Water, een belegging voor de nabije toekomst

Beleggen

Water, een belegging voor de nabije toekomst

15 april 2022 - Leestijd 3 min

Geschreven door

Christophe Blontia

Senior Product Manager

Samengevat:

  • Gezien de schaarste van beschikbaar zoet water en de voortdurende stijging van de vraag, hebben bedrijven die actief zijn op het gebied van waterinfrastructuur, waterzuivering of verbruiksbesparende oplossingen de wind in de zeilen.
  • De toename van extreme klimaatverschijnselen maakt hun optreden nog noodzakelijker.
  • De ontwikkeling van nieuwe technologieën opent nieuwe mogelijkheden voor de sector. Die zou ook moeten profiteren van de toezegging van de overheden om groene economische groei te ondersteunen.

Wanneer we het momenteel hebben over de risico's voor de planeet, gaat de uitstoot van broeikasgassen met de meeste aandacht lopen. Hoewel het waar is dat deze milieu-uitdaging in dit stadium de meest urgente is, mag zij een andere, even belangrijke kwestie voor de komende decennia niet overschaduwen: de toegang tot water. Wereldwijd neemt het waterverbruik met ongeveer 1% per jaar toe, volgens de statistieken van de Unesco1 (Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur). De mondiale vraag naar water zal blijven toenemen en tegen 2050 20% tot 30% boven het huidige niveau liggen.

Deze ontwikkeling houdt verband met de bevolkingsgroei, maar ook met de sociaal-economische ontwikkeling en de veranderende consumptiepatronen. In de ontwikkelingslanden leidt de geleidelijke verbetering van de levensstandaard ertoe dat de mensen steeds meer water verbruiken, zowel voor voedsel als voor sanitaire doeleinden.

Hoewel meer dan 70% ervan bedekt is met water, bestaat een groot deel van het aardoppervlak uit zeeën en oceanen. Zoet water maakt minder dan 3% van het totale volume uit2. Maar meer dan twee derde van dit zoet water is opgeslagen in ijs en eeuwige sneeuw, zodat het werkelijk beschikbare zoet water minder dan 1% van de totale watervoorraad van de planeet uitmaakt.

Een antwoord op de klimaatuitdaging

Gezien deze schaarste aan water voor menselijk gebruik en de verwachte groei van de vraag, is beleggen in deze sector de toekomst. En die toekomst is niet meer zo veraf, aangezien de versnelling van de klimaatverandering de watervoorziening nog belangrijker maakt.

Droogtes, overstromingen en andere extreme klimaatverschijnselen vormen een steeds groter probleem, dat steeds grotere risico's inhoudt voor de regelmaat van de bevoorrading en snelle oplossingen vereist, aangezien de toegang tot water zo fundamenteel is. “Klimaatverandering, met name in aride en semi-aride gebieden die reeds met watertekorten te kampen hebben, kan de schaarste verergeren”, aldus de Unesco.

Voorbeelden hiervan zijn de onderbrekingen in de watervoorziening in Texas afgelopen winter als gevolg van een koudegolf, en het watertekort in Taiwan als gevolg van de ergste droogte in Azië in decennia, waardoor de plaatselijke autoriteiten de watertoevoer afsloten, met alle gevolgen van dien voor een belangrijke productiecluster van halfgeleiders3.

De problemen in verband met de watervoorziening zullen de komende jaren aanzienlijke investeringen vergen. Deze behoefte aan investeringen in de watersector zou ten goede moeten komen aan bedrijven die actief zijn in:

  • de aanleg van waterinfrastructuur,
  • de behandeling van afvalwater,
  • verbruiksbesparende oplossingen,
  • of ontzilting.

Nieuwe technologieën om het waterverbruik te verminderen

Ook de proliferatie van nieuwe technologieën geeft de sector een nieuwe impuls. Steeds nauwkeuriger sensoren worden gebruikt om stromen te meten en eventuele verliezen in het watertransport op te sporen. Gegevensanalyse kan ook worden gebruikt om de efficiëntie van distributie- of irrigatienetwerken te verbeteren en zo verspilling tegen te gaan. Intelligente systemen maken ook het infrastructuurbeheer efficiënter.

