Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Het algemene vertrouwen van de Belg in banken en beleggingsadvies is laag, zo blijkt uit een consumentenenquête1. Een bank die wél kan uitpakken met transparantie, lage tarieven, persoonlijke service en onafhankelijk advies kan het verschil maken. Deutsche Bank stelde de vraag in de grote exclusieve enquête 'De Belg en zijn geld'. In juli 2017 interviewde het marktonderzoeksbureau Profacts 621 mensen (een representatief voorbeeld van de Belgische bevolking) naar hun mening over banken en beleggingen. Eerder waren de resultaten te lezen in De Standaard en Le Soir. Nu delen we ze met onze trouwe lezers.


Kapitaal, kennis en risico

Wat zijn de belangrijkste redenen voor mensen om niet te beleggen? Afgetekend op nummer één staat “Ik bezit te weinig kapitaal om te beleggen” (51,5 %), gevolgd door “Ik ken te weinig over beleggingen” (37,7 %) en “Er zijn te veel risico’s verbonden aan beleggingen” (33,7 %). Het zijn diepgewortelde overtuigingen die deels op waarheid berusten maar ook enige nuancering verdienen.

Het klopt dat beleggen per definitie moet gebeuren met geld dat u niet direct nodig hebt. Naast uw geld voor onmiddellijke uitgaven houdt u best te allen tijde een spaarreserve opzij. Veel hangt natuurlijk af van de persoonlijke omstandigheden, maar een comfortabele vuistregel daarbij is: drie tot zes maanden loon van het huishouden. Daarmee kunnen de meeste onvoorziene omstandigheden in principe overbrugd worden. Schiet er dan nog geld over, dan kunt u overwegen om (een deel daarvan) te beleggen.

De beleggerskennis van de Belg is inderdaad nog voor heel wat verbetering vatbaar. Meer dan de helft van de consumenten verwacht meer financiële en beleggerseducatie van zijn bank. Daar liggen dus heel wat kansen voor de sector. Wie niet voldoende van beleggen kent, of onvoldoende tijd heeft om zich erin te verdiepen, kan zich ook laten bijstaan door een adviseur. Of hij kan kiezen voor discretionair beheer, waar de beleggingsbeslissingen door professionals worden genomen binnen vooraf bepaalde krijtlijnen.

En hoe zit het met beleggen en risico? Het is opvallend: beleggers schatten risico beter in dan niet-beleggers. Het klopt dat er aan beleggen risico is verbonden, maar dit risico verschilt van product tot product. Om even wat technischer te worden, even een woordje over de risicobepaling van beleggingsfondsen. Voor fondsen bestaat er een overzichtelijke en uniforme risicobepaling, de SRRI of Synthetic Risk and Reward Indicator. Deze SRRI is gelinkt aan de schommelingen van een fonds gedurende een bepaalde periode. Hoe groter de schommelingen in het verleden, hoe hoger de SRRI-waarde en dus hoe risicovoller het fonds is. De SRRI schaal gaat van 1 tot 7. Fondsen met een lage SRRI zijn veel minder risicovol dan die met een hoge score. Dat helpt cliënten om een fonds te kiezen aangepast aan hun persoonlijk beleggingsprofiel.

Kosten

Een andere drempel om niet te beleggen zijn de (mogelijke) hoge kosten. 9,5 % van de niet-beleggers motiveert zijn keuze met het argument “Er zijn te veel kosten verbonden aan beleggingen.” Dat klopt als je naar de kosten kijkt die de meeste grootbanken aanrekenen: instap-, uitstap- en bewaarkosten, die vaak enkele procenten bedragen en dus vreten aan het rendement. Maar bij Deutsche Bank en heel wat internetbanken worden de meeste van deze kosten voor bijna alle fondsen niet aangerekend. Tel uw winst uit.

Advies

Hoe onafhankelijk is het advies dat we van onze bankier of contactpersoon ontvangen? Slechts 19,6 % van de respondenten denkt dat zijn bank opkomt voor de belangen van de cliënt. Meer dan 30 % is ervan overtuigd dat de bank in de eerste plaats voor haar eigen belangen opkomt. Een kleine helft van de ondervraagden is onbeslist.

Een mogelijke verklaring voor deze argwaan is het feit dat de meeste grootbanken enkel “huisfondsen” aan hun cliënteel aanbieden. Ze kiezen voor een gesloten architectuur en bieden dus geen fondsen van externe fondsenbeheerders aan. Omdat ze niet het hele fondsenuniversum bestrijken, kan hun advies erg eenzijdig overkomen. Het mag dan ook niet verwonderen dat mensen die al beleggen vragende partij zijn voor een verruiming van het aanbod van hun bank. Meer dan de helft (54,4 %) van de beleggers verwacht dat zijn bank “ook producten van andere instellingen/banken aanbiedt wanneer deze beter bij hem passen.” Een schamele 7,05 % vindt dat niet nodig (en de rest weet het niet goed).

Expertise

Ook de expertise van de banken wordt door nogal wat cliënten in vraag gesteld. Minder dan 68 % ziet zijn bank als “expert in beleggingen”. Men is er ook van overtuigd dat de bank de klant en zijn doelstellingen onvoldoende kent. Slechts 44 % van de ondervraagden gaat akkoord met de stelling “mijn bank kent mij persoonlijk en weet wat mijn financiële doelen zijn.” Vanuit cliëntenstandpunt is de oplossing uit de adviesimpasse duidelijk: kies voor een bank die wél in beleggingen gespecialiseerd is. Ga voor een bank die naar u luistert en werk maakt van de opmaak van een persoonlijk profiel. Opteer voor een instelling die werkt volgens het principe van open architectuur, die niet alleen externe fondsbeheerders aanbiedt, maar er ook onafhankelijk advies over geeft.

Kiezen voor een beleggersbank met kennis van zaken, een grote de grootste keuze avan fondsen in België, onafhankelijk, persoonlijk advies en lage kosten? Ontdek vandaag nog wat Deutsche Bank voor u kan doen.

Neem contact op met ons via 078 156 160
of via de rubriek ‘Contact’

1 Bron : Profacts, enquête afgenomen bij 621 belgen, juli 2017.