Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Naarmate u de pensioenleeftijd nadert, zal uw financieel plaatje er anders beginnen uitzien. De reden is simpel: na uw pensioen zal uw inkomen wellicht drastisch dalen (zie kader). Om uw levensstandaard te kunnen handhaven, is het nodig om tijdens uw loopbaan uw financiële reserves aan te leggen.

Door de aanvullende pensioenspaarregelingen van de tweede pijler (via uw werkgever) of derde pijler (privé) krijgt u wellicht een mooi bedrag als u met pensioen gaat. Maar is dat wel voldoende? En wat kunt u nu precies doen met dit geld dat u van uw groepsverzekering of levensverzekeringsfonds ontvangt? Hoe kunt u ermee een zeker rendement behalen?

Sparen: geen risico, maar…

De eerste stap die u kunt overwegen is de gereglementeerde spaarrekening. In België zijn de voordelen van het spaarboekje talrijk. Ten eerste vallen deze rekeningen onder de wettelijke depositobescherming van 100.000 euro per volmachtshouder en per financiële instelling. Sparen is momenteel dan ook de veiligste keuze. Ten tweede is de eerste schijf rente van 960 euro (inkomstenjaar 2018), per jaar en per belastingplichtige vrijgesteld van de roerende voorheffing van 30%. Daarom is het ook een fiscaal interessante oplossing. Tot slot is een spaarrekening heel liquide: indien nodig is uw geld onmiddellijk beschikbaar.

Drie grote voordelen dus. Maar er is één (heel) groot nadeel: de historisch lage rente. Die is momenteel zo laag dat een gereglementeerde spaarrekening nauwelijks rendement oplevert. En zeker onvoldoende rendement om in een betekenisvol, regelmatig inkomen te voorzien. Om extra rendement en inkomsten te krijgen, zal u dus een zeker risico moeten nemen.

Gestructureerde producten: een strategie op maat

Indien ze passen bij uw beleggersprofiel (Financial ID) en uw risicotolerantie, kunnen sommige gestructureerde producten1 een oplossing zijn. In de meeste gevallen zijn dit schuldinstrumenten waarvan de opbrengst afhangt van een vooraf bepaald scenario. Het rendement kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan de evolutie van een beursindex, een fonds2 of een korf van fondsen, een rentevoet of zelfs inflatie. Vaak wordt het rendement uit zo’n product uitgekeerd onder de vorm van een jaarlijkse coupon (zoals bij gewone obligaties) of in een eenmalige coupon op het einde van de looptijd van het product. Deze coupons zijn evenwel onderworpen aan de roerende voorheffing van 30%.

In de overgrote meerderheid van de gevallen hebben gestructureerde producten een vooraf bepaalde looptijd (bijvoorbeeld 5 of 10 jaar). Om zich tegen eventueel kapitaalverlies te beschermen, geven beleggers vaak de voorkeur aan gestructureerde producten met het recht op 100% terugbetaling op de vervaldag. Opgelet: deze bescherming is geen absolute garantie omdat de uitgever mogelijk niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. U zult ook rekening moeten houden met eventuele instapkosten.

Gestructureerde producten hebben dus verschillende voordelen. Aan de ene kant ligt hun potentieel rendement hoger dan dat van klassieke bankproducten. Aan de andere kant kunt u, afhankelijk van de door u gekozen strategie, wel min of meer de omvang van het regelmatig inkomen inschatten. Bovendien is het aanbod aan gestructureerde producten voldoende gevarieerd. Op die manier kunt u een deel van uw vermogen spreiden over verschillende producten met verschillende strategieën, verschillende looptijden en uitgevers. Zo spreidt u de risico's.

Gestructureerde producten zijn namelijk niet zonder risico. U moet altijd rekening houden met het risico op kapitaalverlies indien de uitgever niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Bij gestructureerde producten in vreemde valuta geldt er een wisselkoersrisico.

