Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • Via groene obligaties kunnen ondernemingen en overheden geld ophalen om dergelijke projecten te financieren. Aan beleggers bieden ze de mogelijkheid om op een zinvolle manier te investeren.
  • De markt voor groene obligaties groeit snel. In België werden al verschillende ‘green bonds’ uitgegeven.
  • Groene projecten financieren kan ook via beleggingsfondsen of gestructureerde producten.

De strijd tegen de klimaatopwarming is een enorme uitdaging waarop de politieke wereld tot op vandaag niet in staat lijkt de gepaste antwoorden1 te bieden. Maar niet iedereen kijkt de kat uit de boom. Zowel de privésector als de overheid nemen initiatieven om het milieu te beschermen.

De jongste jaren zagen tal van projecten het daglicht in de sector van hernieuwbare energie, bestrijding van milieuvervuiling, duurzame landbouw en biodiversiteit. Die vele acties om onze planeet te redden vragen om financiering. Aan de andere kant is bij de particulieren stilaan een gedragswijziging merkbaar – op het vlak van mobiliteit en consumptie – en willen steeds meer onder hen dat ook hun geld bijdraagt tot een duurzamere wereld. Dat is waar ‘groene’ beleggingen vraag en aanbod samen brengen: de vraag naar kapitaal bij initiatiefnemers van ecologische projecten en het aanbod aan financiële middelen bij milieubewuste beleggers.

Duurzame beleggingen zitten in de lift. Er zijn drie grote categorieën te onderscheiden:

  • groene obligaties of “green bonds”,
  • duurzame fondsen,
  • groene gestructureerde producten.

1

Green bonds (of groene obligaties)

Green bonds, of obligaties bestemd voor de financiering van projecten die bijdragen tot een duurzamere planeet, genieten vandaag steeds meer bijval wegens hun positieve impact voor het leefmilieu. De uitgevers van die obligaties verbinden zich ertoe de richtlijnen na te leven van de International Capital Market Association (ICMA). Zo moeten de opgehaalde fondsen exclusief bestemd zijn voor duidelijk omschreven groene projecten. Een andere voorwaarde is ook de publicatie van gedetailleerde rapporten over het gebruik van dat geld. Het financiële rendement van een coupon van green bonds bestaat uit een interest op jaarbasis. Met de huidige lage rentevoeten zal het potentiële rendement meestal zwak uitvallen. Maar met green bonds kan de belegger dus wel rechtstreeks helpen specifieke groene projecten te financieren.

Sterke vraag

Dat verklaart meteen de sterke vraag van beleggers naar ”green bonds”. In 2018 werd tijdens de eerste drie kwartalen wereldwijd voor meer dan 108 miljard dollar aan groene obligaties uitgegeven2. Volgens het agentschap Moody’s zouden de uitgiften van die klimaatobligaties dit jaar 200 miljard kunnen ophalen3. Momenteel wordt het huidige uitstaande bedrag van alle groene obligaties in de wereld geraamd op 350 miljard euro, waarvan 130 miljard (34%) afkomstig is van Europese emittenten4.

Publieke en private emittenten

Al enkele jaren geven zowel ondernemingen als overheden regelmatig green bonds uit om specifieke “groene” projecten te financieren. Vorig jaar slaagde de Belgische staat erin om met zijn eerste groene obligatie5 4,5 miljard euro op te halen, bestemd voor initiatieven in milieuzorg en schone energie. De regering gebruikte dat bedrag voor de financiering van de NMBS en Infrabel, om offshore windmolenparken te subsidiëren en voor groene projecten in ontwikkelingssamenwerking. Met de groene obligatie aangeboden in maart 2019, wist de Belgische staat een bijkomende 1,3 miljard euro binnen te halen.

Ook het Waalse Gewest gaf onlangs een groene obligatie uit voor een bedrag van 1 miljard euro, die moet dienen om energiepremies en ook multimodale stations6 te financieren. Uitgiftes van green bonds gebeuren ook in de bedrijfswereld, onder meer in de energie- en afvalbeheersector. Zo gaf de groep Engie dit jaar een groene obligatie uit voor de financiering van de productie van hernieuwbare energie7. En Renewi (ex-Shanks), specialist in afvalbeheer, was dan weer een van de eerste groepen om een groene lening af te sluiten om zijn recyclage-activiteiten te financieren8.

2

Duurzame fondsen

Ook duurzame fondsen, en vooral die met een milieuthematiek, zitten stevig in de lift. Volgens statistieken van de Beama (Belgische Vereniging van Asset Managers) schoot het nettoactief van sociaal verantwoorde en duurzame fondsen in België vorig jaar met meer dan 70% de hoogte in tot ruim 19 miljard euro. Dat is goed voor een marktaandeel van meer dan 10% van de volledige Belgische fondsenmarkt, iets wat nooit eerder is gebeurd9.

