Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • Toename van de wereldbevolking, steeds snellere verstedelijking, langere levensverwachting: de uitdagingen die verband houden met de demografische veranderingen bevatten tal van facetten die verder reiken dan enkel de gezondheidszorg.
  • Al deze uitdagingen houden voor heel wat sectoren tal van opportuniteiten in: verzekeringen, vastgoed, vrije tijd, technologie, enz.
  • Een belegger die zijn beleggingen wil diversifiëren, heeft er dus alle belang bij om deze megatrends van dichtbij op te volgen en erop te anticiperen.

Demografische veranderingen zijn op lange termijn een niet te verwaarlozen beleggingsthema. Hoewel deze thematiek onmiddellijk doet denken aan de vergrijzing van de bevolking, en daaraan gekoppeld de stijging van de gezondheidskosten die ermee gepaard gaat, gaat dit thema veel verder dan dat en heeft het ook betrekking op andere domeinen. Een overzicht.

10 miljard mensen in 2050

De wereldbevolking blijft maar toenemen en volgens de schattingen van de Verenigde Naties zou ze kunnen stijgen van 7,5 miljard vandaag tot bijna 10 miljard tegen 2050. Dit wijst onmiddellijk op de problematiek van een verantwoordelijker beheer en een efficiënter gebruik van de natuurlijke hulpbronnen, die in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn.

2,5 miljard mensen trekken naar de stad

Tegelijk zal ook het fenomeen van de verstedelijking versnellen, in het bijzonder in de groeilanden waar de trend van de uittocht uit het platteland en de ontwikkeling van megalopolen, dat zijn zeer grote steden met meer dan 10 miljoen inwoners, nog niet onmiddellijk zal stoppen. De Verenigde Naties voorspellen zelfs dat er tegen 2050 in de steden 2,5 miljard mensen zouden kunnen bijkomen. Dat brengt uiteraard grote zorgen met zich mee op het vlak van woningaanbod, infrastructuur, veiligheid of organisatie van nutsdiensten om deze enorme uitdagingen het hoofd te bieden.

Een antwoord bieden op de verlenging van de levensverwachting

Demografische veranderingen hebben niet alleen te maken met de toename van het aantal inwoners op onze planeet en de permanente ontwikkeling van stadsgebieden. Een andere opvallende evolutie is de verlenging van de levensverwachting en, daarmee gepaard gaand, het toenemende aandeel van ouderen in de wereldbevolking.

Tegen 2050 zouden er wereldwijd meer dan 2 miljard mensen zijn die ouder zijn dan 60. Deze vergrijzing van de samenleving, die nog meer uitgesproken is in de westerse wereld, leidt niet alleen tot een structurele stijging van de uitgaven inzake gezondheidszorg, maar zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat de behoefte aan opvangcapaciteit (rusthuizen) en specifieke oplossingen voor senioren (ergonomie, verzekeringen, enz.) steeds duidelijker wordt. Daarnaast kiezen veel gepensioneerden er bewust voor om gezonder te leven en hebben ze vandaag meer vrije tijd dan in het verleden om te reizen.

Robots om het gebrek aan arbeidskrachten op te vangen

Een ander gevolg van de vergrijzing van de bevolking is dat het aandeel van de actieve bevolking dreigt af te nemen ten opzichte van de niet-actieve bevolking. Het typevoorbeeld van een dergelijke situatie is Japan: dit land wordt al zeer lang geconfronteerd met de snelle vermindering van zijn beroepsbevolking. In het kader van deze evolutie heeft deze pionier op het vlak van technologische ontwikkeling al heel vroeg de weg van de automatisering en robotica gekozen om de achteruitgang van zijn productiviteit af te remmen en zijn productiepotentieel te behouden. Hoewel Japan een extreem geval is, zijn er veel industrielanden die met een gelijkaardige situatie worden of zullen worden geconfronteerd, net zoals bijvoorbeeld China bij de groeilanden, en zullen ze dus hun inspanningen in die zin nog moeten opdrijven.

De generatie van de “Millennials” zet de toon

Tot slot wordt het landschap ook op zijn kop gezet door de "Millennials" (of de generatie Y): hun consumptievoorkeuren en consumptiegedrag wijken sterk af van die van de vorige generaties. Deze personen die geboren zijn tussen 1980 en 2000 verkiezen ervaringen boven eigendom, wat heeft geleid tot het ontstaan van een deeleconomie. Bovendien zijn ze zeer grote aanhangers van nieuwe technologieën en zijn ze verzot op sociale media en videogames. Ze hechten ook veel belang aan onderwerpen die te maken hebben met de samenleving en het milieu.

Tot slot besteden de Millennials ook tijd en middelen aan het regelmatig beoefenen van sport en gezondere voeding, zelfs bio. Deze hypergeconnecteerde generatie, die ongeveer 30% van de wereldbevolking uitmaakt, is intussen volwassen geworden en verwacht wordt dat ze nog meer invloed zal hebben op de economie van de toekomst dan de generatie van de babyboomers (generatie geboren na de Tweede Wereldoorlog, tussen 1946 en 1964).

Hoe voordeel halen uit deze megatrends?

Dit onvolledige overzicht toont aan dat de opportuniteiten die te maken hebben met de demografische veranderingen, zowel in de geïndustrialiseerde wereld als in de groeilanden, talrijke facetten bevatten die veel verder gaan dan enkel de gezondheidszorg. Uiteenlopende sectoren zoals nijverheid, vastgoed, media, reizen en vrije tijd, drank en voeding, verzekeringen, nutsdiensten en technologie en telecom willen ook meeprofiteren van het structurele groeipotentieel dat door de demografische veranderingen wordt geboden. Uiteraard komt het erop aan om selectief te blijven en ondernemingen te selecteren die in dit nieuwe demografische paradigma als winnaar uit de bus zullen komen. Om nieuwe kansen te grijpen, moet de belegger ook aandacht besteden aan het veranderende gedrag van de consumenten. Bepaalde economische sectoren zullen in het bijzonder voordeel halen uit deze veranderingen. De farmaceutische industrie moet een antwoord bieden op de behoeften van een verouderende bevolking, vastgoedontwikkelaars moeten zich aanpassen aan de voortdurende uittocht uit het platteland en aan de steeds grotere steden, telecommunicatiebedrijven moeten inspelen op de behoeften van de jonge generaties aan steeds meer geconnecteerde technologieën.

De selectie van de ondernemingen is dus bepalend en daarom is het beter om zich te laten bijstaan door experts. Deze hebben bijvoorbeeld de thematische index iSTOXX® Global Demography Select 50 EUR gelanceerd. Deze index kiest wereldwijd de 50 ondernemingen waarvan de activiteiten voordeel zouden moeten halen uit de demografische evoluties.

Bent u geïnteresseerd in het thema van de demografische verandering?

Indien het past in uw beleggersprofiel, kies voor een oplossing in de vorm van een gestructureerd product1.

Ontdek onze oplossing

Lees ook

De bronnen in dit artikel voor de prognoses tegen 2050 zijn de Verenigde Naties (departement van economische en sociale zaken). Voor de wereldbevolking en de vergrijzing: https://www.un.org/development/desa/fr/news/population/world-population-prospects-2017.html (juni 2017). Voor de stijging van het aantal inwoners in de steden: https://www.un.org/development/desa/fr/news/population/2018-world-urbanization-prospects.html (mei 2018).

1 Gestructureerde financiële instrumenten, ook bekend onder de naam Structured Notes, bestaan in de vorm van “gestructureerde schuldeffecten”, of “afgeleide instrumenten”. Een gestructureerd financieel instrument is een financieel instrument van bepaalde duur, doorgaans uitgegeven door financiële instellingen, dat een rendement biedt dat gekoppeld is aan of meer onderliggende activa (bijvoorbeeld een rentevoet of een beursindex) via vaste of variabele coupons betaald tijdens de looptijd of op de vervaldag van het effect. In geval van gestructureerde schuldeffecten verbindt de emittent zich ertoe aan de belegger 100% van het geplaatste kapitaal (exclusief kosten) terug te betalen op de vervaldag (behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de emittent). In geval van een “afgeleid instrument” verbindt de emittent van een Structured Note er zich echter niet toe op de vervaldag aan de belegger 100% van het geplaatste kapitaal (exclusief kosten) terug te betalen.