Het schenken van een effectenportefeuille met voorbehoud van vruchtgebruik

Estate Planning & Fiscaliteit - 7 juni 2023

Het schenken van een effectenportefeuille met voorbehoud van vruchtgebruik

De notariële schenking van een effectenportefeuille met voorbehoud van vruchtgebruik is een populair instrument voor ouders die hun nalatenschap voorbereiden en een deel van hun vermogen optimaal willen overdragen aan hun kinderen en tegelijkertijd elkaar willen beschermen bij overlijden.

We bekijken het geval van Diane en Alexander, gepensioneerd en gehuwd met scheiding van goederen. Hun twee kinderen zijn goed gesetteld en komen niets tekort. Hun ouders hebben hen namelijk al geholpen bij de aankoop van hun woning.

Naast hun woning beschikken Alexander en Diane over banktegoeden, waaronder een effectenportefeuille op hun beider namen, gewaardeerd aan 500.000 euro.

Alexander en Diane denken na over hun nalatenschap en hebben enkele twijfels. Enerzijds overwegen ze een schenking van hun effectenportefeuille aan hun kinderen, om de verschuldigde successierechten bij overlijden te verlagen. Anderzijds willen ze tijdens hun leven (1) hun huidige inkomstenniveau behouden, (2) vermijden dat de kinderen nu al over de geschonken effectenportefeuille kunnen beschikken, maar ook nog (3) zelf de beheersbeslissingen van die portefeuille blijven nemen, in overleg met hun huidige beleggingsadviseur. Na het overlijden van een van hen willen ze de langstlevende beschermen door hem of haar een maximaal levenscomfort te waarborgen.

Ze vragen zich af of het mogelijk is om al die doelstellingen te combineren. Hun expert in vermogensplanning stelt een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik als mogelijke oplossing voor. Maar hoe werkt dat precies?

De schenking met voorbehoud van vruchtgebruik

De schenking met voorbehoud van vruchtgebruik

Bij een notariële schenking van een effectenportefeuille met voorbehoud van vruchtgebruik wordt enkel de blote eigendom ervan overgedragen aan de begiftigden. Dit type schenking beantwoordt aan de beschermingsdoelstellingen die heel wat ouders hebben. Want ook al overwegen ze om op een bepaald moment in hun leven een deel van hun financiële tegoeden aan hun kinderen over te dragen, toch willen ze bepaalde rechten op die goederen behouden, zoals de inkomsten, de controle en het beheer ervan. De schenking van een effectenportefeuille met voorbehoud van vruchtgebruik maakt het niet alleen mogelijk om die wensen te combineren, maar ook om de successierechten bij overlijden van de ouders te verlagen.

1. De inkomsten behouden

Als vruchtgebruikers behouden de ouders-schenkers het recht op de werkelijk voortgebrachte inkomsten van de geschonken effectenportefeuille. Afhankelijk van de samenstelling van de effectenportefeuille zijn die inkomsten dividenden van individuele aandelen of distributiefondsen (bijvoorbeeld beveks) en/of coupons van obligaties. Gezien de potentiële schommelingen van deze inkomsten van jaar tot jaar, is het aangewezen om bijkomend een minimale financiële last te voorzien ten voordele van de ouders-schenkers. Als het vruchtgebruik in een bepaald jaar een bepaald percentage (bepaald op basis van de marktrentevoeten) van de gegeven portefeuille niet bereikt, compenseert die last dat inkomenstekort. Het is mogelijk om deze last als optioneel te bepalen en jaarlijks te indexeren. Dit kan interessant zijn wanneer de effectenportefeuille geheel of gedeeltelijk bestaat uit kapitalisatiebeleggingsfondsen (die geen inkomsten uitkeren).

De gerealiseerde meerwaarden op de effecten van de geschonken portefeuille worden in principe herbelegd in de effectenportefeuille.

2. De controle behouden

Tijdens het leven van hun ouders (vruchtgebruikers) kunnen de kinderen (blote eigenaars) niet afzonderlijk over de volle eigendom van de geschonken portefeuille beschikken. Bovendien is in de akte doorgaans bepaald dat de kinderen ook niet het recht hebben om de blote eigendom van de effectenportefeuille over te dragen, om zo het familiale karakter van de verrichting te vrijwaren zolang de ouders leven. De ouders zijn er dus zeker van dat ze de controle behouden over de geschonken portefeuille. Opgelet, als vruchtgebruikers kunnen de ouders in principe ook niet afzonderlijk beschikken over de eigendom van de geschonken effectenportefeuille, aangezien hun kinderen er (blote) eigenaars van zijn geworden.

