Samengevat

  • In 2019 wordt de wereldeconomie geconfronteerd met een fase van algemene groeivertraging.
  • Toch blijven er talrijke opportuniteiten, op voorwaarde dat u uw portefeuille diversifieert en de gevoeligheid voor cyclische fenomenen beperkt.
  • Twee langetermijn thema's dragen in het bijzonder de voorkeur weg van onze expert: duurzame beleggingen en de infrastructuursector.

Bij Deutsche Bank wordt de beleggingsstrategie op internationaal niveau uitgewerkt. Elk trimester leggen analisten van over de hele wereld hun visie op de markten samen met als doel om de grote strategische lijnen uit te zetten. Deze lijnen worden vervolgens op lokaal vlak naar de portefeuilles van de cliënten vertaald. Een gesprek met Stéphane Junod, verantwoordelijke voor de beleggingsstrategie voor Wealth Management in de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika). Exclusief voor ons deelde hij zijn macro-economische vooruitzichten voor de volgende 12 maanden.

Aan u de keuze: ofwel ontdekt u de inhoud in een video waarin hij in gesprek gaat met onze expert Wim D’Haese (duur: 9 minuten). Ofwel neemt u daaronder het volledige uitgeschreven interview door.

Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar?

Stéphane Junod: “2018 zal altijd in het geheugen gegrift blijven als een van de zeldzame jaren waarin zowel de prestaties van de aandelen als die van de obligaties negatief waren. Na een goede maand januari zijn de markten zowat overal dichtgeklapt ten gevolge van de beruchte 'America First' toespraak van Donald Trump op de top van Davos. Januari viel samen met een piek voor een groot aantal markten: in eerste instantie Europa, maar waarschijnlijk ook China. Resultaat: de markt heeft onmiddellijk de activaprijzen naar beneden toe bijgesteld als weerspiegeling van de precaire situatie waarin Europa en de opkomende markten zich bevonden. Uiteindelijk hebben enkel de Amerikaanse aandelenmarkten zich uit het pak losgerukt dankzij de effecten van het fiscale herstelbeleid. Talrijke grote Amerikaanse bedrijven hebben hun winsten naar het eigen land teruggevoerd om te kunnen genieten van de voordelige voorwaarden die hen werden aangeboden. Op het einde van het jaar werden we geconfronteerd met een combinatie van spanningsfactoren: de verbale oorlog tussen China en de Verenigde Staten, de toenmalige restrictieve boodschap van de Fed waarin nieuwe verhogingen van de beleidsrente in 2019 werden aangekondigd en last but not least de grote angst in Europa met zelfs een negatief derde trimester in Duitsland, wat voor heel wat onrust zorgde op de markten. Al deze elementen hebben de storm aangewakkerd die we in december hebben doorstaan: een gigantische toename van de volatiliteit, aanzienlijke bewegingen op het vlak van verkoop en eveneens een vlaag van paniek bij particuliere beleggers.”

Welke lessen kunnen beleggers trekken uit deze vaststellingen? En hoe moeten we 2019 tegemoet kijken?

S.J.: “Een grote schoonmaak brengt altijd nieuwe opportuniteiten met zich mee. Dit hebben we al kunnen vaststellen met de mooie opmars die we sinds het begin van het jaar zagen binnen de risicodragende activaklassen. De markten hebben de boodschap van Jerome Powell, de voorzitter van de Fed, duidelijk begrepen. Hij verklaarde dat de Federal Reserve een normaliseringsritme ging invoeren dat veel meer gelijke tred zou houden met de evolutie van de macro-economische context. Een boodschap die de beleggers wat op hun gemak stelde. Op dit moment verwachten de markten bovendien geen nieuwe verhoging van de Amerikaanse beleidsrente in 2019, terwijl ze zich tot voor kort voorbereidden op vier opeenvolgende verhogingen. Sommige gaan zelfs zo ver dat ze voor 2020 een daling voorspellen. Een verminderde druk op de geldkost zou het pad kunnen effenen voor mooie opportuniteiten, ondanks de groeivertraging die zich aankondigt. Bij Deutsche Bank delen we de visie van de Fed niet: wij verwachten nog twee verhogingen van de Amerikaanse beleidsrente vóór eind 2019.”

