Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

 • Er zijn momenteel vier onzekerheden die de markten verontrusten: de stijging van de Amerikaanse obligatierente, de mogelijke teleurstellingen over de bedrijfswinsten van het derde kwartaal in de Verenigde Staten, de problemen van de Chinese economie en markten en de Italiaanse begrotingsvoorstellen.
 • De marktvolatiliteit zal waarschijnlijk aanhouden, maar de wereldeconomie blijft groeien: dit zal uiteindelijk risicovolle activaklassen ondersteunen.
 • We raden beleggers nog steeds aan om belegd te blijven maar zich te beschermen.

De markten zijn de afgelopen dagen sterk gedaald, en de volatiliteit is toegenomen.

De rode draad van de recente gebeurtenissen, in perspectief

In dit artikel bekijken we de belangrijkste redenen voor de recente marktvolatiliteit en geven we hier onze kijk op. De recente marktbewegingen brengen één van onze hoofdthema’s voor 2018 naar voor: een gewaarschuwd man is er twee waard. Zoals we herhaaldelijk hebben gecommuniceerd, verwachtten we dat de volatiliteit zou toenemen in deze laatcycli-omgeving, en we denken dat deze op een hoog niveau zal blijven. We worden geconfronteerd met een herprijzing van risico's en dit zal brede gevolgen hebben voor de waarde van activa.

Maar, wij zijn van mening dat marktproblemen kunnen worden opgelost en verwachten niet dat dit escaleert in een complete marktcrisis. Het is de moeite waard eraan te herinneren dat marktcorrecties van deze omvang op de S&P 500 historisch gezien niet uitzonderlijk zijn, en dat het recente gebrek daaraan atypisch was. We verwachten ook dat de wereldeconomie blijft groeien, zij het aan een langzamer tempo dan we aan het begin van het jaar verwachtten. Beide factoren zouden enige geruststelling moeten bieden.

Wat zijn de belangrijkste redenen van onrust op de markt?

De belangrijkste bronnen van onrust zijn:

 • de stijging van de Amerikaanse rente
 • de mogelijke teleurstellingen van de Amerikaanse bedrijfswinsten voor het derde kwartaal in de VS
 • problemen van de Chinese economie en markten
 • de Italiaanse begrotingsvoorstellen
 • de brexit is een kwestie op langere termijn, maar lijkt geen factor te zijn voor de recente marktdalingen

We bespreken de eerste vier punten hieronder.

1

Stijgende Amerikaanse rente

Situatie

 • In de VS bereikte de tienjarige rente op schatkistinstrumenten het hoogste niveau (3,23%) sinds mei 2011 alvorens terug te vallen tot rond 3,15%. De rentestijging bleef niet beperkt tot de langere looptijden, aangezien de rente op tweejarige schatkistinstrumenten nu op het hoogste niveau staat sinds september 2008.
 • De rente werd naar boven gedreven door een sterkere Amerikaanse economische groei, een toegenomen aanbod van Amerikaanse Treasuries om groeistimulerende fiscale beleidsmaatregelen te financieren, een bescheiden stijging van de inflatie en een voortgezette beleidsnormalisatie door de Fed via zowel renteverhogingen als kwantitatieve verstrakking. De Amerikaanse inflatiecijfers in september, die deze week gepubliceerd werden, lieten een lichte vertraging zien (tot 2,3% op jaarbasis), maar de kerninflatie bleef op het niveau van augustus (2,2% op jaarbasis). We denken dat de normalisatie van de inflatie zal aanhouden doordat de Amerikaanse economie nog steeds op haar expansiepad verdergaat.

