Nouvelle taxe

Fiscaliteit

16 vragen en antwoorden over de nieuwe effectentaks

29 maart 2021 - leestijd 4 min.

Geschreven door

Hendrik Deblander

Head of Tax

Samengevat

 • De nieuwe effectentaks neemt effectenrekeningen van meer dan 1 miljoen euro in het vizier.
 • De taks geldt ook voor vennootschappen en rechtspersonen.
 • Via een antimisbruikbepaling sluit de overheid mogelijke achterpoortjes.

1. Wie moet de nieuwe effectentaks betalen?

De taks beoogt álle effectenrekeningen: van natuurlijke personen, maar ook van vennootschappen, rechtspersonen en juridische constructies. Er zijn onder voorwaarden echter bepaalde uitzonderingen voor rechtspersonen of financiële entiteiten. Voor particulieren zijn er geen uitzonderingen.

2. Op welke beleggingen moet de effectentaks betaald worden?

Naast aandelen, obligaties, deelbewijzen in fondsen, trackers en kasbons, viseert de taks ook instrumenten zoals swaps en opties.

3. Wat met spaargeld?

Geld dat niet op een effectenrekening staat, maar bv. op een zicht- of spaarrekening wordt niet geviseerd. Cash op een effectenrekening wél. Heeft u 900.000 euro aan effecten en 150.000 euro cash op uw effectenrekening, dan komt u in aanmerking voor de taks. Goed om weten: op de effectenrekening(en) bij Deutsche Bank kunt u geen cash plaatsen.

4. Is goud onderworpen aan de belasting?

Ja, als het onder de vorm van een beleggingsinstrument (trackers (ETF's), opties, futures ...) op een effectenrekening wordt aangehouden.

5. Vallen verzekeringsproducten onder de taks?

Bepaalde verzekeringsproducten zijn onrechtstreeks onderhevig aan de taks indien zij op een effectenrekening worden aangehouden door de verzekeraar.

6. Hoeveel bedraagt de effectentaks?

Het bedraagt 0,15% van de gemiddelde waarde van de effectenportefeuille, berekend vanaf de eerste euro zolang het gemiddelde hoger is dan 1 miljoen euro. Om echter te voorkomen dat de belasting de waarde van de effectenportefeuille onder de drempel van 1 miljoen brengt, wordt het bedrag beperkt tot 10% van het verschil tussen de gemiddelde waarde en de drempel van 1 miljoen. Enkele voorbeelden:

 • A.
  Gemiddelde waarde = 1.400.000 euro.
  Belasting = 0,15% x 1.400.000 = 2.100 euro
  Maximum = 10% x (1.400.000 - 1.000.000) = 40.000 euro
  -> De belasting van 2.100 euro is verschuldigd.
 • B.
  Gemiddelde waarde = 1.005.000 euro
  Belasting = 0,15% x 1.005.000 = 1.507,5 euro
  Maximum = 10% x (1.005.000 - 1.000.000) = 500 euro
  -> De belasting wordt dus beperkt tot het plafond en er zal slechts 500 euro verschuldigd zijn.

7. Wat betekent de ‘gemiddelde waarde’ van 1 miljoen euro?

De fiscus kijkt naar de gemiddelde waarde op 4 meetpunten: 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september. Voor de belasting die in oktober 2021 verschuldigd is, zullen dus maximum 3 meetpunten zijn: in maart, juni en september 2021.

Zelfs als de waarde van uw beleggersrekening tussendoor de kaap van 1 miljoen (vaak) overschreed als gevolg van marktschommelingen, betekent dat dus nog niet dat u de taks verschuldigd bent.

8. Is de drempel van 1.000.000 euro per effectenrekening of per houder?

Per effectenrekening, ongeacht het aantal houders. Dit is een van de belangrijkste verschillen met de vorige effectentaks, waarbij het gemiddelde bedrag kon worden gedeeld door het aantal medebezitters.

