Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

 • Burgerlijke maatschappen zijn vanaf 30 september verplicht een reeks gegevens te delen in het UBO-register. De zaakvoerder moet de info via MyMinFin uiterlijk op 30 september 2019 aanleveren.
 • In de toekomst is het mogelijk om te achterhalen hoeveel procent van de deelgerechtigheden of de stemrechten een uiteindelijke begunstigde in de burgerlijke maatschap bezit. Echter niet welk vermogen in de burgerlijke maatschap ingebracht is of aangehouden wordt.

Het federale parlement keurde op 18 september 2017 een wet goed tot voorkoming van het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. Eén van de gevolgen is dat België een register van ‘uiteindelijke begunstigde’ (bekend als UBO of Ultimate Beneficial Owner) invoert. Een Koninklijk Besluit legde de werkingsmodaliteiten van het Belgisch UBO-register vast. De maatregel treedt op 30 september 2019 in werking. Hieronder staan we stil bij de impact op de burgerlijke maatschappen en hoe u zich hierop kan voorbereiden.

1

De uiteindelijke begunstigden van een burgerlijke maatschap: over wie gaat het?

De wet somt een aantal verschillende juridische entiteiten op, waaronder vennootschappen, waarvan de uiteindelijke begunstigden geregistreerd moeten worden in het Belgisch UBO-register. Ook vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid, zoals de burgerlijke maatschap, vallen onder de verplichting. De uiteindelijke begunstigde is altijd een natuurlijk persoon.

De uiteindelijke begunstigden van een burgerlijke maatschap zijn alle natuurlijke personen met een belang van:

 • meer dan 25% van de stemrechten; of
 • meer dan 25% van de deelgerechtigheden; of
 • meer dan 25% van het kapitaal van de vennootschap.

In de praktijk betekent dit voor de meeste burgerlijke maatschappen dat zowel de ouders (bv. doordat ze het stemrecht uitoefenen op meer dan 25% van de deelbewijzen) als hun kinderen (bv. doordat ze meer dan 25% van het kapitaal en/of deelgerechtigheden van de burgerlijke maatschap bezitten) een uiteindelijke begunstigde zijn.

2

Het Belgisch UBO-register: welke informatie, waar en wanneer registreren?

De zaakvoerder van de burgerlijke maatschap moet van elke uiteindelijke begunstigde volgende info registreren:

 • Voor- en achternaam, geboortedatum, nationaliteit(en)
 • Land van verblijf en volledig verblijfsadres
 • Begindatum waarop hij of zij uiteindelijke begunstigde werd
 • Identificatienummer van het Rijksregister of van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid
 • De omvang van het uiteindelijke belang (bv. het percentage van deelgerechtigheden of stemrechten in de burgerlijke maatschap).

De waarde van het belang dat de uiteindelijke begunstigde heeft in de burgerlijke maatschap hoeft niet gemeld te worden.

Deze informatie moet via het elektronische platform MyMinFin ten laatste op 30 september 2019 worden ingevuld. Indien de info in de toekomst nog wijzigt dan moet de zaakvoerder de nieuwe gegevens binnen de maand in het UBO-register invoeren.

3

Wie kan de informatie in het Belgisch UBO-register raadplegen?

De bevoegde autoriteiten (o.a. de fiscus en het parket) krijgen onbeperkt toegang. Financiële en andere instellingen die een rol spelen in het voorkomen van witwassen van geld en de financiering van terrorisme kunnen het UBO-register ook raadplegen.

Daarnaast kan elke burger in principe ook inzage in het register krijgen om informatie over de uiteindelijke begunstigden van de burgerlijke maatschap op te vragen. De gegevens die een burger kan opvragen zullen wel beperkt zijn tot de achternaam, de geboortedatum, de nationaliteit, het land van verblijf en de omvang van het door de uiteindelijke begunstigde gehouden economisch belang. Het zal dus in de toekomst mogelijk zijn om te achterhalen hoeveel procent van de deelgerechtigheden of de stemrechten een uiteindelijke begunstigde in de burgerlijke maatschap bezit, maar niet welk vermogen in de burgerlijke maatschap ingebracht is of aangehouden wordt.

Het is wel enkel mogelijk om deze informatie op te vragen op basis van de naam of het KBO-nummer van de burgerlijke maatschap.

4

De burgerlijke maatschap en het Belgisch UBO-register: hoe kunt u zich voorbereiden?

Op de website van de FOD Financiën vindt u tips voor wie zich wil voorbereiden op de verplichtingen. Hoewel het Koninklijk Besluit pas op 30 september 2019 in werking treedt, kunt u die inwerkingtreding al voorbereiden door:

 • te zorgen voor een wettelijke vertegenwoordiger of een gevolmachtigde met een e-ID die de informatie via het online platform MyMinFin in naam van uw burgerlijke maatschap kan invullen;
 • te beschikken over nauwkeurige en uitvoerige informatie over de uiteindelijke begunstigden van uw burgerlijke maatschap;
 • te beschikken over bewijsstukken waaruit blijkt dat de aangeleverde gegevens toereikend, accuraat en actueel zijn;
 • te zorgen voor een procedure binnen uw burgerlijke maatschap zodat elke wijziging in de info over uw uiteindelijke begunstigden binnen de maand aan het UBO-register wordt overgemaakt.

Meer weten?

Als u vragen hebt of een doordachte vermogensplanning wilt opmaken, kunt u contact opnemen met uw adviseur, notaris en/of de dienst ‘Estate Planning - Private Banking’ van Deutsche Bank.

Dit artikel vormt geen fiscaal of juridisch advies. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer verwezen wordt naar een fiscaal stelsel, dan dient dat te worden begrepen als het fiscaal stelsel van toepassing op een gemiddelde retailcliënt in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon die Belgisch ingezetene is.

Lees ook