jaarlijkse kost van DB Life Allianz Immo Invest in het Tak 23-gedeelte: 1,70%

Uitstapkosten

Geen uitstapkosten indien er slechts één opname per jaar is van maximum 10% van de nettostortingen en er minstens één jaar verlopen is tussen de eerste storting in het Tak 21-gedeelte en/of in het Tak 23-gedeelte en de eerste opname. De opname zonder kosten van maximaal 10% per jaar wordt afzonderlijk bepaald voor Tak 21 en Tak 23.
In de andere gevallen:
- 0,05% van het bedrag van de opname per resterende maand tot het einde van de periode van de eerste 5 jaar volgend op de storting in het Tak 21-gedeelte.
- Voor DB Life Protect: indien op de datum van de aanvraag tot afkoop het niveau van de Spot Rate 8 jaar hoger is dan 120% van het niveau van de Spot Rate 8 jaar op het moment van de (het) netto-geïnvesteerd(e) bedrag(en) of op het einde van elke periode van 8 jaar die volgt op de investering van de (het) netto-geïnvesteerd(e) bedrag(en), heeft de verzekeraar het recht om, in het belang van het geheel van de verzekeringsnemers, een vergoeding af te houden conform aan artikel 30 § 2 van het K.B. van 14 november 2003. In deze hypothese zal de in het eerste punt van deze rubriek voorziene vergoeding niet van toepassing zijn.
- Voor DB Life New Generation: als op de datum van de aanvraag tot afkoop het niveau van de Spot Rate 8 jaar hoger is dan 120% van het niveau van de Spot Rate 8 jaar op het moment van het netto-geïnvesteerde bedrag of op het einde van elke periode van 8 jaar die volgt op de investering van het netto geïnvesteerde bedrag of als het niveau van de Dow Jones Eurostoxx 50 op de datum van de aanvraag tot afkoop lager is dan 90% van het niveau op het moment van de investering van het netto-geïnvesteerde bedrag, heeft de verzekeraar het recht om, in het belang van het geheel van de verzekeringsnemers, een vergoeding af te houden conform aan artikel 30 § 2 van het K.B. van 14 november 2003. In deze hypothese zal de in het eerste punt van deze rubriek voorziene vergoeding niet van toepassing zijn.
- 1,50% van de opname tijdens de eerste 5 jaar na de eerste storting in het Tak 23-gedeelte.

Premie

Initiële storting van minstens 50.000 euro, bijkomende stortingen mogelijk vanaf 5.000 euro.

Risico’s

Kapitaalrisico

Beleggen in dit verzekeringscontract gaat gepaard met een risico dat inherent is aan de beursmarkten. Tijdens de volledige looptijd van het contract kunnen eventuele marktdalingen ervoor zorgen dat de waarde van de reserve van het contract onder het bedrag van de gestorte nettopremie daalt.

Risico verbonden aan een totale afkoop of gedeeltelijke opname

In geval van volledige afkoop of gedeeltelijke opname zijn er taksen en uitstapkosten verschuldigd die een impact kunnen hebben op het gespaarde kapitaal.

Insolvabiliteitsrisico

Het insolvabiliteitsrisico is de kans dat de verzekeringsmaatschappij niet meer in staat is om haar verbintenissen na te komen. Hierdoor loopt u een kredietrisico op Allianz Benelux NV. In het slechtste geval is het onzeker of u het bedrag van de reserve van het contract terugkrijgt.

Risico van de Tak 23-fondsen

De risico’s van de onderliggende Tak 23-fondsen worden beschreven in het specifieke-informatiedocument van elk beleggingsfonds.

Alvorens het product te onderschrijven is het noodzakelijk om de volgende documenten door te nemen:

Commerciële brochure

Commerciële brochure (Tak 21)

Essentiële-informatiedocument

Bijkomende precontractuele informatie

Informatie over duurzaamheid

Algemene voorwaarden

Winstdelingsreglement

Beheersreglement van Tak 23-fondsen

Specifieke-informatiedocumenten

Halfjaarlijks financieel beheersverslag januari - juni

Halfjaarlijks financieel beheersverslag juli - december

Beleggen in het thema vastgoed

Beleggen in het thema vastgoed

Beleggen in het thema vastgoed

Overweegt u een huis, appartement of garage te kopen als opbrengsteigendom om regelmatig stabiele inkomsten te genereren? Deutsche Bank biedt een alternatieve oplossing voor het indirect investeren in Belgisch vastgoed.