Vooruitzichten

 • Hoewel deze factoren op korte termijn kunnen leiden tot een verdere tijdelijke opwaartse beweging van de rente en een tijdelijke overschrijding van onze doelstelling op 12 maanden, herhalen we ons vooruitzicht voor de Amerikaanse Treasury op 10 jaar van 3,25% en 3,00% voor de Amerikaanse Treasury op 2 jaar.
 • We voorspellen geen dramatische stijging van de rente vanuit de huidige niveaus om drie fundamentele redenen. Ten eerste denken we niet dat de inflatie veel hoger zal gaan op korte termijn. Hoewel de inflatie boven de doelstelling van de Fed van 2% is gestegen en zich bijna op het hoogste niveau sinds 2012 bevindt, suggereren een lage bezettingsgraad en productiviteitsgroei dat de Amerikaanse economie ruimte heeft om verder te versnellen zonder een significant risico van oververhitting. Ten tweede zorgt de rentestijging ervoor dat Amerikaanse Treasuries aantrekkelijker worden voor buitenlandse beleggers (bijvoorbeeld in vergelijking met Duitse Bunds) en een hogere buitenlandse Treasury-vraag zou de rendementsstijging in de toekomst moeten beperken. Ten derde zou een verdere stijging van de rente (boven 3,50%) de economische groei in de toekomst afremmen (bijvoorbeeld door rentegevoelige elementen zoals de vraag naar woningen) en dit zou moeten fungeren als een zelfcorrigerend mechanisme, aangezien een vertragende economische groei zou kunnen leiden tot een verhoogde vraag naar vast inkomen en een dalende rente.
2

Amerikaanse bedrijfswinsten

Situatie

 • Het officieuze begin van het resultatenseizoen van het derde kwartaal van 2018 begint vandaag op 12 oktober, wanneer Amerikaanse financiële instellingen hun kwartaalresultaten bekendmaken. Vergelijkbaar met de eerste twee kwartalen van 2018, wordt verwacht dat de inkomsten van het derde kwartaal zeer sterk zullen zijn, waarbij de consensus een groei van 21,2% verwacht op jaarbasis. Een toenemende bezorgdheid is dat aan deze hoge verwachtingen niet zal worden voldaan.
 • De kwartaalresultaten zullen bijzonder belangrijk zijn, omdat de markten zich zullen concentreren op de winstvoorspellingen van 2019. Het derde kwartaal is van oudsher het eerste waarin bedrijven consequent de winstvooruitzichten van het komende jaar bespreken. Aangezien de vooruitzichten van 2019 al sterke opwaartse bijstellingen hebben gekend, zouden negatievere vooruitzichten de Amerikaanse aandelen lager kunnen drukken. Daarentegen zouden optimistische vooruitzichten de aantrekkelijkheid van Amerikaanse aandelen kunnen versterken.

Vooruitzichten

 • We verwachten nog steeds dat de winstgroei bijgesteld zal worden met 4% gedurende het resultatenseizoen, waardoor het derde kwartaal van 2018 het derde opeenvolgende kwartaal met een winstgroei van meer dan 25% zou zijn. Dit is niet meer gebeurd sinds het vierde kwartaal van 2010.
 • Onze verwachting van een gematigde rentestijging in de komende 12 maanden zou een gunstige omgeving voor aandelen moeten bieden in de toekomst. Ervan uitgaande dat de rentetarieven niet duurzaam boven de 3,5% bewegen, zou de S&P 500 richting onze voorspelling van 3.000 punten op 12 maanden moeten evolueren. Een andere ondersteunende factor voor de aandelenmarkt is de sterke winstomgeving.
 • Het is belangrijk op te merken dat ondanks de solide prestaties van de Amerikaanse aandelen (S&P 500 + 4,2% sinds begin dit jaar), vooral de sterke bedrijfswinsten in 2018 als resultaat een significante daling van de koerswinstverhouding hadden. Als gevolg hiervan zijn de Amerikaanse aandelenmarkten, in tegenstelling tot wat veel marktparticipanten hebben gezegd, vandaag aantrekkelijker gewaardeerd dan ze waren aan het begin van het jaar. Deze sterke fundamentals zouden de stijgende trend van Amerikaanse aandelen de komende 12 maanden moeten ondersteunen.
3

