Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Stéphane Junod (verantwoordelijke voor de beleggingsstrategie voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika binnen Deutsche Bank) heeft ons begin februari de 4 hoofdlijnen van de beleggingsstrategie van de Deutsche Bank Groep voor 2019 toegelicht. Volgens ons is het nuttig om deze belangrijke thema's te vertalen in concrete beleggingsoplossingen.

Thema 1 | Voorbij het hoogtepunt ...

 • Vertraging van de economische groei
 • Een kleinere groei van de bedrijfswinsten
 • De kapitaalinjecties van de centrale banken nemen af

2018 werd gekenmerkt door het breken van verschillende records. Als eerste was er de wereldwijde groei, die in 2018 een hoogtepunt bereikte. Als gevolg daarvan zijn we intussen in een fase van economische vertraging beland (ook wel het "einde van de cyclus" genoemd).

Ook de groei van de bedrijfswinsten bereikte in 2018 een recordhoogte. Het meest opvallende voorbeeld situeren we in de Verenigde Staten, waar belastingverlagingen de bedrijfswinsten een impuls gaven. We zullen de komende jaren moeten leren leven met minder winstgroei.

Centrale banken draaien de kraan geleidelijk aan dicht

Laatste belangrijke factor: de kapitaalinjecties door de grote centrale banken hebben waarschijnlijk een hoogtepunt bereikt in 2018. Financiële markten die al jaren floreren in dit uiterst gunstige en overvloedige liquiditeitsklimaat, zullen in de toekomst niet meer op dergelijke grootmoedigheid kunnen rekenen.

De combinatie van deze drie hoogtepunten heeft duidelijke gevolgen voor de manier waarop het belegginglandschap wordt benaderd en hoe de portefeuilles worden opgebouwd.

Ontdek wat onze oplossingen zijn in deze context van het einde van de economische cyclus

- in de vorm van een flexibel gemengd fonds1
- in de vorm van een gestructureerd product2
- in de vorm van een discretionaire oplossing

Thema 2 | Reageren op volatiliteitspieken

 • In 2018 keerde de volatiliteit terug en er is geen verandering in zicht
 • Dit biedt meer mogelijkheden voor tactisch beheer
 • Er is een flexibelere aanpak nodig

2018 werd gekenmerkt door een terugkeer van de volatiliteit naar de voorgrond van de financiële markten, met verschillende correcties die de zenuwen van de beleggers op de proef stelden.

Wij evolueren naar een belegginglandschap waar de variabiliteit van de resultaten van de macro-economische omgeving zal toenemen. In deze context wordt verwacht dat de volatiliteit van de financiële activa hoog zal blijven en moeten we voorbereid zijn op verdere turbulentie in de toekomst.

Mogelijkheden op tactisch niveau

Een dergelijke omgeving is moeilijker te beheren wat de beleggingsstrategie betreft, maar tactisch gezien zou ze meer kansen moeten bieden, zoals hieronder wordt uitgelegd. De situatie is meer geschikt voor een actiever portefeuillebeheer en biedt getalenteerde actieve beheerders de kans om waarde te creëren.

Een volatieler klimaat leidt op de lange termijn niet noodzakelijkerwijs tot zwakkere financiële markten. De geschiedenis heeft aangetoond dat de laatste fase van een cyclus (waar we naartoe gaan) in staat is om beleggers te belonen. Dit ondanks het feit dat de toename van de volatiliteit de trend naar een verslechtering van de risico-rendementsverhouding versterkt.

Daarom is er weliswaar een flexibelere en misschien wel defensievere benadering van de financiële markten nodig, maar dat betekent niet dat we de kansen de rug toekeren. Met andere woorden, volatiliteit betekent niet alleen het beheren van risico's, maar ook het benutten van beleggingmogelijkheden.

Thema 3 | Hoe portefeuilles structureren op basis van sterke overtuigingen?

 • Het lijkt raadzaam om de kwaliteit van de activa in de portefeuille te diversifiëren en te versterken
 • Het blijft aangewezen om een redelijke blootstelling aan de aandelenmarkten te handhaven
 • Wij geven de voorkeur aan de Amerikaanse aandelenmarkt ten koste van Europa. In de opkomende markten geven wij de voorkeur aan Azië boven Latijns-Amerika

De vertraging is onmiskenbaar, maar voorbij de pieken wacht niet noodzakelijkerwijs de afgrond. En wel om drie redenen:

 1. 1. De economische groei vertraagt, maar we verwachten niet dat ze zal instorten.
 2. 2. We moeten de piek in termen van bedrijfswinstgroei niet verwarren met de inkrimping van de bedrijfswinsten: naar onze mening moet de winst blijven stijgen, maar aan een langzamer tempo.
 3. 3. De grote centrale banken hebben nota genomen van de aanhoudende vertraging en de onzekerheden rond de economische vooruitzichten. De soepelere houding van de Fed in de uitvoering van haar monetair beleid moet worden beschouwd als een belangrijke positieve ontwikkeling.

