Obligaties – Reële rente is belangrijk

Markten & beleggingen - 26 januari 2024

Obligaties – Reële rente is belangrijk

Uittreksel uit de publicatie CIO Perspectieven 2024 van het CIO Office van de Deutsche Bank Groep

Samengevat

  • Na meerdere jaren van lage rendementen maken obligaties opnieuw een volwaardig deel uit van het beleggingsuniversum.
  • Investment Grade-obligaties1  hebben momenteel alle troeven in handen: interessante reële rendementen2  en lage wanbetalingspercentages.
  • Bedrijfsobligaties zijn aantrekkelijker dan overheidsobligaties dankzij het rendementsverschil (yield pick-up) en de gezonde fundamentals.

Als we terugkijken naar onze vooruitzichten van begin 2023, dan werden onze obligatieverwachtingen bevestigd. Door de dalende inflatiecijfers en de stijgende rentevoeten, bereikten de obligatiemarkten een zeker evenwicht het afgelopen jaar. Na jaren van extreem lage rentes zijn obligaties opnieuw aantrekkelijk als activaklasse en maken ze het beleggingsuniversum weer compleet. Dat zal wellicht ook zo blijven in de nabije toekomst.

Reële obligatierente opnieuw positief

De evolutie van de reële of inflatiegecorrigeerde rentevoeten geeft obligatiebeleggers redenen tot tevredenheid. De reële obligatierentes zijn weer positief – soms zelfs sterk positief – in alle belangrijke obligatiesegmenten. Dat betekent dat beleggers voor hun effecten niet langer hoeven te hopen op koerswinsten door een mogelijk snelle terugval van de rente. Volgens ons volstaan de reële rente-inkomsten als reden om in obligaties te beleggen, al verwachten we dat de marktrente in 2024 lichtjes zal terugvallen en obligaties dus ook een beperkt opwaarts koerspotentieel hebben (marktrente en obligatiekoersen evolueren omgekeerd evenredig aan elkaar).

We verwachten voor 2024 een gemiddelde tot hoge eencijferige procentuele prestatie voor de meeste obligatiemarkten wereldwijd. Bedrijfsobligaties zullen wellicht interessanter zijn dan overheidsobligaties dankzij hun hogere rendementen (yield pick-up) en gezonde fundamentals. Investment Grade-obligaties (IG) hebben alle troeven: interessante reële rendementen in combinatie met lage wanbetalingspercentages. Aan High Yield-obligaties3  (HY) is daarentegen veelal een hoger risico gekoppeld vanwege hun lagere kredietrating, zeker in een context van zwakkere economische gegevens en toenemende insolventiecijfers. Zij zullen wellicht door velen uitsluitend als nichebelegging in aanmerking worden genomen. Wat de looptijden betreft, lijkt ons een effectenmix van korte (1 tot 2 jaar) en langere termijn (tot 10 jaar) aangewezen, met een gemiddelde rond 4 à 5 jaar.

Significante stijging van zowel reële als nominale rendementen in de verschillende obligatiesegmenten

Bron : Refinitiv Datastream, Deutsche Bank AG. Gegevens van 19 januari 2024.

Voorkeur voor IG-obligaties in euro

Gaan we per regio kijken, dan bieden Amerikaanse obligaties een duidelijk rendementsvoordeel ten opzichte van o.a. de Europese markt. Ze bieden beleggers uit andere muntzones een mooie kans om hun portefeuilleblootstelling aan de USD te verhogen. We verwachten evenwel dat de dollar wat terrein zal verliezen de komende maanden. Wisselkoersverliezen, bijvoorbeeld voor beleggers in de eurozone, kan men dan alleen vermijden door zich afdoende in te dekken, maar de kosten daarvoor zullen wellicht uitstijgen boven het potentiële rendementsverschil. Om die reden gaat onze voorkeur uit naar de eurozone in 2024, meer bepaald naar IG-bedrijfsobligaties in euro. Net zoals hun broertjes uit de VS hebben ze nog altijd solide fundamentals en kunnen ze dankzij hun hogere rendementen mogelijk profiteren van een kapitaaluitstroom uit alternatieve beleggingsvormen zoals vastgoed.