Chinese economie en de markten

Situatie

 • Sinds het begin van het jaar zijn Chinese aandelen aanzienlijk gedaald, bijvoorbeeld met 22,5% voor de Shanghai Composite Index. De CNY (de Chinese munt) is tot op heden 6,5% gedaald ten opzichte van de USD.
 • De verkoop van Chinese effecten is voornamelijk te wijten aan de volgende vier factoren. Ten eerste de escalatie van de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China. We verwachten dat dit onderwerp nog geruime tijd in de krantenkoppen zal blijven staan naast de tussentijdse verkiezingen in de VS. De Chinese exportorders zijn al gedaald als gevolg van tariefonzekerheden en de impact op de export die in het vierde kwartaal groter kan worden. Ten tweede zet de binnenlandse economische vertraging van China zich voort, met name wat de investeringen in infrastructuur betreft, maar de consumptiegroei heeft ook teleurgesteld. Ten derde zijn de maatregelen voor de schuldafbouw de Chinese vastgoedmarkt blijven vertragen. Tot slot heeft de waardevermindering van de CNY dit jaar het sentiment negatief beïnvloed.

Vooruitzichten

 • We verwachten dat China de komende maanden veerkracht zal tonen, dankzij de sterke reserves van buitenlandse valuta, de lage buitenlandse schuld en de fiscale sterkte.
 • De Chinese overheid heeft sinds juni van dit jaar zowel monetaire als fiscale stimulusmaatregelen ingevoerd. Meer maatregelen zijn waarschijnlijk, en zouden een positief effect moeten hebben op de markt.
 • Wij zijn van mening dat de stimulusmaatregelen van de overheid de binnenlandse groei van China zullen beginnen te stabiliseren in het vierde kwartaal, met een verbetering van de macro-economische cijfers van China vanaf november. Handelsbesprekingen tussen de VS en China zouden ook hervat kunnen worden na de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen in het begin van november. Dus, ondanks de waarschijnlijke aanhoudende marktvolatiliteit, denken we dat positieve signalen uit beleids- en macrogegevens vanaf november / december het marktsentiment moeten ondersteunen.
4

Italië

Situatie

 • De aankondiging vorige week van een begrotingsdoelstelling van -2,4% van het bbp voor 2019 versnelde de uitstroom uit Italiaanse staatsobligaties en banken. De markten maken zich zorgen over zowel de Italiaanse schuldenlast, die al hoog is (ratio schuld tot bbp van meer dan 130%), als over de potentiële confrontatie met de Europese Unie. Italië moet tegen 15 oktober een gedetailleerder ontwerpbegrotingsplan indienen bij de Europese Commissie. De Commissie zal dan waarschijnlijk grote aanpassingen vragen.

