Termijnrekening

Termijnrekening

Een flexibele investering met een vaste rentevoet.

 • Vaste rentevoet
 • Keuze uit verschillende looptijden en munten
 • Een interessant alternatief voor uw spaarrekening

Is het iets voor mij?

Beschikt u over een bedrag dat u een tijdje kunt missen? Wilt u wat geld opzijzetten in afwachting van een nieuwe belegging? Of in een project investeren? Kies dan voor een termijnrekening1!

Op een termijnrekening genereert uw geld een vast rendement. Zo weet u precies hoeveel het zal opbrengen. De rente die u op uw termijnrekening ontvangt, hangt af van het belegde bedrag en de looptijd. De intresten worden op eindvervaldag betaald en zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%2.

Deutsche Bank biedt u termijnrekeningen aan in EUR en bepaalde andere munten. Schommelingen van de wisselkoersen kunnen dus een positief of negatief effect hebben op de waarde van uw belegging.

Termijnrekening - Juridische informatie

Doel

Deze producten zijn vooral interessant voor cliënten die niet op korte of middellange termijn over hun geld hoeven te beschikken en die op zoek zijn naar een vast rendement.

Valuta

EUR en bepaalde andere munten.

Rentevoeten

Bruto-rentevoeten op jaarbasis.
De rentevoeten zijn afhankelijk van de munt en de looptijd. Een overzicht van de van toepassing zijnde rentevoeten voor alle looptijden en munten is beschikbaar in de Advisory Centers. De tarieven worden regelmatig door de Bank geactualiseerd. Neem contact op met uw Advisory Center om de huidige rentevoeten te kennen.
De rentevoet wordt vastgesteld bij de opening van de termijnrekening door de klant, op basis van de op dat ogenblik geldende rentevoet en dit voor de volledige looptijd van de termijnrekening.

PLACEHOLDER FOR THE RATES. DO NOT REMOVE!

PLACEHOLDER FOR THE RATES. DO NOT REMOVE!

 
Rentevoeten afgerond op twee decimalen.   
Netto-rentevoet: bruto-rentevoet verminderd met de roerende voorheffing van 30%.
Consulteer de productfiche voor een overzicht van de rentevoeten voor de meest courante looptijden en munten.

Minimum bedrag 

 • Termijnrekening in EUR met looptijd ≥ 1 maand : 100.000 EUR
 • Termijnrekening in EUR met looptijd < 1 maand : 500.000 EUR
 • Termijnrekening in een andere munteenheid : equivalent van 100.000 EUR

Maximum bedrag

 • De bank behoudt zich het recht voor om termijnrekeningen van meer dan 750.000 EUR (of equivalent van) te weigeren.

Risico's

Inflatierisico: Aanhoudende prijsstijgingen (inflatie) kunnen ertoe leiden dat het gestorte geld minder waard wordt.

Risico van faillissement: In geval van faillissement of risico van faillissement van de Bank loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering/omzetting in aandelen (bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de bank en die het bedrag van 100.000 euro overstijgt dat gedekt is door het wettelijke Duitse depositogarantiestelsel. Meer informatie over het Duitse depositogarantiestelsel vindt u op Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH. Het Informatieblad Deposant kunt u gratis aanvragen in uw Advisory Center of raadplegen op onze website.

Wisselkoersrisico: voor termijnrekeningen in vreemde munten kan de wisselkoers tussen de EUR en de vreemde munt schommelen tijdens de looptijd van de termijnrekening, zodat de EUR-equivalent van de termijnrekening op de vervaldag kan verschillen van de EUR-equivalent van de termijnrekening bij aanvang. Op de vervaldag wordt de rente ontvangen in vreemde munt. De tegenwaarde in EUR hangt af van de wisselkoers op de vervaldag.

Kosten

 • Openings- en afsluitkosten: geen
 • Beheerkosten: geen
 • Verzendingskosten:

        ° Elektronische rekeninguittreksels: gratis.

        ° Andere:

              - 1,50 euro per rekeninguittreksel voor verzendingen in België

              - 2 euro per rekeninguittreksel voor verzendingen buiten België
                maar binnen Europa

              - 3 euro per rekeninguittreksel voor verzendingen buiten Europa

 • Wisselkosten: in geval van omrekening van de ene munteenheid naar de andere wordt een commissie van 1% in rekening gebracht, zoals gespecificeerd in de tarievenbrochure.

Looptijd

Minimum 1 week / maximum 18 maanden.