„Onze voorkeur gaat uit naar IG-bedrijfsobligaties in euro voor 2024. Zij hebben solide fundamentals en kunnen misschien profiteren van een kapitaaluitstroom uit alternatieve beleggingsvormen.“

Italië springt in het oog

Kijken we naar overheidsobligaties uit de eurozone, dan springt Italië in het oog. Het renteverschil met Duitse Bunds ligt momenteel rond de 170 basispunten voor obligaties op 10 jaar, en die spread kan de komende maanden nog toenemen. De reden voor deze rentepremie ligt bij de politieke onzekerheid in Italië en de vraagtekens rond de begroting en overheidsschuld. We verwachten dan wel moeilijke momenten, maar geen aanslepende crisis in Italië. Enerzijds wordt het gros van de Italiaanse overheidsobligaties (BBB rating) aangehouden in het land zelf, anderzijds zouden Europese programma‘s zoals NextGenerationEU en monetaire instrumenten van de ECB (TPI, PEPP) de marktdeelnemers toch enigszins moeten kunnen geruststellen. Met hun AAA rating bieden Duitse Bunds uiteraard meer zekerheid, maar de rendementen zijn bijzonder laag door hun unieke positie als zowat enige echt ‘veilige haven’ in de eurozone.

De markten voor bedrijfsobligaties in de opkomende economieën zullen wellicht in grote mate afhankelijk blijven van China. De gematigde groei en lage inflatiecijfers van de economische supermacht zouden op dat vlak voor een relatieve rust moeten zorgen. In het hoogrentende segment (HY) daarentegen, zou het grote gewicht van Chinese vastgoedontwikkelaars en banken een verstorende factor kunnen blijken.

Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel omhoog als omlaag evolueren en de kans bestaat dat de belegger het bedrag van zijn belegging niet recupereert. Elke beleggingsbeslissing moet in overeenstemming zijn met uw Financial ID (beleggersprofiel). Meer info op deutschebank.be/financialid.

Prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, meningen en hypothetische modellen of analyses die onjuist kunnen blijken. Alleen ter illustratie. Dit artikel en de informatie die het bevat vormen geen beleggingsadvies.

Rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen.

Ontvang het belangrijkste financiële nieuws per e-mail

Nog geen cliënt? Blijf toch op de hoogte over onze beleggingsopportuniteiten en nieuwigheden binnen onze beleggingsdiensten.
U kunt op elk moment uitschrijven.

Deel dit artikel


Outlook 2024 - Op zoek naar groei

22 december 2023

Outlook 2024 - Op zoek naar groei

Obligaties hebben hun X-factor terug

20 december 2023

Obligaties hebben hun X-factor terug

Wereldeconomie in de remmen, niet uit de bocht

27 december 2023

Wereldeconomie in de remmen, niet uit de bocht

1 'Investment Grade'-obligaties zijn obligaties van uitgevers waarvan de financiële situatie als solide wordt beschouwd. Ze hebben een rating van AAA tot BBB- bij Standard & Poor's, of een equivalente rating bij Moody's of Fitch. Hoe hoger de rating, hoe groter de kans dat de belegger op de eindvervaldag wordt terugbetaald door de uitgever (behalve bij faillissement).

2 Het nominale rendement minus de inflatie.

3 'Non-Investment Grade'-obligaties (High Yield) zijn obligaties van uitgevers waarvan de financiële situatie als veel riskanter wordt beschouwd. Ze hebben een rating tussen BB+ en D bij Standard & Poor's, of een equivalente rating bij Moody's of Fitch. Omdat het risico op wanbetaling door High Yield-uitgevers aanzienlijk hoger is, bieden ze een potentieel hoger rendement dan 'Investment Grade'-obligaties.

×