Samengevat

  • Het aanslepende conflict tussen China en de VS blijft wegen op de wereldeconomie. De groei is de voorbije maanden verder vertraagd.
  • In de VS blijft de groei relatief stevig, met dank aan de consument en de steun van de centrale bank (Fed). In de eurozone slaagt de binnenlandse vraag er momenteel in de zwakke export te compenseren.
  • De globale vertraging laat zich voelen in de groeilanden, waar de overheden ingrijpen en de schok proberen te verzachten.
1

Verenigde Staten: motor van de wereldeconomie

De Amerikaanse economische expansie is de langste ooit. De belangrijkste steunpilaar is de consument, die goed is voor 70% van het bruto binnenlands product (BBP). De privéconsumptie doet het goed, met dank aan de historisch lage werkloosheid en de stijgende lonen. De zwakte in de bedrijfsinvesteringen en de verwerkende sector, en het afnemende effect van de belastingverlaging, worden ruimschoots gecompenseerd.

Het belangrijkste gevaar blijft een verharding van het handelsconflict met China, wat een domper zou zetten op de privéconsumptie. Die profiteerde de voorbije decennia immers van goedkope Chinese importproducten, die door de hogere importtarieven een stuk duurder dreigen te worden. Niet verwonderlijk dat president Trump voor een heel aantal consumentenproducten (smartphones etc.) de geplande verhoging van de douanerechten uitstelde tot midden december.

Gezien de verslechterende internationale context en de wereldwijde groeivertraging verlaagde de Amerikaanse centrale bank (Fed) haar richtinggevende rente al twee keer en zette zij ook de afbouw van haar balans vervroegd stop. De Fed zou indien nodig de komende maanden de rente verder kunnen verlagen om de expansie in stand te houden.

2

Eurozone: geen recessie in zicht

De groei in de eurozone verzwakt duidelijk sinds begin 2019. Er is een groot contrast ontstaan tussen de dienstensector en de industrie. De dienstensector doet het relatief goed, gesteund door de binnenlandse vraag, in het bijzonder de gezinsconsumptie. De industrie toont een heel ander beeld. De export lijdt onder het handelsconflict, wat vooral in landen met een sterke exportgerichte industrie (denk aan Duitsland) zijn tol eist. Een technische recessie – twee kwartalen op rij van negatieve groei – is in Duitsland niet langer uit te sluiten.

Niettemin zijn we niet helemaal negatief over de eurozone, en verwachten we voor het zevende jaar op rij economische groei. Ook op politiek vlak klaarde de hemel een beetje op, met het aantreden van een nieuwe regering in Italië (de derde grootste economie in de eurozone). Het is wel afwachten welke maatregelen die zal nemen om de slabakkende groei aan te zwengelen en hoe de begrotingsgesprekken met Europa zullen verlopen.

Wegens de neerwaartse risico’s voor de groeivooruitzichten heeft de Europese Centrale Bank (ECB) haar monetaire stimulans verhoogd. Zo heeft ze de depositorente – de rente die banken verdienen op deposito’s bij de ECB – verder in negatief terrein geduwd, al zal ze het negatieve effect op de banken wat verzachten door een gedeelte van hun liquiditeitsoverschot vrij te stellen van de negatieve depositorente (tiering). De ECB zal ook een nieuw inkoopprogramma voor obligaties opstarten vanaf november en de voorwaarden van de langlopende leningen aan banken (TLTRO III) nog gunstiger maken.

3

Verenigd Koninkrijk: chaos is compleet

Aan de overkant van het Kanaal regeert nog altijd de chaos. Premier Boris Johnson leed verschillende nederlagen tegen het strijdvaardige parlement, dat een harde brexit (een brexit zonder akkoord) wil vermijden. De kans is volgens ons groot dat Johnson geen akkoord bereikt met Europa vóór het verstrijken van de deadline op 31 oktober. Dat laat hem drie opties: nog maar eens uitstel vragen aan Europa, ontslag nemen of de wet die het Britse parlement heeft gestemd en die een harde brexit verbiedt negeren.

