Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

De spaarder zou 2 grote veranderingen ervaren: de vrijstelling van roerende voorheffing (RV) wordt mogelijk gehalveerd en voor pensioensparen zou de spaarder tussen 2 formules kunnen kiezen.

De Belgische belegger krijgt ook enkele fiscale veranderingen voor de kiezen: een inschrijvingstaks van 0,15% op effectenrekeningen, een vrijstelling van roerende voorheffing tot € 627 op dividenden uit aandelen en een verhoogde taks op beursverrichtingen.

Na het laatste begrotingsconclaaf kondigde de federale regering verschillende maatregelen aan die heel wat zullen veranderen voor spaarders en beleggers. De nieuwe maatregelen zijn nog niet definitief en zullen in de komende weken en maanden nog verder uitgewerkt worden. We leggen u hieronder graag uit wat voorlopig al bekend is.

Wat verandert er voor spaarders?

De spaarder zal twee grote veranderingen ervaren.

1

Spaarrekeningen: de vrijstelling van roerende voorheffing (RV) wordt mogelijk gehalveerd

Het plafond voor de vrijstelling van roerende voorheffing (RV) op de inkomsten uit gereglementeerde spaarrekeningen wordt sterk verlaagd. Vandaag bedraagt de eerste schijf € 1.880 per belastingplichtige per jaar. Alle intresten op gereglementeerde spaarrekeningen die daaronder liggen, zijn vrijgesteld van RV. Boven het plafond geldt een verminderde roerende voorheffing van 15%. In de toekomst zal de RV geheven worden als de intresten op de gereglementeerde spaarrekeningen meer dan € 940 per jaar per belastingplichtige bedragen. Het plafond wordt dus met de helft verlaagd.

Deze maatregel moet, volgens de regering, zowel een geldinjectie geven aan de staat als de Belgen aanmoedigen om hun spaargeld te beleggen in de reële economie (zie ook de voorwaarden voor de belegger hieronder).

We merken wel op dat de meeste spaarders nog steeds ruimte hebben voordat de (nieuwe) roerende voorheffing van toepassing zou zijn op de intresten van hun gereglementeerde spaarrekeningen. Met de minimale wettelijke rente van 0,11% (0,01% basisrente +0,10% getrouwheidspremie), die vandaag op de meeste gereglementeerde Belgische spaarrekeningen wordt geboden, moet een spaarder al meer dan € 854.545 op zijn rekening hebben staan om dat plafond van € 940 intrest per jaar per belastingplichtige te overschrijden…

2

Pensioensparen: twee mogelijke formules

Belgen die aan pensioensparen doen, kunnen rekenen op een nieuw fiscaal voordeel. Momenteel heeft een pensioenspaarder recht op een gespaard bedrag van maximaal € 940 per jaar per belastingplichtige, wat € 282 belastingvoordeel oplevert. In de toekomst zouden er twee systemen naast elkaar bestaan: zo zou het ook mogelijk worden om tot € 1.200 euro per jaar te beleggen in een pensioenfonds of een pensioenverzekering om van deze belastingvermindering te profiteren (echter wel aan een tarief van 25% in plaats van 30%).

Wat zou er veranderen voor beleggers?

De Belgische belegger krijgt ook enkele fiscale veranderingen voor de kiezen.

1

Inschrijvingstaks van 0,15% op effectenrekeningen

Er zal wellicht een inschrijvingstaks worden ingevoerd op effectenrekeningen met een totale waarde van meer dan € 500.000. Het heffingspercentage zal 0,15% bedragen. Let wel, deze taks wordt niet enkel toegepast op het gedeelte van de effectenrekening boven de € 500.000, maar wel op de gehele waarde van de rekening, zodra die deze drempel overschrijdt.

Als een belegger bijvoorbeeld activa ter waarde van € 600.000 op zijn effectenrekening heeft staan, moet hij een taks betalen van € 900 (0,15% van € 600.000).

Op dit moment is nog niet bekend welke modaliteiten precies gebruikt zullen worden om deze drempel van € 500.000 te bepalen of hoe ver het toepassingsgebied van deze taks zal reiken. De federale regering voorziet in ieder geval dat de heffing van 0,15% aan de bron zou worden ingehouden door de banken.