‘ESG’-fondsen doen het uitstekend

Verschillende van die duurzame fondsen bieden particulieren de mogelijkheid om te beleggen in milieugebonden thema’s, zoals duurzaam afvalbeheer, goede landbouwpraktijken, energie-efficiëntie of hernieuwbare energie. Het geld dat die fondsen ophalen, helpt onrechtstreeks zeer concrete projecten te financieren, zoals de installatie van fotovoltaïsche of zonne-energiecentrales, de aanleg en aansluiting van windmolenparken, de productie van waterkrachtenergie of ook nog het opwekken van energie uit biomassa, dus het opwaarderen van organisch materiaal.

Maar meestal beleggen duurzame fondsen in bedrijven die uitsluitingscriteria en/of methodes toepassen om de ondernemingen te selecteren die het best scoren op het vlak van leefmilieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en goed bestuur (Environmental, Social, and Governance, vandaar het acroniem ‘ESG’). Op die manier kan de belegger mikken op potentieel betere rendementen dan met groene obligaties. Het nadeel? De belegger financiert niet langer rechtstreeks een specifiek groen project, wat hij wel doet met green bonds.

Ontdek onze selectie van duurzame fondsen
3

Groene gestructureerde producten

Er is nog een derde manier om het beste van twee werelden te combineren, namelijk enerzijds, met fondsen op de markten rendement gaan zoeken en, anderzijds, die belegde bedragen reserveren voor duidelijk omschreven groene projecten, zoals met green bonds: privébeleggers die hun geld zinvol willen investeren kunnen namelijk kiezen voor gestructureerde producten waarmee ze het verhoopte rendement van de belegging kunnen moduleren.

Duidelijk gedefinieerde projecten en hoger beoogd rendement

Gestructureerde producten laten toe het belegde bedrag te oriënteren naar duidelijk gedefinieerde groene projecten, met in de structuur van de belegging (vandaar de naam ‘gestructureerd’) onderliggende activa die helpen het rendement te optimaliseren door in te spelen op de maturiteit (duur) van de belegging, de keuze van munteenheid of ook de verschillende activaklassen (aandelen, obligaties enz.).

Die diversifiëring heeft altijd tot doel een hoger rendement op te leveren dan wat met een groene obligatie te behalen zou zijn. De groene gestructureerde producten bieden in elk geval de mogelijkheid om rechtstreeks deel te nemen aan de financiering van projecten met een concrete impact voor een maatschappij met meer respect voor het leefmilieu.

Interesseert dit thema u?

Indien het past binnen uw beleggersprofiel, kunt u kiezen voor een oplossing in de vorm van een gestructureerd product10.

Ontdek onze oplossing

Lees ook

1 Bron: https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/general/la-belgique-tres-en-deca-de-ses-ambitions-climatiques-2030/10137327.html.

2 Bron: https://www.climatebonds.net/resources/reports/green-bonds-market-summary-q3-2018.

3 Bron: https://www.moodys.com/research/Moodys-Green-bond-market-poised-to-hit-200-billion-in--PBC_1159526.

4 Bron: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190306-sustainable-finance-teg-interim-report-green-bond-standard_en_0.pdf (pagina 10).

5 Bron: https://www.debtagency.be/nl/groene-olo.

6 Bron: https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/wallonie/le-premier-green-bond-wallon-a-permis-de-recolter-1-milliard-d-euros/10123285.html.

7 Bron: https://www.oblis.be/nl/news/2019/01/18/achtergesteldeeeuwigdurende-groen-obligatie-engie-coupon-325-tot-2025-onder-pari.

8 Bron: https://www.lecho.be/connect/vista/shanks/Pour-une-entreprise-centree-sur-la-durabilite-une-obligation-verte-est-une-reelle-valeur-ajoutee/9840976.

9 Bron: https://www.beama.be/nl/statistieken/dmvi.

10 Gestructureerde financiële instrumenten, ook bekend onder de naam Structured Notes, bestaan in de vorm van “gestructureerde schuldinstrumenten” of “afgeleide instrumenten”. Een gestructureerd financieel instrument is een financieel instrument van bepaalde duur, doorgaans uitgegeven door financiële instellingen, dat een rendement biedt dat gekoppeld is aan of meer onderliggende activa (bijvoorbeeld een rentevoet of een beursindex) via vaste of variabele coupons betaald tijdens de looptijd of op de vervaldag van het effect. In geval van gestructureerde schuldeffecten verbindt de emittent zich ertoe aan de belegger 100% van het geplaatste kapitaal (exclusief kosten) terug te betalen op de vervaldag (behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de emittent). In geval van een “afgeleid instrument” verbindt de emittent van een Structured Note er zich echter niet toe op de vervaldag aan de belegger 100% van het geplaatste kapitaal (exclusief kosten) terug te betalen.