Een brutorente van 0,65% (omgerekend 0,455% netto) met een looptijd van 10 jaar. Dat was de rente op de staatsbon die de Belgische staat op 4 september 2018 uitgaf. De uitgifte werd bij beleggers zo lauw onthaald dat de schatkist besliste om in december zelfs geen uitgifte meer te doen …

Voor nieuwe uitgiftes van Belgisch staatspapier hoeft u al enkele jaren niet op veel generositeit te rekenen. Maar welke beleggingen kunnen wel nog interessant zijn om regelmatig inkomsten te genereren?

1

Kies voor kapitaalbescherming dankzij gestructureerde producten

Gestructureerde producten zijn beleggingen waarvan de opbrengst afhangt van een vooraf bepaald scenario. Het rendement kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan de evolutie van een beursindex, een korf van aandelen of de rentevoeten op de financiële markten.

Het rendement wordt meestal uitgekeerd onder de vorm van een mogelijke jaarlijkse brutocoupon (zeg maar ‘jaarlijkse uitkering’) of een eenmalige brutocoupon op het einde van de looptijd van het product. Die looptijd kan bijvoorbeeld 3 jaar, 5 jaar of zelfs langer bedragen, afhankelijk het gekozen product.

De gestructureerde producten die Deutsche Bank aan particulieren aanbiedt, hebben meestal een kapitaalbescherming. Op het einde van de looptijd ontvangt u in dat geval uw ingelegd kapitaal terug, behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de uitgever.

Met gestructureerde producten kunt u mogelijk een extra rendement behalen. Dit potentieel rendement is vaak hoger dan klassieke beleggingsproducten met een vaste looptijd. Afhankelijk van het product dat u kiest, kunt u ook min of meer de omvang van uw regelmatig inkomen inschatten. Bij Deutsche Bank hebt u steeds een ruime keuze uit 4 tot 7 gestructureerde producten met verschillende doelstellingen, strategieën en risico’s.

Ontdek onze brede waaier aan gestructureerde producten

2

Zoek regelmatige inkomsten via gemengde flexibele fondsen

Gemengde fondsen1 zijn al meer dan 10 jaar aan een stevige opmars bezig bij Belgische beleggers. En dat is niet toevallig. Een gemengd fonds bestaat doorgaans uit tientallen tot honderden aandelen en/of obligaties en cash. Bij een gemengd fonds bepaalt de beheerder hoeveel obligaties en hoeveel aandelen hij of zij in het fonds opneemt. U hoeft zich hierover dus niet langer kopzorgen te maken: de beheerder kiest immers zelf, afhankelijk van de marktomstandigheden, zijn of haar marktvisie en de beleggingspolitiek van het fonds. U dient wel rekening te houden met het feit dat fondsen in waarde kunnen stijgen of dalen en bovendien geen kapitaalbescherming bieden.

Income flexibele gemengde fondsen zijn een specifiek soort gemengde fondsen waarbij het genereren van potentiële regelmatige inkomsten centraal staat. Deze fondsen trachten, via een dynamische strategie, regelmatige inkomsten te genereren en willen daarnaast van de mogelijke stijging van de markten profiteren. Dit doen ze door bijvoorbeeld te investeren in dividendaandelen (dit zijn aandelen van bedrijven die regelmatig een vergoeding, ook wel een dividend genoemd, betalen aan de aandeelhouders), High Yield-obligaties of obligaties uit de groeilanden.

Gemengde fondsen zijn er dus in alle mogelijke geuren en kleuren. Die grote keuze maakt het tegelijk ook soms moeilijk om een fonds te kiezen. Via onze DB Best Advice lijst kunt u een mooi overzicht van onze aanbevolen flexibele gemengde fondsen raadplegen.

Ontdek onze aanbeloven flexibele gemengde fondsen

3

Genereer inkomsten via discretionair beheer (v.a. € 100.000)

U kan de fondsenkeuze en het beheer van uw portefeuille ook delegeren aan onze experts via een discretionair mandaat. De Income Generating strategie van Private Solutions Funds belegt uitsluitend in flexibele gemengde fondsen en trackers2 van gerenommeerde beheerders. Deze worden geselecteerd door onze specialisten vanwege hun beleggingsbeleid dat de voorkeur geeft aan regelmatige inkomsten van activa die coupons en dividenden uitkeren: High Yield-obligaties, aandelen van ondernemingen die dividenden uitkeren, obligaties van groeilanden enz.