2

Vrijstelling van roerende voorheffing tot € 627 op dividenden uit aandelen

Na de straf komt de beloning… Hoewel de regering, zoals aangekondigd, het plafond voor de vrijstelling van spaarrekeningen verlaagt (zie hierboven), kent ze wel een fiscaal voordeel toe voor aandelen. Hiermee wil de regering ‘het spaargeld van de Belgen inzetten in de reële economie’, volgens onze ministers.

Daarom heeft de regering besloten om dividenden uit aandelen te vrijwaren van roerende voorheffing tot een bedrag van € 627. Stelt u het zich even voor: een particulier heeft een aandelenportefeuille met een rendement van 4% aan dividenden. Hij kan tot € 15.675 beleggen in deze portefeuille zonder Belgische roerende voorheffing te moeten betalen.

Als de belegger meer geld in aandelen plaatst of als zijn dividendrendement hoger ligt dan 4%, zullen de dividenden die de drempel van € 627 overschrijden, onderworpen worden aan de Belgische roerende voorheffing van 30%.

3

Taks op beursverrichtingen

De regering wil nog niet veel vertellen over deze taks, maar het is zeer waarschijnlijk dat de taks op beursverrichtingen (TOB), of beurstaks, zal verhogen, ten minste voor transacties in aandelen en obligaties.

Hoe zal deze taks concreet evolueren? Bij aandelentransacties zou het tarief stijgen van 0,27% naar 0,35%, nadat de maatregel goedgekeurd is en in een wettekst wordt gegoten. Voor obligaties zou het heffingspercentage van 0,09% naar 0,12% stijgen. Verder blijven de plafonds van de beurstaks ongewijzigd.

4

Beleggingsfondsen: De vermogenswinstbelasting wordt veralgemeend.

Momenteel wordt meerwaarde, gecreëerd door de verkoop van aandelen in een fonds dat meer dan 25% van zijn activa belegt in schuldbewijzen, belast op het zogenaamde obligatiegedeelte. Deze meerwaarde is onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%. In de toekomst zal deze heffing van toepassing zijn op elk beleggingsfonds dat belegt in schuldbewijzen, ongeacht het percentage ervan. Als een fonds dus niet meer dan 10% van zijn activa investeert in schuldbewijzen, zal de potentieel gecreëerde meerwaarde bij een verkoop of een terugkoop van deelbewijzen toch worden onderworpen aan een roerende voorheffing op het zogenaamde obligatiegedeelte ervan.

De andere maatregelen in het kort...

De regering besloot om de ‘Tax Shelter voor start-ups’ te verruimen. Dat is een fiscaal voordeel dat beleggingen in opstartende ondernemingen wil aanmoedigen. Vanaf nu kunnen beleggers genieten van een gelijkwaardige belastingvermindering (30% van het belegde bedrag) wanneer ze kiezen voor groeiende bedrijven. In het verleden was dat voordeel enkel voorbehouden voor recent opgerichte bedrijven. In de toekomst zal het ook gelden voor bedrijven die al langer bestaan, indien ze voldoen aan de criteria van een groeiende onderneming. De federale regering moet deze criteria nog bepalen.

De regering Michel wel nog meer inzetten op de strijd tegen fiscale fraude door de Kaaimantaks te verstrengen. Deze taks viseert juridische constructies in het buitenland die als doel hebben belastingen in België te ontlopen. Het klimaat wordt dus iets moeilijker voor spaarders en beleggers die kapitaal verbergen buiten onze landsgrenzen.

Ten slotte zal de federale staat binnenkort ook groene obligaties ('green bonds') uitgeven. De opbrengst hiervan zou voorbehouden worden voor projecten of overheidsuitgaven die onder federale bevoegdheid vallen en voldoen aan ecologische criteria. Zo wil de overheid haar inzet voor het milieu op lange termijn tonen. We moeten er wel bij vertellen dat deze ‘green bonds’ in principe enkel bedoeld zijn voor institutionele beleggers...

Lees ook

De info in dit artikel baseert zich op de info die voorhanden was op de datum van publicatie.