Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat :

  • Vanaf september 2018 treedt het vernieuwde erfrecht in werking.
  • U krijgt meer vrijheid om uw nalatenschap te verdelen, maar uw kinderen zullen nog altijd recht hebben op een minimum deel.
  • Ook het minimum deel van de langstlevende echtgenoot wijzigt op enkele punten.
1

Wat verandert er qua erfrecht naar mijn kinderen toe?

Vanaf september heeft u de mogelijkheid om een groter deel van uw erfenis na te laten aan uw feitelijke partner, of bijvoorbeeld aan een goed doel. Niettemin zullen uw kinderen nog altijd recht hebben op een minimum deel – de zogenaamde reserve. Deze reserve is onaantastbaar, tenzij uw reservataire erfgenamen er vrijwillig afstand van doen.

2

Welk deel van mijn nalatenschap kan ik straks zelf kiezen om te verdelen?

In het huidige erfrecht hangt de reserve af van het aantal kinderen. Hoe meer kinderen u heeft, hoe kleiner het aandeel – met steeds een minimum van ¼ – waarover u zelf kan beslissen.

  • Heeft u 1 kind, dan heeft dat recht op de helft van uw nalatenschap.
  • Heeft u 2 kinderen, dan krijgen zij elk 1/3.
  • Bij 3 kinderen (of meer) bedraagt hun reserve steeds ¾.

Onder het nieuwe erfrecht wordt de reserve beperkt tot 50% van de nalatenschap, ongeacht het aantal kinderen. Elk kind heeft recht op een gelijk deel van deze reserve. Vanaf twee kinderen wordt het aandeel van elk kind kleiner dan in het oude erfrecht. Vanaf twee kinderen kan u dus als erflater over een groter deel van uw nalatenschap vrij beschikken. Concreet:

  • 1 kind heeft nog altijd recht op de helft van de nalatenschap (de volledige reserve).
  • 2 kinderen krijgen elk een vierde van de nalatenschap.
  • 3 kinderen krijgen elk een zesde.
  • 4 kinderen krijgen elk een achtste, enzovoort.

Minimumdeel van de nalatenschap waarop elk kind recht heeft

Aantal kinderen Situatie tot september 2018 Situatie vanaf september 2018
1 1/2 1/2
2 1/3 1/4
3 1/4 1/6
3

Wat zijn de gevolgen voor de langstlevende echtgenoot?

De reserve van de langstlevende echtgenoot zal op enkele punten worden gewijzigd. Zoals onder het oude recht heeft deze nog altijd recht op het vruchtgebruik van de helft van de nalatenschap, en minstens het vruchtgebruik van de gezinswoning en de huisraad.

Nieuw is dat dit erfrechtelijk vruchtgebruik eerst uitgeoefend zal worden op het vrij beschikbaar deel van de erfenis. Dit wil zeggen dat in sommige gevallen de kinderen niet altijd meer geconfronteerd zullen worden met dit vruchtgebruik, en dus vaker hun deel van de reserve meteen in volle eigendom zullen erven.

4

En de gevolgen voor mijn ouders?

Indien u komt te overlijden zonder (klein)kinderen en u laat uw vermogen na aan andere personen dan uw ouders, dan hebben uw ouders onder de huidige erfregels recht op hun reserve van elk een vierde. Enkel indien u uw volledige nalatenschap nalaat aan uw echtgenote of wettelijk samenwonende partner wordt de reserve van de ouders uitgeschakeld.

Onder de nieuwe regels zal deze ouderlijke reserve volledig verdwijnen. Uw ouders zullen nog altijd kunnen erven indien er geen nakomelingen zijn, maar ze hebben geen recht meer op een reserve. U kan dus als alleenstaande uw volledige vermogen nalaten aan uw feitelijke partner of aan een goed doel.

De afschaffing van de ouderlijke reserve wordt wel gekoppeld aan een verruiming van de onderhoudsplicht indien de ouders op het moment van het overlijden van de erflater zorgbehoevend zijn. In dat geval hebben zij recht op een alimentatie in de vorm van een lijfrente of een kapitaal.

Enkele concrete voorbeelden

Voorbeeld 1:
Weduwnaar Karel heeft een vermogen van 300.000 euro en heeft bij leven niets geschonken. Hij heeft drie kinderen, waarvan de jongste, Jan, een mentale handicap heeft. Karel wil ervoor zorgen dat na zijn overlijden voldoende middelen beschikbaar zijn voor de zorg van Jan. Onder het oude erfrecht heeft elk kind minstens recht op een vierde van de erfenis (75.000 euro). Indien Karel de rest, het beschikbaar deel van 75.000 euro, na zijn overlijden aan Jan nalaat via testament, kan hij in totaal 150.000 euro voorzien voor Jan (75.000 beschikbaar deel en 75.000 euro reserve van Jan).

Onder het nieuwe erfrecht wordt de reserve van de kinderen beperkt tot de helft van de erfenis – reserve van 150.000 euro i.p.v. 225.000 euro (3 x 75.000 euro) – die gelijk verdeeld wordt onder de kinderen. Ze hebben dus recht op elk 50.000 euro (een derde van reserve 150.000 euro). Op die manier blijft er nog 150.000 euro over die Karel kan toevoegen aan het erfdeel van Jan. In totaal kan Karel dus 200.000 euro voorzien voor de zorg van Jan (beschikbaar deel van 150.000 euro + deel van de reserve voor Jan van 50.000 euro). Dat is 50.000 euro meer dan onder het oude erfrecht.

Voorbeeld 2:
Marc werkt als vrijwilliger bij een lokale liefdadigheidsinstelling. Hij heeft geen kinderen, en wil ervoor zorgen dat na zijn overlijden zijn feitelijke partner An niets tekort komt. Tegelijkertijd wil hij een deel van zijn vermogen nalaten aan de liefdadigheidsinstelling. Zijn vermogen bedraagt 450.000 euro.

Onder het oude erfrecht zouden bij zijn overlijden zijn ouders, die beiden nog leven, elk recht hebben op een vierde van zijn vermogen. Dat betekent dat Marc na zijn overlijden slechts over de helft van zijn vermogen (225.000 euro) vrij kan beschikken ten voordele van An en de liefdadigheidsinstelling. Onder het nieuwe erfrecht zal Marc de volledige som kunnen verdelen onder An en de liefdadigheidsinstelling – op voorwaarde dat zijn ouders bij zijn overlijden niet zorgbehoevend zijn.

Onze experts van het Estate Planning-team staan aan de zijde van uw Private Banker of Personal Advisor om u te begeleiden bij het structureren van uw vermogen.

Ontdek onze Estate Planning-oplossingen

Neem contact op met uw Financial Center op 078 156 160
Bent u DB Personal cliënt, contacteer dan uw DB Personal adviseur op 078 15 11 11
Bent u Private Banking cliënt, neem dan contact op met uw Private Banker

Lees ook