9. Hoe wordt de effectenrekening belast in het geval van gezamenlijke houders?

De belasting wordt geheven per beleggersrekening, en niet per titularis. Of de titularis(sen) volle eigenaar, naakte eigenaar of vruchtgebruiker is/zijn, maakt niet uit. Stel dat u met uw partner een gezamenlijke effectenrekening heeft van 1,5 miljoen euro: in dat geval zal u de taks moeten betalen. Hebben u en uw partner elk een aparte effectenrekening van 750.000 euro, dan zijn jullie vrijgesteld.

10. Hoe wordt de taks ingehouden?

De overheid verplicht banken om de taks in te houden en door te storten. In oktober 2021, wanneer de opname op 30/09 is gebeurd, berekent de bank de taks op elke effectenrekening en wordt het bedrag van een van uw rekeningen afgetrokken.

Alle rekeninghouders ontvangen een brief met het bedrag van de taks en de waarde van de effectenrekening waarop de berekening is gebaseerd.

11. Wat gebeurt er als een effectenrekening wordt afgesloten?

Er zullen minder meetpunten zijn om het gemiddelde bedrag te berekenen, maar de effectentaks blijft verschuldigd.

12. Ik bracht in het midden van het jaar al mijn effecten van een Belgische bank naar een andere Belgische bank over. De eerste bank berekende de belasting voor mij op basis van 2 meetpunten. Zal de tweede bank rekening houden met het eerste reeds betaalde bedrag?

Nee, er zullen 2 onafhankelijke berekeningen zijn. Het gevolg kan zijn dat u de belasting tweemaal betaalt. In dat geval kunt u een verzoek om terugbetaling indienen.

13. Wat houden de bepalingen rond antimisbruik in?

Om misbruik te voorkomen (men zou de effecten bv. kunnen verdelen over verschillende rekeningen) gelden er antimisbruikbepalingen. Die zijn met terugwerkende kracht vanaf 30 oktober 2020 in voege gegaan. Als titularissen bijvoorbeeld een effectenrekening willen splitsen, moeten zij kunnen bewijzen dat ze andere motieven hebben dan de ontwijking van de effectentaks.

Elke ingreep om de taks te ontwijken zal wellicht onder de antimisbruikmaatregel vallen, en zou u meer nadelen en kosten kunnen opleveren dan de belasting op zich. Wij raden u dus aan om alle voor- en nadelen doordacht te bestuderen vooraleer u een beslissing maakt. Neem geen overhaaste beslissingen.

14. Kent de Belgische fiscus het bedrag op elke sub-effectenrekening van elke belastingplichtige die de taks betaalt?

Nee, op dit ogenblik wordt deze informatie niet door de banken verstrekt.

15. Zijn Belgen die in het buitenland wonen onderworpen aan de belasting?

In principe wel, behalve als er een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting bestaat tussen België en het land van verblijf en dit verdrag bepaalt dat alleen het land van verblijf het vermogen kan belasten. Dit is onder meer het geval in Duitsland, Luxemburg, Nederland en Spanje. In andere gevallen (geen verdrag ter voorkoming van dubbele belasting of belastingheffing toegestaan aan de Belgische Staat) zal de belasting verschuldigd zijn.

16. Wat gebeurt er bij een verhuis naar het buitenland, zodat er verschillende fiscale regimes van toepassing zijn tijdens dat jaar?

Indien u verhuist van een land waarvoor belasting verschuldigd is naar een land waarvoor geen belasting verschuldigd zou zijn, zal een tussentijdse berekening worden gemaakt op basis van de op dat moment beschikbare meetpunten. De belasting zal dus in de loop van het jaar worden afgetrokken, maar u zal achteraf niet worden belast.

Heeft u een fiscale of vermogensrechtelijke vraag?

Neem contact op met Talk & Invest op 078 153 154, uw adviseur of uw Private Banker bij Deutsche Bank.

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers.

Benieuwd hoe onze expertise, advies en oplossingen het verschil kunnen maken voor uw beleggingen?

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers

×