De enige winnaar in een dergelijke situatie is de onzekerheid, die zwaar weegt op de Britse economie. De vertrouwensindicatoren staan onder druk en de bedrijfsinvesteringen stagneren al drie jaar op rij. We zijn er nog niet, maar een brexit zonder akkoord zou het land een gepeperde rekening presenteren. Volgens de Britse centrale bank zou dat de economie in de tweede ergste recessie sinds Wereldoorlog II duwen. Het BBP zou ruim 5,5% krimpen, de inflatie zou omhoog schieten naar 5,25% en de werkloosheid naar 7%. De bank zou op dat moment ongetwijfeld wel het leed wat verzachten door haar beleid stevig te versoepelen.

4

Groeilanden voelen de pijn

De groeilanden ontsnappen niet aan de vertraging van de wereldeconomie, al lijdt het ene land meer dan het andere. Gelukkig hebben heel wat groeilanden de fiscale en monetaire ruimte om maatregelen te nemen ter ondersteuning van de economie. Zo kan dankzij het soepelere beleid van de Fed en de lagere inflatie de rente er verlaagd worden.

- In China daalde de export naar de VS jaar-op-jaar met 16%, al werd dat deels gecompenseerd door een stijging van de export naar Azië met ruim 11%. De overheid nam ook maatregelen om de economie te ondersteunen. De belastingen werden verlaagd, net als de reservevereisten voor de banken (waardoor die meer leningen kunnen toekennen). Traditioneel werden ook nieuwe infrastructuurwerken aangekondigd. In het jaar dat China zijn 70ste verjaardag viert – de Volksrepubliek China werd uitgeroepen in 1949 – moet er niet aan getwijfeld worden dat Peking indien nodig nieuwe initiatieven zal nemen om de vooropgestelde groei van 6 à 6,5% te halen.

- In India daalt de groei al vijf kwartalen op rij. De nieuwe regering onder premier Modi kondigde maatregelen aan om de groei terug aan te zwengelen. Zo werd een aantal overheidsbanken gefuseerd om sterkere banken te creëren, werden de regels voor buitenlandse investeringen versoepeld en de vennootschapsbelasting aanzienlijk verlaagd. De aanpak van de historisch hoge werkloosheid en de vastgelopen infrastructuurprojecten zijn nog belangrijke werven. De regering krijgt steun van de Indiase centrale bank, die haar rente dit jaar al vier keer verlaagde naar het laagste niveau sinds 2010.

- In Latijns-Amerika staat Brazilië volop in de schijnwerper naar aanleiding van het ecologische drama in het Amazoniënwoud. Ook op economisch vlak valt voorlopig weinig te vieren. Drie jaar na het einde van een zware recessie – waarin het BBP bijna 7% kromp – blijft de groei erg zwak. De enige opklaring is de recente vooruitgang in de uiterst belangrijke hervorming van de sociale zekerheid, en in het bijzonder het (erg gulle maar onhoudbare) pensioensysteem. Die hervorming is noodzakelijk om de ontsporing van de overheidsuitgaven te stoppen en het begrotingstekort te verkleinen. Deze vooruitgang zou andere belangrijke hervormingen, zoals de hervorming van de belastingen, een nieuw elan kunnen geven. Ook privatiseringen en de strijd tegen corruptie liggen nog op tafel. De centrale bank verlaagde op haar beurt de rente naar een nieuw dieptepunt van 6% en zou zelfs tot 5,25% kunnen gaan.

Groeivooruitzichten 2019 – 2020
(reële BBP-groei, %)
2019 2020
Wereld 3,3 3,4
Verenigde Staten 2,3 2,0
Eurozone 1,2 1,1
Duitsland 0,7 1,0
Italië 0,0 0,4
Verenigd Koninkrijk 1,4 1,5
Japan 0,6 0,2
China 6,2 6,0
India 7,0 7,4
Brazilië 0,8 2,0
Rusland 1,2 1,5

Bron: Deutsche Bank Wealth Management, september 2019

Voldoet uw portefeuille nog steeds aan de economische realiteit?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook