Inflatie en stijgende rente: een interessant momentum voor vastrentende beleggingen?

Markten en beleggingen - 19 december 2022

Inflatie en stijgende rente: een interessant momentum voor vastrentende beleggingen?

Samengevat:
 • De lage rente en inflatiehamer beukten de voorbije jaren stevig in op defensieve beleggers.
 • Dankzij de renteverhogingen komen er echter opnieuw kansen voor beleggers met een buy-and-holdstrategie.
 • Vastrentende producten zijn opnieuw aantrekkelijker geworden, ook al omdat ze historisch gezien een veel lagere volatiliteit1 hebben dan aandelen.

Inflatie is een deel geworden van onze dagelijkse woordenschat. Nooit eerder werden de zoektermen inflatie en inflation meer gegoogeld dan dit jaar. Nooit eerder was de cocktail van crisissen die ertoe aanleiding gaf zo complex.

Om de oververhitte inflatie te blussen, staakte de Europese Centrale Bank (ECB) dit jaar haar obligatieaankopen. Daarnaast verhoogde ze haar depositorente al naar 1,50%. En daar eindigt het niet: naar alle verwachtingen zal de ECB de komende maanden nog verschillende renteverhogingen doorduwen. Die zouden voldoende moeten zijn om de inflatie weer op een acceptabel niveau te krijgen, zonder de economie volledig in brokken te rijden. De markten denken dat de ECB die klus zal kunnen klaren, omdat ze over een virtueel oneindig arsenaal van middelen beschikt.

Na regen komt …

Voor beleggers met een eerder defensief profiel was 2022 een zeer moeilijk jaar. Trouwe obligatiebeleggers die het jaar gestart waren met een portefeuille vol obligaties, kregen door de stijgende rente niet alleen een rammeling in nominale termen, ook in reële termen zagen ze hun beleggingen gedecimeerd worden door de inflatie die ruim boven de 10% klom2.

Voor beleggers in vastrentende producten die wouden instappen of bijkopen bracht vooral de tweede helft van 2022 dan weer wél opportuniteiten. Met de stijging van de rendementen nam de kans om de komende jaren hogere inkomsten te genereren ondertussen aanzienlijk toe. Zo kwam het rendement van bedrijfsobligaties in euro intussen op hetzelfde niveau als het dividendrendement van de Euro Stoxx 6003. Dat is voor het eerst sinds 2011. Hierdoor zijn vastrentende producten momenteel opnieuw aantrekkelijker geworden, ook al omdat ze historisch gezien een veel lagere volatiliteit1 hebben dan aandelen.

Interessante opportuniteit?

Deutsche Bank verwacht dat de ECB de rente zal blijven verhogen. Tegen midden 2023 zouden we op die manier een beleidsrente (depositorente) van tegen de 3% bereiken. Ervan uitgaande dat deze maatregelen voldoende effectief zijn, zou de inflatie op middellange termijn moeten dalen. Ook al omdat een recessie nu bijna onvermijdelijk is geworden. De ECB zou dan, wanneer de inflatie onder controle is, de rente weer moeten verlagen om de motor van de economie voldoende draaiende te houden. Dit zal waarschijnlijk ook leiden tot een daling van de langetermijnrente. Zo’n ontwikkeling kan een interessante opportuniteit zijn voor beleggers die momenteel overwegen om gestructureerde producten4 met terugbetaling van het belegde kapitaal op vervaldag5  in hun portefeuille te nemen, als dit in lijn is met hun financiële situatie en doelstellingen.

De huidige situatie op de markten en de inflatieverwachtingen zouden het mogelijk kunnen maken om met deze producten de inflatie te verslaan tijdens hun beleggingshorizon.

Hoe werkt een gestructureerd product?

Gestructureerde producten zijn beleggingen waarvan het ingelegde kapitaal volledig of gedeeltelijk beschermd is op vervaldag (behalve in geval van faillissement of wanbetaling5), maar de opbrengst meestal niet vooraf gekend is. Een eventuele coupon is afhankelijk van een op voorhand vastgelegd scenario (de evolutie van een onderliggende waarde, bijvoorbeeld een beleggingsfonds6, een index, een referentierentevoet, enzovoort).

Het voordeel van deze categorie van financiële instrumenten? Enerzijds profiteert u indirect van de eventuele stijging van een onderliggende waarde of potentiële regelmatige inkomsten en anderzijds geniet u op de vervaldag van het recht op terugbetaling5. Kortom: bij een negatieve prestatie van de onderliggende waarde behaalt u – afhankelijk van de productvoorwaarden – weinig tot geen rendement, maar krijgt u uw ingelegde kapitaal wel terug5. Bij een positieve prestatie van de onderliggende waarde krijgt u uw ingelegde kapitaal terug5, en ontvangt u ook een rendement, al dan niet periodiek uitbetaald. Het is uiteraard aangewezen om rekening te houden met de aanbevolen beleggingshorizon voor deze producten voordat u erin belegt, aangezien het recht op terugbetaling alleen geldig is op de eindvervaldag5.

Een remedie tegen inflatie

Recent beoordeelden we bij Deutsche Bank in België de prestaties van alle gestructureerde producten in euro die we tussen mei 2003 en april 2019 verdeelden en die intussen zijn verlopen (zie kader 'Onderzoeksmethodologie'). Het onderzoek toont aan dat de combinatie van het recht op terugbetaling op eindvervaldag5 en rendementspotentieel de inflatie in de meeste gevallen kon verslaan, mits u kiest voor een 'buy & hold'-strategie (de belegging bijhouden tot de vervaldatum).

Het onderzoek toont aan dat 89% van de geanalyseerde producten een positief brutorendement7 genereerde en tegelijkertijd een terugbetaling van kapitaal (exclusief instapkosten) bood op de vervaldag. De negatieve prestatie van de andere 11% is het gevolg van de ongunstige evolutie van de onderliggende waarden en van de kosten van het product.

75% van de producten in ons onderzoek genereerde een gemiddelde jaarlijkse brutoprestatie die hoger was dan de Belgische inflatie in dezelfde periode. De gemiddelde outperformance tegenover de inflatie kwam uit op 1,15%.

Met andere woorden: volgens onze analyse hebben de gestructureerde producten die Deutsche Bank België tussen 2003 en 20198 verdeelde, in ongeveer drie op de vier gevallen, beleggers in staat gesteld om hun koopkracht te behouden zonder de veiligheid van hun belegging op te offeren, op voorwaarde dat ze deze tot de eindvervaldag in portefeuille hielden.

Onderzoeksmethodologie

Productselectie

Deutsche Bank onderzocht in november 2022 alle gestructureerde producten ('Structured Notes’) die door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel (hierna ’Deutsche Bank België’) werden verdeeld en die voldoen aan de volgende criteria:

 • Uitgegeven tussen mei 2003 en april 2019
 • Uitgegeven in euro (EUR)
 • Een terugbetaling door de uitgever op de vervaldag van 100% van het belegde kapitaal (zonder instapkosten)
 • Verdeeld aan particuliere cliënten in België
 • Ten laatste vervallen op 23/11/2022 (inbegrepen)

In totaal voldeden 280 van de gestructureerde producten verdeeld door Deutsche Bank België aan deze criteria.

Berekening van het rendement

 • Voor het rendement van de gestructureerde producten: we hebben het bruto actuarieel rendement (d.w.z. vóór belasting) berekend tussen de uitgiftedatum en de vervaldag van elk product, rekening houdend met de betaling van eventuele tussentijdse coupons en instapkosten (uitgifteprijs).
 • Voor de inflatie baseerden we ons op de evolutie van de Belgische consumentenprijsindex (CPI) voor dezelfde periode (de periode tussen de uitgiftedatum en de vervaldatum van het product).
 • De jaarlijkse outperformance is de bruto jaaropbrengst van een product min de in dezelfde periode waargenomen inflatie. Voor een jaarlijks brutorendement van 5% tijdens een periode waarin de gemiddelde jaarlijkse inflatie 3% bedroeg, bedraagt de jaarlijkse outperformance dus 2%.

Zijn gestructureerde producten iets voor mij? 

Deel dit artikel


24 maart 2022

Hoe uw koopkracht trachten te behouden zonder overdreven risico's te nemen?

9 december 2022

Inflatie: wat na de piek?

12 augustus 2022

Op zoek naar een regelmatig inkomen uit uw beleggingen?

Elke beleggingsbeslissing moet in overeenstemming zijn met uw kennis en ervaring, uw beleggingsdoelstellingen (inclusief uw risicotolerantie), uw financiële situatie (inclusief uw vermogen om verliezen te lijden) en uw duurzaamheidsvoorkeuren. Informatie over de risico’s en het prospectus kan u terugvinden op de productpagina van elk product. Voor u een beleggingsbeslissing neemt, dient u de essentiële beleggersinformatie van het betrokken product te raadplegen.

1. De volatiliteit van een actief is de standaardafwijking van zijn rendement. Als maat van de spreiding evalueert ze de onzekerheid van de prijzen van de activa, die vaak wordt gelijkgesteld met hun risico. De volatiliteit kan achteraf (ex post) worden berekend (retrospectief) of ex ante worden geraamd (anticiperend). Het concept volatiliteit wijst op de instabiliteit van de koers van een effect. Een hoge volatiliteit betekent dat de koers van een fonds sterk stijgt en daalt tijdens een vrij korte periode. De volatiliteit is ook een indicator van het risico dat een belegger loopt wanneer hij inschrijft op een bepaald fonds.

2. Bron: statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/consumptieprijsindex

3. Bron: tijd.be/markten-live/nieuws/algemeen/obligaties-leveren-hoogste-rendement-op-in-tien-jaar/10422257.html

4. Gestructureerde financiële instrumenten, ook Structured Notes genoemd, bestaan in de vorm van ‘schuldinstrumenten met of zonder totale of gedeeltelijke terugbetaling van het belegde kapitaal’. Een gestructureerd schuldinstrument is een financieel instrument van bepaalde duur, doorgaans uitgegeven door financiële instellingen, dat een rendement biedt dat gekoppeld is aan een of meer onderliggende activa (bv. een rentevoet of beursindex) via vaste of variabele coupons die tijdens de looptijd of op de vervaldag van het effect worden uitbetaald. Voor een ‘schuldbewijs met recht op terugbetaling van het kapitaal’ verbindt de uitgever zich ertoe 100% van het ingeschreven kapitaal (uitgezonderd kosten) terug te betalen op de eindvervaldag (behalve bij faillissement of risico op faillissement van de uitgever of garantiegever). Bij een ‘schuldbewijs met een gedeeltelijk recht op terugbetaling van het kapitaal’ daarentegen verbindt de uitgever zich er niet toe om 100% van het ingeschreven kapitaal (zonder kosten) terug te betalen op de eindvervaldag. Er bestaan ook ‘schuldbewijzen zonder recht op terugbetaling van het kapitaal’.

5. Kapitaalbescherming is niet langer gegarandeerd in geval van faillissement of wanbetaling van de emittent (of garantiegever) van het gestructureerde product. Door in te schrijven op deze schuldinstrumenten leent een belegger geld aan een uitgevende instelling. Die verbindt zich ertoe om op de eindvervaldag het belegde kapitaal terug te betalen met uitsluiting van instapkosten bovenop het kapitaal die een bepaald percentage bedragen. De uitgevende instelling verbindt er zich ook toe om eventueel een jaarlijkse coupon en een bedrag op eindvervaldag te betalen, afhankelijk van de evolutie van het type onderliggende waarde.

6. De term 'fonds' is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

7. Dat wil zeggen vóór belastingen.

8. In het verleden behaalde rendementen zijn geen garantie voor toekomstige rendementen.

×