DB Life FlexSelect

Levensverzekeringsproduct naar Belgisch recht van Allianz Benelux NV

Een oplossing op maat die met u mee evolueert

DB Life FlexSelect bestaat uit een aantal Tak 23-fondsen gekozen uit een selectie van kwalitatieve fondsenbeheerders. Het Tak 21-gedeelte van DB Life Protect met een kapitaalgarantie door Allianz Benelux NV en een eventuele winstdeling is momenteel niet beschikbaar voor nieuwe contracten.1

Flexibiliteit

Een oplossing op maat bij de inschrijving en gedurende uw verdere levensloop

Expertise

Een aanbod geselecteerd door Allianz en voornamelijk geïnspireerd op onze DB Best Advice-selectie, de crème de la crème onder de fondsen2

Interessante fiscaliteit3

Een levensverzekeringscontract dat door zijn aard een voordelige fiscale behandeling geniet

Een oplossing op maat

DB Life FlexSelect richt zich tot beleggers die een kapitaal van minstens 50.000 euro kunnen beleggen
over een lange beleggingshorizon en een actieve rol willen spelen in de beleggingsbeslissingen.

Hoe werkt het?

Uit de 15 Tak 23-fondsen (voornamelijk geïnspireerd op de selectie DB Best Advice), kiest u zelf welke er het best met uw doelstellingen, beleggingshorizon en risicotolerantie overeenkomen. Uiteraard helpt uw adviseur u de mogelijkheden te vinden die met uw strategie overeenstemmen.

Bij de samenstelling van uw portefeuille DB Life FlexSelect kan u eerst een keuze maken uit de klassieke thema’s: aandelen, obligaties, gemengde en flexibele fondsen, stabiele inkomsten,…

Wenst u daarnaast de kern van uw portefeuille te versterken met fondsen die inzetten op de trends van morgen? Met DB Life FlexSelect hebt u de keuze tussen een reeks beleggingsthema’s voor de lange termijn, zoals bijvoorbeeld veiligheid, vastgoed, klimaat, enz

Een formule die zich aanpast aan uw persoonlijke situatie

Uw doelstellingen en risicotolerantie zijn niet dezelfde op 40, 50 of 65 jaar. Zo kunnen de studies van uw kinderen, de terugbetaling van uw hypothecair krediet of uw nakende pensioen een grote invloed hebben op uw manier van beleggen. DB Life FlexSelect speelt daar perfect op in.

Zo kunt u tijdens de hele looptijd van het contract de samenstelling van het product wijzigen, de weging van de verschillende lijnen herzien, nieuwe Tak 23-fondsen die aan de lijst werden toegevoegd in het contract opnemen of gedeeltelijke opnames doen.

Tenslotte, wanneer het stormt op de markten, kan u tijdelijk terugvallen op een monetair Tak 23-fonds om te schuilen voor de turbulentie en vervolgens opnieuw in de markt te stappen als het klimaat gunstiger is.

DB Life FlexSelect kan onder bepaalde voorwaarden en afhankelijk van uw persoonlijke situatie ook aangewend worden als instrument voor successieplanning.

Kies uit 15 verschillende mogelijkheden


U kiest een of meerdere van de 15 interne Tak 23-fondsen. Elk van deze interne fondsen investeert op zijn beurt in een fonds2 dat door Allianz Benelux S.A. voornamelijk wordt gekozen uit de DB Best Advice-selectie van Deutsche Bank.
Onze adviseurs zijn er om u te helpen een keuze te maken uit alle mogelijkheden.

Welk rendement kunt u verwachten?

Het rendement hangt af van de samenstelling van het contract. De Tak 23-fondsen zijn over het algemeen gekoppeld aan een onderliggend fonds dat het rendement ervan bepaalt. Tak 23 biedt geen kapitaalbescherming noch een garantie met betrekking tot het rendement.

De waarde van de eenheden in Tak 23 wordt door Allianz Benelux NV berekend.

Kosten en fiscaliteit

Looptijd van het product

Het contract kan een bepaalde looptijd van minstens vijf jaar of een onbepaalde looptijd hebben. De verzekering eindigt bij de volledige afkoop, op de einddatum van het contract of bij overlijden van de verzekerde.

Onderliggende waarden

De door de verzekeringnemer gestorte nettopremie wordt naar keuze van de verzekeringnemer belegd in een selectie van Tak 23-fondsen. Meer informatie daarover vindt u in het beheersreglement en in de specifieke-informatiedocumenten.

Instapkosten

Geen instapkosten

Beheerskosten

-Tak 21: Een jaarlijkse beheerskost van 0,25%, verrekend op maandbasis, wordt aangerekend op het Tak 21 spaartegoed samengesteld door de netto geïnvesteerde bedragen vanaf 01/01/2020.
- Jaarlijkse kosten van de Tak 23-fondsen die beleggen in andere onderliggende fondsen: 1,00% - 1,20%. Deze fondsen (voornamelijk institutionele deelbewijzen) passen op hun beurt ook eigen beheerskosten toe die zijn verrekend in hun netto inventariswaarde. Een geactualiseerd overzicht van de lopende kosten van de onderliggende fondsen is op eenvoudig verzoek beschikbaar in uw Advisory Center.
- Jaarlijkse kost van DB Life Allianz Immo Invest: 1,70%

Uitstapkosten

Geen uitstapkosten indien er slechts één opname per jaar is van maximum 10% van de nettostortingen en er minstens één jaar verlopen is tussen de eerste storting in Tak 21 en of in Tak 23 en de eerste opname.
De opname zonder kosten van maximaal 10% per jaar wordt afzonderlijk bepaald voor Tak 21 en Tak 23. In de andere gevallen:
- 0,05% van het bedrag van de opname per resterende maand tot het einde van de periode van de eerste 5 jaar volgend op de storting in Tak 21.
- 1,50% van de opname tijdens de eerste 5 jaar na de eerste storting in Tak 23.

Overdrachtskosten

U hebt het recht overdrachten uit te voeren tussen het gedeelte Tak 21 en het gedeelte Tak 23, evenals tussen de fondsen binnen het gedeelte Tak 23.
- Tak 21: Vanaf de dertiende maand na de eerste storting in het fonds kunt u kosteloos tot 10% van de nettostortingen binnen het fonds overdragen met een minimum van 500 euro en op voorwaarde dat het saldo van het gekapitaliseerde spaartegoed binnen het fonds na de overdracht niet minder dan 1.250 euro bedraagt. Als tijdens eenzelfde verzekeringsjaar andere overdrachten worden uitgevoerd zijn de hierboven vermelde uitstapkosten van toepassing.
- Tak 23: De overdrachtsmodaliteiten worden voor het geheel van de fondsen vastgelegd. U kunt 3 maal per verzekeringsjaar kosteloos een overdracht uitvoeren. Als tijdens eenzelfde verzekeringsjaar meer dan 3 overdrachten worden uitgevoerd, is een overdrachtskost van toepassing ten bedrage van 0,50% van het over te dragen bedrag, met een maximum van 100 euro.

Fiscaliteit3

De premietaks op de belegde premies is van toepassing: 2,00% (voor particulieren) of 4,40% (voor rechtspersonen).
- Tak 21: De roerende voorheffing is enkel verschuldigd op elke opname en overdracht uitgevoerd tijdens de eerste 8 jaar die volgt op de eerste storting in Tak 21. De roerende voorheffing wordt berekend op basis van de technische rentevoet met als minimumintrest de wettelijke intrestvoet van 4,75%.
- Tak 23: Geen roerende voorheffing, noch belasting op de meerwaarden.
De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen.

Premie

Initiële storting van minstens 50.000 euro, aanvullende stortingen mogelijk vanaf 5.000 euro.

Risico’s

Kapitaalrisico

Beleggen in dit verzekeringscontract gaat gepaard met een risico dat inherent is aan de beursmarkten. Tijdens de volledige looptijd van het contract kunnen eventuele marktdalingen ervoor zorgen dat de waarde van de reserve van het contract onder het bedrag van de gestorte nettopremie daalt.