Vooruitzichten

 • Italiaanse leiders lijken voorbereid op een confrontatie met de EU, misschien met het oog op de verkiezingen voor het Europees Parlement volgend jaar. De Europese Commissie heeft een duidelijke stimulans om niet te veel speelruimte te geven omdat ze Italië al ruimte gegeven heeft en de recente spreadvergroting grotendeels heeft plaatsgevonden ten koste van Italië zelf. We denken echter dat de Italiaanse regering meer kan reageren op de markten dan op de Europese Commissie. Tot dusver lijken de markten de kwestie eerder als specifiek aan Italië te zien dan als een existentiële crisis in de eurozone (zoals enkele jaren geleden). Een compromis tussen Brussel en Rome zou kunnen leiden tot een rally als gevolg van opluchting.
 • De kwetsbaarheid van de Italiaanse overheidsfinanciën is desalniettemin toegenomen en een schok van groei en/of een renteschok kan leiden tot een toename van de overheidsschuld ten opzichte van het bbp. We denken echter dat dit eerder een probleem op langere termijn is, omdat de herfinancieringsvoorwaarden voor Italië er nog steeds beheersbaar uitzien. Italië moet in 2019 staatsobligaties voor een waarde van 282 miljard euro herfinancieren. Momenteel betaalt de Italiaanse regering ongeveer 2,9% op haar bestaande schuld. Op het huidige marktniveau zou Italië die schuld aan vergelijkbare voorwaarden kunnen spreiden over alle looptijden. De rente die de markt zal vragen hangt echter af van de outlook op de ratings en de aanvullende herfinancieringsbehoefte in vergelijking met het begrotingstekort.
 • De Italiaanse overheidsschuld heeft momenteel een investment grade rating bij alle grote ratingagentschappen. S&P en Moody's zullen hun kredietrating van Italië binnenkort herzien. S&P geeft Italië momenteel een BBB-rating met een stabiele outlook, die waarschijnlijk zal worden gewijzigd naar een negatieve outlook. Moody's (Baa2) heeft al een negatieve outlook en zou de rating van Italië kunnen verlagen. Aan de huidige renteniveaus lijkt dit risico al ingeprijsd te zijn. Een risico blijft een downgrade van Moody's in combinatie met een negatieve outlook, maar dit lijkt onwaarschijnlijk. Het is belangrijk om op te merken dat de vooruitzichten van de ratingbureaus sterk zullen afhangen van hoe zij toekomstige ontwikkelingen, met name de relatie met de EU, evalueren.

Conclusie: hoe reageren met uw beleggingen?

Zoals hierboven uiteengezet, zijn wij van mening dat veel van de huidige zorgen op de markt op langere termijn niet zullen blijven bestaan. We verwachten geen scherpe, aanhoudende stijging van de Amerikaanse rente. Wij denken dat beleidsmaatregelen en beter nieuws over het handelsgeschil tussen de Verenigde Staten en China het Chinese marktsentiment tegen het einde van het jaar moeten verbeteren.

Wij verwachten dat de Italiaanse regering zal reageren op de marktdruk en dat een groot geschil met de EU uiteindelijk zal worden vermeden. We voorspellen dat de Amerikaanse bedrijfswinsten goed zullen blijven presteren. De bezorgdheid over de olieprijzen kan meer in de aandacht komen met de deadline voor Amerikaanse / Iraanse sancties, maar we blijven geloven dat productie uit andere bronnen elke daling van de beschikbaarheid van olie kan compenseren: onze verwachting op 12 maanden is hier 65 USD per vat.

De marktvolatiliteit zal waarschijnlijk in deze laatcyclische omgeving voortduren, maar houd er rekening mee dat de wereldeconomie blijft groeien: uiteindelijk zal dit risicovolle activaklassen ondersteunen. Vandaag bevestigen we daarom ons bestaand advies voor een brede activaklasse allocatie. We behouden onze huidige globale aandelenblootstelling. Voor vastrentende waarden blijven we pleiten voor een selectieve benadering van obligaties van opkomende markten in harde valuta. Samengevat, we blijven aanbevelen dat beleggers belegd blijven, maar portefeuilles proberen te beschermen door middel van enkele maatregelen. We zouden ook marktcorrecties gebruiken om de kwaliteit van de portefeuille te verbeteren, in overeenstemming met onze bestaande beleggingsthema's.

Wat specifieke maatregelen betreft, raden we aan winst te nemen op grote overwogen posities in technologie, omdat we nu een neutrale visie hebben op de sector, hoewel we technologie nog steeds als een langetermijnthema beschouwen. Om de daling te gebruiken om de kwaliteit van onze portfolio te verbeteren, willen we bedrijven in de conventionele gezondheidszorg toevoegen, een van onze favoriete sectoren in de Verenigde Staten. Beleggers met bijzonder hoge liquiditeitenposities kunnen ook de huidige marktomstandigheden benutten om hun portefeuille dichter bij hun risicoprofiel te brengen.

Wilt u de risico's en kansen met betrekking tot uw beleggingsportefeuille onderzoeken?

Bel onze experts via Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak bij uw Financial Center door te bellen naar 078 156 160

Lees ook