3. Het beheer behouden

Overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek, wanneer een recht van vruchtgebruik betrekking heeft op een bepaald geheel van elementen (we spreken van een 'universaliteit'), zoals een effectenportefeuille die uit financiële activa bestaat, kan de vruchtgebruiker een of meer van die financiële activa verkopen op voorwaarde dat dit bijdraagt tot een goed beheer van de effectenportefeuille en ze door andere financiële activa vervangen worden. Met andere woorden, de vruchtgebruiker heeft het recht om bepaalde effecten uit de bezwaarde portefeuille te verkopen, maar enkel voor het beheer van die portefeuille (die aan de blote eigenaar toebehoort), en dat in het gemeenschappelijke belang van de partijen.

Bij de schenking van een effectenportefeuille met voorbehoud van vruchtgebruik behouden de ouders als vruchtgebruikers dus het recht om de portefeuille te beheren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een effect arbitreren (het verkopen om een ander effect aan te kopen) binnen de effectenportefeuille of de opbrengst van een effect dat op vervaldag is gekomen in een ander effect herbeleggen, en dat op basis van een vooraf bepaald beleggersprofiel.

Opgelet: de ouders-vruchtgebruikers mogen geen enkel effect in de portefeuille verkopen om er vrij gebruik van te maken, noch de portefeuille in zijn geheel verkopen om zich tot andere beleggingsvormen te wenden.

Andere voorwaarden, lasten of modaliteiten bij de schenking

Andere voorwaarden, lasten of modaliteiten bij de schenking

Naast het voorbehoud van vruchtgebruik ten voordele van de ouders-schenkers is het mogelijk om aan de schenking andere voorwaarden, modaliteiten en/of lasten te koppelen. Het is met name mogelijk om te voorzien in een bijkomende financiële last zoals hierboven beschreven, in een conventioneel beding van terugkeer bij vooroverlijden van een begiftigde, in een verbod voor de begiftigde(n) om over de blote eigendom van de portefeuille te beschikken (zie hierboven) of om het in te brengen in een gemeenschap van goederen of in om het even welke onverdeeldheid of in een dekking, onder bepaalde voorwaarden, van uitzonderlijke kosten voor de ouders-schenkers, zoals geneeskundige verzorging, huur van rusthuizen enz.

En vanuit fiscaal standpunt?

Een schenking van een effectenportefeuille met voorbehoud van vruchtgebruik gebeurt noodzakelijkerwijze via de opmaak van een Belgische of buitenlandse notariële akte. Aangezien deze akte verplicht in België moet worden geregistreerd, zijn schenkingsrechten verschuldigd. Tussen ouders en kinderen bedragen deze rechten 3% (in het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) of 3,3% (in het Waals Gewest) en worden ze berekend op de waarde van de volle eigendom van de geschonken portefeuille. Wordt de akte verleden voor een Belgische notaris, dan zorgt die zelf voor de registratie van de akte en de doorstorting van de rechten aan de fiscale administratie. Als de akte verleden wordt voor een buitenlandse notaris, moeten de partijen dit zelf doen binnen de 4 maanden na het verlijden van de akte. Op voorwaarde dat de schenkingsrechten betaald zijn, zijn er geen successierechten meer verschuldigd bij het overlijden van de ouders-schenkers op de geschonken portefeuille, op het ogenblik dat de kinderen er dus volle eigenaar van worden.

In de situatie van Diane en Alexander

Hun effectenportefeuille van 500.000 euro met voorbehoud van vruchtgebruik aan hun kinderen schenken, biedt Diane en Alexander dus de gewenste zekerheid tijdens hun leven. Ze behouden immers de inkomsten van die portefeuille waarover hun kinderen niet kunnen beschikken, ze blijven die portefeuille zelf beheren en dat allemaal met een vermindering van de successierechten die hun kinderen bij hun overlijden verschuldigd zijn.

Maar dat is niet alles, naast deze voordelen willen Diane en Alexander elkaar maximaal beschermen na het overlijden van één van hen.

De bescherming van de langstlevende echtgenoot-schenker

Stel dat Alexander enkele jaren na de schenking overlijdt. Zal Diane als langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik verkrijgen van het deel van de effectenportefeuille dat toebehoort aan Alexander en zo ja, zal dit vruchtgebruik haar voldoende beschermen?