Daarnaast is er ook het liquiditeitsrisico: als u voor het einde van de vervaldag een deel van uw geld wil terugvorderen, bent u afhankelijk van de prijzen op de secundaire markt. Op die manier riskeert u rendement te verliezen als de coupon gekoppeld is aan de evolutie van een index, fonds, rentecurve, enzovoort. Ten slotte is er ook een herbeleggingsrisico: op de vervaldatum hangen uw herinvesteringsmogelijkheden af van de toestand van de financiële markten op dat moment.

Aandelenmarkten: flexibiliteit heeft zijn prijs

Terwijl gestructureerde producten een zeker comfort bieden, zijn ze wellicht niet de ideale oplossing voor beleggers die een hoge graad van flexibiliteit voorop stellen. Bent u een belegger met een duidelijke beleggingshorizon, de nodige ervaring en kennis en kunt u met volatiliteit omgaan? Dan kan de aandelenmarkt een mogelijkheid zijn, indien dit binnen uw risicoprofiel past. Om een potentieel regelmatig inkomen te genereren kunt u in dat geval de voorkeur geven aan aandelen die een dividend uitkeren. Niettemin blijven individuele aandelen bijzonder riskant voor particuliere beleggers.

Daarom zijn flexibele gemengde fondsen een mogelijk alternatief. De beheerders van deze fondsen beleggen in aandelen, obligaties en andere activa. Door hun flexibel beleid kunnen deze fondsen hun blootstelling aan de financiële markten herzien op basis van de risico's die de beheerder verwacht. Op die manier streven deze fondsen een dubbel doel na: profiteren van het opwaartse potentieel van de aandelenmarkten én bescherming opbouwen tegen neerwaartse risico's. Sommige van deze flexibele gemengde fondsen beogen bovendien een regelmatig inkomen uit te keren. Dit doen ze door bijvoorbeeld in dividendaandelen, (al of niet risicovollere hoogrentende) obligaties en zelfs in valuta te beleggen.

Voordat u zich inschrijft voor een van deze fondsen, gaat u uiteraard eerst na of dit type beleggingen bij uw doelstellingen en risicoprofiel (Financial ID) past. Hoewel ze gediversifieerd zijn en professioneel beheerd worden, blijven fondsen risicovolle producten zonder kapitaalbescherming.

Voordat u zich op de financiële markten begeeft, is het belangrijk om even voor de spiegel te staan. U moet immers goed de afweging maken of u een deel tot al uw opgebouwd vermogen via uw belegging wenst bloot te stellen aan een risico in de hoop een regelmatig inkomen te ontvangen.

Een oplossing met levenslange rente

Een andere piste is om in te tekenen op een oplossing dat u een minimumrente garandeert voor het leven. Dit type instrument – onder meer berekend op basis van de leeftijd waarop u intekent, het bedrag van de premie en de periodiciteit van de rente - bestaat onder de vorm van een levensverzekering (tak 21 of tak 23) en stelt u in staat om een regelmatig inkomen te genereren. Dat inkomen kan bijvoorbeeld maandelijks zijn, naast het wettelijke pensioen en eventuele andere extra middelen (inkomsten uit onroerende goederen, enz.) die u ontvangt. Gedurende de hele levensduur van het product (tot uw overlijden) wordt het ingebrachte startkapitaal belegd in een onderliggend product, zoals een fonds.

Het voordeel van zo’n oplossing is meteen duidelijk: u weet welk minimumbedrag aan rente u levenslang zal ontvangen. Of u na de startdatum nog 10, 20 of 40 jaar leeft, verandert hier niets aan. In sommige gevallen kan de rente zelfs worden verhoogd, in het bijzonder wanneer de onderliggende waarde een goede prestatie op de beurs neerzet. De renteperiode geniet vaak van een gunstig belastingstelsel en in sommige gevallen is er zelfs geen belasting verschuldigd3.