Welke factoren zouden deze opportuniteiten kunnen stimuleren?

S.J.: “We zien eerst en vooral dat de waardering van activa opnieuw veel aantrekkelijker is geworden. Dit is overigens de grote paradox van 2018: het hele jaar door hebben analisten hun winstvoorspellingen voor bedrijven naar omhoog herzien. Maar ondanks de groei van de verwachte opbrengsten hebben de markten het jaar in het rood afgesloten. Laten we de S&P 500 bekijken: het jaar eindigt met een stijging van de winsten van 20%, maar de beursindex daalt met ongeveer 6%. Dit was trouwens het eerste negatieve jaar voor de S&P 500 sinds de crisis van 2009. Deze paradox kan verrassend lijken, maar het is de factor van de 'pricing' die de markten hebben uitgespeeld: de markt heeft altijd de neiging om te anticiperen op bewegingen en om bewegingen op te blazen. December was hiervan het mooiste voorbeeld. De overdreven zwakke waarderingen hebben een waaier aan opportuniteiten gecreëerd voor beleggers die sindsdien positie hebben genomen in de risicodragende activaklassen.”

Hoe vertaalden deze opportuniteiten zich concreet naar de markten?

S.J.: “Zoals we daarnet hebben gezien, zijn de beleggers sinds het begin van het jaar teruggekeerd naar de risicodragende activaklassen. We stellen tegelijkertijd vast dat op de obligatiemarkt de vraag naar overheidspapier heel groot blijft. En ten slotte zien we eveneens mooie prestaties van goud. Goud heeft namelijk geprofiteerd van de schaarste in defensieve activaklassen. In de eurozone tonen de referentiestaatsobligaties nog steeds negatieve rendementen. Maar voor talrijke particuliere beleggers is er nog altijd een psychologische barrière: obligaties met negatieve rendementen in een portefeuille integreren, blijft moeilijk te aanvaarden. Beleggers richten hun blik dan maar op goud, waarboven de hemel wat is opgeklaard na de geruststellende toespraak van de Fed. De twee grootste obstakels voor de opwaardering van goud zijn immers een sterke dollar en stijgende rentevoeten. De mildere toon in het beleid van de Fed wentelt deze perspectieven af en dit zou in het voordeel moeten spelen van de goudkoers!”

Wat is de trend voor de wereldeconomie in 2019?

S.J.: “We worden geconfronteerd met een groeivertraging van de reële economie die overal merkbaar is. In 2017 en begin 2018 zagen we een mooie gesynchroniseerde impuls van de mondiale groei. Maar op dit moment is die versnellingsbeweging ten einde gekomen. Het tempo vertraagt. De angst voor douanetarieven en de wereldhandel dreigt vooral aan Europa en China schade te berokkenen. Ook Japan, dat heel erg steunt op export, zal hieronder te lijden hebben, zij het in mindere mate. De Verenigde Staten zullen ongetwijfeld iets meer weerstand bieden. De binnenlandse economie profiteert namelijk van de belastingverlagingen en het vertrouwen van de consumenten drijft mee op de dynamiek van de tewerkstellingscreatie.”

Moeten we vrezen voor een globale recessie?

S.J.: “Dit is natuurlijk de grootste angst bij de beleggers: zal een vertraging in het groeiritme leiden tot een mondiale recessie? Volgens onze analyses is een recessie geen deel van het scenario voor 2019. Sinds de jaren 50 stellen we vast dat elke recessie in de VS werd voorafgegaan door een periode van ongeveer 15 maanden waarin een inversie van de rentecurve in de Verenigde Staten plaatsvond. Rekening houdend met het feit dat we in 2019 nog twee verhogingen van de Amerikaanse beleidsrente verwachten, wijzen onze voorspellingen niet op een inversie van de curve. We kunnen ons natuurlijk vergissen, maar onze modellen vermoeden geen globale recessie dit jaar. Ik vrees dat Europa daarentegen, in geval van een harde brexit, een recessie niet zal kunnen vermijden. Europa heeft namelijk zeer weinig manoeuvreerruimte.”

Welke weerslag zal de groeivertraging hebben op de markten?

