Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

 • Steeds meer beleggers kiezen voor duurzame beleggingen.
 • Velen denken echter dat duurzame beleggingen minder renderen dan gewone beleggingen – een vooroordeel dat door de realiteit wordt ontkracht.

Duurzaam beleggen wordt steeds belangrijker. In 20161 werd er voor 22.890 miljard dollar aan beleggingen beheerd op basis van duurzame criteria, liefst 73% meer dan in 2012. Die grote omvang betekent dat hun invloed steeds groter wordt op hoe bedrijven met samenleving en milieu omgaan.

Waarom zijn duurzame beleggingen steeds meer in trek?

1. Voor beleggers worden ook niet-financiële aspecten belangrijker2. Vroeger keek men vooral naar de coupon van een obligatie, het dividend van een aandeel, de groeivooruitzichten, enz. Vandaag kijkt men ook naar hoe bedrijven omgaan met het milieu, hun werknemers, de overheid en de samenleving. Door de toegenomen niet-financiële rapportering beschikken beleggers ook over meer info om duurzaam te beleggen. Bedrijven die goed scoren op niet-financiële aspecten kunnen in staat zijn om beter te presteren. Zo zullen tevreden werknemers productiever zijn, en zal een investering in betere energie-efficiëntie de onderhoudskosten van een gebouwenpark doen dalen.

2. Een nieuwe generatie beleggers vuurt de toenemende vraag aan. Hierbij ook veel jongere beleggers en vrouwen2 die hun geld doelgericht willen gebruiken. Ze eisen meer transparantie van de ondernemingen waarin hun geld wordt belegd. En willen dat hun beleggingen hun persoonlijke sociale of ecologische visie weerspiegelen.

3. Ook de overheid ligt mee aan de basis van het groeiende succes. Onder meer het klimaatakkoord van Parijs en de ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties leiden bijvoorbeeld tot meer investeringen in hernieuwbare energie.

Wat met het rendement?

Veel beleggers veronderstellen dat duurzame beleggingen minder opbrengen. De realiteit ontkracht dit. Dat blijkt uit een studie van MSCI3 , een leverancier van bedrijfsdata en aandelenindices. Een beleggingsstrategie die de voorkeur gaf aan bedrijven met een hoge ESG-score – de zogenaamde ‘best-in-class’ strategie – deed het de voorbije 8 jaar (tot 2015) beter dan de brede aandelenindex. De studie van MSCI toonde aan dat kiezen voor een ESG-strategie niet noodzakelijk leidt tot minder goede prestaties. Met andere woorden, beleggers die kiezen voor duurzaam beheerde fondsen behalen een potentieel gelijkaardig rendement. Bovendien leveren ze tegelijkertijd een positieve bijdrage aan de samenleving en het milieu.

Wat is nu precies ‘duurzaam’?

Duurzaam beleggen is een breed begrip. Voor sommigen beperkt het zich tot het ecologische aspect, voor anderen het sociale. Deutsche Bank kijkt naar het totaalpakket op basis van de beleggingspolitiek (van fondsen), dat het best gedefinieerd wordt door ESG. Dat letterwoord is een verzameling van criteria op het vlak van milieu (Environmental), samenleving (Social) en deugdelijk bestuur (Governance), die een grote impact kan hebben op het succes van een onderneming (zie de ESG-criteria hieronder). Bedrijven die goed scoren op deze factoren worden verwacht op lange termijn beter te presteren – en minder risicovol te zijn – dan bedrijven die van deze factoren geen prioriteit maken.

ESG-criteria

Environmental:

 • Klimaatverandering
 • CO2-uitstoot
 • Behoud van natuurlijke rijkdommen
 • Watertekort
 • Hernieuwbare energie
 • Duurzaam bouwen

Social:

 • Werknemers
 • Werkstandaarden
 • Productveiligheid
 • Privacy en data-beveiliging
 • Omgang met belangengroepen

Governance:

 • Bestuur (benoemingen, efficiëntie, integriteit, ...)
 • Verloning
 • Transparantie
 • Boekhouding
 • Anti-corruptie
 • Zakelijke ethiek en fraude

De Belg en duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen is in ons land nog niet ingeburgerd. Uit een enquête4 blijkt dat 32% van de Belgen wel al gehoord heeft van duurzaam beleggen, maar slechts 2% belegt effectief in duurzame beleggingsproducten. Belgen zouden vooral wakker liggen van de veiligheid en het rendement van hun beleggingen, en minder van de sociale, ethische en ecologische impact ervan. Toch vindt 41% het belangrijk dat hun geld in duurzame ondernemingen wordt belegd.