Overweegt u een huis, appartement of garage te kopen als opbrengsteigendom om regelmatig stabiele inkomsten te genereren? Deutsche Bank biedt een alternatieve oplossing voor het indirect investeren in Belgisch vastgoed.

Overweegt u een huis, appartement of garage te kopen als opbrengsteigendom om regelmatig stabiele inkomsten te genereren? Deutsche Bank biedt een alternatieve oplossing voor het indirect investeren in Belgisch vastgoed.

Laten beleggen

Laten beleggen

Laten beleggen

U wil uw vermogen zo goed mogelijk proberen beschermen en laten aangroeien? Maar u spendeert uw tijd en energie liever aan wat echt telt voor u? Dan kunt u ervoor kiezen om het beheer van (een deel van) uw portefeuille toe te vertrouwen aan onze experts.

U wil uw vermogen zo goed mogelijk proberen beschermen en laten aangroeien? Maar u spendeert uw tijd en energie liever aan wat echt telt voor u? Dan kunt u ervoor kiezen om het beheer van (een deel van) uw portefeuille toe te vertrouwen aan onze experts.

U wil uw vermogen zo goed mogelijk proberen beschermen en laten aangroeien? Maar u spendeert uw tijd en energie liever aan wat echt telt voor u? Dan kunt u ervoor kiezen om het beheer van (een deel van) uw portefeuille toe te vertrouwen aan onze experts.

Maak een afspraak met onze adviseurs om meer te weten over deze oplossing op maat die met u meegroeit.

De verzekeringnemer draagt het volledige financiële risico in Tak 23. We bekijken graag samen met u of dit product aansluit bij uw wensen en behoeften en overeenstemt met uw Financial ID (beleggersprofiel).

1 De term 'fonds' is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB). Fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen in waarde stijgen of dalen en het is mogelijk dat beleggers het bedrag van hun belegging niet recupereren. Een ICB kan compartimenten bevatten.

2 Deze rentevoet wordt voor een periode van acht jaar gewaarborgd op de gedane nettostorting (dus na premietaks en instapkosten). De rentevoet voor nieuwe nettostortingen kan op elk moment worden gewijzigd naargelang het marktverloop.

3 De potentiële winstdeling hangt af van de resultaten van onderliggende gekantonneerde fondsen. De eventuele winstdeling is niet gewaarborgd en kan elk jaar wijzigen.

4 De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer verwezen wordt naar een fiscaal stelsel, dan dient dat te worden begrepen als het fiscaal stelsel van toepassing op een cliënt in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon die Belgisch ingezetene is. Een beleggingsbeslissing moet niet genomen worden om louter fiscale redenen.

5 Het onderliggend Tak 21-fonds DB Life Protect wordt niet meer aangeboden voor contracten onderschreven vanaf 01/01/2020.

Voor eventuele klachten kan de cliënt terecht bij de verzekeringstussenpersoon, de afdeling Client Solutions van Deutsche Bank (adres: Deutsche Bank Client Solutions, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel. tel. + 32 2 551 99 34; fax + 32 2 551 62 99; e-mail: clienten.dienst@db.com). Als de behandeling van de klacht zoals hierboven bedoeld de cliënt geen genoegdoening verschaft, kan hij contact opnemen met de Ombudsman – adres: Ombudsfin vzw, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, B 1000 Brussel; e-mail: ombudsman@ombudsfin.be; website: www.ombudsfin.be

De cliënt kan zich ook tot de verzekeringsmaatschappij wenden:
Klachtenbeheer van Allianz Benelux: Koning Albert II-laan 32, 1000 Brussel, tel. 02 214 77 36, fax 02 214 61 71, complaints@allianz.be, www.allianz.be. Als de behandeling van de klacht zoals hierboven bedoeld de cliënt geen genoegdoening verschaft, kan hij contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen – adres: OMBUDSMAN van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel; e-mail: info@ombudsman-insurance.be; website: www.ombudsman-insurance.be

×