Publicitaire communicatie

Interesse? Vragen?

Maak een afspraak in een van onze agentschappen of contacteer ons

Fiscaliteit5

TOB bij aankoop

0%

TOB bij verkoop

Gemeengschappelijk beleggingsfonds : 0%

BEVEK:

  • Kapitalisatie 1,32% (Max 4.000 EUR)
  • Distributie 0% (voor niet beursgenoteerde BEVEKs)

Roerende Voorheffing

  • Op dividenden 30%
  • In geval van verkoop 30%

Als het fonds meer dan 10% van zijn activa belegt in schuldinstrumenten, betaalt de belegger 30% roerende voorheffing berekend op de inkomsten – in de vorm van interesten, meerwaarden of minwaarden – afkomstig van deze beleggingen in schuldeffecten.

Beleggingsproducten zijn aan risico’s onderhevig. Zij kunnen zowel in waarde toenemen als afnemen en u kan niet zondermeer het bedrag van uw belegging recupereren.

Het historische rendement en notering van het product worden enkel ten informatieve titel weergegeven en kunnen niet de enige grondslag vormen voor een beleggingsbeslissing. Alvorens te beleggen dient u kennis te nemen van alle essentiële kenmerken van het product in het “Document Essentiële Informatie voor de Belegger”, ter beschikking op onze website www.deutschebank.be op de webpagina van het betrokken fonds.

1. De term ‘fonds’ is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse juridische vormen kan aannemen (BEVEK, GBF, enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten.

2. Bron: Morningstar. Rendementen op actuariële basis in de munt van de ICB sinds oprichting van het compartiment. Alle kosten en beheerscommissies zijn inbegrepen in de berekening van de resultaten uit het verleden (inclusief de eventuele dividenden van het fonds) met uitzondering van de instap- en eventuele uitstapkosten. De belastingen zijn niet inbegrepen in de berekening van de rendementen ; de gebruikelijke belastingen worden hieronder vermeld. De weergegeven rendementen zijn uit het verleden en vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige prestaties. Geen enkel rendement wordt vermeld voor een ICB met minder dan 5 jaar historiek.

3. De lopende kosten zijn exclusief prestatievergoeding en transactiekosten. Deze lopende kosten zijn de laatst beschikbare dat men kan terugvinden in de essentiële beleggersinformatie van dit product op datum van deze publicatie.

4. Swing pricing verwijst naar een proces waarbij de netto-inventariswaarde (NIW) van een fonds wordt aangepast om de transactiekosten die voortvloeien uit de in- en uitstroom in dit fonds, te laten vereffenen door de in- en uitstromende beleggers. Swing pricing kan een nuttig mechanisme zijn om de belangen van bestaande beleggers te beschermen tegen de negatieve impact op de netto-inventariswaarde. Gelieve het prospectus van het fonds te raadplegen om de precieze toepassingsvoorwaarden ervan te kennen.

5. Fiscale behandeling volgens de geldende wetgeving op de datum van deze brochure en afhankelijk van de individuele fiscale situatie van de belegger. Bij terugkoop van kapitalisatie- en distributieaandelen kan de individuele belegger, natuurlijke persoon en Belgisch inwoner, onderworpen zijn aan een roerende voorheffing van 30% op de inkomsten (onder vorm van interesten, meerwaarden of minderwaarden) die rechtstreeks of onrechtstreeks, afkomstig zijn van de schuldvorderingen, indien het fonds voor meer dan 10% van zijn activa in schuldvorderingen (25% indien de aandelen door de belegger aangekocht vóór 1 januari 2018) belegt, zoals bedoeld in artikel 19bis van de WIB92. Dit document vormt geen fiscaal noch juridisch advies