De reden voor de scepsis is dat de meerderheid (84%) van de Belgen denkt dat duurzame beleggingen minder renderen dan gewone beleggingen – een vooroordeel dat door de realiteit wordt ontkracht. De cijfers uit de enquête tonen aan dat er wel degelijk interesse is bij Belgen in duurzaam beleggen, maar dat een beperkte kennis hen tegenhoudt.

Lees aandachtig het prospectus en het KIID voordat u een beleggingsbeslissing neemt. De fondsen5 hieronder, die verdeeld worden door Deutsche Bank, zijn uitgedrukt in euro.

Duurzaam beleggen: iets voor mij?

Ontdek ons overzicht van duurzame fondsen

Naam - Fabrikant Inkomsten Munt Doelstelling 6 SRRI 7
 • DWS Invest ESG Equity Income Beheerd door Deutsche Asset Management S.A. Kapitalisatie EUR GR 5


  Doel van DWS Invest ESG Equity Income is een duurzame waardetoename van het kapitaal op middellange tot lange termijn te realiseren door voornamelijk te beleggen in effecten van wereldwijde emittenten die naast financieel succes ook goed presteren op het vlak van deugdelijke ecologische, sociale en bestuurspraktijken (Environmental, Social & Governance).

  Het fonds belegt voornamelijk in bedrijven met de hoogste ESG-score. DWS Invest berekent zelf die scores op basis van externe gegevens. Data input van 7 leidende en onafhankelijke data providers zoals bv. Oekom, MSCI en Sustainalitics worden gebruikt om tot deze overall ESG score te komen. Bij het selectieproces van effecten wordt buiten het financieel succes van een bedrijf, bijgevolg ook rekening gehouden met de prestaties op het vlak van milieuvriendelijk (bv. Bodemdegradatie en klimaatverandering), sociaal (bv. verbod op kinderarbeid) en deugdelijk (bv. anticorruptieprincipes van het Global Compact) bestuur. Het compartiment hanteert algemeen erkende strategieën voor het toepassen van de ESG-gerichte aanpak. Hierbij worden uitsluitingscriteria gehanteerd (“negatieve selectiestrategie van bedrijven actief in bv. tabak, nucleaire energie, wapens, gokken of pornoindustrie.”) en belegt het compartiment in effecten van emittenten die in hun categorie het best presteren op de voornoemde ESG-criteria (“Best in Class-strategie”). De ESG-scores variëren van A tot F, waarbij E en F automatisch uitgesloten worden en het compartiment maximaal 15% kan aanhouden in categorie D. Met de bedrijven kan in dialoog getreden worden over een beter deugdelijk bestuur en duurzaam en sociaal management. De dialoog kan ook worden gevoerd via een proxy-stemming.

  Graag verwijzen we naar het prospectus voor meer informatie.

  Meer informatie
 • Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund Beheerd door GAM (Luxembourg) S.A. Kapitalisatie EUR GR 6


  De doelstelling van dit fonds is vermogensgroei op lange termijn te realiseren door minstens 2/3 te beleggen in aandelen van wereldwijde ondernemingen (met inbegrip van opkomende landen) actief in de sector van toekomstgerichte energie. De beleggingsfocus ligt hierbij op hernieuwbare energie, aardgas, gedecentraliseerde energievoorziening en efficiënt energieverbruik.

  Zes van de 17 sociale ontwikkelingsdoelstellingen vooropgesteld door de Verenigde Naties worden geadresseerd door dit compartiment, waaronder bv. betaalbare groene stroom, duurzame steden en verantwoordelijke productie en consumptie. De thematische focus ligt op hernieuwbare energie (bv. windenergie), op het distribueren ervan (bv. slimme netwerken), het beheer (bv. slimme technologieën voor energie opslag of CO2 opvang) en het efficiënter aanwenden (bv. led verlichting of brandstofefficiëntiesystemen) van energie. De aandelen in portefeuille worden gescreend in een database van ESG-data die door RobecoSAM AG, de investment manager, uitgebouwd werd. Deze database verzamelt ESG-gegevens van ongeveer 4000 bedrijven wereldwijd waarbij tot 600 datapunten per bedrijf worden gescreend zoals op bv. de aanwezigheid van een klimaatstrategie (E), sociale rapportering (S) en zakelijke gedragscode (G). Aandelen die hier slecht op scoren worden op deze manier geweerd uit het beleggersuniversum. De portefeuille zal zo juist die aandelen opnemen die niet alleen voldoen aan de traditionele fundamentele analyse maar ook die ook door de ESG filter geraakt zijn. Naast de standaard uitsluitingen uit het universum van bedrijven actief in wapens, alcohol, tabak en gambling, worden ook bedrijven uit de sector van de meest vervuilende fossiele brandstoffen (steenkool, nucleaire energie, …) geweerd.

  Graag verwijzen we naar het prospectus voor meer informatie.

  Meer informatie
 • FFG Global Flexible - Sustainable Beheerd door Novacap Asset Management S.A. Kapitalisatie EUR GM 4


  Het compartiment belegt in aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten en contanten. Het percentage van de portefeuille belegd in de verschillende instrumenten varieert afhankelijk van de waardering van de verschillende activaklassen en marktomstandigheden. Naast het financieel objectief, streeft het compartiment ook naar een filantropisch objectief.

  De selectie van de activa die deel uitmaken van de portefeuille van het compartiment is gebaseerd op een 3-delig Corporate Social Responsibility Policy. Ten eerste worden er door de investment manager een reeks bedrijven uit het beleggingsuniversum verwijderd omwille van hun sector (tabak, wapens, steenkool) of hun gedrag (schending van mensenrechten, ecologische schandalen of andere). De investment manager hanteert hiervoor de exclusie lijst van Norges Bank. Ten tweede wordt de portefeuille zo geconstrueerd om een koolstofuitstoot van bedrijven te bekomen die ten minste 20% lager is dan die van de benchmark en een verhoging biedt van de sociale kwaliteitscore van minstens 10% ten opzichte van de referentie-index. Om deze beide scores te berekenen wordt gebruikt gemaakt van de MSCI ESG ratings. De integratie van deze extra-financiële kenmerken en de standaard financiële kenmerken wordt door de investment manager uitgevoerd. Ten derde zijn op niveau van governance zowel de beheerder als de distributie coördinator ondertekenaars van de United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI) en wordt er een stemrechtbeleid geïmplementeerd. FFG wijst elk jaar de helft van zijn winst of tien procent van zijn omzet – afhankelijk van welk bedrag het hoogst is – toe aan het goede doel. Via een eigen stichting gaat het dat geld renteloos uitlenen aan mensen die een onderneming willen starten maar niet voldoende eigen middelen hebben om een lening te kunnen krijgen bij de bank. Deutsche Bank ondersteunt dit initiatief door de helft van de vergoeding die de bank ontvangt van FFG aan dit goede doel te schenken.

  Graag verwijzen we naar het prospectus voor meer informatie.

  Meer informatie

Wenst u meer informatie?

Maak dan een afspraak in een van onze agentschappen op het nummer 078 156 160.
Neem contact op met Talk & Invest op het nummer 078 153 154.

Lees ook

Als belegger is het belangrijk om te weten dat een zekere volatiliteit in de deviezen en de rentevoeten niet uit te sluiten is. Alvorens een belegging te doen, denk eraan om de vragenlijst ‘Mijn Financial ID’ in te vullen in uw Online Banking. Zo kunt u genieten van gepersonaliseerd advies.

1 GSIA (2016), ‘Global Sustainable Investment Review 2016’, Global Sustainable Investment Alliance. Beschikbaar op: gsi-alliance.org

2 Gregory Elders, Shaheen Contractor and Morgan Tarrant (2018), ‘Sustainable investing grows on pensions, millennials’, Bloomberg Intelligence. Beschikbaar op: bloomberg.com

3 Giese G. (2017), ‘Has ESG affected Stock Performance?’, MSCI. Beschikbaar op: msci.com

4 BNP Paribas (2018), ‘Finding out: People’s attitudes to SRI in Belgium and Beyond.

5 De term "fonds" is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS) en die diverse juridische vormen kan aannemen (BVEC, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. Fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Hun waarde kan zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat de beleggers het bedrag van hun belegging niet kunnen recupereren.

6 Bij Deutsche Bank bieden we een unieke aanpak gebaseerd op 3 kerndoelstellingen: Liquiditeiten, Bescherming en Groei. Meer weten

7De synthetische risico- en opbrengstindicator geeft een aanwijzing van het risico dat aan de belegging in een instelling voor collectieve beleggingen is verbonden. De indicator waardeert het risico op een schaal van 1 (kleinste risico, laagste potentieel rendement) tot 7 (hoogste risico, hoogste potentieel rendement). De laagste risicocategorie wil niet zeggen dat de belegging zonder risico is. De indicator maakt gebruik van gegevens uit het verleden en kan geen betrouwbare aanwijzing voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds vormen. De aangeduide risicocategorie is niet gewaarborgd en kan mettertijd veranderen.