Beëindiging

Het contract voor een termijnrekening heeft een vaste duur. Deze termijn is een essentieel element van het contract en heeft het mogelijk gemaakt om de belangrijkste kenmerken van de termijnrekening te bepalen. De cliënt erkent dat de termijnrekening daarom niet vroegtijdig kan worden opgezegd, onverminderd de uitoefening van het herroepingsrecht.
In uitzonderlijke omstandigheden kan de Bank naar eigen goeddunken en op verzoek van de cliënt een vervroegde afsluiting van de rekening of een gedeeltelijke opname van de termijnrekening toestaan. Dit verzoek moet ten minste 5 bankwerkdagen voor de gewenste datum van vervroegde afsluiting of gedeeltelijke opname worden gedaan. De kosten voor vervroegde afsluiting/gedeeltelijke opneming worden dan door de Bank bepaald op basis van de kenmerken van het contract, de resterende looptijd en de marktvoorwaarden, rekening houdend met een vergoeding van ten minste 0,20% van het aanvangskapitaal over de resterende looptijd. In elk geval zal deze vergoeding minimaal 200 EUR bedragen. Deze vergoeding kan hoger zijn dan de ontvangen rente en dus het startkapitaal verlagen. Bij gebrek aan een overeenkomst tussen de cliënt en de Bank over de financiële voorwaarden van een vervroegde beëindiging/gedeeltelijke terugtrekking, blijft de termijnrekening lopen tot de vervaldag die bij de opening ervan werd overeengekomen.

Berekening van de rente

De brutorente wordt berekend door het gedeponeerde bedrag te vermenigvuldigen met de brutojaarrente, met het aantal dagen tussen de begindatum en de einddatum van de termijnrekening, en te delen door 365 (zelfs als het aantal dagen in het betreffende jaar afwijkt).

Voorbeeld:

De bruto rente op een termijnrekening van 100.000 EUR met een looptijd van 3 maanden dat begint op 30 juni en eindigt op 30 september tegen een rentevoet van 3,5%, bedraagt 100.000 EUR x 3,5% x 92 / 365 = 882,19 EUR.

Aan de bron wordt 30% bronbelasting ingehouden (30% x 882,19 = 264,66 EUR). De nettorente die op de vervaldag wordt betaald, is de brutorente min de bronbelasting, d.w.z. 882,19 - 264,66 = 617,53 EUR.

De volgende tabellen tonen de ‘pro rata’ tarieven voor de periode in kwestie. Dit is het jaarlijkse tarief vermenigvuldigd met de termijn van het deposito (aantal dagen in het deposito/365).

Voor deze tabel worden 3 maanden beschouwd als 92 dagen, 6 maanden als 183 dagen en 12 maanden als 365 dagen.

PLACEHOLDER FOR THE RATES. DO NOT REMOVE!

PLACEHOLDER FOR THE RATES. DO NOT REMOVE!

Fiscaliteit2

De rente is onderworpen aan 30% bronbelasting, die wordt ingehouden aan de bron. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer wordt verwezen naar een belastingstelsel, moet dit worden begrepen als het belastingstelsel dat van toepassing is op een gemiddelde particuliere cliënt die een in België wonende natuurlijke persoon is.

Toepasselijk recht

Belgisch recht

Klachten

Bij eventuele klachten kan de cliënt zich wenden tot onze afdeling 'Client Solutions' Tel +32 2 551 99 34; e-mail: clienten.dienst@db.com. Indien de behandeling van de klacht zoals hierboven bedoeld de cliënt geen genoegdoening verschaft, kan de cliënt contact opnemen met de Ombudsman – Ombudsfin vzw, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, 1000 Brussel; e-mail: ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.be.

Er is geen document ‘Essentiële spaardersinformatie’ beschikbaar voor de termijnrekening.
U vindt alle details over de kosten in onze tarievenbrochure.

Een alternatief voor de termijnrekening?

DB Silver Account

(Gereglementeerde spaarrekening3)
Een rekening waarvan de rente zich aanpast aan het bedrag van uw spaargeld.

Termijnrekening: Bij een termijnrekening wordt uw spaargeld gedurende een bepaalde termijn geblokkeerd (vandaar de naam). Met andere woorden, uw geld is niet beschikbaar gedurende een bepaalde periode die u van tevoren kunt kiezen. De rentevoet die bij de opening van een termijnrekening wordt vastgesteld, blijft behouden tot de eindvervaldag.

De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer wordt verwezen naar een belastingstelsel, moet dit worden begrepen als het belastingstelsel dat van toepassing is op een gemiddelde particuliere cliënt die een Belgische ingezeten natuurlijke persoon is.

3 Een gereglementeerde spaarrekening is een spaarrekening waarop basisrente en een getrouwheidspremie worden betaald en die een voordelig fiscaal statuut geniet, aangezien op de rente geen roerende voorheffing verschuldigd is tot een jaarlijks bepaald plafond.

4 Essentiële spaardersinformatie

×