Het investeringsbeleid besteedt bijzondere aandacht aan risicobeheersing. Bovendien kunnen onze specialisten fondsen en trackers selecteren die een directe allocatie bieden aan marktsegmenten met hogere regelmatige inkomsten. Desondanks wordt er belegd in financiële instrumenten die onderhevig zijn aan fluctuaties, wat risico’s met zich meebrengt.

Ontdek onze discretionaire fondsenportefeuilles

4

Geniet van een levenslange rente via een Tak 23-levensverzekering3 (v.a. € 50.000)

Een andere piste is om in te tekenen op een oplossing die u een minimumrente garandeert voor het leven4, DB Lifelong Income. Dit type instrument bestaat onder de vorm van een levensverzekering en stelt u in staat om een regelmatig inkomen te ontvangen. Dat inkomen kan jaarlijks, halfjaarlijks, trimestrieel of maandelijks zijn, bijvoorbeeld als aanvulling op het wettelijk pensioen dat u ontvangt en wordt berekend op basis van de leeftijd waarop u intekent, het bedrag van de nettopremie en de gekozen periodiciteit. Gedurende de hele levensduur van het contract (tot uw overlijden) blijft de reserve belegd in een onderliggend product, zoals een beleggingsfonds.

Het voordeel van zo’n oplossing is meteen duidelijk: u weet welk minimumbedrag aan rente u levenslang zal ontvangen. Of u na de startdatum nog 10, 20 of 40 jaar leeft, verandert hier niets aan. In sommige gevallen kan de rente zelfs worden verhoogd, wanneer het onderliggende fonds bijvoorbeeld een goede prestatie op de beurs neerzet. De rente-uitkering geniet bovendien vaak van een gunstig belastingstelsel5.

Na het overlijden van de verzekerde wordt de betaling van de rente beëindigd. Het resterende kapitaal hangt af van de prestaties van het onderliggende fonds, de reeds uitgekeerde rentes en de betaling van de rentewaarborg. Het eventueel nog beschikbare kapitaal wordt overgemaakt aan de begunstigden die in het contract zijn aangeduid of aan uw nalatenschap. In tegenstelling tot de meeste verzekeringsproducten van het type ‘lijfrente’, blijft het in uw DB Lifelong Income contract belegde en nog niet uitgekeerde kapitaal dus beschikbaar.

Afhankelijk van de prestaties van het beleggingsfonds, de uitgekeerde rentes en de betaling van de rentewaarborg, bestaat de kans dat op het moment van vroegtijdige afkoop of overlijden het beschikbaar kapitaal is afgenomen of dat er geen beschikbaar kapitaal meer overblijft. Beleggen in dit verzekeringsproduct houdt daarnaast ook een insolvabiliteitsrisico in, evenals een risico gelinkt aan een afkoop of gedeeltelijke opname.

Ontdek deze oplossing

Hebt u een belegbaar vermogen van 50.000 euro? En u wilt levenslang een gegarandeerde minimumrente ontvangen en bent bereid bepaalde risico’s te nemen?
Ontdek dan DB Lifelong Income, een tak 23-verzekeringsproduct naar Belgisch recht van NN Insurance Belgium NV.

Ik profiteer nu

Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op uw beleggersprofiel en na raadpleging van de onderstaande documenten: de commerciële brochure, het essentiële informatie document, het beheersreglement en andere precontractuele informatie.

Lees ook

1 De term ‘fonds’ is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AIVB (niet-UCITS), en die diverse juridische vormen kan aannemen (BEVEK, GBF, enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. Fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel in waarde stijgen als dalen en mogelijk kunnen beleggers het bedrag van hun belegging niet recupereren.

2 Trackers, ook wel ETF's (Exchange Traded Fund) genoemd, zijn fondsen die op de beurs noteren, waardoor u ze gedurende de hele beursdag kunt kopen en verkopen, zoals beursgenoteerde effecten. Trackers streven ernaar het verloop van een vooraf bepaalde beursindex zo getrouw mogelijk na te bootsen.

3 Een Tak 23-verzekeringsproduct belegt doorgaans in een of meer fondsen.

4 Behalve bij volledige of gedeeltelijke opname door de verzekeringnemer. In het ergste scenario, bij wanbetaling of faillissement van de verzekeraar NN Insurance Belgium NV, wordt de uitbetaling van de rente stopgezet en is de recuperatie van het hele bedrag van de reserve van het contract onzeker. Raadpleeg de informatie over het insolvabiliteitsrisico voor meer details.

5 De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer verwezen wordt naar een fiscaal stelsel, dan dient dat te worden begrepen als het fiscaal stelsel van toepassing op een gemiddelde retailcliënt in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon die Belgisch ingezetene is. Fiscale motieven mogen geen doorslaggevend argument zijn om te kiezen voor een welbepaald product.