Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Wat zijn de gevolgen van de verscherpte bancaire wetgeving (BRRD) voor spaarders en beleggers?

Om in te zien hoe specifiek de activiteiten van een bank wel zijn en hoe de haar toevertrouwde gelden aangewend worden, is het essentieel om de werking van een bank te begrijpen. We kunnen niet over de banksector spreken zonder ook de globale financiële crisis en de gevolgen voor de sector aan te kaarten. Die crisis heeft de sector immers in een kritieke toestand gebracht en de pijnpunten van het toenmalige systeem blootgelegd. Maar anderzijds was ze ook de grote katalysator voor de politiek en de wetgevers om banken sterker en zekerder te maken, zodat die beter of zelfs volledig aan eventuele schokken het hoofd kunnen bieden.

De regelgeving voor de banken werd op die manier verscherpt met initiatieven zoals op internationaal niveau het akkoord “Bazel III”, dat een verbetering van de solvabiliteit en liquiditeit van de banken beoogt. Op Europees niveau werd de BRRD-richtlijn (BRRD – “Bank Recovery and Resolution Directive”) uitgevaardigd die het herstel en de afwikkeling van bankinstellingen regelt. Deze richtlijn legt een precies kader vast waarin de verschillende stappen beschreven worden die gevolgd moeten worden indien een bank in moeilijkheden zou komen. Daarbij dienen eerst de beschikbare private middelen (bail-in) aangewend te worden en vervolgens pas overheidsgeld (bail-out) om de verliezen te absorberen en de bank te herkapitaliseren.

In een dergelijk scenario, wanneer een bank als leefbaar beschouwd wordt, zullen de bail-inmaatregelen toegepast worden: d.w.z. schulden omzetten in aandelen of afschrijven (op die manier worden de verliezen volgens een vastgestelde volgorde opgelegd aan aandeelhouders en crediteuren van de bank, en niet aan de belastingbetalers).

Zelfs indien de uitvoering van de reglementaire vereisten in praktijk een aantal verschillen kent van het ene land tot het andere, blijft het basisidee om de risico’s die het failliet van een financiële instelling met zich meebrengt te beperken en een stabiel bancair systeem te hebben. Daarom dient elke bank te zorgen voor een zo dik mogelijk beschermingskussen, waarbij de reglementaire vereisten des te strenger zijn voor banken die een belangrijk systeemrisico vormen.

Alles wordt dus in het werk gesteld om stevige verdedigingsmuren te bouwen en zo goed mogelijk de tegoeden van de cliënten te beschermen. Hoe dan ook, de deposito’s tot 100.000 euro worden gegarandeerd door het geharmoniseerde depositobeschermingssysteem op Europees niveau. Eveneens worden financiële instrumenten in bewaring bij een bank in moeilijkheden, maar uitgegeven of gegarandeerd door andere instellingen, op geen enkele manier aangetast en blijven de volle eigendom van hun bezitters.

De bijgevoegde video’s behandelen deze verschillende, vaak ingewikkelde onderwerpen, en presenteren ze op een eenvoudige en didactische manier. Wij nodigen u uit om ze te ontdekken.

Meer weten?

Ontdek de andere artikels die we over het onderwerp gepubliceerd hebben in de lente en herfst editie van ons magazine Money Expert.

Deze video’s hebben uitsluitend een educatief karakter en de informatie erin vervat is van algemene aard. De informatie beoogt een complexe materie sterk vereenvoudigd voor te stellen aan een ruim publiek. Hoewel Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel haar informatie uit kwalitatieve en betrouwbare bronnen haalt, waarborgt ze noch de juistheid noch de volledigheid van deze informatie. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die veroorzaakt wordt door het feit dat de uit de betrouwbare bron gehaalde informatie onjuist of verouderd blijkt. Deze video’s mogen onder geen beding opgevat worden als juridisch of fiscaal advies en houden geen rekening met uw persoonlijke situatie. Evenmin mag deze informatie worden opgevat als beleggingsadvies. U draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik dat u maakt van deze informatie en dient rekening te houden met mogelijke wijzigende omstandigheden, zoals wijzigende wetgeving.