S.J.: “De groeivertraging zal onmiddellijk de volatiliteit voeden, waardoor de markten in onzeker water terechtkomen. Beleggers zullen bijgevolg hun rendement moeten zoeken in veerkrachtige activaklassen, met andere woorden die klassen die goede prestaties bieden zonder afhankelijk te zijn van cycli van economische groei. Dit vertaalt zich in iets defensievere portefeuilles, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van de aangehouden activa.”

Wat verwacht u op het vlak van de deviezen?

S.J.: “Onze huidige voorspellingen wijzen op een zekere stabiliteit van de wisselkoers van de euro ten opzichte van de dollar. Hierbij spelen talrijke factoren een belangrijke rol, maar deze houden elkaar in evenwicht. Op 12 maanden houden we rekening met een koers van 1,15 dollar voor één euro. In de loop van het jaar kan die koers schommelen tussen 1,12 en 1,18, maar we verwachten geen al te grote schommelingen.”

2019 voor de particuliere belegger: op de eerste plaats kwaliteit en diversificatie

Hoe stelt u uw portefeuilles samen om rekening te houden met al deze verschillende factoren?

S.J.: “De opdracht is simpel: versterking van de kwaliteit van de activa in de portefeuille, maar diversifiëring van de posities om te kunnen profiteren van de groeiopportuniteiten. Concreet betekent dit dat we een blootstelling op de aandelenmarkten behouden precies om te profiteren van de opportuniteiten die gepaard gaan met een overdrijving van de risico's vorig jaar. Wat de regio's betreft, geven we nog altijd de voorkeur aan de Verenigde Staten, maar houden we ook de opkomende markten nauwlettend in het oog. Op het vlak van obligaties verhogen we het gewicht van staatsobligaties, inclusief Amerikaanse obligaties, opnieuw met het oog op de kwaliteit. Aan de andere kant van het spectrum zien we een interessant potentieel in obligaties van opkomende markten die in dollar en andere sterke deviezen worden uitgedrukt. De opkomende schuld kan een aantrekkelijke reactie vormen op de schaarste aan obligatierendement in Europa. Wat grondstoffen betreft, denken we dat goud zijn aantrekkingskracht zal behouden en vooral in een gediversifieerde portefeuille goed op zijn plaats is. Beeld u in dat we de groeivertraging hebben onderschat en dat er toch een recessie zou opduiken. In dat geval zou goud in waarde moeten stijgen.”

Welke langetermijn thema's genieten uw voorkeur voor dit jaar?

S.J.: “We hebben twee thema's geïdentificeerd. Het eerste thema heeft betrekking op de ESG-beleggingen, met andere woorden beleggingen die bijzondere waarde toekennen aan goede ecologische, sociale en governancepraktijken. Dit is een belangrijk thema dat wordt afgetoetst aan de 17 VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Deze doelstellingen worden bovendien almaar vaker vermeld in de strategie van talrijke bedrijven. Dit is een heel interessant gegeven precies omdat, in tegenstelling tot de heersende opvattingen, bedrijven die goed scoren op de ESG-criteria niet minder rendement genereren dan andere bedrijven. Integendeel! Dit is dus geen louter filantropische benaderingswijze. Er steekt een heuse economische logica achter de opkomst van duurzame bedrijven. Hun groei wordt ondersteund door twee sleutelelementen. Enerzijds zien we dat bedrijven die de ESG-criteria in hun strategie integreren, vaak heel goed worden bestuurd. Anderzijds hebben we te maken met een nieuwe generatie die bij het nemen van beleggingsbeslissingen veel belang hecht aan haar overtuigingen.”

“Het tweede thema dat we hebben geïdentificeerd betreft de infrastructuursector. We merken inderdaad een aanzienlijk tekort op dit domein, ongeacht of het nu gaat over autosnelwegen, spoorwegen, scholen, enz. Hierbij denken we onmiddellijk aan de opkomende markten, maar we mogen ook de Verenigde Staten niet uit het oog verliezen, die worden geconfronteerd met enorme gebreken op dit vlak. Dit is ook een sector die regelmatige kasstromen (cash flows) genereert en die, vanuit historisch standpunt, sterke weerstand biedt in tijden van groeivertraging.”Voldoet uw portefeuille nog steeds aan de economische realiteit?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook