Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

 • Peking stelt als groeiprognose een stijging van het BBP van ongeveer 6,5% voorop in 2018 en pleit voor een zwakkere, maar kwalitatief betere groei.
 • De hervorming van de grondwet die de beperking van presidentiële mandaten afschaft, is historisch. Maar stabiel politiek leiderschap kan positief zijn voor de economie op middellange termijn.
 • We handhaven onze groeiprognose en behouden ons constructief advies over de Chinese aandelenmarkt.

De hoofdpunten van het 13de Nationale Volkscongres

Het Nationale Volkscongres (= Chinese Parlement) is in China de belangrijkste politieke gebeurtenis van het jaar. Ze komt traditiegetrouw samen in maart om zich te buigen over de verwezenlijkingen van het voorbije jaar en vooral over de uitdagingen voor de toekomst. De Chinese regering profiteerde van deze hoogmis om de grote economische doelstellingen voor 2018 aan te kondigen. Het cijfer waar het meest naar uitgekeken wordt, is de groei van het BBP en die bleef behouden rond de 6,5%, net als vorig jaar. Het vooropgestelde begrotingstekort werd dan weer verlaagd naar 2,6% van het BBP in 2018 tegenover 3% van het BBP in 2017. Tot slot kondigden de autoriteiten aan dat ze in 2018 mikken op een werkloosheid onder de 5,5% en een onveranderd niveau van 3% voor de inflatie. Het Volkscongres van dit jaar is echter historisch omdat het Chinese Parlement met een verpletterende meerderheid een twintigtal grondwetswijzigingen goedkeurde. De belangrijkste hervorming is de afschaffing van de limiet van twee presidentiële mandaten dat dateerde van 1982. Dit effent het pad voor een levenslang mandaat voor de huidige president Xi Jinping en bevestigt voor zover dat nog nodig was zijn status van sterke man in de tweede economische wereldmacht.

Wat moeten we onthouden van deze aankondigingen?

1. Voorrang aan de kwaliteit van de groei

De kernboodschap van de Chinese regering luidt dat ze bereid is om een minder sterke groei te tolereren in 2018, wat bevestigd werd door het feit dat er geen verwijzing kwam naar inspanningen om betere resultaten te behalen zoals nog het geval was in 2017. Bovendien is de regering van plan om de fiscale steunmaatregelen af te bouwen: de verlaging van het vooropgestelde begrotingstekort is aanzienlijk en is een primeur sinds 2012. Wij verwachten dat dit in de loop van het jaar geconcretiseerd kan worden wanneer het economisch elan bevestigd is. In de lijn van de aankondigingen op het Congres van de Chinese Communistische Partij vorig najaar zullen de autoriteiten in 2018 voorrang geven aan de kwaliteit van de groei. In die optiek zouden de privéconsumptie en de uitvoer de belangrijkste economische groeimotoren moeten worden. Het valt echter te verwachten dat de regering haar inspanningen zal voortzetten om de schuldgraad van de economie te verlagen door gas terug te nemen in de steun aan de investeringen in infrastructuren en vastgoed, twee bijzonder schuldintensieve sectoren.

2. De centralisering van de macht, een positieve factor voor de economie

Een tendens naar meer centralisering in het politieke beslissingsproces was de voorbije maanden al waarneembaar. De wijzigingen in de Grondwet, waaronder de afschaffing van het maximum aantal presidentiële mandaten, roepen veel vragen op en kunnen voor onzekerheid zorgen omtrent de machtsoverdracht in China op lange termijn. Toch zouden ze op middellange termijn globaal genomen positief kunnen zijn voor de Chinese economie, en dit om 3 redenen:

 • De voorzetting en efficiëntere uitvoering van het huidige economisch beleid.
  Met Xi Jinping nog voor lange tijd aan de macht, verwachten wij dat de Chinese economie de komende jaren een stabiele en veerkrachtige groei zal neerzetten. Verwacht wordt dat China zich zal toeleggen op de krachtlijnen van het economisch beleid, waaronder de nieuwe Zijderoute (One Belt, One Road), het herstel van de regionale evenwichten, de hervormingen aan de aanbodzijde (vermindering van de capaciteiten in de sectoren steenkool en staal), de financiële schuldafbouw en de investeringen in technologie.
 • De mogelijkheid van ruimere economische en politieke hervormingen.
  Met een stabiel politiek leiderschap zou de regering zich kunnen toeleggen op een beleid dat meer gericht is op voordelen op lange termijn voor het land. Op economisch vlak gaat het om bijkomende hervormingen met het oog op een meer evenwichtige groei, de strijd tegen armoede, een productiviteitstoename dankzij technologische vooruitgang en een beter beheerst risico in de financiële sector. Op politiek vlak zou de regering ook de 5 jaar geleden genomen anti-corruptiemaatregelen kunnen opvoeren via institutionele hervormingen.
 • Een stabiele politieke koers voor de toekomst zou ook in het voordeel moeten spelen van bedrijven en kapitaalmarkten.
  De Chinese bedrijven anticiperen op een stabiel economisch beleid voor de binnenlandse markt en zouden ook meer steun van de autoriteiten kunnen krijgen op de externe markt. Last but not least zou China de kapitaalmarkt en de sector van de binnenlandse diensten (telecom, gezondheidszorg, enz.) verder liberaliseren. De trouw aan de principes van de markteconomie en de vrije handel zou bevestigd worden, met in de mate van het mogelijke voorrang aan onderhandeling boven vergelding om handelsgeschillen op te lossen.

Onze visie

Het feit dat China in de toekomst voorrang zal geven aan de kwaliteit van de groei is een positieve ontwikkeling voor de economie. Beijing heeft de gewoonte haar doelstellingen te behalen en wij blijven bij onze groeiprognose van 6,5% voor 2018. Zodoende zal China de groeimotor blijven in Azië en de belangrijkste bijdrage leveren tot de wereldwijde groei. De continuïteit van het politieke leiderschap zou eveneens positieve implicaties kunnen hebben op middellange termijn en het land vooruit helpen op het pad van de hervormingen. Rekening houdend met deze gunstige basisgegevens behouden wij een constructief advies voor de Chinese aandelenmarkt (en bij uitbreiding de Aziatische opkomende markten). De consumptiesectoren, de nieuwe economie (technologie, e-commerce, industrie met hoge toegevoegde waarde) en de financiële sector zouden het meest gebaat zijn bij de door de autoriteiten aangehouden koers. Traditionele sectoren zoals grondstoffen, vastgoed en infrastructuur zouden het dan weer moeilijker krijgen. Wel valt het te verwachten dat naar het voorbeeld van de turbulenties begin februari de Chinese aandelenmarkt in 2018 ook af te rekenen zal krijgen met meer volatiliteit.

Lees ook