Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

 • U dient voortaan aan te geven of u meer dan één effectenrekening bezit.
 • Deze nieuwe aangifteplicht past binnen de taks op effectenrekeningen, die sinds 2018 van kracht is.
 • De aangifteplicht geldt eveneens voor buitenlandse effectenrekeningen en effectenrekeningen van maatschappen.

Wat moet ik nu al of niet aanvullen in mijn belastingaangifte?

Uw belastingbrief telt dit jaar enkele nieuwe codes. Een daarvan is het vakje 1072-92 (of 2072-62 voor uw echtgen(o)ot(e)).

Beschikte u in de periode tussen 10 maart 2018 en 31 december 2018 per persoon over meer dan één effectenrekening? Dan dient u dit vakje aan te vinken. Of u nu effectentaks betaalde of niet, maakt hierbij niet uit. (meer details over de effectentaks vindt u verderop)

Beschikte u tussen 10 maart 2018 en 31 december 2018 per persoon over één effectenrekening? Dan dient u dit vakje niet aan te vinken. Of u nu al of niet effectentaks betaalde, maakt hierbij ook niet uit.

De fiscus maakt geen onderscheid tussen effectenrekeningen in België en effectenrekeningen in het buitenland. Had u in de referentieperiode dus per persoon één effectenrekening in België en één of meerdere effectenrekeningen in het buitenland, dan dient u het vakje aan te vinken.

Had u in de referentieperiode bij één enkele financiële instelling per persoon meerdere effectenrekeningen, dan dient u eveneens het vakje aan te vinken. Indien u naast een effectenrekening voor uw maatschap, ook nog een andere effectenrekening had in de referentieperiode, dan dient u het vakje ook aan te vinken.

Wat is de reden voor deze aangifteplicht?

Indien u over één effectenrekening beschikt, veronderstelt de fiscus dat de effectentaks automatisch ingehouden werd indien de waarde van uw effectenrekening de 500.000 euro overschreed in 2018. Indien u namelijk over één effectenrekening beschikte, is het risico dat u de taks op effectenrekeningen niet betaalde immers klein. Ofwel is de drempel van 500.000 euro overschreden en werd de taks door de financiële instelling afgehouden, ofwel is de drempel niet gehaald en was de belasting niet verschuldigd.

Indien u meerdere effectenrekeningen had in 2018, dan kan de fiscus identificeren voor welke belastingplichtigen er een risico bestaat dat de effectentaks niet correct werd ingehouden. Heeft u 2 effectenrekeningen met elk een waarde van 300.000 euro, dan bestaat het risico dat u dit vergat aan te geven. In die zin is de aangifteplicht over het aantal effectenrekeningen vermoedelijk opgezet als een extra controle.

Wat is die taks op effectenrekeningen ook alweer?

De belasting trad in maart 2018 in werking en houdt in dat u jaarlijks een taks van 0,15% bent verschuldigd op uw beleggingen als de waarde van uw effectenrekening(en) minstens 500.000 euro bedraagt.

De waarde van uw beleggingen fluctueert uiteraard doorheen het jaar. Daarom wordt de waarde berekend over verschillende referentietijdstippen doorheen het jaar. Komt die gemiddelde waarde boven de 500.000 euro uit? Dan bent u de taks verschuldigd.

De effectentaks is van toepassing op courante beleggingsproducten zoals

 • aandelen,
 • obligaties,
 • deelbewijzen van fondsen,
 • kasbons,
 • warrants.

De taks is niet van toepassing op aandelen op naam, coöperatieve aandelen, pensioenspaarfondsen, levensverzekeringen, termijnrekeningen en notes zonder kapitaalbescherming of -garantie.

De taks geldt voor het geheel van uw effectenrekeningen, ook voor eventuele effectenrekeningen in het buitenland.

De gemiddelde waarde van mijn effectenrekening(en) oversteeg de grens van 500.000 euro. Hoe betaal ik de effectentaks?

Er zijn verschillende scenario’s mogelijk:

 • In België gevestigde banken (zoals Deutsche Bank) houden de taks rechtstreeks in als de gemiddelde waarde van de effectenrekening de 500.000 euro overstijgt. Indien u bij één in België gevestigde bank een effectenrekening heeft, dan zal de bank de taks automatisch inhouden en doorstorten aan de fiscus.
 • Indien u bij verschillende banken effectenrekeningen heeft met elk een gemiddelde waarde onder de 500.000 euro (maar gecombineerd de 500.000 euro dus overschrijdt) dan houdt geen enkele bank de taks af. U dient de taks echter wel te betalen. Dat kan via de ‘opt-in-procedure’ of door aangifte te doen via myminfin
 • Indien u bij verschillende banken een effectenrekening heeft met een gemiddelde waarde van ruim 500.000 euro, dan zullen die banken de taks automatisch inhouden. Heeft u echter bij een bank nog een effectenrekening met een bedrag lager dan een gemiddelde waarde van 500.000 euro dan zal u daarop ook de taks moeten betalen. Dat kan via de ‘opt-in-procedure’ of door aangifte te doen via myminfin.

Een vraag over de effectentaks?

Onze medewerkers van Talk & Help helpen u graag op 078 156 160.

Dit artikel vormt geen fiscaal of juridisch advies. De bank kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik dat van deze inhoud gemaakt zou kunnen worden. Het fiscaal stelsel waarnaar hier verwezen wordt is van toepassing op een natuurlijk persoon die Belgisch ingezetene is en kan in de toekomst wijzigen.

Lees ook