De wet voorziet momenteel in twee mechanismen waarmee de langstlevende echtgenoot-schenker het vruchtgebruik van een effectenportefeuille kan genieten bij het overlijden van de andere echtgenoot-schenker. Het gaat om het opvolgend vruchtgebruik en de wettelijke aanwas van vruchtgebruik. Daarnaast bestaat er een derde mechanisme, ditmaal conventioneel, waarbij in de schenkingsakte een specifiek beding wordt opgenomen, het zogenaamde 'conventionele beding van aanwas', waardoor de langstlevende echtgenoot dit vruchtgebruik kan genieten.

Wat is de kostprijs van deze drie mechanismen ter bescherming van de langstlevende echtgenoot op het vlak van successierechten?

Wat het opvolgend vruchtgebruik betreft, hebben het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest op dit ogenblik geen enkele specifieke bepaling getroffen om successierechten te heffen in hoofde van de langstlevende begunstigde echtgenoot. Het Vlaamse Gewest van zijn kant heeft uitdrukkelijk voorzien om het opvolgend vruchtgebruik dat de langstlevende echtgenoot ontvangt te onderwerpen aan de erfbelasting, behoudens specifieke vrijstelling.

Momenteel is er geen enkele wettelijke bepaling die toelaat om de wettelijke aanwas van vruchtgebruik aan de successierechten te onderwerpen, ongeacht het gewest.

Ten slotte wordt het beding van conventionele aanwas van vruchtgebruik tussen ouders-schenkers zoals bepaald in een schenkingsakte tot dusver niet onderworpen aan de successie- of schenkingsrechten.

De beste keuze voor Diane en Alexander

Een beding van conventionele aanwas van het vruchtgebruik in de schenkingsakte opnemen, blijkt de meeste bescherming te bieden voor Diane als Alexander overlijdt. Diane is er dan zeker van dat ze na het overlijden van Alexander in alle rust het vruchtgebruik op de volledige effectenportefeuille kan blijven genieten, en dat volgens dezelfde modaliteiten, voorwaarden en lasten als bepaald in de schenkingsakte. Deze oplossing is momenteel niet onderhevig aan successie- of schenkingsrechten.

Aangezien de drie beschermingsmechanismen van de langstlevende van de schenkers echter van toepassing kunnen zijn op de situatie van Diane en Alexander, rijst de vraag over hun onderlinge verhouding en rangorde. Welk beschermingsmechanisme heeft voorrang op de andere?

Over deze vraag is vandaag in de rechtsleer nog steeds geen consensus, maar één ding is alvast zeker: werd het beding van conventionele aanwas wel degelijk door de notaris van Diane en Alexander opgenomen in de schenkingsakte van de effectenportefeuille aan hun kinderen, dan is ze steeds bij voorrang van toepassing op de twee andere wettelijke mechanismen en verhindert ze dat deze uitwerking zullen krijgen. Hun maximale wederzijdse bescherming is in dat geval perfect verwezenlijkt.

Conclusie

De concrete situatie van Diane en Alexander toont aan dat de overdracht van een effectenportefeuille aan de volgende generatie en de bescherming van de ouders-schenkers perfect kunnen worden gecombineerd via een schenkingsakte met voorbehoud van vruchtgebruik. Tijdens hun leven behouden de ouders immers belangrijke voorrechten op de geschonken effectenportefeuille, zoals het recht op inkomsten en de beheersbevoegdheden. Na het overlijden van een van hen, waarborgt het beding van conventionele aanwas van vruchtgebruik de langstlevende tijdens zijn of haar leven een identiek comfort en een maximale bescherming.

Elke vermogensoplossing is noodzakelijkerwijs het resultaat van een globale denkoefening over de concrete situatie, de specifieke doelstellingen van het betrokken gezin en de burgerrechtelijke en fiscale gevolgen. Het is aangewezen u te laten adviseren door een notaris of elke andere expert in vermogensplanning.

Wilt u weten wat onze aanpak voor u zou kunnen betekenen?

Deel dit artikel


Dit zou u ook kunnen interesseren

23 maart 2023

Het schenken van roerend vermogen aan kinderen

18 april 2023

Hoe het vermogen optimaal beschermen tussen echtgenoten?

12 september 2022

Successierechten besparen met een testament

×