Kwaliteit en diversificatie, de essentiële factoren

Het is daarom nog te vroeg om risicovolle activa op te geven en het is nog steeds raadzaam om een redelijke blootstelling aan de aandelenmarkten te handhaven. Meer dan in welke andere fase van de economische cyclus ook, is een goed gediversifieerde portefeuille (activaklassen, regio's, sectoren, enz.) van het grootste belang. Ook lijkt het aangewezen om de gemiddelde kwaliteit van de activa in de portefeuille te versterken.

Voor aandelen (of aandelenfondsen1) ligt de focus op financieel sterke bedrijven, op het genereren van kasstromen van hogere kwaliteit en op bedrijven met een grotere beurskapitalisatie.

Voor de ontwikkelde markten geven wij de voorkeur aan de Amerikaanse aandelenmarkt boven de Europese aandelenmarkt. In opkomende markten geven wij de voorkeur aan Azië boven Latijns-Amerika. Wij willen een zekere blootstelling aan de aandelenmarkten behouden: de risicopremie voor aandelen blijft redelijk en moet de beleggers belonen voor de risico's die zij lopen.

Thema 4 | Langetermijnbeleggingsthema's: hoe positioneer je je?

 • Duurzaam beleggen wint aan populariteit
 • We moeten verder kijken dan de klimaatoverwegingen an sich
 • Er zijn manieren om duurzaamheid en winstgevendheid te combineren

Het kan interessant zijn voor beleggers om zich te richten op markttrends op langere termijn. Het thema dat we dit jaar onder de aandacht willen brengen is duurzame beleggingen of "ESG", een acroniem voor goede bedrijfspraktijken op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (Environment, Social en Governance).

Duurzame beleggingen spelen een steeds belangrijkere rol bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de Verenigde Naties op het gebied van duurzame ontwikkeling, omdat ze niet alleen duurzame projecten of bedrijven bevorderen, maar ook de economische wereld bewuster maken van duurzame ontwikkeling.

Duurzaam = winstgevend?

De groeiende populariteit van dit soort beleggingen wordt ook gedreven door een nieuwe generatie beleggers die meer nadruk leggen op niet-financiële criteria en willen dat hun beleggingen beter aansluiten bij hun persoonlijke ecologische en sociale visie. Ten slotte verandert ook de risicoperceptie van beleggers. Steeds meer van deze beleggers zijn van mening dat bedrijven die de sociale aspecten en de aspecten op het gebied van milieu en goed bestuur centraal stellen in hun strategie, hun operationele efficiëntie kunnen verbeteren en daarom door de markten moeten worden beloond.

Nog een ander cruciaal element: het in aanmerking nemen van deze niet-financiële criteria in hun beleggingsbeslissingen gaat niet ten koste van de prestaties. In tegenstelling tot de heersende opvattingen, genereren bedrijven die goed scoren op de ESG-criteria niet minder rendement dan andere bedrijven3. We hebben nu gedurende genoeg jaren gegevens verzameld om dit te ondersteunen en om te laten zien dat ESG in de toekomst ook als een "booster" in termen van rendement kan worden beschouwd.

Naast een filosofische benadering is er dus een ware economische logica om bedrijven te bevoordelen die duurzaam denken en handelen ... en het is een logica die suggereert dat dit soort beleggingen ook duurzame groei moet kennen.

Voldoet uw portefeuille nog steeds aan de economische realiteit?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook

1 De term “fonds” is de gemeenschappelijke benaming voor de Instellingen voor Collectieve Belegging (ICB). De ICB’s zijn ofwel ICBE's ofwel AICB’s; zij bestaan in de vorm van een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) of een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF). Fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

2 Gestructureerde financiële instrumenten, ook bekend onder de naam Structured Notes, bestaan in de vorm van “gestructureerde schuldeffecten”, of “afgeleide instrumenten”. Een gestructureerd financieel instrument is een financieel instrument van bepaalde duur, doorgaans uitgegeven door financiële instellingen, dat een rendement biedt dat gekoppeld is aan één of meer onderliggende activa (bijvoorbeeld een rentevoet of een beursindex) via vaste of variabele coupons betaald tijdens de looptijd of op de vervaldag van het effect. In geval van gestructureerde schuldeffecten verbindt de emittent zich ertoe aan de belegger 100% van het geplaatste kapitaal (exclusief kosten) terug te betalen op de vervaldag (behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de emittent). In geval van een “afgeleid instrument” verbindt de emittent van een Structured Note er zich echter niet toe op de vervaldag aan de belegger 100% van het geplaatste kapitaal (exclusief kosten) terug te betalen.

3 Bron: MSCI-studie (bedrijfsgegevens en indexleverancier). Een beleggingsstrategie die voorrang geeft aan bedrijven met hoge ESG-scores (best-in-class-strategie) presteerde beter dan de MSCI World Equity Index over negen jaar (cijfers van 2009 tot 2017). Giese G. (2017), ‘Has ESG affected Stock Performance?’, MSCI. Beschikbaar op: msci.com