  • Een van de belangrijkste uitdagingen bij het streven naar een rationeler gebruik van water is de vermindering van het verbruik van deze kostbare vloeistof in landbouw en industrie.
  • Ongeveer 70% van het water dat wereldwijd wordt onttrokken, wordt gebruikt voor landbouw, of het nu gaat om irrigatie, veeteelt of aquacultuur4.
  • Vervolgens wordt bijna 20% van het beschikbare water gebruikt door de industrie, met name voor de productie van energie en elektriciteit.

Op deze verschillende gebieden leidt de behoefte aan innoverende oplossingen om het waterverbruik te verminderen tot wedijver tussen bedrijven die zich op dit soort dienstverlening toeleggen. Ook de markten hiervoor groeien gestaag, als gevolg van de industrialisatie en de toenemende behoefte aan landbouwgrondstoffen.

Duurzaam waterbeheer is dan ook een onmisbare schakel in de overgang naar een milieuvriendelijkere economie. De recente aandacht van overheden in de hele wereld voor groene economische groei en duurzame ontwikkeling zou de sector dan ook ten goede moeten komen, niet alleen via overheidsinvesteringen, maar ook via financiering tegen aantrekkelijke voorwaarden, gezien de groeiende belangstelling van beleggers voor financiële ‘ESG’-activa (Environmental, Social en Governance).

Samenvattend kan worden gesteld dat beleggen in de watersector gelijk staat met profiteren van de effecten van de bevolkingsgroei en tegelijkertijd aandacht besteden aan de toekomstige thema's van duurzame ontwikkeling en nieuwe technologieën.

Lees ook

Beleggen in gezondheidszorg

7 redenen waarom gezondheidszorg een beleggingsopportuniteit blijft

De sector kreeg tijdens de pandemie een prominente plaats in de portefeuille van veel beleggers. Maar loont dat nog steeds de moeite?

Infrastructuur

Hoe beleggen in toekomstgerichte infrastructuur?

Te land, ter zee en in de lucht: infrastructuur is alomtegenwoordig. Maar is het daarmee ook een aantrekkelijk beleggingsthema?

Slimme mobiliteit

Beleggen in slimme mobiliteit? Zo lift u mee met deze megatrend

Minder dan 0,7% van het globale wagenpark is vandaag elektrisch. Dé grote shift moet nog komen.

Image

Waarom er in uw smartphone, auto en online supermarkt een beleggingsopportuniteit zit

De kosten van cyberterreur lopen jaar na jaar op. Ontdek hoe u kunt beleggen in cyberveiligheid.

1 Bron: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367305/PDF/367305fre.pdf.multi
2 Bron: https://www.cieau.com/connaitre-leau/les-ressources-en-france-et-dans-le-monde/ou-en-sont-les-ressources-en-eau-dans-le-monde/
3 Bron: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-31/global-water-crisis-creates-a-new-esg-market-green-insight
4 Bron: Wereldwaterontwikkelingsrapport van de Verenigde Naties 2021 (https://fr.unesco.org/water-security/wwap/wwdr)
Gestructureerde financiële instrumenten, ook Structured Notes genoemd, bestaan in de vorm van ‘schuldbewijzen met totale of gedeeltelijke terugbetaling van het kapitaal’. Een gestructureerd schuldinstrument is een financieel instrument van bepaalde duur, doorgaans uitgegeven door financiële instellingen, dat een rendement biedt dat gekoppeld is aan een of meer onderliggende activa (bv. een rentevoet of beursindex) via vaste of variabele coupons die tijdens de looptijd of op de vervaldag van het effect worden uitbetaald. Voor een ‘schuldbewijs met recht op terugbetaling van het kapitaal’ verbindt de uitgever zich ertoe 100% van het ingeschreven kapitaal (uitgezonderd kosten) terug te betalen op de eindvervaldag (behalve bij faillissement of risico op faillissement van de uitgever). Bij een ‘schuldbewijs met een gedeeltelijk recht op terugbetaling van het kapitaal’ daarentegen verbindt de uitgever zich er niet toe om 100% van het ingeschreven kapitaal (zonder kosten) terug te betalen op eindvervaldag. Er bestaan ook ‘schuldbewijzen zonder recht op terugbetaling van het kapitaal’.
6 De term “fonds” is de algemene naam voor Instellingen voor Collectieve Beleggingen (ICB’s). ICB’s zijn ofwel ICBE’s of AICB’s; ze bestaan in de vorm van een beleggingsvennootschap (BEVEK) of een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF). Fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

×