Na het overlijden van de verzekerde wordt de betaling van de rente beëindigd. De toekomst van het resterende kapitaal hangt af van de productomstandigheden. Als u voor een klassieke levensverzekering hebt gekozen, wordt het kapitaal aan de verzekeringsmaatschappij overgelaten. Voor bepaalde soorten levensverzekeringen wordt het resterende kapitaal echter terugbetaald aan de begunstigden in geval van overlijden. Dit laatste type oplossing komt tegemoet aan de schrik om een stuk vermogen te zien ontsnappen aan uw erfgenamen in het geval van een vroeg overlijden. In ieder geval weet u zeker dat u een minimale rente ontvangt tot het einde van uw dagen.

Een aanvullend inkomen: ja, maar waarom?

In België bedraagt het pensioen na een volledige loopbaan 1.220,86 euro4. Door de lage activiteitsgraad na 60 jaar, bedraagt het feitelijk ontvangen gemiddelde slechts 1.065 euro voor een werknemer. Voor zelfstandigen daalt dit gemiddelde zelfs tot 740 euro. Nochtans loopt u bij het ouder worden net een steeds groter risico op toenemende uitgaven, zoals gezondheidskosten. Na het pensioen kunnen ook andere recreatieve uitgaven stijgen. U heeft wellicht immers niet uw hele leven gewerkt om thuis voor altijd op de sofa te blijven zitten.

Alternatief voor ‘couponeters’

Veel beleggers bouwden decennia voor de crisis van 2008 losbrak, regelmatige inkomsten op via obligatiecoupons (of kasbons). Door de forse daling van de obligatiekoersen over 10 jaar, is deze optie echter riskanter geworden, toch als we willen kiezen voor sterke uitgevers van eerste rang met uitgiften in euro's.

Hoe de oplossing kiezen die het best bij u past?

Wat uw doelstellingen ook zijn, onze adviseurs staan tot uw beschikking. Zij helpen u graag om samen met u uw persoonlijke situatie, uw risicobereidheid en uw beleggingshorizon te analyseren en inkomen genererende oplossingen voor te stellen die het best bij u passen.

  • Maak een afspraak met uw Financial Center:
    - door te bellen naar 078 156 160
    - of via de rubriek 'Contact'
  • Bel Talk & Invest op 078 153 154

Lees ook

1 De gestructureerde financiële instrumenten, ook Structured Notes genoemd, bestaan in de vorm van 'gestructureerde schuldinstrumenten' of 'afgeleide instrumenten'. Een gestructureerd schuldinstrument is een financieel instrument van bepaalde duur, doorgaans uitgegeven door financiële instellingen, dat een rendement biedt dat gekoppeld is aan een of meer onderliggende activa (bv. een rentevoet of beursindex) via vaste of variabele coupons die tijdens de looptijd of op de vervaldag van het effect worden uitbetaald. Voor de gestructureerde schuldinstrumenten verbindt de uitgever zich ertoe 100% van het ingelegde kapitaal (uitgezonderd kosten) terug te betalen op de eindvervaldag (behalve bij faillissement of risico op faillissement van de uitgever). Bij 'afgeleide instrumenten' daarentegen verbindt de uitgever van een Structured Note zich er niet toe om 100% van het ingeschreven kapitaal (zonder kosten) terug te betalen op eindvervaldag.

2 De term ‘fonds’ is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AIVB (niet-UCITS), en die diverse juridische vormen kan aannemen (BEVEK, GBF, enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. Fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel in waarde stijgen als dalen en mogelijk kunnen beleggers het bedrag van hun belegging niet recupereren.

3 De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer verwezen wordt naar een fiscaal stelsel, dan dient dat te worden begrepen als het fiscaal stelsel van toepassing op een gemiddelde retailcliënt in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon die Belgisch ingezetene is. Fiscale motieven mogen geen doorslaggevend argument zijn om te kiezen voor een welbepaald product.

4 Bron: SPF Pensions, cijfers voor het jaar 2017.

De informatie in dit artikel vormt geen beleggingsadvies.