Risico verbonden aan een totale afkoop of gedeeltelijke opname

In geval van volledige afkoop of gedeeltelijke opname zijn er taksen en uitstapkosten verschuldigd die een impact kunnen hebben op het gespaarde kapitaal.

Insolvabiliteitsrisico

Het insolvabiliteitsrisico is de kans dat de verzekeringsmaatschappij niet meer in staat is om haar verbintenissen na te komen. Hierdoor loopt u een kredietrisico op Allianz Benelux NV. In het slechtste geval is het onzeker of u het volledige bedrag van de reserve van het contract terugkrijgt.

Risico van de Tak 23-fondsen

De risico’s van de onderliggende Tak 23-fondsen worden beschreven in het specifieke-informatiedocument van elk fonds.

Documenten

(te consulteren vóór uw inschrijving)

Commerciële brochure

Essentiële-informatiedocument

Informatie over duurzaamheid (SFDR)

Algemene voorwaarden

Beheersreglement van Tak 23-fondsen

Specifieke-informatiedocumenten

Halfjaarlijks financieel beheersverslag januari-juni

Halfjaarlijks financieel beheersverslag juli – december

Ook interessant

Beleggen in het thema vastgoed

Overweegt u een huis, appartement of garage te kopen als opbrengsteigendom om regelmatig stabiele inkomsten te genereren? Deutsche Bank biedt een alternatieve oplossing voor het indirect investeren in Belgisch vastgoed.

Beleggen in het thema vastgoed

Overweegt u een huis, appartement of garage te kopen als opbrengsteigendom om regelmatig stabiele inkomsten te genereren? Deutsche Bank biedt een alternatieve oplossing voor het indirect investeren in Belgisch vastgoed.

Private Solutions

Bij Deutsche Bank zijn we van mening dat onze cliënten het recht hebben om met een gerust gemoed te beleggen. Daarom bieden we onze DB Personal-cliënten een compleet gamma van discretionaire portefeuilles aan.

Private Solutions

Bij Deutsche Bank zijn we van mening dat onze cliënten het recht hebben om met een gerust gemoed te beleggen. Daarom bieden we onze DB Personal-cliënten een compleet gamma van discretionaire portefeuilles aan.

Geïnteresseerd?

Maak een afspraak met onze adviseurs om meer te weten over deze oplossing op maat die met u meegroeit.

1 Extra stortingen en transfers in het Tak 21-gedeelte blijven onder bepaalde voorwaarden mogelijk voor contracten die vóór 01/01/2020 zijn afgesloten.

2 De term 'fonds' is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB). Fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen in waarde stijgen of dalen en het is mogelijk dat beleggers het bedrag van hun belegging niet recupereren. Een ICB kan compartimenten bevatten.

3 De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer verwezen wordt naar een fiscaal stelsel, dan dient dat te worden begrepen als het fiscaal stelsel van toepassing op een gemiddelde retailcliënt in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon die Belgisch ingezetene is. Een beleggingsbeslissing moet niet genomen worden om louter fiscale redenen.

Voor alle klachten kunt u terecht bij onze dienst Client Solutions op het nummer. Tel. + 32 02 551 99 34, fax + 32 2 551 62 99, e-mail clienten.dienst@db.com of bij de Ombudsman – adres: Ombudsfin vzw,  North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, B 1000 Brussel; e-mail: ombudsman@ombudsfin.be; website: www.ombudsfin.be. De cliënt kan zich ook tot de verzekeraar wenden: Allianz Benelux n.v.– Koning Albert II-laan 32 – 1000 Brussel – Tel.: + 32 2 214.61.11 – www.allianz.be – Btw: BE 0403.258.197 RPR Brussel – Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale Bank van België) onder nummer 0403.258.197 om alle takken ‘Leven’ en ‘Niet-Leven’ te beoefenen –Hoofdzetel NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be. Als de behandeling van de klacht zoals hierboven bedoeld de cliënt geen genoegdoening verschaft, kan hij contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen – adres: OMBUDSMAN van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel – tel. + 32 2 547 58 71, fax + 32 2 547 59 75, e-mail info@ombudsman.as, website www.ombudsman.as